DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 46     <-- 46 -->        PDF

»OPLODNA ILI PREBORNA SJEĆA« U BUKOVIM ŠUMAMA
OSVRT I RAZMATRANJA O NAČINU UZGAJANJA
NA DINARSKOM PODRUČJU


J. ŠAFAR
NAClN PROVEDBE uzgojnih postupaka u bukovim šumama na području
dinarskih planina i brda postao je problem. Najednom? Ne, nego poslije nakupljanja
dobrih i loših pojava u razvitku sastojina, odnosno nakon pojačanog suprotstavljanja
raznih mišljenja, tendencija, sugestija i odredaba.


Pod utjecajem razmatranja stvarnih razvojnih stanja pojedinih sastojina
i pod pritiskom objektivno fundiranih postavki i subjektivnih nazora stvorio se
i otvorio problem načina daljnjeg uzgajanja u bukovim šumama Gorskog Kotara
Like i Hrv. Primorja. Problem je mjestimice provalio tolikom žestinom da
su se u navali raznovrsnih gledišta u dijelu ponekih pogona stvorile i nedoumice,
čak i pometenost, zabune i nepouzdanost u vlastita i tuđa dotad stečena znanja,
ali i sumnje u nova shvaćanja. Pojavljuju se nesuglasja i pitanja o racionalnosti
starog i određenog ili predloženog novog u ekonomici uzgojnih postupaka. U
sukobu mišljenja, na terenu drugovima često nije dovoljno jasno zašto se potiskuju
stare ideje i nameću nove; pojačao se senzibilitet koji ponekad i strasno,
čak i gnjevno reagira na nedorečeno; jer naši drugovi u operativi su počesto i
neopažljivo fini promatrači i neusiljeni diskutanti; bez knjiškog mudrovanja
moraju i spontano i sistematski rješavati probleme.


Možda dio odgovornosti za takvu prekretnicu ideja i lom starih nazora treba da
snose i naše nekadašnje ekspertize i napisi koji nisu dovoljno opširno obrazložili
postavku i potpunije razjasnili potrebu i način prelaza od prebornog gospodarenja
na skupinasto gospodarenje.


Posljedica ovog, razmjerno kratkog, procesa bila je da su se u sudaru suprotnih
poimanja gdjekad pojavile i veće greške u doznaci stabala za sječu.
Uzgojni postupak bio je ponegdje toliko pogrešan da je oprezniji rukovodilac
radova odlučio da se doznaka stabala temeljitije ispita i da se izvrše popravke
u masi doznačenih stabala. Tko je bar jednom morao obaviti reviziju i popravku
izvršene doznake, jasno mu je s kolikim se objektivnim i subjektivno-psihičkim
poteškoćama mora revizor boriti da u sebi izmiri razne kriterije, personalne
obzire i gubitak radnog vremena.


U toku obavljanja drugih radova po zadacima instituta opazili smo i to da
se u danim situacijama gdjekad pojavilo pogrešno tumačenje i nepravilno suprotstavljanje
stručnih pojmova. Rezultat takvih odnosa, čini se, najviše je utjecao
da su u dijelovima sastojine učinjeni prejaki sječni zahvati, stvoreni su nepotrebni
i nekorisni otvori u sastojinskoj atmosferi i pedosferi; u jednom slučaju
izvršen je čak i nekoliko puta veći zahvat nego je propisao ili preporučio sastavljač
gospodarske osnove. Zbog loše izvršene inventarizacije i prejake doznake
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 47     <-- 47 -->        PDF

dogodio se i takav slučaj da je u jednoj sastojini doznačena drvna masa bila veća
od inventarizirane!


Čini se da je, možda, težište problema najviše u tome što se ponekad previše
nameće pitanje prirodnog podmladivanja te se rješavanju tog pitanja podređuju
mnoga druga, pa tako ispušta iz vida i, prema tomu, omalovažuje mnogo važniji
gospodarski proces: unapređivanje proizvodnosti, racionalno iskorišćivanje proizvodnog
kapaciteta staništa i ekonomično povećanje prirodnog i gospodarskog
kapaciteta sastojine.


