DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 31     <-- 31 -->        PDF

S obzirom na dugoročnost nekih istraživanja,
naročito u šumarstvu, neophodno
je resiti problem finansiranja naučnoistraživačkog
rada na taj način što bi se
potrebna sredstva formirala iz određenih
doprinosa privrednih organizacija i time
obezbedila stalnost njihovog priticanja, a
njihovo korišćenje regulisali bi nadležni
organi u saradnji sa privrednim komorama.


IV


Ciljevi i zadaci postavljeni Rezolucijom
zahtevaju punu aktivnost svih inženjera
i tehničara šumarstva i drv. industrije,
kako u društvenim organizacijama,
tako i na njihovim radnim mestima. Jedinstveno
istupanje, uporna borba za što
punije korišćenje rezervi i kapaciteta,
stalno poboljšavanje organizacije rada, primena
nove tehnike i rezultata nauke, sistematsko
i organizovano dopunsko obrazovanje
kadrova, jedan je od uslova za
rešenje važnih problema daljeg unapređenja
šumarstva i drv. industrije.


Savez inženjera i tehničara šumarstva
i drv. industrije predstavlja veoma brojnu
i jaku organizaciju koja ima dovoljno
snage i iskustva da se bori za izvršenje
zadataka ´koje ova Rezolucija postavlja.
Budući da je za pravilno rešenje problema
šumarstva i drv. industrije zainteresovana
čitava zajednica, Savez i njegove organizacije
upoznaće nadležne organe sa ciljevima
i zadacima postavljenim ovom Rezolucijom
i nastojaće na iznalaženju odgovarajućih
rešenja.


Savez će nastaviti dosadašnju saradnju
sa organima državne uprave, privrednim
komorama, Sindikatom, SSRNJ, Savezom
ITJ, što je jedan od uslova za pravilno
tretiranje i pravilno rješavanje problema.
U tu svrhu treba izraditi program rada za
sprovođenje Rezolucije.


Kongres se, zato, obraća svim inženjerima
i tehničara šumarstva i drv. industrije
s pozivom da se još više i upornije
bore i zalažu za brži razvitak šumarstva
i drv. industrije, jer time doprinose
unapređenju čitave naše privrede i razvitku
našeg socijalističkog društva.


XI ZASJEDANJE MEĐUNARODNE
KOMISIJE ZA TOPOLU F. A. O.


U vrmenu od 28. VIII do 7. IX 1962.
održano je u našoj zemlji XI Zasjedanje
međunarodne komisije za topolu. Zasjedanje
se odvijalo prema slijedećem utvrđenom


Dnevnom redu


PROCEDURALNA PITANJA


1. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika
zasjedanja,
2. Usvajanje dnevnog reda,
3. Usvajanje Poslovnika zasjedanja,
4. Prijem novih članica.
IZVJEŠTAJ O PODIZANJU I EKSPLOATACIJI
TOPOLOVIH I VRBOVIH KULTURA
I KORIŠCENJU TOPOLOVOG
I VRBOVOG DRVETA NA NACIONALNOM
I INTERNACIONALNOM PLANU


5. Izvještaj Sekretarijata — međunarodna
saradnja u domenu podizanja, eksploatacije
i korišćenje topola i vrba,
6. Politika i zakonodavstvo u vezi sa
podizanjem zasada topola i vrba,
7.
Statistički i ekonomski podaci:
a) statistički podaci o novopodignutim
kulturama,
b) tendencije proizvodnje i potrošnje,
trgovina,
c) cijene topolovog drveta i razmatranje
izvještaja, studijske grupe Izvršnog
komiteta,


d) uređivanje i upravljanje plantacijama.


8. Identifikacija topole i vrba:
a) identifikacija, registrovanje, kontrola
varijeteta i razmatranje izvještaja,


( I) Podkomiteta za registrovanje
imena topola, i
(II) Studijske grupe Izvršnog komiteta
za nomenklaturu vrba,
b) Mediteranski populetum: izvještaj
o aktivnosti »Centro« di Sperimentazione
Agricola e Forestale« iz Rima (Italijanska
agencija za celulozu i papir),


c) Korisnost osnivanja specijalne
sekcije za jasiku,
d) Tehnika podizanja kultura topola
i vrba:
a) Tehnika proizvodnje reznica i
sadnica,
b) Zasada:


( I) Zasadi u kulturama — plantažama,
(II) Zasadi
u drvoredima
c) Šumski topolici,
d) Genetika i selekcija:
(
I) Sekcija Aigeiros
( II) Sekcija Leuce
(III) Druge sekcije
(IV) Vrbe
10. Mjere zaštite topola i vrba, razmatranje
izvještaja Radne grupe za insekte
i Radne grupe za bolesti:
a) Prvi znaci napada insekata i bolesti
i mjere odbrane.
b) Štete prouzrokovane od drugih
činilaca,


285
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 32     <-- 32 -->        PDF

c) Tekuća istraživanja i ankete koje
se odnose na mjere borbe protiv insekata
i bolesti; nove metöde


11. Eksploatacija i korišćenje drveta topola
i vrba, razmatranje izvještaja Radne
grupe:
a) Eksploatacija, sa naročitim osvrtom
na dosadašnja iskustva,


b) Korišćenje, sa naročitim osvrtom
na laboratorijske i industrijske oglede i na
nove načine korišćenja.


