DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 32     <-- 32 -->        PDF

BIOLOŠKI I GOSPODARSKI FAKTORI NJEGOVANJA SASTOJINA*


Dr IVO DEKANTC


Pod pojmom »njega šuma« u gospodarskim sastojinama i kulturama
podrazumijevamo sve radove u vezi s tlom i sastojinom kojima je cilj proizvodnja
drvne tvari od osnivanja sastojine pa sve do njezine obnove.


Ti bi radovi uglavnom obuhvaćali:


a) primjenu agrotehnike i fertilizacije,


b) zaštitu tla i mlađeg naraštaja od nepogodnih ekoloških faktora (žege,
mraza, niske temperature, vode i si.),
c) zaštitu mladih sastojina od štetne flore i faune,
d) popunjivanje i oplemenjivanje sastojina (unošenjem vrednijih vrsta


listača ili četinjača).
Ta materija kao i građa koja se odnosi na sakupljanje, trušenje i konzervaciju
šumskog sjemenja, plodova te sadnog materijala, rasadničarsku
proizvodnju, regeneraciju i gospodarenje s prirodnim sastojinama te šumama
sa specijalnom namjenom, podizanje šumskih i intenzivnih kultura
listača i četinjača te plantaža, predaje se na zagrebačkom Šumarskom fakultetu
u kolegiju TEHNIKA UZGAJANJA ŠUMA. Uočivši važnost ekoloških
i naročito bioloških faktora u modernom osnivanju i tretiranju sastojina,
osnovni predmet uzgajanja šuma predaje se u kolegiju EKOLOŠKE
I BIOLOŠKE OSNOVE UZGAJANJA ŠUMA.
Polazeći prvenstveno od bioloških svojstava pojedinih vrsta drveća
i sastojina te pazeći kod toga na ekološke zahtjeve određene vrste i sastojine
odnosno kulture, trebaju se kod njege sastojina na tim osnovama bazirati
svi naši zahvati. GENETIKA će imati sve veću ulogu kod intenziviranja
proizvodnje drvne mase. To se uglavnom odnosi na proizvodnju
kvalitetnog sjemena, stvaranje novih hibrida itd. koji su potrebni za obogaćivanje
(oplemenjivanje) sastojina i podizanje intenzivnih kultura i
plantaža.
Pojam »njega šuma« ovdje ćemo razmatrati od osnivanja sastojine ili
kulture do početka oplodnih sječa odnosno do gole (čiste) sječe. Osvrnut
ćemo se uglavnom na čišćenje i proredivanje sastojina.


Tretiranje sastojina i kultura


Osnivanjem sastojina prirodnom regeneracijom ili podizanjem kultura
počinje i njegovanje. Prema uzrastu sastojine razlikujemo čišćenje i proređivanje.
U biološko m pogledu možemo nazvati čišćenjem one uz


* Kao koreferat iznesen na Savjetovanju Saveza Šumarskih društava NRH u
Velikoj dana 21. novembra 1962.
398
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 33     <-- 33 -->        PDF

gojne zahvate koji sežu do nešto iza maksimalnog intenziteta prirodnoga
izlučivanja stabala, a koji uglavnom korespondiraju s maksimalnim prirastom
u visinu stabala, odnosno sastojina. Poslije te faze razvoja sastojina
nazvali bismo uzgojne zahvate proredom. U gospodarsko m pogledu
smatrali bismo pod čišćenjem uzgojne zahvate u sastojini koji bi
davali materijal unovčenjem kojega se ne bi mogli pokriti troškovi njege.
Kad se njegom (sječom stabala) dobije od uzrasta sastojine drvni materijal
koji pokriva troškove izvedbe uzgojnih zahvata, takav postupak nazvali
bismo prorjedom. Naravno da bi to gospodarsko tumačenje pojma
čišćenja i prorjeđivanja bilo vrlo varijabilno s obzirom na veću ili manju
otvorenost i udaljenost šumskih objekata. Kod intenzivnih kultura i plantaža
ne dolazi do aplikacije prva faza uzgojnih zahvata (čišćenje) zbog
samog načina uzgoja. Eventualno mogu doći u obzir prorjede jedino s biološkog
aspekta. Gospodarski momenti već su integrirani u samoj potrebi
osnivanja intenzivne kulture ili plantaže.


