DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 36     <-- 36 -->        PDF

IZRAČUNAVANJE MAKSIMALNE PRODUKCIJE U PRIRODNIM
SUMAMA
Dr DUŠAN KLEFAC


UVOD


KARAKTERISTIKA ŠUMSKE produkcije sastoji se u tome, da u prirodnim
šumama postoji jedna granica iznad koje se šumsko-uzgojnim zahvatima neda
povećati volumni prirast šumskih sastojina. To su dokazivali Möller, Assmann
i drugi.


Po Assmannovoj teoriji gotovo isti volumni prirast postiže se u sastojini
s maksimalnom drvnom masom, kao i s dvije trećine te drvne mase. To se vidi
iz slike 1. Uz maksimalni obrast sastojine prirast iznosi 100. Ako se maksimalni
obrast smanji, volumni prirast počne rasti te uz određeni »optimalni obrast«,
to jest kod optimalne drvne mase, prirast postizava svoj maksimum (M). Ako se
masa dalje smanjuje, prirast opada i to najprije polagano, a onda sve jače i jače,
što je prikazano crtkanom krivuljom. Iz grafikona se na si. 1 vidi, da su fluktuacije
prirasta za različite obraste od 1,0—0,70 manje od 5%, što je — uostalom


— teško utvrditi. Zato se u neku ruku može s pravom govoriti, da u uzgajanju
šuma različiti intenziteti proreda nemaju bitnog utjecaja na veličinu kvantita-*
tivnog prirasta; bilo da primjenjujemo jake ili slabe prorede nalazimo se na
potezu »A« spomenute krivulje.
Dakako da to vrijedi samo onda ,ako se u račun uzmu svi prethodni prihodi
i glavni prihod zajedno, tj. ako se promatra sastojina od njezine najranije
dobi do njezine sječe. U protivnom slučaju mogu se dobiti drugačiji rezultati,
koji mogu čovjeka zavarati i navesti ga na pomisao da se proredama može povećati
volumni prirast u sastojini. To se uistinu događa u kraćem vremenskom
intervalu, jer sastojina poslije prorede jače reagira na svjetlo, pa će u određenim
uvjetima pokazati veći prirast od nenjegovane sastojine. No u konačnom
rezultatu, kad se usporedi sveukupna produkcija jedne njegovane sastojine (od
osnivanja do sječe) sa sastojinom u kojoj se nikad nije sjeklo ili u kojoj se slabo
prorjeđivalo, onda se vidi da u sveukupnoj produkciji nema razlike. To je dokumentirao
Badoux na 11. Kongresu JUFRO-a u Rimu. Isto su dokazivali Wiedemann
u Njemačkoj, Viney u Francuskoj. Leibundgut u Švicarskoj i drugi. Kao
izuzetak od toga spominjemo Hiley-a, koji je želio dokazati protivno, ali nije
imao dovoljno duga istraživanja.


No ako se šumskouzgojnim zahvatima ne može utjecati na povećanje volum


nog prirasta, prirast vrijednosti može se mnogo povećati, ako se sastojine intenzivno
njeguju. To najbolje pokazuju danske prorede.
Svjesni spoznaje, da u šumskoj produkciji prirodnih šuma postoji jedna
granica, koju šumsko uzgojnim zahvatima nismo u stanju prekoračiti, jasno je,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 37     <-- 37 -->        PDF

da čovjek mora unijeti jednu količinu energije u kompleks »klima-tlo«, ako
želi iz njega izvući veće prihode. Unošenje energije u spomenuti kompleks sastoji
se u djelatnosti moderne silvikulture, koja odabire produktivnije vrste
drveća, oplemenjuje ih i selekcionira, te ispituje, popravlja, đubri i meliorira
tlo, pa uz pomoć agrotehnike i mehanizacije nastoji polučiti veće priraste. To je
moderni put, koji osigurava veće materijalne uspjehe u šumskom gospodarstvu,
jer prirodna vegetacija nije uvijek u mogućnosti, da zadovolji ekonomske potrebe
zajednice. Možemo reći, da nas danas uvijek ne zadovoljavaju ni oni
tipovi šuma, koji se nalaze u takozvanom »klimaksu«, a uređeni su po principima
tradicionalne silvikulture, koja se uglavnom sastoji u minimalnim ulaganjima
energije a organizirana je na bazi sječe kao jedine ljudske intervencije.
Jačim ulaganjem energije u kompleks »klima — tlo« uspjeli smo postići novi
»klimaks«, koji se razlikuje od onoga, koji se postizava samo upotrebom prirodnog
energetskog materijala. Moderna silvikultura ide za tim da stvori na
umjetni način jedan »hiperklimaks« pošumljavanjem vrstama drveća velike
ekonomske vrijednosti i brzoga rasta. Na taj je način moguće povećati šumsku
produkciju iznad onih granica, koje su u prirodnim šumama fiksirane. Tu se
postavlja pitanje, koje su te granice ili drugim riječima koliko iznosi maksimalna
produkcija u prirodnim šumama. Na to pitanje je teško odgovoriti, no usprkos
toga, pokušat ćemo taj problem riješiti posebno za preborne a posebno za visoke
regularne šume.