Na sreću, takvih je primjera danas veoma main. Ipak, ova je pojav a simptomatična
i zabrinjava, pa se u kompleksnom sagledavanju problema
gospodarenja bukovim šumama ne smije mimoići i mora se na nju upozoriti: da
se ne bi proširila u smjeru koji bi, možda, nepovoljno djelovao na tok razvitka
ideje gospodarenja i njene primjene.


Nesretna je okolnost, po našem mišljenju, da se dosad nije razvilo jedinstveno
gledište bar o osnovnim načelima gospodarenja navedenim šumama. Jer:
načelne se postavke moraju izgraditi, makar u primjeni na pojedine stvarne
okolnosti, kao npr. o potrebi sječe ovog ili onog stabla u nekoj biötskoj grupi
drveća, mogu i smiju biti različita mišljenja i tumačenja.


Polazeći iz, inače u prosjeku pravilnog, gledišta ili pretpostavke da je proizvodnost
bukovih sastojina s obzirom na kakvoću stabala u prebornoj šumi u
odnosu na jednodobne sastojine problematična, na području jedne manje šumsko-
gospodarske cjeline pojavilase i suzdržljiva postavka da u bukovim šumama
treba napustiti preboran način gospodarenja i da, prema tomu, treba obavljati
oplodne sječe (nije nam poznato da li je pri tom razmotreno i pitanje trajnosti
gospodarenja). Ova druga, recimo, krajnost gledišta utjecala je da su se samo
zbog oslobađanja podmatka od konkurencije matičnog drveća ili, općenito, zbog
unapređenja ili ubrzanja podmladivanja doznačila za sječu i ona stabla koja
razvijaju razmjerno dobar kvantitativan i kvalitativan prirast, čak i tamo gdje
bi postojeći nov naraštaj, u umjerenijoj sječi, još oko 5—10 godina i više mogao
iz biološko-ekonomskog gledišta dobro izdržati pomanjkanje prostora nad tlom
i u tlu. I ne samo to. Oplodna sječa, tačnije rečeno, prvi sijek oplodne sječe (progalni
sijek) obavio se i u prosječno srednjodobnoj sastojini koja, uzgredice spomenuto,
ima dovoljno dobro oblikovanih stabala i nije potrebno da se stvara
nov naraštaj još oko 30—50 godina. Kako će se ovakvi postupci, ako se prošire,
odraziti na trajnost gospodarenja, na tok razvitka kakvoće stabala i sastojine!
(ili je, možda, već danas uglavnom važniji kvantitativan prirast sastojine a ne
i kvalitativan prirast stabala . . .?).


Pretpostavljamo da su do sada slični postupci učinjeni više nesvjesno nego
svjesno, jer se nije dovoljno duboko uronilo u razmišljanja o posljedicama koje
može izazvati mnogo "izmijenjen kompleks ekoloških faktora i o promjenama
razvojnih tokova sastojine.


Sve te i druge mjestimične pojave nužno izazivaju potrebu da se već danas
postave ova pitanja:


1.
koji su uzroci razvitku takvih pojava;
2.
šta je utjecalo da se ponegdje za sječu doznačuju i dobro oblikovana stabla
koja bi u urednom i naprednom prebornom ili skupinastom načinu
gospodarenja, s obzirom na međusoban raspored drveća, morala ostati u
sastojini bar 1—2 desetljeća i više ili do časa kad, prema ispitivanjima


ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 48     <-- 48 -->        PDF

taksacije, prosječno mogu postići ekonomski racionalnu kulminaciju
kvantitativnog i kvalitativnog prirasta;


3.
zašto se veoma jaka proreda (progalni sjek) obavlja u kvalitativno dobroj
nedozreloj sastojini i tako previše naglo otvara sklop krošanja odn.
stvaraju nepotrebne i neproduktivne plješine;
4.
kakve se posljedice mogu očekivati od primjene takvih postupaka.
Nastojat ćemo odgovoriti na ova i druga pitanja. Međutim, zadatak ovog
osvrta nije prvenstveno u tome da dade rješenja, nego da odgovori posluže kao
prilog za šire i dublje biološko-ekonomsko razmišljanje. Prema tomu, taj napis
je i pokušaj da se postave teze i antiteze o načinu gospodarenja u bukovim sjemenjačama
dinarskog područja. Istraživanja, koja su u toku i obavljat će se
pet godina, treba da dadu potrebne podatke i rezultat iz kojeg će se moći izvući
objektivniji zaključci.


