DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 58     <-- 58 -->        PDF

komplekse stavljaju preveliki tereti. Međutim
današnje neekonomično korišćenje
drveta i otpadnog materijala ne leži samo
u nedostatku transportnih uvjeta već još
više u nedostatku tehničkog znanja (f).
Šumarska je tehnologija u komparaciji s
drugim strukama vrlo zaostala. Ona ne
drži korak s promjenama u šumi niti s
općenitom gospodarskom produktivnošću.
Stoga je najvažniji zahtjev današnjice u
pronalaženju što potpunijih metoda uzgajanja
i prerade (g). (str. 563).


Na koncu zaključuje:


Općenite privredne prilike u svijetu
nisu stabilne. Kod stabilizovanih se privrednih
prilika šuma ekonomski može održati
samo ondje, gdje postoji mali riziko
i niska kamatna stopa. U današnjem pak
nepovoljnom stanju šumskog gospodarstva
veliku odgovornost snose i šumarski stručnjaci.
Oni su previše jednostrani, sitničavi
i udaljeni od stvarnog života. Šumarski se
problemi ne tiču samo naroda kao vlasnika
i korisnika šume već u prvom redu
odgovornih stručnjaka. Njihov se poziv


Cdcu3te>eiie vijesti


8.
SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
SAVEZA ŠUMARSKIH
DRUŠTAVA
HRVATSKE


održana je 21. rujna 1962. godine sa slijedećim
dnevnim redom:


1.
Usvajanje zapisnika 7. sjednice,
2. Izvještaj
o radu Saveza,
3.
Naredni zadaci Saveza ITŠIDJ u
vezi Rezolucije IV kongresa,
4.
Pripreme za III Plenum Saveza i
5.
Razno
Ad 1.


Zapisnik 7. sjednice Upravnog odbora
usvojen je bez primjedbi.


Ad 2.


Tajnik izvještava:izvršeni su svi zaključci, doneseni na
prošloj 7. sjednici Upravnog odbora.

u toku je izrada teza za referat »Problem
njege u prirodnim ekonomskim
jednodobnim i prebornim visokim šumama
listača i četinjača NR Hrvatske«,
za što su zaduženi drugovi Ing. Pero
Dragišić i Dr. Ivo Dekanić.
— u periodu od prošle sjednice 13. VII
o.
g. do ove sjednice nije bilo važnijih
I zasniva na koristima, koje mogu pružiti
društvu. K tome uloga šume u materijalnim
i imaterijalnim dobrima za čovječanstvo
zahtijeva široki vidokrug po vremenu
i prostoru.


Za nas je djelo prof. W. A. Duerra važno
u toliko, što obara nekoje bitne ekonomske
kategorije, koje u zapadno-evropskom
šumarstvu uživaju značaj aksioma.
Osim toga iz čitave razrade materije izlazi,
da se šumarstvo ne može obuhvatiti
samo po zakonima ekonomike. Šuma je s
obzirom na dužinu proizvodnog procesa i
dosljedno sporost obrta kapitala nepodesna
za privatnu odnosno kapitalističku privredu
(K. Marks, Kapital II. str. 188). Ona
bi se na bazi privatnih interesa i samo
zato, da se uloženi kapital umnoži, morala
iscrpiti do krajnosti pa makar i pod cijenu
razaranja produktivnog zemljišta i vodnih
rezerva. A upravo takve eklatantne primjere
pružaju devastirana područja Sjeverne
Amerike.


S. F.
događaja, jer je to period godišnjih odmora.
Redovni i tekući poslovi odvijali
su se normalno.Zveza inžinirjev in tehnikov gozdarstva
in lesne industrije Ljudske republike
Slovenije održala je ljetni redovni plenum
u Slovenj Gradcu na dane 16 i 17.
rujna ove godine, na koji je bio pozvan
i naš Savez. Ispred našeg Saveza ovom
plenumu su prisustvovali predsjednik
Milan Androić i tajnik Rafael Mott.
Na plenumu su održani slijedeći refera
ti:


1.
Aktuelni problemi šumarstva i drvar,
industrije, referat Saveza Slovenije,
2.
Važnost šume u rekreaciji, referat
prof. dr. Leibundguta, Švicarska,
3.
Razvoj šumskogospodarskih djelatnosti
u odnosu na sadanje stanje
šuma, referat dr. ing. Dušana Mlinšeka,
4.
Industrijsko oblikovanje i kontrola
robe drvne industrije, referat ing.
Pavla Olipa.
— na I sjednici Izvršnog odbora SITŠID
Jugoslavije izvršeno je konstituiranje
Izvršnog odbora s tim, da su za podpredsjednike
određeni ing. Bogomil Ćop
i tehničar Jusuf Mujčić, za sekretare
dr. ing. Ljubomir Petrović i ing. Ante


ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Radovčić, a za blagajnika dr. ing. Dušan
Oreščanin. Za predsjednika je na IV
kongresu ITŠIDJ izabran ing. Rajica
Đekić. Članovi Izvršnog odbora su: ing.
Milivoje Bikicki, ing. Pavel Olip, tehničar
Drago Stipac, ing. Dime Bećar
i ing. Stevo Popović.


