DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 62     <-- 62 -->        PDF

drveća. Kaže, da je vegetativno razmnažanje
bilo u šumarstvu često zapostavljeno.
Tek novija iskustva sa topolama su
potvrdila, da je važno selekcionirana stabla
vegetativno razmnažati, kako bi dobili
jednako vrijedne individuume sa istim
svojstvima kao i selekcionirana stabla.


VI. Podizanje sjemenskih plantaža
Dobivanje potrebne količine sjemena
od selekcioniranih stabala, koja su visoka,
a ne rode svake godine veoma je teško.
Autor vjeruje, da će se podizanjem sjemenskih
plantaža taj zadatak lakše riješiti.
U knjizi je opisano, koji. položaji odgovaraju
za plantažu. Ekstremne položaje,
strme nagibe, vlažne ili suhe lokalitete
mjesta, gdje često dolaze miševi i insekti,
i gdje se pojavljuju bolesti, ne treba izabrati
za sjemenske plantaže. Autor predlaže,
da se tlo na plantaži obrađuje po
mogućnosti na čitavoj površini. Mjestimičnu
obradu tla preporuča tamo, gdje je
ono rahlo. Preporuča najmanje 20 klonova
po 1 ha plantaže, a razmak između biljaka
4,5 X 4,5 m. U plantažama, gdje će se tlo
mjestimično obrađivati, korisno je posaditi
između redova neku drugu vrstu, koja
će praviti zasjenu, a kasnije je treba
odstraniti.


VII. Oplemenjivanje pomoću selekcije
i križanja


Putem križanja bliskih vrsta uspjelo
se dobiti hibriđe, koji imaju bujniji rast
od njihovih roditelja. Tek ovaj,.uspjeh
dao je povoda za brojna ispitivanja, kojima
je cilj, da se dobiju hibridi s pojavom
heterozisa. Vincent naglašava, da kod
hibrida treba ustanoviti, ne samo sposobnost
prirašćivanja, nego i otpornost kao
i sposobnost prilagođivanja. Takav primjer
donosi autor za križanac između
evropskog i japanskog ariša: Larix eurolepis
Henry. Mnogi križanci između crnih
i balzamastih topola nemaju te kvalitete.
Na osnovi toga autor zaključuje, da je
potrebno vršiti križanja, ne samo između
vrsta, nego i unutar pojedinih vrsta, tj.
između različitih ekotipova. Treba ići zatim,
da se dobiju hibridi, koji su, ne samo
otporni, već i da imaju manje zahtjeve
na stanište od roditelja.


VIII.
i IX. Oplemenjivanje putem
mutacija
U zadnja dva poglavlja opisana je važnost
mutacija za oplemenjivanje šumskog
drveća. Kod rada na oplemenjivanju treba
se koristiti i mutacijama, koje su u tom
slučaju polazni materijal za daljnja kri


žanja i selekciju. Kod šumskih vrsta treba
obratiti pažnju na prirodne poliploidije.
Noviji rezultati induciranja mutacija kod
bilja upućuju na to. da ovaj metod oplemenjivanja
ne treba zanemariti ni kod
šumskog drveća. Ali prema izlaganju autora
ne možemo očekivati, da ćemo odmah
uz pomoć kemijskih sredstava ili putem
zračenja dobiti odlične individuume. Putem
indukcija povećava se broj mutacija,
a njihovim križanjem se mogu dobiti hibridi,
od kojih će se selekcionirati oni, koji
imaju bolja svojstva od sada uzgajanih
ekotipova.


Dr. G. Vincent je s ovom knjigom dao
jedan vrijedan prilog literaturi iz oblasti
oplemenjivanja šumskog drveća, tim više,
što do danas u svijetu imamo vrlo mali
broj štampanih djela iz te oblasti. Budući
da se i kod nas, kako na fakultetima i
institutima, tako isto i u operativi sve
više izučava i radi na oplemenjivanju našeg
drveća, to ovu knjigu toplo preporučujemo
našoj stručnoj javnosti.


M. Vidaković
E i s e 1 e, Ch.: Travne trn tine i zelene površine
(Rasengrass und Grünflächen). P.
Parey. Berlin—Hamburg, 1962 (str. 135).


Već podulje vremena osjećala se potreba
za prikladnom knjigom ili bolje reći
priručnikom u vezi osnivanja tratina u
parkovima, nasadima i za zatravljivanje
strmijih staništa i padina nasipa cesta i
željezničkih pruga. Autor je u kratkom
priručniku, gotovo džepnog formata monografski
iznio na način pristupačan i laiku
što i kako treba raditi stručnjak.


Knjiga se sastoji iz tri poglavlja, i
stvarnog kazala.


