DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 28     <-- 28 -->        PDF

ma đubriva može vršiti uspješno samo tamo
gdje je uklonjen sloj mahovine, koji
priječi prodiranje đubriva u tlo. Kako je
mehaničko uklanjanje mahovina dosta
skupo, a skidanjem gornjeg sloja mahovina,
a time dijela zemljišta sa površine, oslobađaju
se i žile, koje divljač masovno
guli i oštećuje, izvršeno je na pokusnim
plohama, tretiranje mahovine, posebno sa
krečom, a posebno sa tzv. UROLINCOM
(preparat organskog porijekla). Pod dejstvom
vapna, mahovina je uginula, ali se
nakon izvjesnog vremena, ponovo regenerilala
,dok je pod dejstvom urolinca uginula
trajno. Na nekim mjestima, posipan
je umjesto kreča ili urolinca, listinac u
gustom sloju, koji ne samo da je ugušio
mahovine, već je svojim raspadanjem,
znatno poboljšao tlo. Mana ovog načina
je jedino utome, što je on relativno skup.


Ima još jedan problem sa kojim se susreće
šumarstvo ovih zemalja, a to je problem
divljači. Decenijama, pa i stoljećima,
njegovalo se u ovim zemljama
lovstvo i lovna privreda. Kao rezultat toga,
razmnožila se divljač (srne i jeleni),
preko normale, pa čini velike štete na mladim
šumskim biljkama u stadiju podmlatka
i mladika. Najviše štete čini divljač na
podmlatku jele, ali u nedostatku jelovih
sadnica ne ostaje pošteđena ni smrča, pa
ni bor. U tu svrhu jelove sadnice zašti


cJ)cušti»ene »ijeSti


REZOLUCIJA
IV kongresa inženjera i tehničara šumarstva
i đrv. industrije Jugoslavije


I


Četvrti kongres Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drv. industrije Jugoslavije,
razmotrivši izveštaj o radu u periodu
između dva kongresa, a posle svestrane
diskusije, konstatuje sledeće:


— Aktivnost Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drv. industrije i njihovih
organizacija bila je pravilno usmerena
na rešavanje zadataka koje je postavio
V kongres SSRNJ, V kongres ITJ, III
kongres ITŠIDJ, kao i zadataka proisteklih
iz daljeg društveno-ekonomskog razvitka
zemlje;
— Inženjeri i tehničari šumarstva i
drv. industrije u opštinskim podružnicama
i sreskim društvima aktivno su se
uključivali, zajedno sa inženjerima i tehničarima
drugih struka, u život i rešavaćuju
se na različite načine. Najčešće se
vrhovi jelovih biljaka u stadiju podmatka
premazuju sa 80%-nim rastvorom SILVAKOLE.
Vrhovi sadnica ponekad se zaštićuju
i tankim, limenim plehovima, širine
2 cm, a dužine 8—10 cm kojim se obavije
u nekoliko različitih pravaca vrh izbojka
jelove sadnice i time onemogući njegovo
odgrizanje. Obmotavanje vrhova biljaka
vrši se i jednom vrstom bijele perlonske
vune, koja se dobije kao otpadak u industriji
perlona za neznatnu cijenu, koja ne
samo da svojom vunastom konzistencijom
onemogućava odgrizanje izbojka, već i svojim
mirisom odbija divljač. Troškovi zaštite
biljaka sa perlonskom vunom, uračunavajući
i vrijednost materijala iznose svega
4 DM po 1.000 kom. sadnica. Međutim,
najsigurniji i srazmjerno i najskuplji način
zaštite podmlatka od divljači predstavlja
ograđivanje sa žičnim mrežama.
Sa ogradom se zaštićuje najčešće jelov,
arišev i bukov podmladak. Postoji opšta
težnja stručnjaka, da se putem odstrela
redukuje brojno stanje divljači na nor


malu. Odstrel divljač vrši ili osoblje područne
šumske uprave, u vlastitoj režiji,
ili se lovni reon daje u zakup bilo fizičkim
bilo pravnim licima, koja na isti način
vrše putem odstrela, redukciju divljači
na normalno stanje.


