DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 5     <-- 5 -->        PDF

pola i vrba. Vrištine i bujadare na krškom kontinentalnom i submediteranskom
području (do sada često nekorištene) pogodne su za intenzivnu proizvodnju
četinarskog drveta.


— Podizanjem plantaža drveća brzog rasta stvaraju se uslovi da se već
sada može ići sa jačim intenzitetom korišćenja postojećeg šumskog fonda prirodnih
šuma i time omogućiti:

veći obim seča, i to već u ovom i narednom periodu a time i potpunija
i sigurnija snabdevanja industrije i sigurno održanje nivoa izvoza;

stvaranje uslova da se u postojećim prirodnim šumama što pre uvedu
novije uzgojne mere na većim površinama, kao što je introdukcija četinara
u lišćarske šume, konverzija niskih šuma u viši uzgojni tip, popravljanje
i fertilizacija zemljišta u šumama i druge savremene silvikulturne
mere i time poveća prirast L.U prirodnim šumama.
Plantaže topola u konsocijaciji sa poljoprivrednim kulturama


Plantaže topola koje se podižu na odgoarajućim dubljim
zemljištima (prvenstveno na z´a štićenom aluvijumu)
tj. tamo gde za to postoje uslovi, redovno se gaje
u konsocijaciji sa poljoprivrednim ili drugim niskim
kulturama, što čini nesumnjivo viši oblik združene
biljn e proizvodnje , koji najbolje iskorišćuje tlo, vlagu, svetio i vazdušni
prostor. Svojim razvijenijim i prodornim korenovim sistemom, šumsko
drveće maksimalno iskorišćuje i dublje horizonte tla, već prema njegovoj
strukturi, pedološkom sastavu i visini nivoa podzemne vode, dozvoljavajući
plitko korenim združenim poljoprivrednim kulturama korišćenje gornjih slojeva
zemljišta.


Ako treba dati ocenu o naporima učinjenim u zadnje doba da se poveća
ukupna biljna proizvodnja na jedinici površine kroz oblik »združene biljne
proizvodnje« istovremenim gajenjem dve ili više kulture na jedinici površine
(1 ha) u višeetažnom ili naizmeničnom prostornom poretku, onda je proizvodnja
drveta topola u plantažama u konsocijaciji sa odgovarajućim poljoprivrednim
kulturama sigurno biološki, tehnološki i ekonomski uspeo primer združene
biljne proizvodnje u našem klimatu. Prema tome, ovakav plantažni
uzgoj šumskog drveća važan je ne samo za šumarstvo,
već takođe i za poljoprivredu.


U daljem izlaganju daće se i cifarni podaci o uspesima ove združene biljne
proizvodnje kod nas.


Iskustva o gajenju šumskih kultura topola kao polazna baza
za plantažni uzgoj


Iskustva u gajenju šumskih kultura tzv. kanadskih topola stara su kod
nas skoro jedno stoleće. Na aluvijalnim područjima Panonske nizije stečena
su naša prva iskustva u veštačkom uzgoju topola, koji je ustvari bio šumski
a ne plantažni način gajenja. Kulture su osnivane gusto, sa dosta velikim brojem
sadnica (cea 2.500 na 1 ha) i uzgajane klasičnim metodama, u dugoj ophodnji
od 30—60 godina. Sa ovako poluintenzivnim načinom uzgoja topola, ali u
povoljnim prirodnim uslovima, naročito u pogledu plodnosti tla i režima vlage,
postignuti su u Jugoslaviji dobri rezultati sa: