DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 25     <-- 25 -->        PDF

PROBLEMI NJEGE PREBORNIH ŠUMA*


Iiig. TOMISLAV SPALJ


U referatu ing. Dragišića postavljen je i razrađen problem njege prirodnih
ekonomskih šuma NRH. Problem njege prebornih šuma treba posebno
istaći, jer se pojavljuje u drugom obliku prema jednodobnim
šumama.


Odnosi drvnih masa tankih i jakih stabala pokazuju da se u prebornim
šumama dosada obavljala najviše sječa jačih debljinskih razreda i da
se je u tanje debljinske razrede manje zahvaćalo. Na tanka stabla promjera
10—30 cm otpada 16,799.079 m3 ili 22%, na srednje jaka stabla promjera
30—50 cm 32,154.471 m3 ili 42%, i jaka stabla o.d 51 cm na više
27,898.018 m3 ili 36%. Tanka stabalca su biološki najvažniji razred, a za
iskorištavanje šuma važni su viši debljinski razredi.


Kod preborne sječe često se nedovoljno pazi na vrste, broj, raspored
i kvalitet stabala nižih debljinskih razreda, odnosno biološki važnim razredima
naročito ispod taksacijske granice obraća se mala pažnja. Ovakvi
gospodarski postupci rezultat su stručnog shvaćanja dijela šumarske operative
prema kome u prebornoj šumi nema proreda, čišćenja i njege, jer
.se ne mogu primijeniti načini uzgoja jednodobne šume. U prebornoj šumi
nalaze se stabla svih debljina, visina i starosti u vrlo različitoj strukturi:
pojedinačno, u grupama, skupinama i slojevima i u različitom stadiju razvitka.
U jednodobnoj šumi nalaze se pojedini razvojni stadiji na velikim
površinama, u prebornoj na malim. Zato i kod preborne šume vrijede
osnovna načela usvojena za uzgoj u pojedinom razvojnom stadiju jednodobne
šume (Šafar). U jednodobnoj šumi njegom, čišćenjem i proredama
odabiru se i uzgajaju najbolja stabla sastojine. Pri tome je uzgajivač
uglavnom vezan na etažu vladaj ućih i su vladaj ućih stabala zbog sačuvanja
jednodobnosti. U prebornoj šumi slobodniji je jer se može orijentirati
na najkvalitetnija stabla bez obzira na etažu.


Mladi je naraštaj proizvodno sredstvo jer postepeno prelazi u odraslu
sastojinu kad mu se uzgojnim zahvatima omogući da dobije više prostora
u zraku i tlu. Uzgajivaču nije svejedno kakvo će biti to sredstvo. On nesmije
prirodnim negativnim faktorima prepustiti u mladosti stabalca od
kojih traži maksimalni kvantitet i kvalitet proizvodnje u starijoj dobi.


Prirodna selekcija razvitka stabalaca karakteristična za mladi naraštaj
preborne šume nije identična sa gospodarskom selekcijom koja se
izvodi u jednodobnim šumama. Gospodarska selekcija polazi od poznatih


* Kao koreferat iznesen na Savjetovanju Saveza šumarskih Društava NRH u
Velikoj dana 21. Xt 1962.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 26     <-- 26 -->        PDF

principa genetike — od najkvalitetnijeg sjemena najboljih roditelja, nje


govanog mladog naraštaja i konstantnim odabiranjem najboljih fenotipova


uzgajaju se sve kvalitetnije populacije. Uzgojni zahvati treba da su i u


prebornoj šumi prvenstveno usmjereni na pozitivnu selekciju, na što bolji


razvoj najbolje uzraslih stabala, dobro oblikovanog kvalitetnog debla i


krošnje, a zatim k uspostavi pravilnog razmjera debljinskih razreda. Se


lekciju stabala povoljno je vremenski odvojiti od tehničkih poslova pro


cjene i obilježbe i potrebno je povjeriti najstručnijem terenskom osoblju.


Intenzivno gospodarenje u savremenom šumarstvu prati sastojinu od


poriika do sječe, jednako u jednodobnoj kao i prebornoj šumi. Stablimično


gospodarenje u prebornoj šumi iz viših debljinskih stepena proširuje se


i na niže i umjesto dosadašnje žetve vertikalno se zahvaća u čitavu sasto


jinu, tj. istovremeno se vrši njega mladog naraštaja, preborna proreda i


prebor sa kraćim ophodnjicama i principom: često i umjereno. Žetva se


podređuje njezi, postaje dio njege da bi se povećala kakvoća drvne mase


i financijski prihod.


