DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


GODIŠTE 86 SEPTEMBAR — OKTOBAR GODINA 1962.


PLANTAŽE TOPOLA SA POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA
Rezultati proizvodnih gleda
Ing. DIMITRIJE BURA


UVOD


PODIZANJE PLANTAŽA drveća brzog rasta uzima u našoj zemlji zadnjih
godina sve određeniji oblik i veličinu. Došlo se do zaključka da je pored uvođenja
intenzivnih silvikulturnih mera u gospodarenju sa prirodnim (klasičnim)
šumama potrebno preći na odgovarajućim površinama i na plantažnu proizvodnju
drveća.


U okviru zadataka 5-godišnjeg plana (1961—1965) predviđa se podizanje
cea 75.000 ha brzorastućih vrsta drveća u čemu plantaže topola treba da zauzmu
glavni deo tj. oko 50.000 ha.


Proizvodnja drveta u plantažama odvija se kod nas u dva pravca u nizinskom
i prigorskom području i sa dve glavne skupine drveća tj. kroz podizanje:


— plantaža topola i vrba u nizinama i
— plantaža četinara brzog rasta u prigorju.
Pošto je plantažna proizvodnja drveća relativno nova vrsta (metod) proizvodnje
drveta kod nas i u svetu, cilj je ovog izlaganja da se iznesu neki osnovni
principi i gledanja na ovu vrstu proizvodnje i zatim da se iznesu usvojene metode
i rezultati — iskustva stečena na proizvodnim ogledima plantaža topola
koje su podignute kod šumskih i poljoprivrednih organizacija u okviru delatnosti
Jugoslovenskog savetodavnog centra za poljoprivredu i šumarstvo.
Značajne površine plantaža topola podižu se kod nas u konsocijaciji sa poljoprivrednim
kulturama. Pošto je ovo ekonomski interesantan način proizvodnje
za određene kategorije zemljišta nastojaće se da se ovaj metod što više tehnološki
i ekonomski osvetli.
Međutim treba odmah naglasiti da se kod nas isto tako podižu i plantaže,
kulture i drvoredi čistih topola (bez poljoprivrednih kultura) na određenim kategorijama
zemljišta i sa drugim intenzitetom agrotehničkih i silvikulturnih
mera što diktiraju uslovi rada, cilj gospodarenja i ekonomske mogućnosti.


Karakteristike plantažne proizvodnje drveta


Plantažnu proizvodnju drveta karakteriše korišćenje produkcionih sposobnosti
zemljišta za brzu — industrijsku proizvodnju drveta, primenom intenzivne
i više puta ponavljane obrade zemljišta, đubrenja, snabdevanja vodom (inten