Ing. Zivorad Radovanović


nje problema komune i sreza i time doprinosili
njihovom bržem privrednom i društvenom
razvitku;


— Posvećivana je naročita pažnja
stručnom i idejnom uzdizanju inženjera i
tehničara šumarstva i drv. industrije putem
raznih savetovanja, seminara i drugih
oblika društvenog rada, a postignuti
rezultati pozitivno su se odrazili na unapređenje
i organizaciju proizvodnje.
Dalji razvitak šumarstva i drv. industrije,
kao i razvitak naše privrede
uopšte, postavljaju pred sve inženjere i
tehničare i njihove organizacije važne
i krupne zadatke, a naročito ističu potrebu
još veće njihove aktivnosti i izgrađivanja
jedinstvenih stavova u rešavanju problema
ove dve organski povezane privredne
grane.


Rad Saveza, u okviru organizacionog
učvršćivanja, treba da bude i dalje usmeren
na osnivanje i aktiviranje opstinskih
stručnih podružnica i opstinskih društava
i obuhvatanje svih inženjera i tehničara
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 29     <-- 29 -->        PDF

šumarstva i drv. industrije, kao i ostalih
stručnih tehničkih ´kadrova koji učestvuju
u unapređenju šumarstva i drv. industrije,
strije.


Savez i njegove organizacije treba i
dalje da razvijaju demokratske metode u
rešavanju zadataka, da uključuju što veći
broj inženjera i tehničara šumarstva i
drv. industrije u svoje organe i komisije,
da razvijaju društvenu disciplinu, da
se uporno bore protiv svih negativnih pojava
u redovima svog članstva i da vode
brigu o mladim kadrovima i neguju kod
njih odlike savremenog socijalističkog
stručnjaka.


Posebnu pažnju treba posvetiti stručnoj
štampi, orijentišući se na tretiranje
aktuelnih pitanja proizvodnje i ekonomike,
kako bi´stručni kadrovi bili blagovremeno
upoznati sa naučnim dostignućima i novim
tehničkim rešenjima radi njihove prime-
ne u praksi.


Isto tako, treba raditi na široj propagandi
šumarstva, a naročito na razvijanju
ljubavi prema šumi kod omladine.


U privrednim i ostalim organizacijama
aktivnost inženjera i tehničara šumarstva
i drv. industrije treba prvenstveno da se
usmeri na:


Stvaranje takvih uslova koji će obezbediti
mesto i pun uticaj stručnjaka na
tehnološki proces i ekonomiku proizvodnje,
razvijanje lične odgovornosti tehničkih
kadrova u procesu proizvodnje i podsticanje
njihove inicijative za usavršavanje
i pronalaženje novih tehnoloških rešenja
i organizacionih formi rada;


Dosledno provođenje načela raspodele
dohotka prema radu;


Sistematsko stručno ekonomsko obrazovanje
kadrova u koju svrhu treba i dalje
nastaviti sa organizovanjem seminara
i savetovanja o najaktuelnijim problemima
proizvodnje.


II


Kongres i Savetovanje o temi »Stanje
i problemi proizvodnje i prerade drveta u
Jugoslaviji«, na osnovu referata, koreferata
i diskusije, konstatuju:


Zahvaljujući u prvom redu, zalaganju
radnih kolektiva, a posebno inženjera i
tehničara, njihovoj ispravnoj i sve jačoj
orijentaciji na primenu savremenih naučnih
dostignuća i metoda rada, kao i stalnom
usavršavanju našeg privrednog sistema,
u periodu između dva kongresa postignuti
su značajni uspesi u šumarstvu i
drv. industriji. Obim, kvalitet i vrednost
proizvodnje i izvoza u stalnom su porastu.
Njihova se struktura stalno poboljšava,
u pravcu povećanja učešća proizvoda
finalne prerade drveta. Broj i stručni


nivo kadrova takode je u porastu. Sve bo


lje i racionalnije se koriste kapaciteti, os


novna sirovina i ostali reprodukcioni ma


terijali. Mehanizacija radova u šumarstvu


uzima sve više maha. Rekonstrukcija po


stojećeg šumskog fonda, kao i plantažna


proizvodnja drveća brzog rasta, vrši se


primenom savremenog metoda rada. Ta


kode je u proteklom periodu uvedeno i


radničko samoupravljanje u šumarstvu.


