DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 49     <-- 49 -->        PDF

ofitnije vrste drveća i listače (o tomu bila je riječ u Šumarskom listu god. 1962.
broj VIII).


Dakle, u grubom prosjeku: pojam oplodne sječe ne može se suprotstaviti
pojmu prebornog načina gospodarenja. Ako se umjesto prebornog načina gospodarenja
uvodi oplodna sječa, ispušta se veoma važna skupina uzgojnih zadataka:
njegovanje stabala i sastojine. Oplodna sječa u prebornoj i gospodarski nedozreloj
raznodobnoj ili jednodobnoj sastojini može se preporučiti npr. kad je pod
utjecajem prijašnjeg veoma lošeg gospodarenja velik broj stabala kvalitativno
vrlo loš, tj. kad se zbog malene proizvodnosti sastojine stabla moraju ubrzano
posjeći i treba osnovati novu, bolju sastojinu. Pojmu prebornog načina gospodalenja
može se suprotstaviti, na primjer, pojam skupinastog gospodarenja, koji
sadrži sve zadatke uzgajanja koji se izvršavaju i u prebornoj šumi i u jednodobnim
sastojinama. U bukovim šumama na većini staništa naših Dinarida skupinasto
se gospodarenje može posve dobro uvesti te će i povećati proizvodni kapacitet
sastojina.


2. »Kvalitetna doznaka« stabala za sječu
Nije jasno kako je i odakle potekla ideja da se za područje čistih bukovih
šuma zaoštri problem prirodne obnove. Poznato je: a) da je bukva naša najagresivnija
vrsta drveća, b) da je previše zavladala u mnogim mješovitim sastojinama
jele-bukve i hrasta kitnjaka-bukve, c) da bukva u drvnoj masi šuma Jugoslavije
prelazi postotak 50. Rijetko se gdje u našoj zemlji, kao npr. na degradiranim
staništima i u veoma loše gospodarenim sastojinama, pojavio problem
podmlađivanja bukve.


Pod utjecajem rješavanja »problema podmlađivanja« i ponegdje pod utjecajem
nametnutog suprotstavljanja pojmova o prebornom načinu gospodarenja
i oplodnoj sječi događa se da se samo radi obnove i radi ubrzanja razvitka postojećeg
mladog naraštaja u pojedinim sastojinama previše doznačuju i stabla koja
razvijaju dobar kvantitativan i kvalitativan prirast; (mjestimice se takav zahvat
može i tolerirati; ali nije jasno zašto je čitav postupak veoma ubrzan, kao da
postoji strah što nema podmlatka ili da se na vrijeme ne će pojaviti, proširiti ili
osloboditi od lošeg utjecaja nadstojnog drveća). Kao da je cilj gospodarenja podmlađivanje
sastojine! (Ili su razlozi takovom postupku, možda, izvan okvira
nauke o uzgajanju šuma i načela o racionalnom iskorišćavanju proizvodnog
kapaciteta staništa i sastojine?)


Prirodno podmladivanje nije cilj gospodarenja; nije i ponajviše ne može biti
ni osnovni zadatak gospodarenja u bukovim šumama. Bitno je: unapređivanje
i povećavanje proizvodnosti sastojina. Temeljno je načelo da se maksimalno iskorišćuju
potencijalne mogućnosti produkcije: da se što više iskoristi proizvodna
snaga staništa, sastojine i drveća. Suvišnom sječom bolje oblikovanih stabala,
koja su u naponu prirašćivanja, smanjuje se proizvodnost. U racionalnom intenzivnom
gospodarenju nijedno se stablo ne smije oboriti samo radi podmlađivanja
nego, prije svega, radi unapređivanja produktivnosti i boljeg međusobnog rasporeda
drveća u sastojini.


Nije poznato da li je ovakav i sličan način gospodarenja usklađen s planskim
tzv. vakuumom proizvodnje koji treba da ispune proizvodi iz osnovanih
i budućih plantaža i intenzivnih kultura topola, vrba i četinjača (u okviru republike
i države, dakako). Ili se, možda, takav postupak osniva na lokalnim zahtjevima
da sječine budu usredotočene na manje površine (tj. skoncentriranije), pa