DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 4     <-- 4 -->        PDF

zivna agrotehnika) i istodobne intenzivne nege i zaštite zasada (intenzivna sil


vikultura) podrazumevajući ovde i upotrebu selekcionisanog, a pre svega na


bolesti otpornog, sadnog materijala drveća brzog rasta, pogodnog za ovakav


način biljne proizvodnje.


Pronađene su ili stvorene nove sorte, hibridi i klonovi drveća bržeg rasta,


otporne na bolesti; primena mehanizacije došla je do punog izražaja u obradi


zemljišta i drugim radovima u plantaži; upotreba mineralnih đubriva na bazi


rezultata pedoloških analiza zemljišta i planirane proizvodnje postaje oba


vezna praksa.


Dok se prosečni godišnji prirast (proizvodnja) u našim očuvanim prirodnim
šumama (šumama klasičnog uzgoja) kreće između 3 i 4 m´Vha, u ophodnji
najčešće od 80—120 godina, prosečni godišnji prirast u savremenim plantažama
topola kreće se od 20—30 m3/ha i više u ophodnji od 10—15 godina,
što sve zavisi od intenziteta gazdovanja, agrotehnike i cilja gospodarenja.
Samo ovo upoređenje govori da se u plantažnom uzgoju može proizvodnja
(prirast) povećati i do 10 puta u poređenju sa prosečnom proizvodnjom u klasičnim
šumama na istom terenu, i to za mnogo kraće vreme, što je sa ekonomske
tačke gledišta proizvodnje drveta kao industrijske sirovine veoma
važan faktor.


Prednosti intenzivne plantažne proizvodnje drveta su u sledećem:


— Proizvodnja velike mase drveta se koncentriše na relativno maloj
površini (u odnosu na prirodne šume) i time se smanjuju mnoge radne operacije
i kategorije troškova po jedinici proizvoda.
— U plantažnoj proizvodnji dolazi do pune primene mehanizacija radova.
Teški radovi, kao što je krčenje panjeva i duboka obrada zemljišta, vrše se
mašinama.
— Plantaže se podižu u područjima sa povoljnijim komunikacionim prilikama
ili se saobraćajnice mogu lakše izraditi, pa sve to utiče povoljno na
troškove transporta koji za drvo, kao voluminoznu robu, predstavljaju redovno
najveći iznos u ukupnim troškovima proizvodnje, a često i limitirajući
faktor proizvodnje.
— Plantažna proizvodnja se lakše i brže prilagođava potrebama tržišta,
radi kratkoće ophodnje. U slučaju da vrsta drveta ili Sortiment prestaje biti
konjunkturan, moguća je lakša i brža preorijentacija na drugu vrstu, drugi
Sortiment ili na drugu biljnu proizvodnju, što je u prirodnim šumama veoma
teško.
U kombinaciji sa poljoprivrednim kulturama, plantažna je proizvodnja
drveta ekonomičnija, naročito ako je još kombinovana i sa tovom stoke. Tako
organizovana proizvodnja »drvo — meso« uz vraćanje stajnjaka plantažama,
predstavlja biološko, tehničko i ekonomsko zatvaranje kruga visoke biljne proizvodnje,
izuzetne rentabilnosti.


— Naše geografsko klimatske prilike i društveni odnosi omogućuju podizanje
plantaža topola na kontinuiranim velikim površinama, što je za stvaranje
tržnih viškova traženih proizvoda, kako za unutrašnje, tako i za vanjsko
tržište, od velike prednosti.
— Tereni gde je poljoprivredna proizvodnja nesigurna, kao što su povremeno
plavna područja (»forlandi«) ili gde je nivo podzemne vode često visok,
mnogo racionalnije i sigurnije će biti korišćeni za intenzivnu proizvodnju to