Šumarstvo i drv. industrija zauzimaju
značajno mesto u privredi naše zemlje,
što se, pored ostalog, ogleda u činjenici
da se ove dve proizvodne grane u ukupnom
izvozu nalaze na prvom mestu, da
im je posebno povoljan devizni efekat, s
obzirom na gotovo isključivo korišćenje
domaće sirovine, da upošljavaju preko


200.000 radnika i da im je godišnji oruto
produkt oko 280 ´milijardi dinara. Njihovi
potencijali mogu biti znatno bolje iskorišćeni
uz uslov da se obezbede odgovarajuća
sredstva.
U šumarstvu Jugoslavije postoje trajni
izvori raznovrsne i kvalitetne sirovine, a
vopoljni prirodni uslovi omogućuju dalje
unapređenje i proširenje šumskog fonda,
što predstavlja osnovicu razvitka savremene
industrije za preradu drveta.


Međutim, prvenstveno zbog nasleđene
zaostalosti, šumarstvo i drv. industrija
još uvek se bore sa nizom problema i teškoća,
a posebno sa problemom nedovoljne
tehničke opremljenosti. Posledica toga
je vrlo slaba produktivnost, a samim tim
i niska akumulativnost što u mnogome
ometa njihov normalan rad i dalji razvoj.
Uzroci ovakvog stanja leže, pre svega, u
nedovoljnoj otvorenosti šumskih kompleksa
i u još uvek nezadovoljavajućem
stepenu mehanizacije šumskih radov?,; u
nedovoljnim investicionim sredstvima, s
jedne, i u pojavama nekoordiniranog, nenamenskog
i neracionalnog korišćenja raspoloživih
sredstava, s druge strane; u neusklađenosti
kapaciteta izvesnih drvnoprerađivačkih
pogona sa mogućnostima sirovinske
baze; u nedovoljno prostudiranim
mogućnostima potrošnje i plasmana i neblagovremenom
pripremanju potrošača za
prihvatanje novih proizvoda; u čestim nedovoljno
proučenim reorganizacijama i integracijama
koje ponekad pretpostavljaju
lokalne interese opštim ekonomskim
principima proizvodnje; u nedovoljnoj prilagođenosti
instrumenata privrednog sistema
uslovima privređivanja i potrebama
šumarstva i drv. industrije, uključujući
i kompleks problema u vezi sa režimom
cena; u još uvek niskom stručnom nivou
kadrova i slabo organizovanoj službi dopunskog
stručnog obrazovanja posle završenog
školovanja, kao i u nerešenom pi


283
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 30     <-- 30 -->        PDF

tanju ustaljenosti radne snage i u nedovoljnoj
primeni naučnih dostignuća u proizvodnji,
što je posledica, s jedne strane,
nedovoljne pripremljenosti naučnih organizacija
da proizvodnju na vreme upcjznaju
sa tim. dostignućima, a s druge strane,
nedovoljne pripremljenosti prakse da prihvate
ta dostignuća.


III


U cilju uspešnog otklanjanja uzroka
ove dve privredne grane i stvaranja uslova
za njihov brži razvoj, Kongres smatra
da je u narednom periodu potrebno:


U oblasti proizvodnje i potrošnje:
Utvrditi sadašnji potencijal šumskog
fonda i njegove perspektivne mogućnosti
u uslovima primene savremenih metoda
gazdovanja i podizanja intenzivnih kultura
drveća brzog rasta u cilju proizvodnje
drveta, kao industrijske sirovine. Posebno
proučiti problem prerade i upotrebe bukovine,
imajući stalno u vidu da je razvoj
pretežnog dela privrednih organizacija šumarstva
i drv. industrije uslovljen rešenjem
ovog problema.


