DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 36     <-- 36 -->        PDF

agažirani za obradu kratkoročnih i dugoročnih
tema koje su za privredu najaktuelnije.


Predstavnici šumsko-privrednih organizacija
smatraju da su opterećeni velikim
doprinosom za vodne zajednice iako je
korisnost njihovih hidromelioracionih mjera
za šumsku privredu problematična.
Osim toga ove organizacije daju velike doprinose
putem kotizacije poljoprivređno-
šumarskim komorama od čega se najveći
dio troši za poljoprivredu. Kada bi se šurhsko-
privredne organizacije oslobodile ovih
nerazmjernih doprinosa, onda bi pored
pravilnijeg shvatanja naučno-istraživačke
službe šumsko privredne organizacije mogle
odvojiti mnogo više sredstava ne samo
za rad instituta nego za stručno školstvo
i za izobrazbu kadrova.


Na kraju1 je zaključeno da se referat pošalje
svim zainteresiranim organima i organizacijama
i da Savez šumarskih društava
Hrvatske zajedno sa Sekretarijatom
za šumarstvo NRH i Republičkom privrednom
komorom uznastoji pronaći zadovoljavajuća
rješenja po svim iznesenirn oit: jima.
Nadalje je zaključeno da naš Savez
predloži Savezu inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije da
se nerješena pitanja instituta i zavoda ponovno
pokrenu, kako bi se što prije donijela
konkretna rješenja.


R.
M.
7. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
HRVATSKE
održana je 13. srpnja 1962 godine uz
slijedeći dnevni red:


1.
Sazivanje III. plenuma sa zasjedanjem,
2.
Troškovi održavanja IV. kongresa
ITŠIDJ
3.
Razno
Ađ 1.
Tajnik predlaže da se u jesen održi III.
plenum Saveza, na kojem bi se pored poslova
koja prema statutu spadaju u nadležnost
plenuma održalo savjetovanje o
jednoj od aktuelnijih problema iz oblasti
šumarstva odnosno drvne industrije.
Nakon opširne diskusije zaključeno je:


— da se za savjetovanje obradi tema
»Problemi njege šuma obzirom na potrebe
i na ulaganja sredstava od strane
šumsko-privrednih organizacija«.

da teze za temu sastave ing. Dragišić
i đr. Dekanić do 15. septembra 1962
godine,
— da temu obradi ing. Dragišić,

da se plenum i savjetovanje održi koncem
mjeseca listopada ili početkom
mjeseca studenog ove godine.
Ađ 2.
Tajnik izlaže da je Savez kao domaćiE
imao izvjesnih troškova oko organizacije
i održavanja IV kongresa ITŠIDJ sa savjetovanjem
i da ti troškovi iznose 198.712
dinara. U ovom iznosu nalaze se kao troškovi
koji je Savez obavezan da snosi
prema Statutu i donesenim zaključcima
SITŠIDJ i to u iznosu od 22.764 dinara
tako i troškovi od 175.948 dinara, koji
proizlazi iz funkcije Saveza kao domaćin:»
za IV kongres. Ovi posljednji troškovi
odnose se na materijal i prevoze u vez;
izložbe, organizirane u foajeu uz kongresnu
dvoranu, zatim na balet »Labuđe Jezero
«, koje je stavljeno na repertoar 17.


VI. o. g. radi kongresa, na zajedničku večeru
18. VI. o. g., te na reprezentaciju.
Pošto je tajnik prednje troškove dao i u
pojedinostima, jednoglasno je zaključeno
da se troškovi usvajaju i odobravaju.
Ad 3.
Razn o Predsjednik izvještava da je
SITŠIDJ odobrio brutto iznos od 100.000 —
dinara za nagrađivanje drugarica i drugova
koji su se naročito istakli u radu oko
organizacije IV. kongresa s tim, da ovo ne
predstavlja naknadu nego priznanje za
uložene napore. Ujedno je predsjednik
predložio da se nagrade slijedeći: Mott,
Dereta, Pere, Manojlović, Vojvodić, Oštrić.
Vukelić, Opalički, Hibšer i Piliek s tim.
da se svima koji su sudjelovali u radu
oko organizacije IV kongresa Saveza pismeno
zahvali. Prijedlog druga predsjednika
sa visinom nagrade je jednoglasno
usvojen.