12. Standardizacija i mjerenje u istraživanjima
topola: izvještaj studijske grupe
Izvršnog komiteta.
13. Administracija i djelatnosti nacionalnih
Komisija za topolu:
a) Skupštine, kongresi, studijska putovanja
i druge aktivnosti na nacionalnom
planu,


b) Publikacije.


c) Saradnja sa drugim zemljama —
međunarodna razmjena reznica i sadnica
i dr.


Posebni problemi koji će se raamatrati
na zasjedanju


14. Populikulture na poljoprivrednim
zemljištima — prijedlog Nacionalne komisije
za topole Zapadne Njemačke,
14a. Korištenje drveta malih dimenzija
(rasadnicka proizvodnja za celulozu i dr.)


Druga pitanja


16. Studijsko putovanje,
17. Izbor članova za novi Izvršni komitet
18. Mjesto i datum slijedećeg zasjedanja
Komisije, kao i regionalnih konferencija
za topole i zasjedanje organa Komisije,
19. Sva ostala pitanja:
a) utvrđivanje liste višejezičnih tehničkih
izraza koji će se upotrebljavati u
domenu podizanja, eksploatacije i korišćenja
topola i vrba (preporuke XI-og zasjedanja
Mješovitog komiteta FAO/IUFRO
za šumarsku bibliografiju i terminologiju,


b) svjetsko savjetovanje o šumskoj
genetici i oplemenjivanje drveća (Švedska
20—30 augusta 1963.).


Zasjedanju su osim brojne delegacije
naše zemlje prisustvovale delegacije odnosno
predstavnici slijedećih zemalja:
Austrije, Belgije, Kube, Zapadne Njemačke,
Francuske, Grčke. Mađarske, Italije,
Japana, Holandije, Poljske, Portugala, Rumunjske,
Španije, Švicarske, SAD, SSSR,
Turske i Engleske.


Osim delegacija stranih zemalja prisustvovali
su predstavnici organizacije FAO
iz Rima s prevodiocima za engleski i francuski
jezik, na kojima se zasjedanje službeno
i vršilo.


Za izvršenje dnevnog reda je sačinjen
poseban slijedeći program:


1. Otvaranje zasjedanja u Beogradu,
2. Studijsko putovanje
3.
Sastanci radnih grupa u Zagrebu:
a) za bolesti
b) za eksploataciju i korištenje drveta
topole i vrba


4. Nastavak zasjedanja međunarodne
komisije u Zagrebu.
Otvaranje zasjedanja je izvršeno 30.
VIII u sali Savezne industrijske komore
i na njemu su izvršena proceduralna pitanja
pod tačkom 1—4 dnevnog reda.


Tokom studijskog putovanja su učesnici
posjetili:


1) 28. VIII Poljoprivredni kombinat
Beograd i izvršili pregled kultura i plantaža
na zaštićenim i nezaštićenim površinama
uz Dunav,


2) 29. VIII plantažu topola »Kupinski
Kut« veličine 2.000 ha s kronološkim prikazom
starih i novih metoda rada u osnivanju
topolika,


3) 31. VIII Eksperimentalno dobro Zavoda
za topole u Novom Sadu s pregledom
rasadnika, plantaža i komparativnih topolika
Zavoda. Toga dana su prikazani učesnimci
filmovi: Plantaža topola, drvar,
industrija i Lovstvo Jugoslavije,


4) 1. IX su pregledane prirodne šume
topola i vrba uz Dunav i starije šumske
kulture kao i nove plantaže Podunavskog
kombinata — pogona za šumarstvo u Somboru
i Lovno šumskog gazdinstva »Jelen«


— uzgojnog centra »Košutnjak« u Bilju,
5) 2. IX plantaže i starije šumske kulture
Lovno-šumskog gazdinstva »Jelen«


— uzgojnog centra »Košutnjak« u Bilju u
Velikom Polju, Starom Selu i Budvaju.
Tom prilikom je učesnicima prikazan rad
teških strojeva i priključaka na pripremi
zemljišta za plantaže - vađenju panjeva i
dubokom oranju.
6) 3. IX na području šumskog gospodarstva
Osijek rasadnika topola Višnjevac,
29 godišnju šumsku kulturu »Kanadske
topole« Josipovac i Novi rasadnik i plantaže
e. a. topola sa poljoprivrednim međukulturama.
Ovdje je prikazana otvorena
štala za tov goveda vezan uz plantažni
uzgoj topola.


Istoga dana je učinjen posjet Drvno
industrijskom kombinatu Belišće, gdje je
izvršen pregled pogona za proizvodnju
poluceluloze i ambalaže, koji kao sirovinu
pored otpadaka od fabrikacije tanina može
upotrijebiti topolovo drvo.


7) 4. IX prigodom posjeta Sumskopoljoprivredno-
industrijskom kombinatu´
»Spačva« u Vinkovcima izvršen je pregled
radova na novom podizanju plantaža sa
poljoprivrednim međukulturama u Vrap