1. Pojam prebornog gospodarenja i oplodne sječe
U prebornom načinu gospodarenja imamo deset zadataka uzgajanja. Rijetko
se kad jedan uzgojni zadatak izvodi posebnim gospodarskim postupkom, nego
po nekoliko njih u jednom zahvatu. Ove smo zadatke, zbog boljeg pregleda,
razvrstali u četiri skupine, od kojih prva skupina sadrži četiri zadatka, druga
tri, treća dva i četvrta jedan:


I.
stvaranje novog naraštaja (1. priprema za prirodnu ili umjetnu obnovu
sastojine; 2. podmlađivanje i pošumljavanje ,introdukcija i si.; 3 zaštita
podmlatka; 4. oslobađanje novog naraštaja);
II.
njegovanje (5. obrana mladog naraštaja; 6. čišćenje grupa mladika;
7.
proredno odabiranje spojeno s oblikovanjem stabala);
III.
preborna sječa debelih stabala (8. preborno čišćenje; 9. preborno odabiranje);
IV.
10. oblikovanje sastojina.
O tomu je podrobnije bila riječ u prijašnjim našim člancima, pa zato zadatke
ne ćemo ovdje obrazlagati (još detaljnije je to opisano u rukopisu o uzgoju šuma
koji bi se trebao štampati. Napominjemo da je isti broj zadataka uzgajanja u jednodobnim
i raznodobnim sastojinama, samo je način izvođenja drukčiji nego u
pretoornoj šumi.


Zadatak oplodne sječe jest, prvenstveno, stvaranje novog naraštaja. Ako se
oplodna sječa obavlja u 2—3 sijeka, takav postupak ima u vidu uglavnom samo
eksploataciju debelih stabala i stvaranje novog naraštaja. Ako je broj sjekova u
sastojini veći i, prema tomu, podmladno doba duže, u toku stvaranja novog naraštaja
vrši se veoma obzirna pozitivna selekcija drveća: da se na ostavljenim
boljim stablima razvije što veći kvantitativan i kvalitativan prirast i tako za
proizvodnju što više iskoriste potencijalne mogućnosti staništa i sastojine. Ovakva,
dugotrajnija, sječa sastojine je, ponajviše, oplodno-skupinasta. Sto je podmladno
doba u određenoj sastojini duže, čitav razvojni ciklus dobiva značaj skupinastog
gospodarenja (»femelšlag«). Kad je podmladno doba veoma dugo, gospodarenje
je preborno-skupinasto, pa sastojina dobiva preborno-skupinast oblik
koji ima određene prednosti u odnosu na potpun preborni oblik, napose za heli
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 49     <-- 49 -->        PDF

ofitnije vrste drveća i listače (o tomu bila je riječ u Šumarskom listu god. 1962.
broj VIII).


Dakle, u grubom prosjeku: pojam oplodne sječe ne može se suprotstaviti
pojmu prebornog načina gospodarenja. Ako se umjesto prebornog načina gospodarenja
uvodi oplodna sječa, ispušta se veoma važna skupina uzgojnih zadataka:
njegovanje stabala i sastojine. Oplodna sječa u prebornoj i gospodarski nedozreloj
raznodobnoj ili jednodobnoj sastojini može se preporučiti npr. kad je pod
utjecajem prijašnjeg veoma lošeg gospodarenja velik broj stabala kvalitativno
vrlo loš, tj. kad se zbog malene proizvodnosti sastojine stabla moraju ubrzano
posjeći i treba osnovati novu, bolju sastojinu. Pojmu prebornog načina gospodalenja
može se suprotstaviti, na primjer, pojam skupinastog gospodarenja, koji
sadrži sve zadatke uzgajanja koji se izvršavaju i u prebornoj šumi i u jednodobnim
sastojinama. U bukovim šumama na većini staništa naših Dinarida skupinasto
se gospodarenje može posve dobro uvesti te će i povećati proizvodni kapacitet
sastojina.


