DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 8     <-- 8 -->        PDF

D-8«, »Vickers« 180 KS, »Ansaldo« od 160 KS, ruski traktori S-100 i S-80 i
domaći guseničari 5G-90 i 160. Teška mehanizacija kao što su »Caterpilar D-8«
i »Vickers«, ekonomično su iskorišćeni samo ako je rad bio organizovan na
većim površinama (500 ha i više). Za duboko oranje (na dulini od 50—80 cm)
na iskrčenim površinam i van šumskih terena sa uspehom se iskorišćuju traktori
guseničari poluguseničari jačine od 50—100 KS, raznih tipova, u zavisnosti
od strukture zemljišta.


— Broj sadnica po 1 ha kreće se od 200i—300 tj. sadnja se vrši sa razmakom
od 6—7 m. Ovo najbolje odgovara za što duže iskorišćavanje zemljišta za
uzgajanje poljoprivrednih međukultura u plantaži, kao i za potpunije iskorišćenje
savremene poljoprivredne mehanizacije koju kod nas već proizvodimo
sa velikim brojem priključnih oruđa.
— Đubrenje plantaža sa mineralnim đubrivima (NPK) kao i stajnjakom,
vrši se na bazi prethodne pedološke analize zemljišta i planirane visine prirasta
topola i prinosa poljoprivrednih međukultura. Deficitne količine hranjivih
elemenata daju se u obliku komercijalnih mineralnih đubriva. Ako se na
primer planira prosečni godišnji prirast od cea 30 m3 topola i prinos kukuruza
od cea 80 mtc, pšenice od cea 50 mtc ili si., za takvu proizvodnju daje se 800
do 1.500 kg/ha mineralnih đubriva godišnje. Stajnjak se uzima tamo gde ga
ima. Srazmerno upotrebljenoj količini stajnjaka, smanjuju se odgovarajuće
doze mineralnih đubriva. Iskustvo je pokazalo da tamo gde je upotrebljavan
stajnjak u kombinaciji sa mineralnim đubrivima dobijeni su viši prinosi i to-
Sl. 2. Pripreme terena za plantažu. Nakon miniranja starih panjeva duboko oranje
(rigolovanje) do dubine 60—80 cm traktorom »Ansaldo«. »Vrapčana« — SPIK
»Spačva« Vinkovci (1962). Foto: ing. D. Bura