A 5


-J10 M


i J ^ ! L
9o iO N
x7o So So t,o 30


\


9o


\ -,


Oorosl


\


\


30


0


\
\


\


60

50


V


Pre´borne šume


Na temelju vlastitih istraživanja nedavno smo konstruirali optimalne kompozicije
ili takozvane »normale« za naše jelove preborne šume, koje su publicirane
u »Novom sistemu uređivanja prebornih šuma«, 1961 i 1962. Ovdje ćemo
se ograničiti samo na jednu normalu, koja se odnosi na III bonitet prema Šurićevim
tablicama te je nazvana III normala. Prikazali smo je u tabeli 1. To je
normala za situaciju, koja se nalazi po sredini između stanja prije i poslije
sječe te iznos od 346.48 m3 ili okruglo 350 m3/ha znači normalnu drvnu
zalihu (V).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Želimo pokazati kako se može izračunati normalni prirast, tj. normalni
etat (E), normalna drvna masa (M) prije i (m) poslije sječe. Normalni prirast
ujedno je maksimalni prirast, tj. maksimalni etat.


Ako podatke o broju stabala (N) prikažemo grafički i to tako, da na apscisu
nanesemo debljinske stepene (D), a na ordinatu pripadajuće brojeve stabala (N),
onda ćemo dobiti frekvencijsku krivulju broja stabala, koja je prikazana na
slici 2. a nosi oznaku 1.


TABELA 1


III. normala za jelovu prebornu šumu po hektaru uz fiziološku zrelost
D G V V = N-v


N


2 a


cm mrn


20 81 2.54 0.20 16 20 K = 1,34
25 59 2.90 0.39 23.01
30 45 3.18 0.64 28 80
35 34 3.27 0.99 33.06
40 25 3.14 1.39 34.75
45 18 2.86 1.84 33.12
50 14 2.75 2.35 32.90
55 11 2,61 2,93 32,23
60 8 2.26 3.56 28.48
65 6 1.99 4.27 25.62
70 4 1.54 5.00 20.00
75 3 1.33 5.75 17.25
80 2 1.01 6.54 13.08
85 1 0.57 7.38 7.38


UKUPNO 311 31.95 346.48


Krivulja (a) na istoj slici označava stanje prije a krivulja (b) stanje poslije
sječe. Krivulju (b) konstruirali smo tako, da smo broj stabala krivulje (1) u svakom
debljinskom stepenu smanjili za iznos 1/2 (N|, — N|, +-s); krivulja (a) dobivena
je tako, da je broj stabala krivulje (1) u svakom debljinskom stepenu
povećan za iznos 1/2 (ND — ND + S).


Ako se diferencija 1/2 (ND — Np + s) podijeli s odgovarajućim vremenom
prijelaza (Tu), dobiva se broj stabala, koji se godišnje može sjeći u odnosnom
debljinskom stepenu.