2. »Kvalitetna doznaka« stabala za sječu
Nije jasno kako je i odakle potekla ideja da se za područje čistih bukovih
šuma zaoštri problem prirodne obnove. Poznato je: a) da je bukva naša najagresivnija
vrsta drveća, b) da je previše zavladala u mnogim mješovitim sastojinama
jele-bukve i hrasta kitnjaka-bukve, c) da bukva u drvnoj masi šuma Jugoslavije
prelazi postotak 50. Rijetko se gdje u našoj zemlji, kao npr. na degradiranim
staništima i u veoma loše gospodarenim sastojinama, pojavio problem
podmlađivanja bukve.


Pod utjecajem rješavanja »problema podmlađivanja« i ponegdje pod utjecajem
nametnutog suprotstavljanja pojmova o prebornom načinu gospodarenja
i oplodnoj sječi događa se da se samo radi obnove i radi ubrzanja razvitka postojećeg
mladog naraštaja u pojedinim sastojinama previše doznačuju i stabla koja
razvijaju dobar kvantitativan i kvalitativan prirast; (mjestimice se takav zahvat
može i tolerirati; ali nije jasno zašto je čitav postupak veoma ubrzan, kao da
postoji strah što nema podmlatka ili da se na vrijeme ne će pojaviti, proširiti ili
osloboditi od lošeg utjecaja nadstojnog drveća). Kao da je cilj gospodarenja podmlađivanje
sastojine! (Ili su razlozi takovom postupku, možda, izvan okvira
nauke o uzgajanju šuma i načela o racionalnom iskorišćavanju proizvodnog
kapaciteta staništa i sastojine?)


Prirodno podmladivanje nije cilj gospodarenja; nije i ponajviše ne može biti
ni osnovni zadatak gospodarenja u bukovim šumama. Bitno je: unapređivanje
i povećavanje proizvodnosti sastojina. Temeljno je načelo da se maksimalno iskorišćuju
potencijalne mogućnosti produkcije: da se što više iskoristi proizvodna
snaga staništa, sastojine i drveća. Suvišnom sječom bolje oblikovanih stabala,
koja su u naponu prirašćivanja, smanjuje se proizvodnost. U racionalnom intenzivnom
gospodarenju nijedno se stablo ne smije oboriti samo radi podmlađivanja
nego, prije svega, radi unapređivanja produktivnosti i boljeg međusobnog rasporeda
drveća u sastojini.


Nije poznato da li je ovakav i sličan način gospodarenja usklađen s planskim
tzv. vakuumom proizvodnje koji treba da ispune proizvodi iz osnovanih
i budućih plantaža i intenzivnih kultura topola, vrba i četinjača (u okviru republike
i države, dakako). Ili se, možda, takav postupak osniva na lokalnim zahtjevima
da sječine budu usredotočene na manje površine (tj. skoncentriranije), pa
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 50     <-- 50 -->        PDF

da se tako smanje troškovi »proizvodnje drveta«, tj. sječe stabala, izvlačenja i
izvoza drveta, ili drugo. Navedene pojave veoma su danas pojedinačne i na razmjerno
veoma maloj površini; prema dosadašnjem opažanju i saznanju, vjerovatno
nemaju značaj usmjerivanja i proširivanja na veće površine.


Naprotiv, na drugim stranama dinarskog područja imamo ponekih sastojina
u kojima je već pred oko 10—15 godina trebalo osloboditi novi bukov naraštaj
od konkurencije loše razvijenog matičnog drveća, čija je vrijednost zbog
zapaljenja kore, povećavanja granatosti i si. sve manja, i u kojima je trebalo
ispuniti praznine i loše razvijene grupe mladika ekološki odgovarajućim i ekonomski
potrebnim četinjačma. Umjesto takvog postupka sablonski se produžuje
preboran način gospodarenja. Sablonski se prebire također i u ponekim
jednodobnim sastojinam i u raznodobnim sastojinama jednodobnog izgleda,
umjesto da se obavlja intenzivno njegovanje proredom.


Možda nije na odmet da se ovdje istaknu postavke belgijskih šumara:


a) strpljiv se uzgajač pita: može li se ovo stablo ostaviti a da ne bude štete
za okolinu;


b) nestrpljiv se uzgajač pita: treba li ovo stablo posjeći da ne bude štete za
okolinu.


