DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Kod Saveza šumarskih društava Hrvatske, Zagreb, Mažuranića
trg 11, mogu se dobiti slijedeće administrativne i stručne knjige:


Red. br.


1.
L/ugarska službena knjiga 300
2.
Tablice za kubiciranje trupaca 250
3.
Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u NR Hrvatskoj . . 100
4.
Skrižaljka za računanje drvnih zaiiha u sastojinama po metodi
prof. W. v. Laera , , 220
5.
Tehničke upute za reambulaciju meda i likvidaciju uzurpacija
na zemljištu općenarodne imovine 300
6.
Lovački priručnik 800
7.
Razvoj šumarstva i drvne industrije Jugoslavije 1945.—1956. 2.500
8.
Savetovanje o Kršu Jugoslavije (zaključci sa savjetovanja u
Splitu 30. VI — 3. VII 1958.) 1.500
9.
III Kongres inženjera i tehničara šumarstva´ i drvne industrije
Jugoslavije; Bled, 26. — 2». V 1058 1.DO0
10.
I Kongres šumarskih društava Jugoslavije; Sarajevo 9. — 12.
XI 1952. godine , , , , 60
11.
I jugoslavensko savjetovanje o zaštiti šuma; Zagreb, 24. — 25.
i n 1959. — za ustanove , 1.C-00
— za pojedince
5:0
12.
Krš Jugoslavije (komplet od pet knjiga), za ustanove . . 5.000
za pojedince . . 2.000
13.
Usklađivanje potrošnje i proizvodnje drva (materijali sa
Savjetovanja u Ohridu 1954. god.) 2.300
14.
Ekonomsko-financijski problemi šumarstva
i drvne industrije 1.200
15.
Iskorišćavanje šuma; udžbenik za lugare 100
16.
Lovstvo i ribarstvo; udžbenik za lugare 100
17.
Balen Josip: Josip Kozarac 200
18.
Baranac Slobodan: Kratke pouke iz šumarstva ... . 150
19.
Baranac Slobodan: Naše šumarstvo i lovarstvo . . . 150
20.
Brixy-Colovic: Kako pošumljavamo 50
21.
Hufnagl-Miletić: Praktično uređivanje šuma ... . 300
22.
Kauders Alfons: Šumarska bibliografija I (1846—1946.) . . 300
23.
Kauders Alfons: Šumarska bibliografija II (1946—1955.)
ustanove 2.500
pojedinci 1.000
24.
Krstić Mihajlo: Rak kestenove kore 50
25.
Markić Mihovil: Krajiške imovne općine 100
26. Petrović Dragoljub: Sume i šumarstvo Makedonije . . 100
27 Podhorski Ivo: Problemi i značajke plantažnog uzgoja topola 200
28.
Osn. zak. o šumama i Zakon o šumama NRH 150
29.
Šumarski listovi: 1916, 1917. 1921, 1923, 1924, 1925, 1927
do 1941, 1943 do 1953, 1957. Cijena na 3. str. omota
30.
Pola stoljeća šumarstva, 1876—1926 3.000