DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 28     <-- 28 -->        PDF

STANJE SUMA SJEVERNE HRVATSKE*


Ing. VLADIMIR HREN


Dio sjeverne Hrvatske između Save i Drave i Banija, Kordun i Zumberak,
područje je prirodnih ekonomskih šuma, kojima se uz male iznimke
gospodari po principu visokih i jednodobnih šuma. Velike površine ovih
šuma obavezuju nas, da pronađemo vrste drveća i među njima jedinke, te
optimalnu strukturu, koja će maksimalnim korištenjem svih ekoloških
uslova u najkraćem vremenu proizvesti najveću i najvredniju drvnu masu.
Da bi to postigli, potrebno je poznavati sadašnje stanje tih sastojina i
okvirne smjernice za njihov daljnji uzgoj.


Sklopljeni ugovori sa 17 šumskih gospodarstava tokom 1961. god.
omogućili su da se osnuju 74 primjerne plohe u jednodobnim čistim i mješovitim
sastojinama na gotovo cijelom području sjeverne Hrvatske. Iako
su plohe osnovane u druge svrhe, ipak su one dale približnu sliku sadašnjeg
stanja prirodnih ekonomskih šuma sjeverne Hrvatske. Dobiveni podaci
sa ploha uspoređeni su sa podacima prirasno-prihodnih tabela (Gehrhardt,
Wimmenauer, Schwappach). Teoretski normalni podaci izračunati su za
svaku pojedinu plohu posebno. Odnos stvarnih podataka sa ploha i teoretski
normalnih podataka prikazan je na grafikonima slike 1 i 2.


Stvarni broj stabala, kao što je vidljivo sa slika, veći je na istraživanim
plohama u mladosti od normalnog broja stabala, prema prirasnoprihodnim
tabelama. Mlade do srednjodobne sastojine imaju ujedno veću
temeljnicu, manji prsni promjer i veću visinu od normalne. Razlika je
veća, što je sastojina mlađa. Broj stabala na plohama starosti oko 20 godina
3—5 puta je veći od normalnog broja stabala. U starosti od 55 godina
broj stabala je veći samo za 0,4%, a u starosti od 90 god. manji je za 30%
od normalnog broja stabala prema prirasno-prihodnim tabelama. Približno
podjednake stvarne i normalne temeljnice, prsni promjeri i visine nalaze
se u sastojinama starosti od 50—60 godina.


Vjerojatno je, da prirasno-prihodne tabele, prema kojima je vršena
usporedba, ne odgovaraju za prilike sjeverne Hrvatske, te da je u ekološkim
uslovima sjeverne Hrvatske moguće uzgojiti gušće sastojine, sa većom
temeljnicom i većom drvnom masom. Također je vjerojatno, da je jedan
dio mladih sastojina, koji nije obuhvaćen primjernim plohama, jače ili
slabije prorijeđen. Može se ipak sa sigurnošću usjtvrditi, da su sastojine
mlađe od 40—50 godina u prosjeku preguste i nedovoljno obrađene.


Na istraživanim plohama najjače su zastupljeni bukva i grab, čije
sastojine su i najgušće. Slabije su zastupljeni hrastici i njihove sastojine


* Kao koreferat iznesen na Savjetovanju Saveza Šumarskih društava NRH u
Velikoj dana 21. novembra 1962.
394
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 29     <-- 29 -->        PDF

su nešto rjeđe od sastojina bukve i graba. Kod hrastika, sastojme kitnjaka
gušće su od sastojina hrasta lužnjaka. Sastojine hrasta lužnjaka najviše
se približuju normalnom broju stabala, temeljnici i prsnom promjeru prema
prirasno-prihodnim tabelama. Najslabije su na istraživanim površinama
zastupljene meke listače brzoga rasta i četinjače.


