DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 34     <-- 34 -->        PDF

I otimača stručna litecaliica


Prof. dr J. Kišpatić — ing. A. Böhm:
PRIMJENA HERBICIDA U ŠUMARSTVU,
Zagreb 1962. Pag. 84, 35 slika. Izdala
Poljoprivredno šumarska komora
NR Hrvatske, sekcija za šumarstvo.


Autori te knjige dali su opširan i temeljit
prikaz i podatke o suvremenom
kemijskom načinu borbe protiv korova u
šumskom gospodarstvu. Oni su dali upute
o uspješnoj primjeni herbicida, koje
se temelje na rezultatima njihovih višegodišnjih
pokusa. Knjiga će stoga moći
vrlo dobro poslužiti svakom šumaru praktičaru,
kada će morati da zaštiti šumske
biljke od štetnog djelovanja korova.


U uvodu tj. prvom poglavlju
knjige autor podvlači značaj herbicida za
suzbijanje korova, te navodi razloge zašto
su herbicidi posljednjih 20 godina našli tako
široku primjenu u šumskom gospodarstvu.
(Pomanjkanje radne snage, temeljito
uništavanje korova na dulje vremena,
lakši raspored nekvalificirane radne snage,
jeftinoća, gospodarenje sa šumama po
stručnjacima).


Naročito koriste herbicidi u rasadnicima
gdje se troškovi proizvodnje smanjuju,
a vrijednost sadnica povećaje. Ali i
kod prirodnog pomlađivanja, te njege i čišćenja
mladika, kao i kod proređivanja sastojina,
herbicidi nam mogu biti od velike
koristi. Autor ističe, da se primjenom herbicida
ne isključuju dosadanje klasične
metode u uzgajanju šuma, već da će se
herbicidi tu primjenjivati samo kad za to
postoje određeni razlozi, naročito ekonomski.
Znanje o herbicidima treba što brže
proširiti, pa je potrebna uska suradnja iz
instituta! praktičara na terenu.


U ~"cTf u g o m poglavlju autor najprije
prikzuje herbicide općenito, te zatim objašnjava
njihovu primjenu.


Autor navodi Burschel-Rohrigov
u razdiobu herbicida, prema kojoj se
na osnovu kemijskog sastava oni mogu
razdijeliti u ovih devet grupa:


I Translokacioni herbicidi (na bazi


fenoksioctene kiseline, 2,4-D,


iMCPA, 2,4,5-T)


II Derivati diklorpropionske kiseline


(Dalapon)


Hl Derivati octene kiseline (TCA,


NATA)


IV Derivati mokraćevine (Monuron,


Neburon, Alipur)


V Derivati triazola (ATA)


VI Derivati triazina (Simazin)


VII Mineralna ulja


VIII Derivati tiokarbaminske kiseli


ne (Vapam)


IX Anorganski herbicidi.


S obzirom na upotrebu u šumarskoj
praksi autor je raspodijelio herbicide u
ove 4 grupe:


1. herbicide za šumske rasadnike,
2. herbicide za uništavanje korova u
šumama i plantažama
3. herbicide za uzgojne radove
4. herbicide za totalno uništavanje korova.
Ali i ta raspodjela ima samo relativan
značaj, jer se neki herbicidi mogu primijeniti
u dva ili više različitih slučajeva.
Pisac objašnjava uzroke selektivnosti nekih
herbicida, te ističe njihovu važnost s
obzirom na njihovo ponašanje u tlu. Radi
raznolikosti, mnogih faktora, koji uvjetuju
efikasnost herbicida, nemoguće je postaviti
neko jedinstveno pravilo ili recept. To
isto vrijedi i s obzirom na svrhu, koju želimo
postići primjenom herb´icida.


Herbicidi se dijele na totalne i selektivne
već prema tome, da li uništavaju
svu vegetaciju na nekoj površini ili samo
određenu vrstu korova. Apsolutno selektivne
herbicide zasad još nije uspjelo proizvesti.
Zato je kod njihove primjene potreban
najveći oprez. Totalni herbicidi vrše
i sterilizaciju tla.


Herbicidi su kontaktni, ako uništavaju
dijelove biljaka ili čitavu biljku neposredno
dodirom. Oni su translokacioni, ako
ih provodni sistem biljke raznosi po čitavoj
biljci, pa na taj način ubijaju biljku.


Od načina primjene herbicida autor
opisuje posipavanje, prskanje i
orošavanje, te ističe mane i prednosti
svakog od tih načina. Naglašava, da
djelovanje herbicida mnogo ovisi o tehnici
rada, koja se primjenjuje.


U treće m poglavlju, pisac je opširnije
prikazao svako od devet naprijed navedenih
grupa herbicida. I. Translo kacioni
herbicidi, koji se u praksi
pogrešno nazivaju i hormonalni imaju
za bazu fenoksioctenu kiselinu. Od te kiseline
odvode 3 glavne kiseline koje čine
tu grupu i to:


a) 2-metil-4-klor fenoksioctena kiselina
(MCP A);
b) 2,4-diklor-fenoksioctena kiselina (2,4
-D);
c) 2,4,5-triklorfenoksioctena kiselina
(2,4 5-T).