U prvom poglavlju iznesene su radnje
u vezi njege i održavanja tratine (košnja,
gnojidba, navodnjavanje, korovi, bolesti i
fauna i niega tratine i obnova zapuštene
tratine). Drugo poglavlje sadrži materiju
s obzirom na samo podizanje, odnosno osnivanje
tratine (izrada plana .izbor biljaka
za tratinu, sjetva itd.), U trećem poglavlju
obrađena je materija s obzirom na podizanje
i osnivanje posebni htratina (sportske
tratine, tratine na strminama i padinama
nasipa putova i željezničkih putova). Ovo
poglavlje sadrži sjemenarske tabele i for


mule s uputstvima za sastav travnih smjesa
za tratine.


Stvarno kazalo sadrži prikladni pregled
svih pojmova, što olakšava ´korisniku
ove vrijedne knjige, da brzo nađe ono, što
mu je potrebno ili što ga zanima.


Dr J, Kovačević
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Kod Saveza šumarskih društava Hrvatske, Zagreb, Mažuranića
trg 11, mogu se dobiti slijedeće administrativne i stručne knjige:


Red. br.


1.
L/ugarska službena knjiga 300
2.
Tablice za kubiciranje trupaca 250
3.
Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u NR Hrvatskoj . . 100
4.
Skrižaljka za računanje drvnih zaiiha u sastojinama po metodi
prof. W. v. Laera , , 220
5.
Tehničke upute za reambulaciju meda i likvidaciju uzurpacija
na zemljištu općenarodne imovine 300
6.
Lovački priručnik 800
7.
Razvoj šumarstva i drvne industrije Jugoslavije 1945.—1956. 2.500
8.
Savetovanje o Kršu Jugoslavije (zaključci sa savjetovanja u
Splitu 30. VI — 3. VII 1958.) 1.500
9.
III Kongres inženjera i tehničara šumarstva´ i drvne industrije
Jugoslavije; Bled, 26. — 2». V 1058 1.DO0
10.
I Kongres šumarskih društava Jugoslavije; Sarajevo 9. — 12.
XI 1952. godine , , , , 60
11.
I jugoslavensko savjetovanje o zaštiti šuma; Zagreb, 24. — 25.
i n 1959. — za ustanove , 1.C-00
— za pojedince
5:0
12.
Krš Jugoslavije (komplet od pet knjiga), za ustanove . . 5.000
za pojedince . . 2.000
13.
Usklađivanje potrošnje i proizvodnje drva (materijali sa
Savjetovanja u Ohridu 1954. god.) 2.300
14.
Ekonomsko-financijski problemi šumarstva
i drvne industrije 1.200
15.
Iskorišćavanje šuma; udžbenik za lugare 100
16.
Lovstvo i ribarstvo; udžbenik za lugare 100
17.
Balen Josip: Josip Kozarac 200
18.
Baranac Slobodan: Kratke pouke iz šumarstva ... . 150
19.
Baranac Slobodan: Naše šumarstvo i lovarstvo . . . 150
20.
Brixy-Colovic: Kako pošumljavamo 50
21.
Hufnagl-Miletić: Praktično uređivanje šuma ... . 300
22.
Kauders Alfons: Šumarska bibliografija I (1846—1946.) . . 300
23.
Kauders Alfons: Šumarska bibliografija II (1946—1955.)
ustanove 2.500
pojedinci 1.000
24.
Krstić Mihajlo: Rak kestenove kore 50
25.
Markić Mihovil: Krajiške imovne općine 100
26. Petrović Dragoljub: Sume i šumarstvo Makedonije . . 100
27 Podhorski Ivo: Problemi i značajke plantažnog uzgoja topola 200
28.
Osn. zak. o šumama i Zakon o šumama NRH 150
29.
Šumarski listovi: 1916, 1917. 1921, 1923, 1924, 1925, 1927
do 1941, 1943 do 1953, 1957. Cijena na 3. str. omota
30.
Pola stoljeća šumarstva, 1876—1926 3.000


ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 64     <-- 64 -->        PDF

VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Naslov :
Pretplata za
tek. godinugodišnje:
Cijene
Izdanja
do 1*46. g
pojedinih bro;
Izdanja
.1$45. - tek. g.
eva:
Izdanja
tekuće g.
Tuzemstv o Dinara Dinar a
Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500
Pojedinci 1.000 50 80 150
Studenti i đaci 200 30 40 50
Inozemstv o :
Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600
Pojedinci 2.000 100 150 200
.