Na pokusnoj plohi u »Kupjačkom Vrhu«, u odjelu III/2 f šumarije Zalesine
u Gorskom Kotaru izmjerili smo, da prosječno vrijeme prijelaza za jelu u debljinskom
stepenu 85 cm iznosi 9,83 god. Uzimajući u obzir zakonitost o toku
normalnog vremena prijelaza do kojeg je došao L. Schaeffer:


D


TD = K


D —5
izračunali smo normalna vremena prijelaza za treću normalu u pojedinim debljinskim
stepenima kako slijedi:


D 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 crn
To


13.9 12.3 11.6 11.1 10.8 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 10.0 9.9 9.9 9.8 god.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 39     <-- 39 -->        PDF

N


0&»


U tabeli 2 obračunali smo drvne mase, koje se mogu godišnje po hektaru


posjeći u pojedinim debljinskim stepenima i ukupno. Obračun u toj tabeli daje


nam godišnji volumni prirast za III normalu. On iznosi 9.50 m3/ha.
TABELA 2


*


-


Njj— NI) + 5
Tn


V


D Nj) — ND + 5 = JN V /IN-v Tn
cm m" god. ma


20 81 — 59 = 22 0.20 4.40 12.3 0.36
25 59 — 45 = 14 0.39 5.46 11.6 0.47
30 45 — 34 = 11 0.64 7.04 11.1 0.63
35 34 —25 = 9 0.99 8.91 10.8 0.83
45 18—14 = 4 1,83 7,32 10,4 0,70
50 14 — 11 = 3 2,35 7.05 10.3 0.69
55 11— 8 = 3 2.94 8.82 10.2 0.86
60 8— 6 = 2 3.56 7.12 10.1 0.70
65 6— 4 = 2 4.27 8.54 10.0 0.85
70 4— 3 = 1 5.00 5.00 10.0 0.50
75 3— 2 = 1 5.75 5.75 9.9 0.58
80 2— 1 = 1 6.54 6.54 9.9 0.66
85 1—0 = 1 7.38 7.38 9.8 0.75


UKUPNO
9.50


U tabeli 3 izveli smo obračun treće normale prije i poslije sječe na bazi 10


godišnje ophodnjice. Postupak se sastoji u tome, da se normalna drvna zaliha
1 Nj, —ND + 5


(V) poveća,
odnosno smanji, za iznos —— v 10. Tako smo došli
2 TD
333
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 40     <-- 40 -->        PDF

do normalnih drvnih masa prije (M) i poslije sječe (m) po debljinskim stepenima


i ukupno. Iz tih drvnih masa izračunali smo normalni broj stabala prije (Ni) i


poslije (N2) sječe.
Iz tabele 3 se vidi, da normalna drvna masa (M) preborne sastojine po hektaru
prije sječe iznosi 393.98 m3 ili okruglo 400 m3/ha.
TABELA 3


1 ND —(Nn + 5 treća normala

D V 10 prije sječe poslije sječe
2 TD M Ni m


N2


3


cm m» m


20 16.20 1.80 18.00 90 14.40 72
25 23.01 2.35 25.36 65 20.66 53
30 28.80 3.15 31.95 50 25.65 40
35 33.66 4.15 37.81 38 29.51 30
40 34.75 4.60 39.35 28 30.15 22
45 33.12 3.50 36.62 20 29.62 16
50 32.90 3.45 36.35 15.5 29.45 12.5
55 32.23 4.30 36.53 12.5 27.93 9.5
60 28.48 3.50 31.98 9 24.98 7
65 25.62 4.25 29.87 7 21.37 5
70 20.00 2.50 22.50 4.5 17.50 3.5
75 17.25 2.90 20.15 3.5 14.35 2.5
80 13.08 3.30 16.38 2.5 9.78 1.5


85 7.38 3.75 11.13 1.5 3.63 0.5
UKUPNO 346.48 .393.98 347 298.98 275


Diferencija normalne drvne mase prije (M) i poslije sječe (m) definira
desetgodišnji prirast ili desetgodišnji etat (E):


E = M —m
E = 393,98 m3 — 298,98 m3 = 95 m3/ha


Desetgodišnji etat po broju stabala iznosi:


E = Ni — N2
E = 347 — 275 = 72 stabla/ha ili okruglo 7 stabala godišnje po hektaru.


Struktura treće normale osigurava trajnu sječu 7 stabala po hektaru godišnje,
jer godišnji priliv (P. E.) u sastojinu iznosi oko 7 stabala po hektaru:
N15 + N20 108 + 81


P. F. = = — =6,8-7 stabala
2 T15 2 13,9
Godišnji priliv stabala osigurava godišnju sječu, što omogućuje stalnu ravnotežu
!
Ako godišnji priliv stabala pomnožimo s drvnom masom srednjeg stabla
u debljinskom stepenu (20), dobit ćemo godišnji priliv u ms; on iznosi 7 X 0.20 =
= l,4m3/ha.