Mi bismo umjesto riječi i pojma okolina trebali upotrijebiti pojam proizvodnost.


3. Progalni sijek u prosječno srednjedobnoj sastojini
Strah od problema podmlađivanja ili samo postavljanje problema obnove
sastojina ili, možda´ šablona gospodarenja doveli su doznačivača u čudnu situaciju
da u prosječno srednjedobnoj sastojini postavlja pitanje: šta li će biti
s regeneracijom. Vjerovatno po ugledu na prebornu šumu, u kojoj treba da
uvijek bude novog naroštaja, pretpostavlja se da i u nedozreloj jednodobnoj odn.
raznodobnoj sastojini treba da se stvara nov naraštaj šumskog drveća.


Možda pod takvim utjecajima ili nekim drugim događa se ponegdje da se
umjesto njegovanja sastojine i drveća odnosno umjesto umjerenog i usmjerenog
prorednog odabiranja i njegovanja stabala obavlja progalni sjek, tj. jači zahvat
kao u prvom sijeku oplodne sječe, s ciljem ili zadatkom da se što prije stvori
nov naraštaj bukve. Takva doznaka odn. sječa stabala u jednom se pregledanom
odjelu obavila u gustoj sastojini s prosječno dobro oblikovanim stablima.


Vrlo je loša takva sječa u progaljenoj srednjedobnoj sastojini, tj. u sastojini
s rijetkim i prekinutim sklopom bukava, u kojoj su nekad bile izvršene jake
eksploatacijske sječe. Da sastojina bude što »čišća« za podmlađivanje, u jednoj
se ovakvoj sastojini posjekao i sav podstojni sloj grmlja; sablonski, tj. i tamo
gdje treba i tamo gdje ne treba (da se čitav taj postupak što dosljednije provede,
u podstojnim grupama neodraslog mladika jele okresane su donje grane gotovo
do 1/3 do 1/2 dužine stabla). Ako se vrši očetinjavanje, takav bi se postupak
progalne sječe mogao donekle tolerirati, pogotovu kad se očetinjavanjem unosi
vrsta drveća bržeg rasta. Ali ako se u toku idućih deset godina razvitak sastojine
prepusti prirodi, takvo je gospodarenje neracionalno i štetno. U raspravi
na terenu jasno se pokazalo da upravitelj šumarije takav način gospodarenja
nerado obavlja, jer ga ne može opravdati; ali nije jasno zašto se, ipak, provodi.


344
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Intenzivno se pojavljuje želja i potreba da se izgradi načelan objektivan
stav, koji ne će u sebi nositi mnogo primjesa subjektivnog i koji će, zatim, utjecati
da se smanji broj pogrešaka u doznaci stabala za sječu. Na taj će način
nestati uzgojno-gospodarska dezorijentacija koja danas vlada u pojedinim krajevima
dinarskog područja.


4. Mali uzroci, velike posljedice
Nije potrebno da se danas svagdje domišljamo kakve mogu biti posljedice
u gospodarenju bukovim šumama, ako. se ne stvori mogućnost za biološko-ekonomsku
izgradnju dobrih principijelnih stavova i ako se, prema tomu, uzgojno-
gospodarska dezorijentacija produži i proširi. Veoma često čuje se na terenu
prigovor da svaki stručnjak ima drukčije mišljenje o gospodarenju. Različita
mišljenja mogu se sukobljivati u rješavanju pojedinih konkretnih situacija (u
obrađivanju biotski složenijih grupa drveća), ali načelne postavke moraju se
graditi. Kad se izgrade, bit će manje suprotnih gledišta u doznaci pojedinih stabala,
odnosno u obrađivanju ponekih skupina drveća.


Kakve mogu biti posljedice stručne dezorijentacije ili loših zahvata, donekle
se možemo uvjeriti kad pregledamo one sastojine u kojima se pred 10—20—30
godina neracionalno gospodarilo: bile one prebornog oblika, preborno-skupinastog,
raznodobnog-skupinastog ili raznodobne jednodobnog izgleda, ili smjesa
raznovrsnih sastava. Ggdjekad se stvorio takav problem da se ne može dobro
riješiti nikakvim zahvatom, jer je svaki više ili manje neracionalan, tj. gotovo
podjednako dobar i loš; npr. dvoslojne sastojine s prosječno dobro oblikovanim
srednjedebelim stablima u nepotpunom sklopu i s gustim slojem odraslog mladika.