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez SumarsJclh
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranlća trg 11. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-3-502. — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 65     <-- 65 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO
BUZET


Telefon br. 3


Šumsko gospodarstvo u Buzetu sa svojim pogonima:


Buzet, Buje, Labin, Pazin, Poreč, Pula i Rovinj


želi


SVIM POSLOVNIM PRIJATELJIMA,
KAO I ČLANOVIMA SVOG KOLEKTIVA


SRETNU NOVU 1963. GODINU
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 66     <-- 66 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO DELNICE


Supilova ul. 32 — Telefon 95 i 96


Sa svojim pogonima — šumarijama:


DELNICE
ZALESINA
SKRAD
RAVNA GORA
FU2INE
MRKOPALJ
CRNI LUG
GEROVO
TRŠĆE
PREZID
RIJEKA
OPATIJA
KLANA
MALI LOŠINJ


Proizvodi i prodaje;


— oblu građu četinjara i liščara, te prostorno i celulozno
drvo


— sporedne šumske proizvode
— kvalitetni rasadnički — sadni materijal


ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 67     <-- 67 -->        PDF

OG LAS


ŠUMSKO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT KOPRIVNICA
SEKTOR ZA ŠUMARSTVO


Proizvodi slijedeće drvne proizvode:
Hrastov furnir, pilanske trupce, pragovsku oblovinu,
brodsku gradnju, rudno i taninsko drvo.
Bukove trupce za Ijuštenje, pilanske trupce, pragovsku


oblovinu, bukovo celulozno drvo i bukov ogrev.
Grabove trupce, rudno i ogrevno drvo.
Prvoklasne jasenove, brestove i johove trupce.


proizvodi slijedeće drvne proizvode:


SEKTOR ZA POLJOPRIVREDU PROIZVODI:


sve ratarske i stočarske proizvode.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 68     <-- 68 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO SISAK


Ul. Cajnera br. l/a — Telefoni: 2882 i 2481


Sa svojim ekonomskim jedinicama


Šumarijama:


Dubica, Glina, Kostajnica, Lekenik, Petrinja, Pokupsko, Sisak, Šaš
Uprava za građevinarstvo i uprava za lovstvo


PROIZVODE:


— furnirske trupce i trupce za Ijuštenje, pilanske trupce tvrdih i mekih
lišćara, rudno drvo, hrastovu cijepanu dugu, tehničko prostorno drvo,
željezničke pragove, taninsko drvo, celulozno i ogrevno drvo itd.
Isporuke promptne, a kvaliteta najbolja.
IZVODIMO:


— sve vrste radova na visoko i nisko gradnjama u šumarstvu, te se
bavimo uzgojem divljači niskog i visokog lova.
SVIM POSLOVNIM PRIJATELJIMA ČESTITAM O


PRAZNIK DANA REPUBLIKE
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 69     <-- 69 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO OSIJEK


PODUZEĆE ZA UZGOJ, ZAŠTITU I EKSPLOATACIJU ŠUMA


u OSIJEKU


SA POGONIMA:


Poljoprivredni pogon, Osijek, telefon br. 24-87
Poljoprivredni pogon, Valpovo, telefon br. 26
Šumarski pogon, Osijek, telefon, br. 23-76
„ „ Valpovo, telefon br. 26
,, ,, Đakovo, telefon br. 31
„ „ Trnava, telefon br. 1
„ „ Levanjska Varoš, telefon br. 1
„ „ Drenje, telefon br. 3


PROIZVODI I PRODAJE ŠUMSKE SORTIMENTE MEKIH LIŠCARA,
HRASTA I BUKVE, KAO I SADNI MATERIJAL TOPOLE I VRBA


Telefon broj: 40-61 direktor,
40-62 proizvodno-tehnički,
40-63 komercijalni sektor
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 70     <-- 70 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARTVO
SENJ


Šumsko gospodarstvo u Senju sa svojim pogonima:


Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Krasno,


Jablanac, Drežnica, Rab i Krk


čestita


PRAZNIK DANA REPUBLIKE


SVIM POSLOVNIM PRIJATELJIMA,
KAO I ČLANOVIMA SVOJEG KOLEKTIVA
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 71     <-- 71 -->        PDF

KOLEKTIV ŠUMSKOG GOSPODARSTVA


»M A C E L J«
u Krapini


radnom narodu čestita


DAN REPUBLIKE 29. NOVEMBAR


ŠUMSKO GOSPODARSTVO SLAV. POŽEGA
u Slav. Požegi — telefon 184


Ima za jesenju sadnju 1962. godine i proljetnu sadnju 1963.
godine na prodaju veće količine crnog i bijelog
bora, te pačempresa, kao i jednogodišnje
sadnice duglazije
za pikiranje.


