DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 41     <-- 41 -->        PDF

ta ispitivanja tla uz primjenu aerofotograma,
a njihova iskustva i rezultati proučavani
su uvijek i na tečajevima centra
ITC. Oko šezdeset i više iskusnih pedologa
obučeno je ovdje u primjeni aerosnimaka
za pedološka istraživanja. Pedolozi
nekih zemalja donosili su sobom snimke
područja u kojima rade. Rezultate rada
centra publicirali su Supraptohardjo
(1954), van W a m b e k e i van C o s t e n
(1954) i Nakan o (1955.). U ovom centru
studirana je primjena aerofotografije
i za svrhe klasifikacije i konzervacije
tala.


Tokom niza godina primjenjivana je
aerofotografija u istraživanju tala i publicirani
su važni prilozi o toj primjeni
(Prescott and Taylor, 1930; Busnell, 1932;
Frost and Woods, 1950 and 1952; Simonson,
1950, 1952; Rouke and Austin, 1951;
Pasto, 1953; Pommering and Cline, 1953),
a ikoji su doprinjeli poboljšanju metoda
aerofotointerpretacije u ITC.


Na petom Internacionalnom kongresu
pedologa u Leopoldville-u raspravljano je
prvi put o primjeni aerofotointerpretacije
u pedološkim istraživanjima.


Osnivanjem ITC u Delftu-u, stvoreni su
povoljni uslovi i za razvoj metoda aerofotointerpretacije
u istraživanju tala. Tome
su doprinijela, pored ostalog, ispitivanja
tala Holandije, vršena za razne potrebe.
Razvio se poseban tip interpretacije
tzv. »Systematic photo-analysis« (Buringh,
1954), a opisane su još i neke druge metode
rada.


Aerofotointerpretaciju u pedologiji treba
da vrše pedolozi, iskusni u kartiranju
tala, naročito u detaljnom kartiranju.


Prema podacima B u r i n g h-a vidi se
problem nedovoljnog broja stručnjaka za
pedologiju u svijetu (izuzev ü Holandiji)
tako da on podvlači značajnu ulogu koju
ima primjena aerosnimaka u tim prilikama.
Primjena aerosnimaka u modernoj pedologiji
je jedan od najvažnijih priloga
nauci o tlu u zadnjih dvadeset godina. Po
mišljenju Buringh-a, u nekim je slučajevima
ekonomično urediti tzv. »air survey«
kod ispitivanja tala. Za ova ispitivanja,
moguće je tada iskoristiti i studirati primjenu
kolor filma i mnogih drugih tehničkih
poboljšanja aerofotosnimaka.


S obzirom da je potreba za pedološkim
kartama veoma velika, posao na istraživanju
tala kompleksan i skup, ponekad
financijski ograničen, a broj pedologa premalen,
primjena aerosnimaka je u ovim
istraživanjima od velikog značenja. U prvom
redu ova primjena pomaže istraživaču
da prije početka radova upozna neke


fizičke uvjete područja i time sigurnije
utvrdi najpovoljnije mjesto početka radova
kao i njihov raspored. Samo kartiranje
obavlja se lakše i brže, a tačnost
granica je veća nego u normalnom istraživanju
tala. Buring h navodi da pedolog
može kartirati četiri puta brže primjenjujući
aerosnimke, a troškovi kartiranja
po km2 su na taj način svakako znatno
manji. Najzad, pedolog ima ovako mnogo
više vremena za laboratorijske analize i
studij svojstava tala koja ispituje.


Ing. Mirjana Kalinić


F. SCHWERDTFEGER: Das Eichenwickler
— Problem — Auftreten, Schaden,
Massenwechsel und Möglichkeiten der
Bekämpfung von Tortrix viridana L. in
Nordwestentschland.
Knjiga sadrži 9 tabela i 47 grafikona
a izdao ju je Zemaljski odbor za poljoprivredna
istraživanja Nordhein-Westfalen.
Problem hrastova savijača Tortrix viridana
je za Njemačku od velikog značenja.
Samo u rajnskoj oblasti i Westfalnu oko
10O.0OO ha hrastovih šuma izvrgnuto je iz
godine u godinu oštećivanju hrastova savijača,
što uzrokuje gubitak od 3,75 milijuna
DM godišnje. U knjizi su izneseni rezultati
10-godišnjih istraživanja za koja
je autor napravio program a u čijem izvođenju
su sudjelovali i drugi autori: Dr


O. Juttner, M. Münzberg, Dr N. Schindler,
Dr F. Schütte i dr W. Stein. Autor je
obradio temu u slijedećim poglavljima.
1. Uvod
2. Prostorna i vremenska pojava hr.
savijača.
Ovo poglavlje obuhvata prostornu pojavu,
trajanje masovne pojave i gustoću
populacije. Savijač je štetnik nizinskih
hrastovih šuma sa dugim periodom gradacije.


3. Štete. Ugrožavanje sastojine. Ugibanje
stabala, izostanak uroda žira, štete na
pođmlatku, smanjenje vrijednosti sastojine
i utjecaj na formu debla, stvaranje živica
i posljedice na ravnomjernost godova.
Smanjenje prirasta: u visinu, debljinu,
temeljnice i volumena.
4. Masovna pojava. U ovom poglavlju
autor je opisao bionomiju, uzroke masovne
pojave, seksualni indeks, produkciju
jaja, mortalitet, parazite i predatore, bolesti
i ostale neprijatelje, dispoziciju stabala
i prenamnoženje, tok gradacije, dinamiku
populacije i faktore koji prouzrokuju
tu pojavu.
5. Suzbijanje savijača. Ovo je poglavlje
autor obradio najopširnije što je razumljivo
s obzirom na aktuelnost suzbijanja
295
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 42     <-- 42 -->        PDF

i štete koje hrastov savijač pričinjava cije i akcije zamagljivanja kemijskim
hrastovim sastojinama. Autor smatra da sredstvima.
kod sprečavanja masovne pojave treba vo4.
O biotskim faktorima u koje autor
diti računa: ubraja uzgoj mješovitih sastojina, zaštitu


1. O dispoziciji pojedinih tipova hrasta korisnih ptica, razmnažanja šumskih mrana
napad hrastovog savijača. Kod toga vi, itd.
hrastovi strane provenijencije (slavonski Primjena korisnih insekata i bolesti
hrast! op.) i neki domaći hrastovi koji koje još nisu zapažene kod hrastova savikasnije
listaju dolaze u obzir za uzgoj nojača
trebaju biti predmet izučavanja. Kevih
sastojina. mijskom borbom postignut je vrlo dobar
uspjeh, ali nažalost ne sprečava trajno


2. O promjeni sastojinske klime pomopojavu
savijača pa ju treba ponavljati što


ću stvaranja mješovitih sastojina. Autor


može imati neželjene posljedice.


ipak ukazuje na ograničen uspjeh ovih
mjera. Za praksu su ipak najvažnija i najus


3. O sprečavanju preranog listanja pupješnija
kemijska suzbijanja i uzgoj sastotem
kemijskih sredstava. Ta mjera do dajina
kasnolistajućeg hrasta.
nas nije primjenjivana i treba je proučiti.
Treba uporediti cijene koštanja ove akProf.
M. Androić
VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijene pojedinih bro; eva:
Pretplata za
Naslov : tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje: do 1945. g .1945. - tek. g. tekuće g.


Tuzemstvo Dinara Dinara


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 600


Pojedinci 1.000 50 80 ISO


Studenti i đaci 200 30 40 50


Inozemstvo:
Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600
Pojedinci 2.000 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez Šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mazuranića trg 11. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-3-502. — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoä« Samobor.