Pokušamo li ukratko sažeti negativne posljedice prijašnjih i opisanih gospodarskih
zahvata i utjecaja neracionalnih oblika sastojina ili njihovih dijelova,
dobivamo ovaj pregled:


1. nedovoljno ili loše iskorišten proizvodni kapacitet staništa;
2.
premalo ili loše iskorišten proizvodni kapacitet postojeće sastojine;
3.
prejako ubrzavanje toka podmlađivanja;
4.
prerano proširivanje skupina novog naraštaja sječom tehnički dobrih
nezrelih stabala;
5.
visok sloj mladika pod sklopom nedozrele sastojine;
6.
mjestimice previše razvijen sklop korova, napose na boljim tlima;
7.
možda i problem trajnosti proizvodnje deblje i dobre tehničke oblovine.
Pogovor


Površina,čistih i pretežno čistih bukovih šuma, u odnosu na mješovite, nije
velika. Ali pod utjecajem prirodnih i gospodarskih faktora šumske proizvodnje
sastavi sastojina mnogo se međusobno razlikuju. Na to ukazuje i velik broj
utvrđenih bukovih fitocenoza u području Učke, Risnjaka, V. i M. Kapele, Velebita
i Ličke Plješivice: Fagetum montanum, F. seslerietosum, F. calamagrostetosum,
F. subalpinum, Blechno-Fagetum a i neke sastojine u zajednici Fagetum
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 52     <-- 52 -->        PDF

abietetosum (Abieto-Fagetum dinaricum) u kojima je pod utjecajem eksploatacijskih
sječa učešče jele maleno ili je uopće danas nema. Te su šume na veoma
različitim staništima, od nadm. visine oko 300 m do oko 1400 m. Razni prijašnji
posjednici šuma, posebni nazori uredivača, uzgajača i eksploatatora i raznovrsne
druge utjecajne sfere, sve je to djelovalo da su i antropogeni faktori imali
jak udio u razvojnim tokovima bukovih sastojina. U svim tim šumama gospodarilo
se do sada više-manje na preboran način.


Ali u toku posljednjih nekoliko godina problem načina gospodarenja toliko
se zaoštrio da su se razvile i šire rasprave. Pozitivna strana ovog pokreta je da
se problem, koji je dugo vremena bio latentan i potisnut dnevnim sitnim poteškoćama
i krupnim proizvodnim zadacima, probio u prvi plan uzgajanja šuma
i tako zauzeo značajno mjesto u kompleksu šumskog gospodarenja na dinarskom
području. Negativna je strana što se, pod utjecajem objektivno uslovljenih potreba
i subjektivnih gledišta, problem rješavao i stvarno, tj. u doznaci stabala za
sječu, često su razmatrane manje bitne strane problema (potproblemi), a da se
prethodno nije dovoljno jasno izgradilo načelno gledište o gospodarenju i potpunije
obrazložilo.


I tako se u toku raspadanja i rušenja starog načina uzgoja u operativi ili
za operativu nije pravodobno stvorio dovoljno siguran oslonac za razvitak i
primjenu novog. Nitko se ne plaši nepoznatog, u ova današnja naša revolucionarna
zbivanja privikli smo da ne balansiramo razapeti između prošlosti i budućnosti,
ali u trenucima sumnje i ljutnje zbog nastalih zapleta u toku trajanja
starog i prodiranja novog traži se uranjanje u dublja obrazloženja, koja
ne će biti obremenjena sitnim potproblemima na uštrb rasvjetljivanja bitnog.
Svjesni svoje i naše zaostalosti žurimo, gdjekad previše brzo, toliko da se ponekad
gubi svijest o stvarnom cilju gospodarenja, pa se tako i podmlađivanje
nekih bukovih sastojina nespretno postavilo u prvi plan. Bilo je, doduše, pokušaja
da se stvore jedinstvena mišljenja, ali kasnije, na terenu — ili zbog
nedovoljne upućenosti, ili zbog inercije tradicije, ili zbog mjestimice radikalnog
preloma dotrajalog, ili zbog administrativne subordinacije — primjene u
doznaci stabala za sječu ponegdje su nemalo divergirale od onog što je u rješanju
problema bitno, odnosno biološko-ekonomski korisno.