Posebno mjesto u gospodarenju prebornim šumama imaju preborno
grupimično i skupinasto gospodarenje. U grupimicnom i skupinastom
obliku preborne sastojine su mozaik malih sastojina razne starosti i uzrasta.
Prednosti ovog mozaika su manje oštećivanje kod sječe i izvoza,
veći kvalitet stabalaca zbog većeg čišćenja od grana i skraćivanje vremena
proizvodnje tanjih debljinskih stepena.


Uzgajivač mora uskladiti gospodarenje sa prirodnim uvjetima proizvodnje.
Za preborne šume ovo je od posebne važnosti. Sastojine na suhim
vapnenim tlima, zatim strmim terenima i nepovoljnim ekspozicijama
gdje biljnji pokrov ima zaštitnu funkciju, gotovo i nemogu biti intenzivnije
njegovane. Sastojine na dubljim vlažnijim tlima povoljnih inklinacija i
ekspozicija trebaju se njegovati bez bojazni od šteta na tlo i samu sastojinu.


U mješovitim sastojinama jele i bukve, bukva je većinom biološki
jača i osvojila je mnoge površine u donjem dijelu sastojine. Njegom sastojina
jele i bukve pomoći će se jeli, odnosno poboljšati omjer četinjača.
Četinjače imaju za našu kemijsku i drvarsku industriju prioritetnu vrijednost
pa zbog toga tu važnost imaju i u uzgajanju. Očetinjavanju se je
pristupilo na područjima izvan prirodnog rasprostranjenja pojedin h četinjača,
dakle na mjestima gdje će radovi teže uspijevati i gdje su financijska
ulaganja znatna. Prvenstvo radova treba međutim dati sastojinama
gdje već imamo četinjače, samo što im je potrebno njegom omogućiti nesmetani
razvoj. Ovdje je priroda učinila za nas veći dio posla i osigurala
uspjeh očetinjavanja uz znatno manje troškove.


Pojedine uzgojne radnje u jednodobnoj šumi teže je financirati jer su
ulaganja dugoročna. U prebornoj šumi glavne uzgojne radnje su prostorno
isprepletene. Grupiranjem uzgojnih radnja i po vremenu imamo nedjeljive
radove prostorno, vremenski i financijski. Njega šuma je prema
tome jednovremeni trošak preborne sječe i uređenja sječina u pojedinoj
sastojini. Ovakvo kompleksno gospodarenje daje bilans direktnih troškova
i prihoda za svaku sastojinu, priLkom svakog uzgojnog zahvata.


Intenzivnijim gospodarenjem i češćim zahvatima popravlja se i zdravstveno
stanje sastojina, jer se prvenstveno uklanjaju fiziološki oslabljena
i defektna stabla.


392
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Za intenzivnije gospodarenje stvoreni su u prebornim šumama i povoljni
uslovi izgradnjom široke mreže komunikacija. Zbog toga i sa gledišta
racionalnog iskorištavanja moramo se orijentirati i na korištenje
tanjih stabalaca. Za tanje Sortimente trebaju naša industrijska poduzeća
usmjeriti izgradnju postrojenja.


Ovim sažetim izlaganjem pokušali smo iznijeti potrebu obavljanja intenzivnije
njege prebomih šuma. Istaknemo li da preborne šume obuhvaćaju
površinu od 318.815 ha ili 2&% od ukupne površine očuvanih šuma
NRH, možemo sagledati i opseg tog zadatka.


LITERATURA:


1.
Dragišić P.: Problemi njege u prorednim ekonomskim, jednodobnim i prebornim
visokim šumama listača i četinjača NR Hrvatske.
2. Marković Lj. i dr Petrović: Nega šuma u Srbiji, (Beograd 1961.)
3.
Šafar J.: Oplodna ili preborna sječa u bukovim šumama, osvrt i razmatranja o
načinu uzgajanja na dinarskom području (Šumarski list 9—10 1962.).
4. Šafar J.: Problem i pojam skupinastog gospodarenja (Šumarski list 8 1962.).
5. Šafar J.: Proces pomlađivanje jele i bukve u Hrvatskim prašumama (Šumarski
list, 11 1953.).
6.
Šafar J.: Pomlađivanje jele na planinskom području Hrvatske (Šumarski list
11—12 1957.).
7. Šafar J.: Uzgojni oblici sastojina u prebornim šumama (Narodni šumar 1—2 1956.).
8.
Šafar J.: Problemi njege mladog naraštaja u prebornim šumama (Šumarski list
11—12 1954.).
9. Šafar J.: Problem nadiranja i širenja bukve u arealu jele (Zagreb, 1955.).
10. Šafar J.: Prorede u prebornim šumama (Šumarski list 5—6 1949.).