Za čistu jelovu prebornu šumu na III bonitetu:


normalni godišnji prirast drvne mase iznosi 9.5 m3/ha


normalni godišnji priliv u sastojinu iznosi 1.4 m?/ha


normalna godišnja produkcija . . . 10.9 m3/ha.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Prema tome u jelovim prebornim šumama na III bonitetu možemo
očekivati maksimalnu produkciju od oko 11 m:i/ha od čega otpada na godišnji
prirast oko 9.5 mVha, a na priliv oko 1.5 nvVha.


Ako uzmemo u obzir, da je na III bonitetu postotak iskorišćenja jelovine
oko 80%, onda nam ostaje oko 7,5 m3 korisne mase prirasta. Od tog prirasta
otpada na pojedine Sortimente:


Trupci za rezanje 6,38 m3 ä 7.305 Din (prosjek) = 46.606 Din
Rudničko (jamsko) drvo 0,37 m:! ä 6.555 Din = 2.425 Din
Celulozno drvo i ogrjev 0,75 m3 ä 6.495 Din (prosjek) = 4.871 Din


Ukupno 7,50 m3 = 53.902 Din


Iz ovog obračuna vidimo da vrijednost maksimalnog prirasta u jelovim
prebornim šumama na III bonitetu iznosi oko 50.000 dinara po jednom hektaru*.
Na opisani se način može izračunati maksimalni prirast i maksimalna produkcija
za ostale bonitetne razrede.


Visoke regularne šume


Za visoke regularne šume nemamo vlastitih optimalnih kompozicija ili
»normala«. U pomanjkanju originalnih prirasnoprihodnih tablica, posegnut ćemo
za stranim. Uzet ćemo kao primjer Schwappachovu . prirasnoprihodnu tablicu
za smreku na I. bonitetu (tabela 4). Na slici 3 smo prikazali spomenutu
Scivappachovu prirasno-prihodnu tablicu, koja je donesena u tabeli 4.


Slika 3 nam omogućuje, da odvojeno pratimo, s jedne strane, drvnu masu
na panju (ili takozvanu drvnu masu »glavne sastojine«) i, s druge strane, globalnu
produkciju, koja je postignuta od postanka te sastojine do njezine 120.
godine. Pretpostavlja se, da se prorede provode svakih 10 godina. Krivulju
drvne mase na panju dobili smo tako, da smo povezali tačke, koje predočuju
cnu drvnu masu, koja je ostala na panju na koncu svakog desetgodišta. Ta
krivulja dijeli drvnu masu na dva dijela — na onu, koja je iskorišćena putem
prorede (šrafirani trokuti iznad krivulje) — i na onu, koja je ostala na panju
(drvna masa ispod krivulje). U četrdesetoj godini drvna masa na panju iznosi
262 m3/ha. Nakon deset godina ta se drvna masa povećala za 205 m3. Od tih
205 m3 proredom je iskorišteno 57 m3, dok se ostatak od 148 m3 kumulirao na
masi na panju, tako da ona na koncu pedesete godine iznosi 410 m3/ha. Prema
tome je smrekova sastojina u vremenu od 40—50 godine narasla za 205 nrVha
ili za 20,5´Vha godišnje. No kako je proredom u vremenu od 40—50 godine
iskorišćeno 57 3/ha ili 5,7 m3/ha godišnje, onda se kumuliralo na drvnoj masi na
panju samo 148 m´Vha ili 14,8 m3/ha godišnje. To je tečajni prirast »glavne
stojine«, koji se može pronaći u tabeli 4 za vremensko razdoblje od 40—50
godine.


Prirasno-prihodna teblica 4 i njezina grafička interpretacija omogućuje
nam, da dođemo do podataka o prirastu pojedine sastojine u različitim starostima,
dakako za »normalne« uvjete u području, za koje je odnosna tablica
izrađena.


