DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 60     <-- 60 -->        PDF

POVODOM 120-GODIŠNJICE
GOSPODARSKOG LISTA


Povodom jubilarne izložbe o 50-godišnjici
»Hrvatskoslavonskog gospodarskog
društva«, koja je održana
1891 god. u Zagrebu, na kojoj je bilo
primjerno zastupano i šumarstvo, Ijetopisac
je zapisao, da su naši vrli Ilirci u Narodnim
čitaonicama razgovarali među ostalim
i o uređenju gospodarstva. Kao plod
navedenih razgovora bilo je osnivanje
»H rvatsko-slavonskog gospodarskog
društva« god. 1841.), a nešto
kasnije novoosnovano društvo je počelo
izdavati stručno-popularni časopis
sadanji »Gospodarski List« (26. I
1842). Od tada pa do danas izlazi ovaj časopis.


Ovako dugo i neprekidno izlaženje jednoga
časopisa u našim uvjetima, gdje se je
kroz 120 godina mnogo toga dogodilo, čudo
je za sebe. Gospodarski List je najstariji
jugoslovenski časopis uopće. On je
po starosti kao poljoprivredni časopis treći
po redu u svijetu. Najstariji je jedan bavarski
časopis »Landwirtschaftlicher
Wochenblatt« koji je počeo
izlaziti 1810 god., te francuski »Agricul ture
pratique« sa početkom izlaženja
1836. Engleska ima časopis »Farme r
and Stock-Breeder«, koji je godinu
dana mlađi od našega. Oni ispod naslova
ove godine ispisuju »119 godin a u si užbi
britanske poljoprivrede«.


Gospodarski List, kao i Hrvatsko-
slavonsko gospodarsko društvo imalo
je sveopći narodni značaj. Uostalom G ospodarsko
društvo okupljalo je i
šumare.


IStranice Gospodarskog Lista bile su
uvijek otvorene šumarima. To je bilo naročito
formiranje samostalnih i stručnih
šumarskih formacija. U prvoj Šumarskoj
bibliografiji prof. Kauders a ušli su
članci iz područja šumarstva iz Gospodarskog
Lista u vremenu od 1853—1856.


Pa i kasnije, kao i sada Gospodarsk
i Lis t stavlja na raspolaganje svoje


vStcana Sltucna liteeatuca


Vincent ing đr Gustav: VYBER A
SLECHTENI V LESNIM HOSPODÄRSTVI
(Selekcija i oplemenjivanje u šumarstvu);
Statni zemedelske nakladatelstvi,
Praha 1962. Knjiga je 21 X 15 cm
formata, ima 223 stranice, 95 fotografija,
crteža i grafikona, 11 tabela i 1 kartu
CSS´R.


Autor je čitavu materiju podijelio u


stranice problemima šumarstva, naročito
kada se radi o opće narodnim zadacima,
kao npr. uputstvo o sadnji i podizanju
plantaža na bazi kanadske topole, borba
protiv gubara, dudovca i si.


Gospodarski List ostao je vjeran
liniji, koju su mu zacrtali njegovi osnivači
prije 120 g\, a to je da vodi borbu za
unapređenje poljoprivrede putem članaka,
uputstava i obavijesti. To, i samo to,
održalo je kroz ove bure i oluje u tako
dugom periodu.


Jedno je vrijeme (u prvim decenijama)
bio opće narodni stručni — pa i naučni
časopis. Gospodarsko društvo je imalo i
naučne sekcije. Tako u Gospodarskom
Listu je objavljen »Syllabus
Florae C r o a t i c a e« od J. C. Schlossera
i Lj. Vukotinovića. On je jedno vrijeme
objavljivao (prije organizacije meteorološke
službe) i meteorološko-klimatske
podatke o vodostajima naših rijeka. Daleko
bi nas odvelo, što je u prvim decenijama
izlaženja Gospodarskog Lista
sve štampano na njegovim stranicama. Možemo
samo spomenuti, da su njegove stranice
bile obilato korištene kroz 10 godina
u vezi skupljanja materijala za Narodni
Muzeum iz kojeg su se razvili i ostali zagrebački
muzeji. Imena darovatelja su bila
objavljivana u Gospodarskom Listu.


Sada je još veća potreba da Gospodarski
List izlazi nego prije 120 godina.
To ima i posebno značenje i za šumarstvo.
Brzorastuće šume i vještački
šumski nasadi (plantaže), podizanje poljo-
zaštitnih šumskih pojasa i dr. postaju u
neku ruku kulture. Organizatori poljoprivrede
trebaju biti upoznati sa ovim novim,
modernim šumarstvom. Baš o ovim problemima
češći su članci. Podizanje i unapređenje
poljoprivrede neda se zamisliti bez
harmonične ravnoteže s obzirom na šumarstvo.
Zbog toga će Gospodarski List
sada, u buduće, kao i prije poklanjati potrebnu
pažnju problemima šumarstva.


Dr J. Kovačević


devet poglavlja. Iza svakog poglavlja donosi
opširan prikaz literature. Na kraju
je prikaz stručne terminologije i kratak
sadržaj na ruskom i njemačkom jeziku.
Cijena knjizi je 16,40 Č. kr.


I. Prirodna selekcija i nastajanje ekotipova
U ovom poglavlju autor opisuje uzroke
nastajanja ekotipova u šumama srednje
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Evrope. Surova klima za vrijeme pojedinih
glacijalnih perioda vodila je ka jednoj
oštroj selekciji drveća srednjeevr. šuma.
Kroz te periode izgubilo se bogatstvo
vrsta ovih šuma, ali su uslijed prirodnog
odabiranja nastali novi vrijedni i otporni
tipovi, koji se dijele kako slijedi:


a) Ekotipovi, čije nastajanje je uslovljeno
staništem.


