DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 58     <-- 58 -->        PDF

komplekse stavljaju preveliki tereti. Međutim
današnje neekonomično korišćenje
drveta i otpadnog materijala ne leži samo
u nedostatku transportnih uvjeta već još
više u nedostatku tehničkog znanja (f).
Šumarska je tehnologija u komparaciji s
drugim strukama vrlo zaostala. Ona ne
drži korak s promjenama u šumi niti s
općenitom gospodarskom produktivnošću.
Stoga je najvažniji zahtjev današnjice u
pronalaženju što potpunijih metoda uzgajanja
i prerade (g). (str. 563).


Na koncu zaključuje:


Općenite privredne prilike u svijetu
nisu stabilne. Kod stabilizovanih se privrednih
prilika šuma ekonomski može održati
samo ondje, gdje postoji mali riziko
i niska kamatna stopa. U današnjem pak
nepovoljnom stanju šumskog gospodarstva
veliku odgovornost snose i šumarski stručnjaci.
Oni su previše jednostrani, sitničavi
i udaljeni od stvarnog života. Šumarski se
problemi ne tiču samo naroda kao vlasnika
i korisnika šume već u prvom redu
odgovornih stručnjaka. Njihov se poziv


Cdcu3te>eiie vijesti


8.
SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
SAVEZA ŠUMARSKIH
DRUŠTAVA
HRVATSKE


održana je 21. rujna 1962. godine sa slijedećim
dnevnim redom:


1.
Usvajanje zapisnika 7. sjednice,
2. Izvještaj
o radu Saveza,
3.
Naredni zadaci Saveza ITŠIDJ u
vezi Rezolucije IV kongresa,
4.
Pripreme za III Plenum Saveza i
5.
Razno
Ad 1.


Zapisnik 7. sjednice Upravnog odbora
usvojen je bez primjedbi.


Ad 2.


Tajnik izvještava:izvršeni su svi zaključci, doneseni na
prošloj 7. sjednici Upravnog odbora.

u toku je izrada teza za referat »Problem
njege u prirodnim ekonomskim
jednodobnim i prebornim visokim šumama
listača i četinjača NR Hrvatske«,
za što su zaduženi drugovi Ing. Pero
Dragišić i Dr. Ivo Dekanić.
— u periodu od prošle sjednice 13. VII
o.
g. do ove sjednice nije bilo važnijih
I zasniva na koristima, koje mogu pružiti
društvu. K tome uloga šume u materijalnim
i imaterijalnim dobrima za čovječanstvo
zahtijeva široki vidokrug po vremenu
i prostoru.


Za nas je djelo prof. W. A. Duerra važno
u toliko, što obara nekoje bitne ekonomske
kategorije, koje u zapadno-evropskom
šumarstvu uživaju značaj aksioma.
Osim toga iz čitave razrade materije izlazi,
da se šumarstvo ne može obuhvatiti
samo po zakonima ekonomike. Šuma je s
obzirom na dužinu proizvodnog procesa i
dosljedno sporost obrta kapitala nepodesna
za privatnu odnosno kapitalističku privredu
(K. Marks, Kapital II. str. 188). Ona
bi se na bazi privatnih interesa i samo
zato, da se uloženi kapital umnoži, morala
iscrpiti do krajnosti pa makar i pod cijenu
razaranja produktivnog zemljišta i vodnih
rezerva. A upravo takve eklatantne primjere
pružaju devastirana područja Sjeverne
Amerike.


S. F.
događaja, jer je to period godišnjih odmora.
Redovni i tekući poslovi odvijali
su se normalno.Zveza inžinirjev in tehnikov gozdarstva
in lesne industrije Ljudske republike
Slovenije održala je ljetni redovni plenum
u Slovenj Gradcu na dane 16 i 17.
rujna ove godine, na koji je bio pozvan
i naš Savez. Ispred našeg Saveza ovom
plenumu su prisustvovali predsjednik
Milan Androić i tajnik Rafael Mott.
Na plenumu su održani slijedeći refera
ti:


1.
Aktuelni problemi šumarstva i drvar,
industrije, referat Saveza Slovenije,
2.
Važnost šume u rekreaciji, referat
prof. dr. Leibundguta, Švicarska,
3.
Razvoj šumskogospodarskih djelatnosti
u odnosu na sadanje stanje
šuma, referat dr. ing. Dušana Mlinšeka,
4.
Industrijsko oblikovanje i kontrola
robe drvne industrije, referat ing.
Pavla Olipa.
— na I sjednici Izvršnog odbora SITŠID
Jugoslavije izvršeno je konstituiranje
Izvršnog odbora s tim, da su za podpredsjednike
određeni ing. Bogomil Ćop
i tehničar Jusuf Mujčić, za sekretare
dr. ing. Ljubomir Petrović i ing. Ante