´Planski povećavati obim i asortiman
i poboljšati kvalitet proizvodnje, orijentišući
se pri tome maksimalno na hemijsku
preradu drveta, a u prvom redu na proizvodnju
celuloze;


Uporno se boriti za povećanje produktivnosti
i racionalizacije tehnološkog procesa;


Stalno pratiti i proučavati potrebe domaćeg
tržišta kao i mogućnosti plasmana
na inostranom tržištu sa gledišta njegovog
očuvanja i proširenja;


Orijentisati se na intenzivnije korišćenje
lovišta, pri čemu voditi računa, da se
gajenje divljači uskladi sa normalnim gazdovanjem
šumama.


U oblasti organizacije:
Dosledno sprovoditi principe za formiranje
šumskoprivrednih područja, pri čemu
posebno imati u vidu nužnost postojanja
privredne celine i stalnost područja
kao osnove za uspešan rad i razvoj privredne
organizacije, a dosadašnje greške
učinjene na tom polju što pre ispraviti;
Proučiti i predložiti pogodne forme poslovnog
povezivanja privrednih organizacija
šumarstva i drv. industrije, suzbijajući
pri tome nezdrave lokalističke tendencije;
Proučiti mogućnost objedinjavanja šumarstva
i drv. industrije u organima državne
uprave i privrednim komorama;
Predložiti mere za preorijentaciju, dislokaciju,
a po potrebi i ukidanje, nekih


industrijskih objekata u slučajevima gde
postoji nesklad između sirovinske baze i
proizvodnih kapaciteta;


Razmotriti problem šuma van šumskoprivrednih
područja, čija sadašnja proizvodna
sposobnost ne obezbeđuje ni prostu
reprodukciju, imajući u vidu da zanemarivanje
ovog znatnog dela šumskog fonda
koji zauzima značajno mesto u zaštiti
zemljišta od erozije i održavanju povoljnog
režima voda, dovodi u pitanje uspeh
budućih intervencija u cilju rekonstrukcije.


U oblasti investicija:
Orijentirati se u politici investiranja prvenstveno
na izgradnju šumskih komunikacija,
mehanizaciju, rekonstrukciju šumskog
fonda i njegovo proširenje podizanjem
intenzivnih šumskih ´kultura i plantaža,
na modernizaciju postojećih perspektivnih
kapaciteta za preradu drveta sa obezbeđenom
sirovinskom bazom i plasmanom
kao i na podizanje kapaciteta za hemijsku
preradu drveta. U vezi sa tim nameće
se kao nužnost revizija izvesnih postavki
Petogodišnjeg plana i izrada dugoročne
osnove razvoja šumarstva i drv.
industrije.


U oblasti privrednog sistema:
Raditi na prilagođavanju instrumenata
raspodele stvarnim mogućnostima ove dve
zaostale grane i potrebe da se tempo njihovog
razvoja ubrza;
Preispitati režim cena u šumarstvu i
drv. industriji, što je ključni faktor u
rešavanju položaja i pravilnog međusobnog
odnosa ove dve grane.


U oblasti obrazovanja kadrova:
Proučiti problem fakultetske nastave i
predložiti odgovarajuća rešenja u pogledu
broja fakulteta i njihove podele na odseke
u skladu sa potrebama privrede;
Stvarati ubrzano materijalne i ostale
uslove za ustaljivanje radne snage i osposobljavanje
svim fazama u procesu u uslovima
mehanizacije i modernizacije;
Razmotriti pitanje položaja pomoćnotehničkog
osoblja (lugara) u vezi sa prelaskom
šumskih gazdinstava na status privrednih
organizacija.


U oblasti naučno-istraživačke službe:
Podići naučno-istraživački rad na nivo
koji će omogućiti usavršavanje postojećih
i pronalaženje novih tehnoloških rešenja
i to specijalizacijom pojedinih naučnih institucija
i njihovom orijentacijom na rešavanje
aktuelnih zadataka unapređenja
proizvodnje;