Tajnik izvještava da je po završnom
računu za 1961 godinu odobren bruto iznos
od 195.000— dinara za nagrađivanje i
predlaže da se iz te svote nagrade stalni
službenici Saveza, što je jednoglasno
usvojeno.


Na osnovu zaključka donesenog na 5.
sjednici Upravnog odbora štamnana je
brošura »Osnovni zakon o šumama i Zakon
o šumama NRH« u 1000 primjeraka,
pa obzirom na troškove štampanja i
unravno-prodajne režije tajnik predlaž?
da se odredi prodajna cijena brošuri od
150 din. i to je jednoglasno i usvojeno.


Hrvatsko prirodoslovno društvo u Zagrebu
apeliralo je povodom zločinačkog
spaljivanja Univerzitetske biblioteke u
Alžiru, da bi Savez primjercima svojih
izdanja i raspoloživim duplikatima svoje
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 37     <-- 37 -->        PDF

biblioteke pomogao obnovi knjižnog fonda
uništene biblioteke. Jednoglasno je zaključeno
da se pruži pomoć Univerzitetskoj
biblioteci u Alžiru kako duplikatima
iz biblioteke tako i kompletima Šumarskog
lista. t


SITŠIDJ konstatovao je da neki republičkih
savezi stupaju u kontakt sa inostranim
organizacijama inženjera i tehničera
šumarstva i drvne industrije u cilju
razmjene stručnih ekskurzija, pa se skreće
pažnju na ranije donesenu odluku koju
su prihvatili i svi republički savezi, da
sve međunarodne veze i kontakti idu
preko SITŠIDJ.


Povodom utvrđivanja šumsko-privrednih
područja, koji je u toku. zaključeno
je da se zamoli Sekretarijat za šumarstvo
NRH da svoj prijedlog o ovom krupnom
pitanju uputi i našem Savezu radi organizovanja
diskusije i davanja svojih mišljenja.


Tajnik je predložio da se donese odluka
u vezi rashoda koji se odnose na časopis


DOMAĆI STRUČNI ČASOPISI


ŠUMARSTVO — Beograd


3/4 1962. — S. Šurić: Kontinuirana
revizija uređajnih elaborata. — 2. R a d o-
v a n o v i ć : Uticaj drvenog uglja na razvitak
bora, smrče i jele. —- V. Beltram:
Drveni ugalj u biljnoj proizvodnji. — Lj.
J e v t i ć : Statičko dimenzioniranje ravnih
pregrada direktnim puteni. — J. J e v t i ć:
Uporedna ispitivanja prirasta i produkcije
biomase omorike, smrče i sitke" u rasadtiičkim
uslovima. — R. Senić i M. Gajić
: Neka ispitivanja etarskih ulja iz
raznih tipova semena jele sa planine Goča.


— R. ivkov : O nekim pitanjima pošumljavarrja
erodiranih terena. — A. U rbanovski
: XIX zasjedanje Komiteta
za drvo EOE. — M. S. Jovanović: Za
lakše korišćenje nekih podataka pri geodetskim
radovima u šumama. — P. F u-
k a r e k : 90-god. prve dendrologije naših
krajeva. — K. Angelov: Tehnika priprema
i praćenje rada u pogonima za finalnu
proizvodnju u drvnoj industriji —
organizacija (pripreme rada). — B. Kut 1
e š i ć : Ogledna pošumljavanja u Ibarskoj
klisuri.
5/6 1962. — B. Tošović: Novi položni.
zadaci i organizacija šumske privrede
NR Srbije. — Ž. G r u J i ć i M. M a n i ć :
Orijentacija proizvodnje i mogućnost daljeg
investiranja u industriji drveta NR


Šumarski list i druge stručne publikacije,
pa je jednoglasno donesen zaključak:


daje se oslaštenje glavnom uredniku
Šumarskog lista Cvitovac ing. Vjekoslavu
da u okviru planiranih rashoda određuje
visinu svih troškova oko izdavanja Šumarskog
lista i stručnih publikacija kao
i ovlašćuje predsjednika i tajnika da za
glavnog urednika Šumarskog lista odredi
visinu autorskog honorara.