U čehoslovačkim šumama razli´kuju se
tri tipa obične smrče (Picea excelsa) a to
su: planinski, gorski i tip iz brežuljkastih
predjela. Slično je i kod običnog bora
(Pinus silvestris). Mnogobrojni ekotipovi
običnog bora u ČSSR mogu se podijeliti u
tri tipa: gorski, brdski i tip nizinskih
predjela.


b) Tzv. slučajni tipovi kod čijih je nastajanja
sudjelovao tzv. izolacioni i imigracioni
efekat. Takav slučaj je kod evropariša
(Larix europaea) s područja Češke.


II. Prirodna selekcija i gospodarski zahvati
Čovjek je često svojom djelatnošću prekinuo
spontani izgled ekotipova određenih
položaja. Autor opisuje kako je sve od
druge polovine XIX stoljeća, kada su
osnovana velika poduzeća za sjeme, pošumljavanje
vršeno bez obzira na porijeklo
sjemena. U Češkoj, a djelomično i
u Moravskoj, osnovane su mnoge sastojine
i na onim staništima, za koje nisu prikladne.
Mnoge sastojine su imale slabi
prirast, stabla su imala loš oblik ili su pak
stradala od vjetra, snijega, dima, insekata
i bolesti.


Uzrok tim neuspjesima protumačio je
Cieslar krajem XIX stoljeća. Istraživanja
Cieslara dala su povoda za postavljanje
pokusa sa provenijencijama šumskog drveća,
a kasnije i za sve pravilnije korišćenje
šumskog sjemena.


III. Oplemenjivanje pomoću selekcije
Selekcija sastojina i pojedinačnih stabala
može se prema Vincentu provesti
samo tada, kada su utvrđene i ocijenjene
pojedine podvrste, ekotipovi i forme gospodarski
važnih vrsta drveća. Tačno ocjenjvanje
raznih ekotipova i formi daju rezultati
pokusa sa provenijencijama. U Čehoslovačkoj,
kod ocjenjivanja ekotipova
praktički ne dolazi u obzir duljina dana
i duljina vegetacije, koji su uslovljeni
geografskom širinom, ali se mora obratiti
pažnja na razlike, koje su uslovljene nadmorskom
visinom ili položajem mjesta.


Ekotipovi, koji potječu iz hladnih planinskih
klimata rastu sporije od onih iz
blagih planinskih klimata ili iz blagih klimata
ravnica. Planinski ekotipovi tjeraju
kasnije i oni se po ritmu rasta približavaju
sjevernim ekotipovima.


Selekcija će voditi ka povećanju produkcije
samo tada, kada će se sprovoditi
u širokom okviru i savjesno. Zato je važno,
da se u svim operativnim jedinicama poduzme
genets´ka procjena sastojina. Autor
preporučuje ovu klasifikaciju:


1. Selekcionirana stabla, koja mogu
biti zaštićena sve, dok rode sjemenom.
2. Stabla, koja su predložena kao selekcionirana
i za vrijeme njihovog ispitivanja
genetskih svojstava treba da su zaštićena.
Ako se putem ispitivanja pokaže,
da ona daju otporno i vrijedno potomstvo,
onda ih treba ubrojiti u selekcionirana
stabla i dalje ih zaštititi.
3. Stojbinski i privredno ocijenjene sastojine
i stabla, koja su priznata za dobivanje
sjemna a, čije se korišćenje određuje
na jedno određeno područje radi osiguranja
podmlatka.
4. Stojbinski i privredno ocijenjene sastojine
i stabla, koja su priznata za dobivanje
sjemena, i koja se prema privrednom
planu koriste.
5. Stojbinski i privredno manje vrijedne
sastojine i stabla koja nisu priznata,
a koriste se prema privrednom planu.
6. Sastojine i stabla stranih ekotipova,
koja ne odgovaraju stojbini. Nepoželjno
je. da se ona križaju sa susjednim stojbinskim
ekotipovima, te ih treba posjeći.
IV. Selekcija 1 regeneracija sastojina
Za umjetno podmlađivanje sastojina
potrebno je svake godine imati na raspolaganju
određene količine sjemena izabranih
ekotipova. Pravovremeno treba
utvrditi, za koje položaje dolazi u obzir
sabrano sjeme iz odabranih sastojina.
Sjeme jednog ekotipa može se unositi na
takve lokalitete, gdje duljina dana i vegetacije
odgovara njegovom dnevnom i
godišnjem ritmu razvitka. U tu svrhu
autor donosi klasifikaciju za ČSSR:


a) Visdki položaji sa duljinom vegetacijske
periode kraćom od 100 dana.
b) Srednji položaji sa duljinom vegetacije
od 100 do 129 dana.


c) Manje suvisli planinski položaji sa
blažom planinskom klimom, gdje je vegetacijska
perioda 130 do 165 dana.


d) Brdski i nizinski položaji sa blagom
nizinskom klimom, gdje je vegetacijska
perioda dulja od 165 dana.


Prenošenje sjemena i biljaka s jednog
lokaliteta na drugi dozvoljava se samo u
okviru grupe.


V. Vegetativno razmnažanje selekcioniranih
stabala
U ovom poglavlju autor opisuje razne
načine vegetativnog razmnažanja šumskog


355