Biološki fakteri njegovanja sastojina


Intencija je svakog uzgajivača da kod prirodne regeneracije sastojina
dobije mješovitu sastojinu. Prvenstveno da se što bolje koristi produktivnost
tla s obzirom na različite zahtjeve pojedine vrste drveća na hranjiva
u tlu kao i druge osobine tla, drugo da se što bolje koristi svjetlost koja je
vrlo važan faktor u proizvodnji drvne tvari (svaka vrsta u različitim fazama
razvoja ima i različite zahtjeve za svjetlom, a općenito su ti zahtjevi
različiti u međusobnom odnosu jedne vrste prema drugoj) i treće da bi se
eventualno ublažile katastrofe bioloških kalamiteta. Postavlja se pitanje
— osobito osjetljivo u razvojnim stadijima mješovitih sastojina do kulminacije
visinskog prirasta — da li bi se već u početku razvoja sastojine
prišlo formiranju individualne (stablimične) ili grupimične smjese. S
obzirom na različita biološka svojstva pojedinih vrsta drveća smatramo
poželjnim da u prvim stadijima razvoja sastojine budu grupice istih vrsta
drveća. Unutar grupice stabalaca iste vrste doći je do jačeg izražaja pozitivna
nasljedna svojstva jer dolazi do konkurencije u rizosferi i prostoru
iznad tla među individuama iste vrste jednakih bioloških, ali različitih
individualnih osobina. Naravno, da to vrijedi za grupice koje su postale
na isti način samo za stabalca iz sjemena ili samo nastala iz panja, a nikako
za mješovitu grupicu iste vrste stabalaca nastalih iz sjemena i onih
iz panja. Dinamika rasta i prirasta stabalaca iz panja i onih iste vrste iz
sjemena različita je. U kasnijoj dobi sastojine uslijed prirodnog izlučivanja
stabalaca, čišćenja i prorjeda formirat će se sastojina koja će biti
stablimične smjese s obzirom na prostorni smještaj stabala u sastojini.
Međutim, nije dovoljno poznavati samo biološko-ekološka svojstva vrste
nego je osobito važno komparativno poznavanje tih svojstava više vrsta
drveća u međusobnoj ovisnosti. Npr.. u mješovitim sastojinama lužnjaka
i običnog graba s primjesom poljskog jasena, biološka su svojstva s obzirom
na fruktifikaciju običnog graba i poljskog jasena približno ista jer
je učestalost i obilnost fruktifikacije kod obje vrste podjednaka. Lužnjak
je u tom pogledu slabiji. U mladosti obični grab i poljski jasen brže rastu
od lužnjaka. U odnosu na mraz grab je otporan, ali su zato i poljski jasen
i lužnjak osjetljivi. Poljski jasen zadržava svojstvo brzog rasta, lužnjak
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 34     <-- 34 -->        PDF

to postiže u stadiju letvika i ostaje dalje jednak s poljskim jasenom, a
obični grab gubi to svojstvo u srednjoj dobi. Već nam ovaj primjer očito
pokazuje da i uzgojni zahvati moraju biti u pojedinim razvojnim stadijima
mješovitih sastojina različiti i usklađeni s biološkim svojstvima vrsta koje
čine sastojine. Osobito je važno poznavanje biologije vrsta koje čine pre-
borne sastojine jer pravilnom njegom takvih sastojina moći ćemo skratiti
vrijeme prijelaza, analogno skraćenju ophodnje u regularnim sastojinama,
a koje se očituje u postizavanju jednakih dimenzija stabala kao u duljim
ophodnjama. Poznavanje biologije određenih vrsta šumskog drveća i sastojina
u njihovu međusobnom odnosu, zatim u odnosu na horizontalno
i vertikalno rasprostranjenje, podneblje, tlo, ekspoziciju i inklinaciju je
složen problem poznavanje i primjenjivanje kojega u modernoj i intenzivnoj
šumskoj proizvodnji jest i bit će odlučan činilac. Sablonizirati metode
u njezi šuma gotovo je nemoguće.


Gospodarski faktori njegovanja sastojina


Brzi razvoj tehnike, a osobito biologije sporo se odražava na gospodarenje
šumama. Objektivni uzrok tome je svakako relativno dug proces
proizvodnje u šumarstvu. Intenziviranjem proizvodnje drva na novim površinama
te izmjenom gospodarskoga i sastojinskog oblika sastojina ide se
za povećanjem proizvodnje drvne mase. Međutim, goleme površine mladih
i srednjodobnih mješovitih sastojina kriju potencijalne snage za intenziviranje
proizvodnje drva. Ulaganja su relativno malena, a amortizacija
relativno brza.