* Obračun je izvršen prema postojećim cijenama u Službenom listu br. 27-28/61. na bazi
analize šumarije Zalesine, uzimajući u obzir sve troškove od sječe do utovara u vagon.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 42     <-- 42 -->        PDF

TABELA 4
SMREKA (po Schiwappachu)
Glavna sastojina
Srednjeg stabla Godišnji prirast p, N a


as


03 t/3
" h K os


a>
03


a
a


ö
6 M
"as u a
JL -~ ft c


o


o J3 03 0)
03


G


rvna
rupn
rva


6


* g gj-a |g
to w o w


«^ö


´o ft a H


>


a L O ft a & >


0) cm m nr


n


I bonitet


20 7.348 5,8 6,8 19,4 25 1.2 — 25
10,0


30
3.702 9,6 11,6 268 125 4,2 9 134
13,7
40 2.210 13,8 16,6 33,1 262 65 34 305
14,8


50 1.468 18,2 21,2 38,2 410 8,2 57 510
12,0


60 1.037 22,6 24.7 41,9 530 8,8 77 707
8,0


70 771 27,2 27,4 44,7 610 8,7 96 883


5,6


80 598 31,5 29.7 46,7 666 8,2 108 1.047


4,2


90 479 35,6 31,6 47,9 708 7,9 111 1.200
2,6


100 396 39,6 33,3 48,3 734 7,3 107 1.333
1,3


110 334 43,3 34,8 48,0 747 68 103 1.449
120 284 46,2 35,9 47,4 749 6,2 0,2 98 1.549


No mjesto razvoja jedne jednodobne sastojine možemo zamisliti na slici 3
niz jednodobnih sastojina od prve do stotinu i dvadesete godine, pa će nam spomenuta
slika predočiti normalnu šumu.


Pretpostavimo, da smo izabrali ophodnju od 60 godina. Iz slike 3 i iz
Schwappachov e prirasno-prihodne tablice proizlazi, da sveukupni godišnji
prirast u gospodarskoj jedinici površine od 60 ha i uz ophodnju od 60
godina iznosi 707 m3 ili 11,87 nv´/ha. Od tog prirasta odpada na glavni prihod u
dobi sječe 530 m3 (ili 8.83 m3/ha) i na prihode prorede 177 ms (ili 2.95 m3/ha).
To znači, da je u toj gospodarskoj jedinici:


normalni godišnji etat glavnog prihoda ... 530 m;! ili 8.83 mVha


normalni godišnji etat međuprihoda . . . 177
m:i ili 2.95 ms/ha


normalni godišnji etat sveukupnog prihoda 707 m:! ili 11,78 m:,/ha.


Eto, na taj se način mogu izračunati normalni prirasti za cijelu šumu, tj.
za gospodarsku jedinicu. U stvari to su normalni etati, jer je u normalnoj šumi
etat jednak prirastu. Jasno je, da to ipak nisu maksimalni prirasti, ni maksimalni
etati. Da bismo izračunali maksimalni prirast, odnosno maksimalni etat,
treba uzeti u obzir ophodnju najve»3 šumske proizvodnje. To je ophodnja, koja
pada u vrijeme, kad kulminira sveukupni poprečni dobni prirast. Ona se može
utvrditi tako, da se iz ishodišta koordinatnog sistema povuče tangenta na kri
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 43     <-- 43 -->        PDF

vtoo V
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 44     <-- 44 -->        PDF

vulju sveukupne proizvodnje kako je to na slici 3 naznačeno. Apscisa, koja odgovara
dodirnoj tački krivulje sveukupne proizvodnje i tangente, definira dob
u kojoj sveukupni poprečni dobni prirast kulminira. Za smrekovu sastojinu na


I. bonitetu po Schwappachovim prirasno-prihodnim tablicama ta kulminacija
nastupa u stotoj godini. Ako uzmemo u račun ophodnju od 100 godina, dobit
ćemo vrijednosti za maksimalne normalne priraste (ili normalne etate) u gospodarskoj
jedinici.
maksimalni normalni godišnji etat glavnog prihoda (Eg) = 7,34 m3/ha


maksimalni normalni godišnji etat međuprihoda (E,„) = 5,99 mn/ha


maksimalni normalni godišnji etat sveukupnog prihoda (E.„) = 13,33 mVha.