Zbog navedenog strukturnog stanja sastojina, odnos kvalitete krošanja
i debala u istraživanim sastojinama nije zadovoljavajući. Ove sastojme
u mladosti su preguste, te su zbog toga tanke i previsoke, statički neizgrađene
i sa nedovoljno razvijenim krošnjama. U svim dobnim razredima
na istraživanim plohama, odnos dobrih krošanja naprama srednjim llosim,
odnosi se kao 1:3:6. Isto tako i odnos dobrih, srednjih i loših debala u
svim dobnim razredima iznosi 1:3:6. U mladim sastojinama, može do-


Sl.f


bro/ 1t0 * /´& iro/cr stao a/a na istraživanim sasio/i.
20.000 nama


stvarne đrar stada Sa
/are/? s/cie


. 16.000


. , tforčtsAe´ uro/ staiceta


_ t2.00g


\


8.000
4.000 \.
^ ~-~^^>w^_


. 1. i i i l .... i ... 1 i , ,


It 30 40 50 80 90 poa´.


nekle zadovoljiti 10% dobrih stabala, ukoliko budu pravovremeno i pravilno
njegovane, ali taj odnos nikako ne može odgovarati u odraslim sastojinama.
Sastojina starosti 15 godina, koja ima 40—50.000 stabala/ha,
imat će 4—5.000 dobrih stabala, tj. stabala sa dobrom krošnjom i dobrim
deblom. Postotno učešće dobrih stabala moralo bi međutim rasti sa starošću
sastojine, a ne stagnirati ili čak opadati. Sastojina starosti 90 godina,
koja od 200—300 stabala ima samo 20—30 kvalitetnih stabala ukazuje
na to, da nisu izvršeni sistematski i pravilni uzgojni zahvati u toj sastojini.


Dosadašnja istraživanja na pokusnim plohama u nenjegovanim sastojinama,
pokazala su, da se prosječno najviše dobrih stabala u mladim sastojinama
nalazi u suvladajućem a djelomice i u potisnutom sloju. U preraslom,
a djelomice i u vladajućem sloju, nalaze se relativno lošija stabla
sa prevelikim granatim krošnjama, nastala iz predrasta. Ako ih se pravovremeno
ne ukloni iz sastojine, mogu posve potisnuti i uništiti kvalitetna
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 30     <-- 30 -->        PDF

stabla donjih slojeva, te sastojinu dovesti u stanje, koje se vrlo teško može
ispraviti.


Jedan od uzroka što su nenjegovane sastojine starije od 50 godina
u prosjeku rjeđe od normalnih jest to, što nisu obavljeni uzgojni zahvati.
Manji broj loših, jakih, granatih stabala uništio je već do tog vremena
velik broj tanjih stabalaca donjih slojeva. Zakašnjelim uklanjanjem jednog
ili više tih uglavnom loših stabala, nastaju plješine i otvori, koji se
vrlo teško sklapaju. Radi toga se na tim površinama prerano pojavljuje
podmladak. Pojavom podmlatka skraćuje se ophodnja, a ako se želi zadržati
predviđeno vrijeme ophodnje, otežava se prirodno podmlađivanje
sastojina. Podmladak u prerano otvorenim sastojinama prevelik je u vrijeme
dovršne sječe, prelazi već u guštike, a djelomice i u tanje let ven jake,
nije pravilno njegovan, zastarčen je te se jače oštećuje sječom i izvozom.
Manji broj kvalitetnih stabala u dovršnoj sječi, stvara manju mogućnost
proizvodnje kvalitetnog podmlatka. U prerano progaljenim sastojinama
stvaraju se kvalitetno loši mladici od kojih se, ako se još ne vrše pravovremeni
i pravilni uzgojni radovi, ne može očekivati kvalitetna sastojina.
Sastojine se prema tome postepeno degradiraju i postaju sve lošije umjesto
sve bolje.