Prema statutu usvojenom na IV kongresu
u Izvršni odbor ulaze još po jedan
predstavnik republičkih Saveza i to predsjednik
ili tajnik.na II sjednici Izvršnog odbora Saveza
ITŠIDJ u Sekretarijat su izabrani drugovi:
R. Đekić, B. Ćop, Lj. Petrović,
A. Radovčić i D. Oreščanin. Usvojen je
konačan tekst i kompozicija Rezolucije
donesene na IV. kongresu ITŠIDJ, konačna
redakcija Statuta i prijedlog narednih
zadataka Saveza.
— rezolucija IV. kongresa ITŠIDJ dostavljena
je svim kotarskim šumarskim
društvima, svim kotarskim narodnim
odborima kao i republičkim organima
kojima u nadležnost spada šumska privreda
drvar, industrija.
Blagajnik izvještava:


— saldo novčanih sredstava na dan 20.
IX. 1962. g. iznosi 5,433.063 din. što
predstavlja povećanje za 1,690.109 din.
u odnosu na stanje 1. I. 1962. god.

potraživanja od kupaca na dan 30. VI.
1962. g. iznosila su 1,835.001 din., što
predstavlja smanjenje od 204.898 din.
Dugovanja kupaca iz 1961. g. podmirena
su.

dugovanja dobavljačima na dan 30. VI.
1962. g. iznosila su 741. 291.- din. što
predstavlja smanjenje za 133.968 din. u
odnosu sa stanjem 1. I. 1962. god. Dugovanje
se odnosi na tekuće obaveze.

izvršenje proračuna prihoda i rashoda
za 1962. god. odvijalo se je ravnomjerno
i u planiranim okvirima svake pozicije.
Ađ 3.
Savez ITŠID Jugoslavije zakazao je


III. plenarnu sjednicu Izvršnog odbora u
Donjem Vakufu za dane 30. IX. i 1. X.
1962. godine, na kojoj pored ostalog treba
da se donese program narednih zadataka.
Konstatuje se da su predloženi naredni
zadaci SITŠIDJ sadržani u Rezoluciji, donesenoj
na IV. kongresu i da se u cjelosti
usvajaju i da u radu zakazane plenarne
sjednice ispred našeg Saveza sudjeluje tajnik
ing. Rafael Mott.


Ađ 4.


Drug ing. Pero Dragišić izvještava da
je najveći dio sastava teze o temi »Problemi
njege šuma« obavljen po njemu i dr.
Ivi Dekanicu tako, da će uskoro započeti
s izradom referata. Obzirom na temu savjetovanja
koje će se održati na savjetovanju
III. plenuma našeg Saveza predlaže
da se plenum sa savjetovanjem organizira
van Zagreba i to na području, gdje će se
moći savjetovanje odvijati i na, za ovu
svrhu podesnim objektima odnosno pokusnim
plohama.


Zaključeno je da se III. Plenum održi
van Zagreba i to na području koje je
pogodno za savjetovanje o problemima
njege šuma i da drug Bozo Mačešić organizira
izradu koreferata o korišćenju i preradi
drvnog materijala koji dobivamo iz
njege šuma i da se plenum održi u toku
mjeseca studenog.


Ad 5.


Načelno je usvojeno da naš Savez štampa
knjigu »Biološki i ekonomski uvjeti
uzgajanja šuma« od ing. Josipa Šafara i
zaključeno da za iduću sjednicu blagajnik
ing. Vilim Živković podnese predračun
prihoda i rashoda o štampanju i prodaji
te knjige.


Radi toga što naš Savez ne raspolaže
deviznim sredstvima nije se moglo prihvatiti
poziv za zasjedanje Šumarsko-naučne
visoke škole u Münchenu, koje se
održava od 24. do 27. listopada 1962. god.


Zaključeno je da se dosadašnja najamnina
za korišćenje društvene dvorane povisi
od 10.000 na 15.000 dinara za jedan
dan uključujući u teme i zagrijavanje
dvorane.


Zaključeno je da naš Savez pruži pomoć
spaljenoj biblioteci Univerziteta u
Alžiru sa slijedećim edicijama:


1.
Kompleti Šumarskog lista od 1945.
do 1961. g. u uvezanom stanju,
3. Kauders dr ing. Alfons: »Šumarska
bibliografija od 1846—1946. g.« sa 2 primjerka,
3. Kauders dr ing. Alfons: »Šumarska
bibliografija od 1946—1955. g.« sa 2 primjerka,
4. Razvoj šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije od 1945—1956. god., sa 2 primjerka,
5. Krš Jugoslavije (pet knjiga), uvezano,
sa 2 primjerka,
6. Savjetovanje o Kršu Jugoslavije,
održano u ljeto 1958. g. u Splitu, sa 2
primjerka.
Ing. Rafael Mott


353