Gospodarski zahtjevi uvjetuju način i intenzitet uzgojnih zahvata u
sastojim. Prema postavljenom cilju gospodarenja usklađuju se uzgojni zahvati.
Na primjer kod tretiranja sastojina gdje je cilj gospodarenja proizvodnja
drva fine strukture (hrastov furnir, rezonanc drvo i si.) naši će
zahvati u sastojinu biti slabi po intenzitetu napose u proizvodnom sloju
sastojine. Naprotiv, tamo gdje nam širina goda kod određene vrste drveća
ne igra vidniju ulogu u kvaliteti drva, uzgojnim zahvatima pogodovat ćemo
debljinskom prirašćivanju. Kod toga treba osobito dobro poznavati ekološke
prilike kraja, biološka svojstva vrste drveća i perspektivnu orijentaciju
potreba za odgovarajućim yrstama i kakvoćama drva. To je važno za prirodne
sastojine i autohtone vrste drveća. Rješavanje potreba industrije
(kemijske i dr.) na kraće vremensko razdoblje ostvarivat će se uzgajanjem
drveća u plantažama i intenzivnim kulturama.


Metode njegovanja sastojina


Kod čišćenja sastojina zahvati se u sastojini svode na odstranjivanje
nepoželjnih vrsta drveća, loših individua (izbojci [z panja, zastarčeni predrast
— osim kod jele u prebornim sastojinama), smanjivanje -broja stabala
po jedinici površine i uklanjanje stabalaca koja po vanjskom izgledu ne
obećavaju kvalitet i dobar prirast.


Dvije su osnovne metode za daljnji tretman odnosno prorjeđivanje
sastojina i šumskih kultura. Prv a metod a bi se sastojala u tome što
bi se sastojine nakon provedenih čišćenja, tj. od razvojnog stadija mladika
prepustila spontanom razvoju kako bi se omogućilo pojedinim individuama
da preuzmu dominantnu ulogu zbog boljih nasljednih svojstava i even
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 35     <-- 35 -->        PDF

tualno boljeg položaja u tlu i iznad njega. Od razvojnog stadija mladika,
tj. od momenta kad se sastojina potpuno sklopi, dolazi u sastojim do žestoke
borbe na svjetlom i do intenzivnog prirodnog izlučivanja stabalaca.
Postepeno se izdvajaju najjači a i najbolji individuumi. U sastojini dolazi
do izrazitog stvaranja slojeva (etaža). Kada su stabla postigla zadovoljavajuću
visinu i odgovarajuću čistoću od grana, započelo bi se prorjedama
jakih intenziteta radi pospješenja debljinskog prirasta. Bit je ovog načina
prorjeđivanja podržavanje velikog broja elitnih stabala u mladosti na
jedinici površine te potpomaganje prirodnog izlučivanja stabalaca umjerenim
i opreznim proredama. Kasnije se kod prorjeđivanja proizvodnja
drvne mase usmjeruje intenzivnim zahvatima na relativno malen broj
stabala po jedinici površine. Znači, intenzivnim proredama započelo bi se
u uzrastu sastojine kada bi se drvni materijal, dobiven prorjeđivanjem,
mogao unovčiti. Možda bi ovaj način prorjeđivanja bio prihvatljiv za naše
udaljenije brdske i prigorske čiste odnosno grupimično mješovite sastojine.


Prema drugo j metod i sastojine bi se vrlo jako prorjeđivale već
od rane mladosti favorizirajući u svakom slučaju buduća elitna stabla.
Redukcijom broja stabala od formiranja sastojina ubrzava se selekcija
elitnih stabala, a svakako se pospješuje i debljinsko prirašćivanje. Primjena
toga načina njege sastojina traži više utroška rada te odlično školovan i
iskusan kadar. Osnovno je da relativno malen broj elitnih stabala dominantne
etaže bude prostorno jednoliko raspoređen po jedinici površine. U
loku daljih prorjeđivanja ta se pažnja usmjeruje na već unaprijed određena
stabla. Svakako, da malen broj stabala ´dominantne etaže ima mnogo
prostora za razvoj većih krošanja a time i kraćega, ali zato krupnijeg debla.


Temeljni princip njege sastojina proredom bio bi odabiranje elitnih
stabala koja treba da su biološki i gospodarski najvrednija i najpogodnija
za akumulaciju volumnog prirasta.


Kao što se vidi u ovom smo se izlaganju klonili šablona u pogledu njegovanja
sastojina jer šumar-uzgajivač mora imati punu slobodu djelovanja
ix smislu intenziviranja proizvodnje.


Osnovni je cilj u gospodarskim prirodnim sastojinama, intenzivnim
kulturama i plantažama produkcija što veće drvne mase. Svi naši zahvati
i metode treba da služe tom cilju.