Da bismo dobili uvid o maksimalnoj produkciji šuma u Centralnoj Evropi,
obračunali smo na gore opisan način pomoću različitih prirasno-prihodnih
tablica maksimaln e etat e za glavne šumske vrste drveća. Rezultati tog
obračuna nalaze se u tabeli 5 iz koje vidimo, da se u Centralnoj Evropi mogu
postići u gospodarskoj jedinici ovi maksimalni prosječni godišnji
prirasti (e t a t i)*:


za hrast 7 — 8 nr´/ha
za bukvu 8 — 10 m´/ha
za smreku 12 — 13 mVha
za jelu 15 — 16 m:,/ha


Dakako, da prirast pojedinih sastojina u gospodarskoj jedinici varira od
tog prosjeka, što se najbolje vidi na primjeru smrekove gospodarske jedinice
na I. bonitetu, gdje godišnji tečajni prirast pojedinih sastojina varira, te doseže
čak iznos od 20,5 m3/ha u dobi između 40 i 50 godina, no kad se uzme u obzir
prirast cijele gospodarske jedinice, on iznosi 13 nrVha uz ophodnju od 100 godina.


TABELA 5


Maksimalni normalni godišnji prirast (etat) u m3 za gospodarsku jedinicu po hektaru
izračunan na temelju različitih prirasno-prihodnih tablica


Hrast


Ee Em E,
Wimmenauerove tablice, 1900 5,5 + 2,2 = 7,7
Schwappachove tablice, 1929 3,0 + 4,1 = 7,1
Gehrhardtove tablice, 1930 3.2 + 4,7 = 7,9
Jüttnerove tablice, 1955 3,2 + 3,6 = 6,8


(umjerene prorede)
Jüttnerove tablice, 1955 2,9 + 4,1 = 7,0
{jake prorede)


Bukva
Schwappachove tablice, 1929 5,2 + 2,8 = 8,0
(slabe prorede)
Schwappachove tablice, 1929 3,2 + 6,4 = 9,6


(jake prorede)
Gehrhardtove tablice, 1930 5,6 + 3,3 = 8.9
Wiedemannove tablice, 1931 4,6 + 4,3 = 8,9


(umjerene prorede)
Wiedemannove tablice, 1931 3,2 + 5,3 = 8,5
(jake prorede)


Ovi podaci se odnose na I. bonitetni razred.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Jasen


Schwappachove tablice, 1929
5,3 + 1.4 = 6,7
6,2 + 2,4 = 8,6


Wimmenauerove tablice, 1919


Crna joha


Mitscherlichove tablice, 1945
5,2 + 3,3 =- 8,5


Smreka


Schwappachove tablice, 1929 7,3 + 6,0 = 13,3
Wiedemamnove tablice, 1936/42 8,0 + 4,2 = 12,2
(umjerene prorede)


Jela


11.1 + 4,9 =: 16.0
Feistmantelove tablice,
:


10.2 + 5,2 = 15,4
Schwappachove tablic,e 1929


10.3 + 5,0 =- 15,3
Eichornove tablice, 1902


Evropski ariš


6,3 + 3,2 =: 9,5


Schoberove tablice, 1946


LITERATURA


Assman n E.: Bestockungsdiichte und Holzerzeugung. Forstwissenschaftliches
Centralblatt 1953.
Car l Ma r : Thinning problems and practices in Denmark, New York 1954.


Kiep a c D. : Novi sistem uređivanja prebornih šuma, Poljoprivredno šumarske komore
NRH, Zagreb 1951.; dodatak 1962.
Mjere za podizanje šumske proizvodnje, Šumarstvo, Beograd 1958.


W i edema. nn-Schobe r : Ertragstafeln, Hannover 1957.
JUFRO: 11. Kongres (Rim) 1953.


12. Kongres (Oxford) 1956.
13. Kongres (Beč) 1961.
CALCUL DE LA PRODUCTION MAXIMUM DANS LES FORETS NATURELLES
par Dušan Klepac


RESUME


L´ A. a täche de calculer la production maximum dans les for^ts naturelles et
cela en premier lieu dans les futaies jardinees et ensuite dans les futaies regulieres.
Dans les futaies jardinees il a pris en consideration l´etat normal qui a ete atteint
sur la classe de fertilite moyenne dans la region de Gorski Kotar, ce qui est represents
dans les tableaux 1, 2 et 3. Pour les futaies regulieres 1´ A. s´est. ´servi des tableaux
d´accroissement et de production de l´Europe centrale et partant de l´exploitabilite
absolue, c´ est-a-dire sur de l´äge auquel les peuplements presentent 1´ accroissement
moyen maximum, il a calcule pour les essences principales poussant sur la
I-ere classe de fertilite les possibilites maxima du produit principal (E,,), du produit
intermediaire (Em) et du produit total (Es), ce qui est presente dans le tableau 5.