Drug Radivoj Jakšić pismeno je zamolio
da mu se produži ugovor o pravu skupljanja
oglasa za Šumarski list koji mu je
otkazan sa 1. srpnjem 1982. godine, pa je
zaključeno jednoglasna da se ugovor ne
produžuje i da, prema tome, počam od 1.


VII: 1962. god. nema prava da ispred i za
Savez obavlja skupljanje oglasa.
Tajnik je pod ovom točkom dnevnog
reda podnio i izvještaj o tekućem poslovanju.


Ing Rafael Mott


Srbije. — J. Pavić : Kontrola tačnosti
obrade u proizvodnji masivnog parketa.


— J. Drakulić: O pošuniljavanju bo-
rov´ma na Deliblatskom pesku. — V. Mi-
k u 1 i č : Lavsonov pačempres, pogodna
vrsta za očetinjavanje i plantažiranje. —
D. Vrcelj — K i t i ć : Zečiak — jedan
koristan šib. — 2. T e š i ć : Šumska mikrobiologija
u ČS´SR.
NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


1/3 1962. — Iz novogodišnje poruke
druga Tita. — O. Karabegović: Ekonomski
razvitak zaostalih područja važan
je zadatak naše politike. -— Đ. Puca r o
novoj organizacija šumske privrede NR
BiH. — I. Materić: Zakon o šumama
NR BiH. — K. Fice : Gradacija obične
borove zolje na području šumskih uprava
u Višegradu i Rudom 1957—1960´. — P.
F u k a r e k : Inverzije vegetacije na planinskom
masivu Igman—Bjelašnica. — J.
Marijan : Značaj šumskih putova na
prostoru između Travnika, Jajca i Banja
Luke. — R. C u r i ć : Taksacijski elementi
vještački podignutih sastojina crnog
bora u kulturi Kalagaj kod Duvna. — V.
Gligić : Otkriće fotosinteze i novija sa.
znajnja o snabdijevanju zelenih biljaka
ugljičnim materijama. — A. P a n o v : Izdvajanje
sjemenskih sastojina. — V. Bel tram
: Pošumljavanje jednogodišnjim
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 38     <-- 38 -->        PDF

sadnicama bora i dvogodišnjim smrče. —


D. T e r z i ć : Ponovna doznaka borovih
stabala za novi turnus dugoročnog smolarenja.
— J. Mazanek : Stabilizacija tla
i gornji stroj šumskih putova. — V. J eličić
: Mehanizacija gradnje donjeg
stroja šumskih putova. — D. Pajić :
Studijsko putovanje grupe jugoslavenskih
šumara kroz Dansku. — O. Stojanović
: Razmjena stručnih ekskurzija između
visoke škole za kulturu iJa u Beču
i šumarskog fakulteta u Sarajevu. — M.
Jovančevi ć : Međunarodni simpozijima
o sjemenskim plantažama šumskog
drveća. — P. F u k a r e k : IT radni sastanak
Sekcije za istočne i Dinarske Alpe
Međunarodnog udruženja za istraživanje
vegetacije.
NAŠA POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO


— Titograđ — (Povađeni su samo naslovi
članaka koji se odnose na šumarstvo)
1 1961. — P. Kovačevi ć: Prilog
metodici klasifikacije krša. — B. Šara n
o v i ć : Prirodno nalazište božikovine na
području NO opštine Cetinje.


2 1961. — B. Martinović: Šumska
gazdinstva — privredne organizacije. —


D. Stamatović: Borov litijaš ili četnik
— opasan štetočina borovih sastojina.
3 1961. — S. Komar: Novi zakon o
šumama. — Zadaci i problemi u oblasti


šumarstva u narednom periodu.