Određenim metodama prorjeđivanja obično prethodi klasifikac:ja stabala
u sastojini. Klasične metode klasifikacije stabala (Kraft, Schädelin
i dr.) i načini prorjeđivanja kao što su visoka, mješovita, niska i druge ororede
prilično su kruti u odnosu na biološko-gospodarske aspekte. Zato


smatramo da bi za naše prilike najbolje odgovarala elastična i lako primjenljiva
biološko-gospodarska klasifikacija stabala
u sastojini. Takva klasifikacija služila bi nam kao podloga i pomoć kod
tretiranja sastojina u svrhu intenzivnog povećanja proizvodnje. Po toj
klasifikaciji razlikujemo u regularnim sastojinama stabla proizvodnog i
pomoćnog dijela sastojine koja se izrazito formiraju nakon maksimalno
visinskog prirasta stabala. Proizvodni dio sastojine sastojao
bi se od glavne i nuzgredne etaže. Glavnu (dominantnu) etažu
činila bi najviša stabla koja su u sastojini glavni nosioci proizvodnje drvne
mase. Nuzgredn u etaž u činila bi stabla potisnuta iz glavne etaže
koja još uvijek vidno sudjeluje u proizvodnji drvne mase i mogu s obzirom
na biološka svojstva u danom momentu (razni kalamiteti) zamijeniti stabla
401
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 36     <-- 36 -->        PDF

glavne etaže sastojine. Pomoćni dio sastojine tvorila bi stabla
kojima je osnovna funkcija zaštita tla i zasjenjivanje deblovine. Ona su
izlučena u podstojn u etaž u iz etaža proizvodnog dijela sastojine.
Biološki nisu više sposobna da zauzmu položaje gornjih etaža, a produkciona
im je sposobnost neznatna. Od naših autohtonih vrsta drveća u
biološkom pogledu jedino jelu ne bismo mogli svrstati u pomoćni dio sastojine
jer ona, ma koliko dugo bila zastarčena, ako dobije dovoljno svijetla
može zauzeti položaje gornjih etaža. S obzirom na gospodarski faktor (proizvodni)
ona može u danom momentu formirati pomoći dio sastojine, tj.
podstojnu etažu. Kod prorjeđivanja bi se sva pažnja poklanjala proizvodnom
dijelu sastojine i to dominantnoj etaži i stablima — jedne ili više vrsta
drveća koja čine tu etažu — koja po svojem vanjskom izgledu obećaju
maksimalnu produkciju. Na taj način možemo u određenom razvojnom
stadiju mješovitih sastojina sigurno povećati proizvodnju kako su to kod
nas pokazala istraživanja.


Moramo biti na čistu da se u gospodarskim prirodnim sastojinama trebamo
odreći krutih formi njege, da moramo biti dobri biolozi i ekonomisti
ako želimo podići proizvodnju u šumarstvu te pokazati i dokazati da sastojine
ne treba prepustiti samo spontanoj proizvodnji već ih promatrati kao
goleme tvornice gdje se usmjeruje proizvodnja drvne mase. Za ekonomičan
proces proizvodnje potrebni su vrsni stručnjaci — inženjeri i tehničari —
koji će direktno rukovoditi tim procesom, a ne prepustiti tako osjetljivu i
delikatnu proizvodnju nekvalificiranom i biološki neškolovanom kadru.


SUMMARY
The author discusses the importance cf the knowledge of the biologic and economic
treatment of stands. He recommends the method of heavy encroachment only
after a maximum natural thinning (selection) of trees in the stand and after achieving
a certain length of clear-boled stem, which is applicable to natural pure and
group-mixture stands ot the more remote hilly and mountaineous areas. For pure
stands especially in tree species of relatively quick growth, he recommends the method
of rare and intensive encroachments of the stand.
For such methods of treatment of stands the author has devised a flexible and
easily applicable biologic-economic classification of trees in
th e stand . According to this classification one is to distinguish trees of the productive
and auxiliar y parts of the stand which are being ´distinctly formed after
the maximum height increment of trees. The productive part of the stand would
then be composd of a main (dominant) and a secondary storey, with
the main storey consisting of the highest trees being the main bearers of wood production
in the stand. Accordingly the secondary storey would consist of trees pushed
out of the main storey which still manifestly participate in the wood production, and
which — with respect to their biological properties — are able to replace in a given
situation (various inclemencies) the trees of the main storey. The auxiliary part of
the stand is formed of trees whose basic function is protection of soil and shading
of the bole of best trees. They are pushed bacik into the understore y from
storeys of the productive part of the stand. Biologically they are no more capable of
occupaying the positions of upper storeys and their productive capacity is insignificant.
Among the autochthonous tree species from the biological standpoint only the
Fir should not be classified into the auxiliary part of stand because — even after
being arrested for however long in its growth, if getting sufficient light — it can
occupy an upper-storey position. With respect to the economic (productive) factor
it can form in a given situation the auxiliary part of stand, i. e. the understorey.
In thinning operations every attention should be paid to the productive part of the
stand viz. to the main storey and to those stems — of one or several tree species
constituting this storey — which as to their outer appearance vouch for maximum
production.


402