DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 56     <-- 56 -->        PDF

One su pored ostalih razloga imale i svrhu
ogledno-poučnog i uzorno-propagandnog
karaktera radi što zornijih uvjeravanja
šumara praktičara i šumara-učitelja kako
se i na koji način i na Kršu može podizati
šuma i tamo gdje je nema, pa čak i tamo
gdje se ni površinske zemlje ne vidi.


Sva nas ova djela vrijedna čovjeka još
i danas na njega podsjećaju i impresioniraju,
jer dosada ni prije ni poslije njega
nitko nije uspio podići šume tolikih razmjera.
Djela nas Vežića primoravaju da
mu odamo zasluženo poštovanje. A da su
se sve njegove šume koje nam je ostavio
očuvale do danas, onda bismo još više cijenili
njegove uložene napore.


Mate Rajčić


ŠUMARSKA EKONOMIKA U SVJETLU
AMERIČKE NAUKE


U nakladi je poznatog izdavačkog poduzeća
McGraw-Hill Book Company Inc.
(New York, Toronto. London) izdao William


A. D u e r r, profesor univerziteta u New
Yorku opsežno djelo pod naslovom: »Osnovi
šumarske ekonomike« (Fundamentals
of Forestry Ekonomics, 1960) s 579 strana
teksta te brojnim tabelarnim i slikovnim
prilozima. Prema recenzijama, objavljenim
u poznatim zapadno-evroipskim stručnim
glasilima (»Forestry« London;, br. 1 ex
1961. i »Holzzentralblatt« Stuttgart, br. 99
ex 1961) ovaj rad spada među najbolja
djela iz oblasti šumarske ekonomike u engleskom
a vjerojatno i u drugim jezicima.
Na temelju ovako (povoljnog suda mi ovu
ediciju moramo u najmanju ruku tretirati
kao standardno djelo američkoga shvaćanja
ekonomske funkcije šume i šumarstva.
Duerrova je knjiga podijeljena u pet
dijelova (uvod, ponuda i plasman šumskih
produkata, uredbe i zakoni te osnove planiranja)
s ukupno 33 poglavlja, od kojih
svako završava s kratkim sadržajem. Važna
je prednost čitave obrade u jasnoći
stilizacije i instruktivnosti uzetih primjera.


U uvodno m dijelu (poglavlje 1-4)
izneseni su zadaci opće narodne privrede
u Americi a posebno šumskog gospodarstva
kao jedne od njezinih komponenata.
Sredstva i pomoćni izvori šumskog gospodarstva
za podmirenje društvenih potreba
nisu samo materijalni nego i imaterijalni
elementi. Posebna je pažnja posvećena
analizi raznih načina promatranja ekonomskih
zavisnosti i to koliko sa stanovišta
čitavog društva toliko i sa stanovišta
pojedinca.


U drugom je dijelu pod naslovom »P o-
nuda šumarskih produkata«


(poglavlje 5-16) postavljeno težište na promatranje
poduzeća bilo kao šum.-gospodarske,
bilo kao drv.-industrijske privredne
organizacije. Za američke prilike autor
pomoću brojnih primjera objašnjava zakon
recesije prihoda pa s tim u vezi postavlja
pravila, kako jedno poduzeće treba
da planira troškove u svrhu postizavanja
ne najvećeg nego optimalnog prihoda.
Pod ovim terminom razumijeva onu veličinu
prihoda, kod koje svaki više izdani
dolar donosi najmanje jednako visoki naknadni
prihod. Ovo drugim riječima znači:
ne treba težiti za najvećim mogućim prihodom
niti za najintenzivnijim gospodarenjem.
Naprotiv treba nastojati, da se
postigne samo onaj stepen intenziteta, kod
kojeg svakom još dodanom dijelu troškova
stoji nasuprot adekvatni dio prihoda.


Kod analize se visine troškova autor
naročito zadržava na utjecaju odabrane
kamatn e stope. Taj se utjecaj jasno
pokazuje kod upotrebe poznatih formula
iz kamato-kamatnog računa. Osobito je
karakteristično autorovo stanovište, prema
kojem se kamatna stopa u šumskom gospodarstvu
ne smije odabirati niže od one,
koja bi se mogla postići, kad bi se kapital
uložio u druge produktivne svrhe. Na tom
je principu obračunao i ekonomsku zalihu
za jednodobnu i prebirnu šumu. Šumu autor
shvaća kao kapital, koji kao i svaki
drugi u kapitalističkom privrednom sistemu
mora donositi što moguće veći interes.
Kod toga je mjerodavno načelo jednakih
profita kod jednakih kapitala bez obzira,
u koju su privrednu granu ti kapitali
uloženi. Autor potpuno pušta s vida činjenicu,
da je kapitalizam gotovo svagdje,
gdje je osvojio šume, donio njihovu propast.
Razlog leži u biti samog sistema, jer
se racionalno šumsko gospodarstvo ne slaže
s potrebama oplodnje kapitala. Oplodnja
kapitala traži što brži njegov obrt, a taj
je obrt u šumskom gospodarstvu vrlo spor.
Nije stoga čudo, da pretvaranjem šume u
kapital njezini vlasnici nastoje izvući najvišu
rentu a industrijalci u potjeri za što
većim ekstra profitima »ulaze u šume kao
nekad barbari u centre starih kultura« (R.
Pipan. Kapitalizam u.šumarstvu, S. L. Zagreb,
1938). U našim krajevima imamo u
tom pogledu vrlo teška iskustva naročito
od 1860. godine naovamo.


U trećem se dijelu »Plasman š u mskih
produkata« (poglavlje 17-23)
autor dosljedno prednjim izvodima obara
na princip potrajnosti, koji su Amerikanci
preuzeli iz Evrope, a napose na strogost
njegovog izvođenja. On to kazuje riječima,
koje je važno iznijeti u originalu: