DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 60     <-- 60 -->        PDF

POVODOM 120-GODIŠNJICE
GOSPODARSKOG LISTA


Povodom jubilarne izložbe o 50-godišnjici
»Hrvatskoslavonskog gospodarskog
društva«, koja je održana
1891 god. u Zagrebu, na kojoj je bilo
primjerno zastupano i šumarstvo, Ijetopisac
je zapisao, da su naši vrli Ilirci u Narodnim
čitaonicama razgovarali među ostalim
i o uređenju gospodarstva. Kao plod
navedenih razgovora bilo je osnivanje
»H rvatsko-slavonskog gospodarskog
društva« god. 1841.), a nešto
kasnije novoosnovano društvo je počelo
izdavati stručno-popularni časopis
sadanji »Gospodarski List« (26. I
1842). Od tada pa do danas izlazi ovaj časopis.


Ovako dugo i neprekidno izlaženje jednoga
časopisa u našim uvjetima, gdje se je
kroz 120 godina mnogo toga dogodilo, čudo
je za sebe. Gospodarski List je najstariji
jugoslovenski časopis uopće. On je
po starosti kao poljoprivredni časopis treći
po redu u svijetu. Najstariji je jedan bavarski
časopis »Landwirtschaftlicher
Wochenblatt« koji je počeo
izlaziti 1810 god., te francuski »Agricul ture
pratique« sa početkom izlaženja
1836. Engleska ima časopis »Farme r
and Stock-Breeder«, koji je godinu
dana mlađi od našega. Oni ispod naslova
ove godine ispisuju »119 godin a u si užbi
britanske poljoprivrede«.


Gospodarski List, kao i Hrvatsko-
slavonsko gospodarsko društvo imalo
je sveopći narodni značaj. Uostalom G ospodarsko
društvo okupljalo je i
šumare.


IStranice Gospodarskog Lista bile su
uvijek otvorene šumarima. To je bilo naročito
formiranje samostalnih i stručnih
šumarskih formacija. U prvoj Šumarskoj
bibliografiji prof. Kauders a ušli su
članci iz područja šumarstva iz Gospodarskog
Lista u vremenu od 1853—1856.


Pa i kasnije, kao i sada Gospodarsk
i Lis t stavlja na raspolaganje svoje


vStcana Sltucna liteeatuca


Vincent ing đr Gustav: VYBER A
SLECHTENI V LESNIM HOSPODÄRSTVI
(Selekcija i oplemenjivanje u šumarstvu);
Statni zemedelske nakladatelstvi,
Praha 1962. Knjiga je 21 X 15 cm
formata, ima 223 stranice, 95 fotografija,
crteža i grafikona, 11 tabela i 1 kartu
CSS´R.


Autor je čitavu materiju podijelio u


stranice problemima šumarstva, naročito
kada se radi o opće narodnim zadacima,
kao npr. uputstvo o sadnji i podizanju
plantaža na bazi kanadske topole, borba
protiv gubara, dudovca i si.


Gospodarski List ostao je vjeran
liniji, koju su mu zacrtali njegovi osnivači
prije 120 g\, a to je da vodi borbu za
unapređenje poljoprivrede putem članaka,
uputstava i obavijesti. To, i samo to,
održalo je kroz ove bure i oluje u tako
dugom periodu.


Jedno je vrijeme (u prvim decenijama)
bio opće narodni stručni — pa i naučni
časopis. Gospodarsko društvo je imalo i
naučne sekcije. Tako u Gospodarskom
Listu je objavljen »Syllabus
Florae C r o a t i c a e« od J. C. Schlossera
i Lj. Vukotinovića. On je jedno vrijeme
objavljivao (prije organizacije meteorološke
službe) i meteorološko-klimatske
podatke o vodostajima naših rijeka. Daleko
bi nas odvelo, što je u prvim decenijama
izlaženja Gospodarskog Lista
sve štampano na njegovim stranicama. Možemo
samo spomenuti, da su njegove stranice
bile obilato korištene kroz 10 godina
u vezi skupljanja materijala za Narodni
Muzeum iz kojeg su se razvili i ostali zagrebački
muzeji. Imena darovatelja su bila
objavljivana u Gospodarskom Listu.


Sada je još veća potreba da Gospodarski
List izlazi nego prije 120 godina.
To ima i posebno značenje i za šumarstvo.
Brzorastuće šume i vještački
šumski nasadi (plantaže), podizanje poljo-
zaštitnih šumskih pojasa i dr. postaju u
neku ruku kulture. Organizatori poljoprivrede
trebaju biti upoznati sa ovim novim,
modernim šumarstvom. Baš o ovim problemima
češći su članci. Podizanje i unapređenje
poljoprivrede neda se zamisliti bez
harmonične ravnoteže s obzirom na šumarstvo.
Zbog toga će Gospodarski List
sada, u buduće, kao i prije poklanjati potrebnu
pažnju problemima šumarstva.


Dr J. Kovačević


devet poglavlja. Iza svakog poglavlja donosi
opširan prikaz literature. Na kraju
je prikaz stručne terminologije i kratak
sadržaj na ruskom i njemačkom jeziku.
Cijena knjizi je 16,40 Č. kr.


I. Prirodna selekcija i nastajanje ekotipova
U ovom poglavlju autor opisuje uzroke
nastajanja ekotipova u šumama srednje