DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Šum. gosp. jedinice su u jednom šum.
predjelu odnosno kompleksu.


b) Najmanje šumsko gospodarske jedinice
su po površini kako slijedi:


1.
Limbuš, odjeli 1—17 površine
311 ha
2.
Legradske naplavine odj.
1—10 površine ... . 342 ha
3.
Đurđevački pesci odj. 1—
—10 površine 402 ha
4.
Virovitičke nizin. šume
odj. 1—10 površine . . 420 ha
5.
Virovitičke drav. šume
odj. 1—10 površine . . 446 ha
Formiranje šum. gospodarskih jedinica
izvršeno je i utvrđeno na kolegijalnom sastanku
predstavnika šumarija, šum. gospodarstava,
šum. inspekcije, Sekcije za
uređivanje šuma i Sekretarijata za šumarstvo
NRH Zagreb, te predstavnika narodnih
odbora općina i kotara.


c) Najvrednije šumsko gospodarske jedinice
po tipu uzgoja, vrsti drveća, dobnim
razredima, prirastu i etatu (gdje je stvarno
stanje blizu normalnog) su:


1.
Česma, šumarija Bjelovar,
Čazma i Križevci —
površine 4.354 ha
2.
Novigradska planina, šumarije
Koprivnica — površine
2.867 ha
3.
Dugačko brdo, šumarije
Koprivnica — površine . 2.112 ha
4.
Zdenački gaj, šumarije
Grubišno Polje — površ. 2.171 ha
5.
Trupinski — Pašijanski
gaj, šumarije Vel. Grđevac
i Garešnica, površine 1.177 ha
6, Đurđevačka planina, šumarije
Đurđevac — površ. 2.797 ha


d) Najlošije šumsko gospodarske jedinice
su slijedeće:


1.
Virovitičke dravske šume,
šumarije Suhopolje i Virovitica
— površine . . 446 ha
2.
Legradske naplavine, šumarije
Koprivnica — površine
342 ha
i to radi toga što su to
vrbaci i šikare už i na
rijeci Dravi.
3.
Vrbovačke prigorske šume,
šumarije Vrbovec —
površine 606 ha
4.
Pitomačke prigorske šume,
šumarije Đurđevac
i Virovitica, površine . . 2.728 ha
— jer su pretežno branje
vine.
5.
Kalnik III, šumarije Križevci
— površine . . . 518 ha
Radi potpunijeg prikaza dajem još ove
podatke:


Specifične su slijedeće šumsko gospodarske
jedinice:


1. Bedenik, kao park šuma grada Bjelovara
2. Đurđevački pesci i Sječa, zbog živog
pijeska, zaštitna šuma sa 50 godišnjom
kulturom bora (bijelog i crnog)
3. Preložnički Berek i Crni jarci — Kupinje,
zbog joha i topola
4. Limbuš, Dabravine i Čret, zbog topola
5. Legradske naplavine i Virovitičke
dravske šume, zbog vrba, topola i joha.
Reljefno imamo brdskih — brežuljkastih
šuma površine 88.702 ha ili 60Vonizinskih šuma 59.134 ha ili 40%>.
U slivnom području rječica Česme, Glogovnice
i pritoka vrše se intenzivne hidromelioracije
po postojećim vodnim zajednicama
Bjelovar, Daruvar, Đurđevac itd.


Kao što je kod formiranja šumsko gospodarskih
jedinica trebalo stručnim kolegijem
izvršiti integraciju, arondaciju i unifikaciju
dotadanjih heterogenih šumskih
predjelu i odjela u novu šumsko gospodarsku
jedinicu, isto tako trebalo je kolegijalno
riješiti niz drugih posjedovno pravnih,
tehničkih i ekonomskih pitanja i problema,
kao na primjer; određivanje ophodnje,
odnos prirasta i etata, stanje podmlatka,
zabrana paše, izvoz, investicije, zaštita
i unapređenje šumske proizvodnje, plantažiranje
itd.


Trebalo je sticati potrebna iskustva, te
održati stručni kontakt i povezanost sa
Šumarskim fakultetom, Šum. institutom,
vodnim zajednicama, poljoprivrednim dobrima
i polj. stanicama, Polj. šum. komorom;
Zatim sa JNA (vojni poligoni i smještaj
— bivaci po šumama).


Zbog toga su izrađene šumsko gospodarske
osnove djelo ne „samo stručnjaka´
službe uređivanja šuma, nego i ostalih
stručnjaka.


Iako smo kroz navedeno vrijeme od 8
godina završili prvi ciklus uređivanja svih
šuma općenarodne imovine i ove 1962. god.
prelazimo na prve male revizije šum. gosp.
osnova — mi nismo posve zadovoljni sa
do sada učinjenim, stoga ćemo sada kod
revizije težiti poboljšanju kvalitete, iako
smo za sve ovo vrijeme radili sa puno volje,
odanosti i ljubavi za poslove uređivanja
šuma. Mi znamo da završetkom ovih
radova na površini od 147.836 ha za 68
šum. gosp. jedinica za period od 8 godina,
a za svotu od 48,129.945 dinara (prosječno