Navedene pojave u doznaci stabala su, kako je navedeno, samo pojedinačne
i s obzirom na površinu bukovih šuma uopće nemaju bitno značenje. Ali je
potrebno da se analiziraju i tako izgradi šira osnovica za dublje biološko-ekonomsko
razmatranje budućeg načina uzgajanja u arealu bukovih sastojina.
Potrebno je također da se u kompleksu gospodarskih problema temeljitije
razmatra pitanje izbora ekološki dobrih i ekonomski potrebnih vrsta četinjača
za unošenje u određena staništa da se tako uspješnije poveća postotak najpotrebnije
drvne sirovine.


Zato treba da se za pojedine šumsko-gospodarske cjeline ili fitocenoze ili
prosječna staništa, za prosječne oblike i sastave sastojina izgrade načelni stavovi
o gospodarenju: da način korištenja i unapređenja proizvodnih kapaciteta
staništa i sastojina bude što racionalniji i dobije pouzdanije biološko-ekonomake
temelje.


346
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 53     <-- 53 -->        PDF

»SCHLAGWEISER HOCHWALDBETRIEB ODER PLENTERWALDBETRIEB« IN
BUCHENWÄLDERN DER DINARISCHEN REGION (EIN RÜCKBLICK AUF DIE
WALDBAULICHEN VERFAHREN UND BETRACHTUNGEN ÜBER DIESELBEN)


ZUSAMMENFASSUNG


Auf dem Gebiete der Dinarischen Gebirgen der Republik Kroatien erstreckt
sich in den Höhenlagen von 200 bis 1400 m der Verband der Buchenwälder (Fagion
illyricum Horv.) mit zahlreichen festgestellten Assoziationen und Subassoziationen.
Der grösste Flächenanteil wird durch die Assoziation Fagetum abietetosum Horv.
(Abieto-Fagetum dinaricum Treg.) während ein kleinerer Flächenanteil durch die
Assoziationen der reinen Buchenwälder besetzt. Sowohl in Buchenbeständen als
auch in Tannenbeständen wird meinstens Plenterwaldbetrieb angewandt.


Im Laufe der letzten Jahre begann sich eine Bewegung zu entwickeln, nach
der man die Buchenwälder nicht im Plenterbetrieb sondern nach den Grundsätzen
einer gruppenweissen (Femelschlag) oder schlagweisen Hiebsform bewirtschaften
soll. Den wesentlichen waldbaulichen Grund für diese Bewegung bildet die Tatsache
oder berechtigte Annahme dass man beim Plenterwaldbetrieb in Beständen von
Laubhölzern und Lichtholzarten nicht so qualitäetsrnässige Baumstämme wie in den
gleichaltrigen Beständen erzeugen kann. In Verbindung mit dieser Bewegung kommt
stellenweise vor, dass zwecks Schaffung oder Freistellung des Jungwuchses der Kronenschluss
zuviel gelockert wird.


Diese Erscheinung wird vom Verfasser in seinem Aufsatz im allgemeinen
sowie an Hand von Beispielen erörtert, und zwar in folgenden Abschnitten: »Begriff
des Plenterwaldbetriebes und des schlagweisen Hochwaldbetriebes«, »Auszeichung
der Stamms für die Fällung«, »Lichtung von Beständen in durchschnittlich mittlerem
Alter«, »Kleine Ursachen — grosse Auswirkungen«. Abschliessend schlägt der Verfasser
vor, dass man vor dem tatsächlichen Übergang von der plenterweisen auf
gruppenweise Betriebsform u. drgl. die grundsätzlichen Aufstellungen am allgemeinen
sowie für die einzelnen wirtschaftlichen Bestandeszieltypen — die sich
untereinander in bezug auf die Phytozönosen, Standort, Bestockungsaufbau und Güte
unterscheiden — formuliert, damit sich die Nutzungsart der Produktionskapazitäten
des Bodens und des Bestandes rationeller gestaltet, und dass man zuverlässigere biologisch-
wirtschaftliche Grundlagen erhält.


te*A