Interesenti neka se izvole obratiti na gornju adresu,
odnosno pogledati sadni materijal na licu mjesta
u rasadnicima Šumskog gospodarstva.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 72     <-- 72 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO NAŠICE


Telefon broj: 4


Pogoni: Šumarija Donji Miholjac, telefon br. 40
Šumarija Đurđenovac. telefon br. Našice 7
Šumarija Koska, telefon br. 2
Šumarija Našice, telefon br. 135
Šumarija Orahovica, telefon br. 21
Šumarija SI. Drenovac. telefon br. 2


Proizvodi i prodaje:


— furnirske i pilanske trupce tvrdih i mekih li.šćara,
— rudno drvo, kolarsku gradu i clektrovodne stupove,
— taninsko, celulozno i ogrjevno drvo tvrdih i mekih lišćara,
— sadnice četinjara i lišćara.
ŠUMSKO GRAĐEVNO PODUZEĆE


RADNIK
Zagreb, Stefanovečka ul. 43 — Telefoni: 43-225, 43-515


I z v a đ a:
Kamionske ceste, šumske pruge, vlake, šumarije,
lugarnice, gospodarske zgrade, garaže i si.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO DARUVAR
Telefon br. 29 Mihanovićeva 12


PREKO SVOJIH POGONSKIH JEDINICA


Šumarija: Grubišno Polje, Miokovićevo, Daruvar, Sirač, Pakrac, Lipik
i Bučje; Autotransporta i mehanizacije, uzgojnih lovišta i građevinarstva,
vrši sve poslove na uzgoju, njezi, zaštiti i podizanju šuma kao i plantaža
brzo rastućih vrsta drveća, kamionske i traktorske usluge vlastitim
motornim parkom, izgradnju i održavanje šumskih komunikacija.


U svojim uzgojnim lovištima pruža mogućnost ugodnog boravka i lovnog
turizma.


Proizvodi oblovinu hrasta i bukve za furnir, ljuštenje i rezanje, kao
i ogrevno drvo svih kvaliteta.


ŠUMSKO GOSPODARSTVO
NOVA GRADIŠKA — Štrosmajerova ul. 11
Telefoni: 33, 155 i 167


I
Sa svojim pogonima — šumarijama:


Nova Kapela, Nova Gradiška, Okučani, Novska, Jasenovac


Proizvodi:


sve vrste trupaca hrasta, bukve, jasena, graba i mekih listača, pragovsku
oblovinu hrasta i bukve, rudno drvo hrasta, jasena i bukve, tehničku
cjepanicu hrasta i bukve, hrastovu cijepanu dužicu, celulozno drvo bukve
i topole, ogrevno drvo tvrdih i mekih liščara i drveni ugljen.
U svojim uzgojnim lovištima:


Itadinje, Prašnik, Međustrugovi, Psunj i Babja gora


Uzgaja:


kvalitetnu jelensku i srneću divljač, te divljač niskog lova: zečeve i
fazane.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 74     <-- 74 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO »GARJEVICA«
KUTINA
Telefon broj: 24-78 direktor, sekretarijat, plan
23-85 komercijalni odjel,
24-90 knjigovodstvo
Brzojavna kratica: »Garjevica« Kutina


Pogoni: Šumarija Novoselec, telef. br. 3
Šumarija u Popovači, telefon br. I4
Šumarija u Kutini, telefon br. 23-39
Šumarija u Lipovljanima, tel. br. 2, stovarište br. 5
Šumarija u Garešnici, telefon br. 4
Mehanizacija Kutina, telefon br. 24-99


PROIZVODI I PRODAJE


— furnirske i pilanske trupce tvrdih i mekih lišćara,
— rudno drvo i kolarsku građu, elektrovod. stupove,
— hrastovu tesanu dužicu,
— taninsko i celulozno drvo tvrdih i mekih lišćara,
— ogrevno drvo tvrdih i mekih lišćara,
— drveni ugljen,
— sadnice brzorastućih topola, bagrema, smreke i borova,
— pšenicu, kukuruz kao i međuproizvod sa plantaža topola.
ŠUMSKO GOSPODARSTVO SLAVONSKI BROD


Štrosmajerova ulica br. 15
Tel. 24-03 i 25-17 — Post. pretinac 85
Sa svojim poslovnim jedinicama u Oriovcu, Slav. Brodu, Trnjanima i


Strizivojni, obuhvaća poslovanja grane 311-10, 311-20, 312, 412 i 211


Proizvodi i prodaje:


1. Sadnice za klasično pošumljavanje
2. Sadnice brzorastrućih listača i četinjača
3. Sadnice za parkiranje
4. Oblu građu listača i četinjača
5. Celulozno, taninsko i destilacijsko drvo
6. Ogrjevno drvo listača
7. Sporedne šumske proizvode
8. Poljoprivredne proizvode (ratarske kulture)
Posebno nudi odstrel na kvalitetnu visoku i nisku divljač u vlastitom
uzgojnom lovištu »Merolino« — »Guševac«.


Sve narudžbe izvršavamo promptno i na zadovoljstvo svojih kupaca i
poslovnih prijatelja.