St 2


teme/fnica
Oc/?ios jfyar?ti/f ifeorefcAi/z norma/niAteTrtefy´trr´cc/ 7ta istrazt´vant´m saifo/i´tifrtTTa


35


/


stvarne Tettiel/ttieć
prr/e )/f(´f


tferetj/te ?eirie//´rfre?


to 20
30 40 50 70 90 gfct.


ee
»ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Uporedo sa prikupljanjem podataka na istraživanim plohama izvršeni
su i odgovarajući uzgojni zahvati. Prvim uzgojnim zahvatima nije se mogla
naglo i temeljito poboljšati struktura sastojine. Međutim prikazan
je put, kojim treba ići, da bi se poboljšalo stanje sastojina. Osnov je svih
uzgojnih radova u mladim nenjegovanim sastojinama: smanjenje broja
-stabala i temeljnice, popravljanje omjera smjese i poboljšanje kvalitete
sastojine uklanjanjem loših stabala, da bi se omogućio razvoj kvalitetnim
stablima bržeg rasta. U starijim sastojinama, koje su slabijeg obrasta od
normalnoga, zahvatom se uklanjaju u gušćim grupama stabla, koja ometaju
rast kvalitetnijim stablima. Za daljnje uzgajanje odabiru se sastojinske
jedinke koje odgovaraju postavljenom cilju i.zadatku gospodarenja. Odabiranje
ili selekcija stabala vrši se prema vanjskim obilježjima stabala
(fenotip). Intenzitet uzgojnog zahvata u sastojinama starosti do 40 godina
velik je. U starijim sastojinama uzgojni zahvat je manji. Prvim uzgojnim
zahvatom ne može se smanjiti broj stabala, na veličinu, koju pred.viđaju
prirasno prihodne tabele. Smanjenje broja stabala mora se provesti
pažljivo. Uklanjanjem malog broja prejakih uzgojno nevaljalih stabala
u mladim sastojinama ne rješava se uzgojni problem, a prenaglim oslobađanjem
još vitalnih, ali tankih i previsokih stabala, može se sastojina dovesti
u stanje statičke neizgrađenosti, te prouzrokovati trajno savijanje
cijel´h grupa mladih stabala. Smanjenje temeljnica može se izvršiti u
mladim sastojinama radikalnije od smanjenja broja stabala. To proizlazi
iz same strukture dosada nenjegovanih ili slabo njegovanih sastojina.
Uklanjanjem manjeg broja jačih stabala, loše kvalitete, znatno se smanjuje
temeljnica, ali ne i broj stabala. Nerazmjer između smanjenja temeljnice
i smanjenja broja stabala, trebalo bi umanjiti jačim isjecanjem
tanjih stabala iz suvladajućeg i nadvladanog sloja, što nije uvijek moguće
zbog pomanjkanja novčanih sredstava i radne snage. Veće poboljšanje
kvalitetne strukture sastojina prvim uzgojnim zahvatom u prosjeku nije
moguće. Mali izbor kvalitetnih stabala, uz potrebnu pažnju kod uzgojnog
zahvata, onemogućuju znatnije poboljšanje kvalitetne strukture sastojma.
Samo dug i pažljiv neprekidni uzgojni rad omogućit će prosječno poboljšanje
kvalitete sastojine.


Prema podacima sa primjernih ploha istraživanih u toku 1961. god.


mogu se na kraju donijeti slijedeći zaključci:
Sastojine sjeverne Hrvatske u mladosti imaju veći broj stabala i veću
temeljnicu, dok odrasle sastojine imaju manji broj stabala i manju temeljnicu
po jedinici površine od normalnog broja stabala i normalne temeljnice
prema prirasno-prihodnim tabelama.


Mlade sastojine su više i tanje, a odrasle sastojine niže i deblje od
normalnih.
Učešće mekih lišćara brzog rasta i četinjara vrlo je slabo.
Kvalitetna struktura sastojina je slaba, jer ima po dobnim razredima
i u. prosjeku samo 10% kvalitetnih stabala.
Potreban je zato sistematski uzgojni rad, od najranije mladosti sasto


jine i kroz cijelo vrijeme njenog razvoja, da bi se dobio maksimalni kvan


titativni i kvalitativni prirast. I isto tako potrebno je izvršiti sistematsko,


suvremeno istraživanje tipova šuma i staništa, kako bi se za određene


ekološke uslove izabrale najpovoljnije vrste.