4 1961. — M. Mijušković: Neki
momenti iz biologije borovog četnika s posebnim
osvrtom na značaj jajnog parazita
Ooencyrtus pityoeampae Mercet.


5/6 1961. — D. Stamatović: Borba
protiv gubara i dalje je problem u zaštiti
"uma Crne Gore.


ŠUMARSKI PREGLED — Skoplje


1/2 1962. — S. Todorovski: Pod
IV kongres JTŠIDIJ. — T. Nikolovs
k i : Intenziviranje proizvodnje drva postojećih
produktivnih šuma NR Makedodonije.
— S. Džekov: Neki problemi i
mogućnosti kultivirani a vrsta brzog rasta
u NR Makedoniji. — V. Stojanovski:
Aktuelni problemi šumoprivrede i budući
zadaci. — H. Em : Metasequoia jedan od
živih fosila u današnjoj dendroflori. — B.
Petruševski : Kultiviranje topola u
drvoredima. — B. Pejoski: Odnos između
bjelike i srži kod crnog i bijelog
bora. — V. Stefanovski: Ravnoteža
vlage u drvu drvarsko-industrijskim područjima
NR Makedonije.


DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb


1/2 1962. — J. Krpan: Pomoćna
oprema za sušenje drva. — B. Petrić:


252


Varijacije u strukturi normalnog i kompresijskog
drva jelovine. — I. Dević :
Linearno programiranje u rešavanju drvarsko-
industrijskih problema.


TOPOLA — Beograd


25/26 1962. — L. 2 u f a : Uzgojno-biološki
i ekonomski aspekti gajenja sadnica
topola 2/2 i 2/2. — I. Knežević: urezivanje
debla — važna mera u gajenju
topola. — B. M a r i ć : Izdvajanje semenarskih
sastojina četinara u NR Srbiji. —


M. Vidaković: Podizanje sjemenskih
plantaža izvan prirodnog područja. — M.
P e n o : Smeđe mrlje topola i vrba. — N.
Popnikola : Prvi rezultati plantažnog
gajenja topola u Pelagoniji. — M. Jev :
t i ć : S tanica za semenarstvo i oplemenjivanje
drveća u Humblebaeku (Danska).
— J. Milevski: Rosa cinnamomea —
rusa sa najviše vitamina C. — M. Jev ti
ć : Seminar o zaštiti četinara. — M. J.:
Plantaže topola u filmu.


GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana


3/4 1962. — H. S p e n d 1 : Grupno pošumljavanje.
— A. Svetličič: Neki
najvažniji problemi šumoprivrede i drv.
industrije 1962. godine. — V. Jenko :
Osnivanje plantaža topole u Donjoj Posavini
Slovenije . — J. Tanšek: Ekonomika
pretvorbe šum. tla u poljoprivredno
i osnivanje plantaža vrsta drva brzog rasta.
— M. Hladnik: Osnivanje površina
intenzivnog pošumljavanja vrstama
brzog rasta.


5/6 1962. — M. S ab o : Njega mladika
postupnom sukcesijom etaža. — M. Š anel
j : Šumski požari i organizacija protupožarske
službe u Koparskom području.


— V. Tregubor: Fitocenoza — odraz
ekoloških uslova. — A. F a b j a n : Nedovršeni
razgovori o uređivanju šuma.
LES — Ljubljana


3/4 1962. — J. U r h : O problemu odgoja
stručnih kadrova. — M. S 1 o v n i k :
Naše najveće drvarsko-galanterijsko poduzeće
— drvnoprerađivačka industrija
Podpeč. — M. Slovnik : Razmišljanja


o I izložbi pronalazaka i tehničkih popravaka
u NR Sloveniji. — A. Prijatelj:
Zdravstveni problemi u drv. industriji. —
R. C i v i d i n i : Razvoj konstrukcijetehnički elementi univerzalne sušnice piljenog
drva. — R. Vidic : Utjecaj djelomičnog
smanjenja dovoda zraka na rad
ekstantorskih naprava. — L. Zumer :
Terminološke bilješke.