DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 40     <-- 40 -->        PDF

mjer najtanjeg živog panja iznosio je 7,


a najjačeg 44 crn. Pokazalo se da je srašći


vanje najintenzivnije na korijenju koje


se nalazi u blizini donje česti stabla. Ta


mo gdje je korijenje udaljeno više od 2 m


od donje česti stabla, srašćivanje je vrlo


rijetka pojava.


Zanimljivo je da srašćivanje u smrče


voj sastojini počinje uglavnom nastupom


sklopa. Promjer srašćenog korijenja vrlo


je rp .noličan, te iznosi od 1—15 cm. Pre


sjek je bio većinom eliptičan.


Srašćivanje korijenja konstatovano je
kod slijedećih četinjača: Picea Abies, Picea
siicKSiisis, Abies alba, Lirix ölecidua
i Pinus silvestris. Kod svih tih četinjara
srašćivanje je česta pojava.


U lisnatim šumama Mađarske, a oso


bito u panjačama, konstatovano je srašći


vanje korijenja ikod: Populus alba, Fagus


silvatiea, Quercus sp., Cirpimus betulus,


sp. i Robinia pseuđoacacia.


Na kraju radnje autor je naveo dosta
opsežnu l teraturu o srašćivanju korijenja.
Od naročitog je interesa odnosna literatura
iz Sovjetskog Saveza i Finske.


Dr M. Anić


POKUSI .U MAĐARSKOJ O UTJECAJU
AUKSINA NL. ZAKORJENJIVANJE REZNICA
TOPOLA IZ SEKCIJE LEUCE


U studiji »A növekedest serkentö anyagok
hatäsa a Leucenyärak gyökerkepzödesere
«, koja je objavljena u časopisu »Erdeszeti
kutatäsdk«, Budapest * 1961, str.
321—332, opisani su rezultati proučavanja
utjecaja raznih tvari rasta ili auksina na
zakorjenjivanje rožnica topola iz sekcije
Leuce. Autor L. Har k a i tretirao je topolo:
H 427-5 Populus alba x P.
alba L. var. b o 11 e a n a Lauche, H.


423-3 P. canescens x P. granđidentata,
H 422-6 P. alba x P. g r a n-
d i d e n t a t a i H. 428-14 P. c a e scens
x P. ´bolleana s askorbinskom,
nikotinskom, beta-indolprcpicnskom, beta-
inđolmaslačnom i beta-inđoloctsnom kiselinom.
Te tvari rasta bile su razrijeđene u
otopini od 25 gama (1 :2.500) i 50 gama


(1 : 5.000). Od svake topole korišćeno je 2)
reznica.
Paralelno su vršeni pokusi u rasadniku
u Ugarskoj nizini (Kisalföld). Oni su imali
za zadatak da pruže uvid o mogućnosti i
načinu zakorjenjivanja reznica spomenutih
topola.


Prema rezultatima pokusa osobitu pažnju
zaslužuju au´ksini: beta-indoloctena,
beta-indolmaslačna i beta-indolpropionska
kiselina jer su dale najbolje rezultate.


Pdkusi su pokazali da se u svrhu postignuća
što boljeg efekta a´kusini moraju
razrijediti u vodenoj otopini neznatne
koncentracije (25 gama), jer se u tora slučaju
dobije najpovoljnije djelov´-´"


Primjena auksina pokazala se kod Po pulus
alba var. bolleana Lauche
i raznih križanjem dobivenih hibrida vrlo
prikladnom s obzirom na zakorjenj ranje
reznica.


Kod sadnje reznica iz sekcije Leuce na
slobodnom terenu potrebno je naročito
paziti na vrijeme izvođenja .radova. Osim
toga potrebno je preferirati toplo, rahlo
i svježe pjeskovit otlo, jer je u njemu najbolje
osiguran razvitak korijenja.


Dr. M. Anić


JUBILEJ JEDNE PRASTARE, ALI VRLO
INTERESANTNE BOTANIKE


Negdje u 16. stoljeću objavio je njemački
botaničar i liječnik Adam Lonit z
e r (umro je 1586) glasovito djelo »K r ä ut
e r - B u c h«. U djelu je obuhvaćeno sve
što se to tada znalo o domaćem i stranom
drveću, kao i grmovima i zeljanicama. a
napose u vezi s njihovom primjenom u
pučkoj medicini. Kako su izgledala prva
izdanja i koliko ih je bilo, niie nam poznato,
ali nam je poznato izdanje koje je objavio
1737. g., dakle upravo prije 225 godina,
liječnik Baltazar Ehrhar t u
Memmingenu. On je tome Lonicerovu
izdanju dodao prilog »Nötige Zugabe
zu Ađami L o n i c e r i Kräuter-
B u c h«.


Prilikom nedavnog uređivanja tavana
Obitelji Mravi jak iz Vuhreda u sjev. Pohorju
nađen jt jedan ta´kav dragocjeni primjerak.
Iz njega vidimo kako je izgledalo
odnosno izdanje Lonicerova djela i
Khrhartov dodatak.


Lonicerovo djelo rabljeno je čhi

- vremena
u velikom dijelu Srednje Evrope
kao dobar priručnik za poznavanje ljekovitog
bilja i kao priručnik za liječenje
h´liem. Dielo je napteaono f*9t.´oom, u velikom
formatu, na 770 stranica, bogato
n^f<»mljesno, sa mnogo crteža, koji su za
veći broj biljaka s obzirom na današnje
gledanie (pcrilično prinvtivni. ali ipak karakteristični.
Ehrharto v dodatalk obuhvaća
daljnjih 120 stranica.
Uvodni dio Lonicerova djela odnosi
se na poglavlje o destiliranju i ekstrakciji
vode iz raznog bilja za potrebe liječenia.
Objašnjenja su popraćena sa mnogo crteža
raznih naprava i aparjta. Slijede, iza
toga upute o podizanju vrtova i sadnji
drveća, kao ´i upute o cijepljenju drveća.
Taj uvodni dio zaprema 45 stranica.