DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


GODIŠTE 86 JULI GODINA 1962.


NEKE TENDENCIJE EKONOMSKOG KRETANJA NA PODRUČJU
KRŠA JUGOSLAVIJE


Dr Z. POTOČIĆ


Kriško područje Jugoslavije proteže jse zapadnim i jugozapadnim dijelovima
države kroz 4 stupnja geografske širine (42°—46°) i kroz 6 ptupnjeva geografske
dužine (13° 30´—19° 30´) na 56.618 km2 površine (22% Jugoslavije). Budući
da je pri tom i reljef krškog područja jako izražen (od nivoa -mora do»
mjestimično, 2000 m nad moirem), i budući da s udaljenošću od mora raste i
nadmorska visina cijelog krškog područja, to su i klimatske razlike vrlo velike.
Zbog toga su različiti prirodni (klimatski, saobraćajni i dr.) uvjeti diktirali
vrlo različitu privrednu strukturu na pojedinim područjima krša Jugoslavije.


Makroklimatski, krško područje Jugoslavije dijeli se na dva dijela: područje
mediteranske i područje planinske klime. Na području planinske klime
nalaze se planinski pašnjaci i livade dobrih prinosnih mogućnosti, i dosta sačuvane,
često veoma vrijedne visoke šume. Naprotiv, na području mediteranske
klime visoke šume su nestale, a pc|stepena degradacija biljnog pokrova prouzrokovala
je pašnjake-kamenjare vrlo slabih ili nikakvih prinosnih mogućnosti.
Međutim, klimatske prilike su omogućile razvoj ´vinogradarstva i voćarstva.


Na osnovu ovih karakteristika, područje krša je podijeljeno na dva poljoprivredna
rajona: jadranski (vinogradarsko-voćarski) i planinski (stočarskopašnjačko-
šumski) rajon.


Ovakvo činjeničko stanje u planinskom rajonu daje realnu osnovu za privrednu
orijentaciju na razvoj šumske industrije i stočarstva s dobrim izgledima
na povoljne privredne rezultate. Naprotiv, stanje biljnog pokrova na području
jadranskog rajona zabrinjava i zahtijeva mnoge prethodne studije tehnološke,
ekonomske i ekonomsko-organizacijske prirode prije praktičkih akcija.


Naravno ovako pojednostavljenje karakteristike dvaju poljoprivrednih rajona
ne odgovaraju uvijek i za pojedine konkretne regije, osobito na mediteranskom
području: na ovom se privredna struktura i privredne mogućnosti mijenjaju
i od sjevero-zapada prema jugo-istoku, i od priobalnih područja prema
unutrašnjosti. Unutar ovakvih općih promjena nalaze se pojedine oaze, koje
jako diferiraju od ostale neposredne okoline (krška polja, industrijski centri).
Zbog toga jedna ekonomska analiza ne (može da Obuhvati ekonomske probleme


* Referat održan u Dubrovnik u na 8. zasjedanju Potkomisije FAO za šum.
probleme Mediterana.
217
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 4     <-- 4 -->        PDF

svih regija: ona se nužno mora ograničiti samo na neke opće karakteristike i na
neke opće tendencije društveno-ekonomskah kretanja na području krša Jugoslavije.


Ekonomski položaj agrarnog stanovništva do 1945 godine


Krško područje Jugoslavije slabije je naseljeno od ostalih krajeva zemlje.
Na 22% površine živi svega 14% stanovništva, uračunavši i gradske aglomeracije.
Unatoč šireg životnog prostora, poljoprivredno stanovništvo na mnogim
područjima krša postiže jedva 50% dohotka iz poljoprivredne proizvodnje koji
dohodak inače postiže poljoprivredno´ stanovništvo van krša. Struktura iskorišćivanja
tla pokazuje velik manjak obradiva zemljišta, kako to prikazuju slijedeći
podaci (u %):J


Bare i Pašnjaci i neOranice
Voćnjaci Vinogradi Livade Šume


trstici plodno zemljište


10 1 1 7 1 37 43


U poljoprivredi prevladava sitan posjed: 77% poljoprivrednih gospodarstava
imadu posjed veličine do 5 ha, u području Jadrana 60% do 3 ha.1
Iz ovih odnosa proizašle su slijedeće posij edice:


1. Obzirom na strukturu kultura, pojavljuje se jaka agrarna prenaseljenost
(na jednog polj. stanovnika otpada 0,45 ha oranica); prema istraživanjima Ekonomskog
instituta Hrvatske, agrarna prenaseljenost u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji
iznosi 46% agrarnog stanovništva.1
2. Mali dohodak poljoprivrednih gospodarstava ne omogućava nikakvo investiranje
iz vlastitih sredstava.
3. Stanovništvo se u velikoj mjeri oslanja na ekstenzivan tip stočarstva, posebno
na sitno stocarstvoi (ovce), koristeći pri (tome prostrane površine pašnjaka,
šuma i šikara društvenog (državnog) vlasništva.
4. Migracija stanovništva, stalna i sezonska unutar zemlje, i emigracija.
Spomenute opće privredne karakteristike mijenjaju stupanj intenziteta
fizičkih krških osebina. Na području krša blažih oblika (Slovenski, Istarski krš)
ekonomsko stanje agrarnog stanovništva je općenito povoljnije, nego na ostalim
područjima. Na krškim poljima je intenzivnija poljoprivreda nego van njih. Nivo
ukupnih dohodaka stanovništva (i nivo- civilizacije) opada idući od priobalnih
područja prema unutrašnjem kršu (Dalmatinska Zagora, područje Livna, Tre*bin
ja, visinski predjeli kotara Mostar).


Do 1945 god. agrarna se proizvodnja na oba rajona odvijala u sve nepcvoljnijim
općim uvjetima. Pašnjačko gospodarstvo na planinskom rajonu se nije
intenziviralo, pašnjaci su se širili na štetu šuma uz neprekidne pojave uzurpiranja
i pretvaranja šuma u poljoprivredno´ zemljište slabe proizvodne sposobnosti.
Agrarna proizvodnja jadranskog rajona bila je u neprekidnom nazadovanju.
Površina pod vinogradima pala je sa 136.000 ha (1900 god), na današnjih
cea 68.000 ha, premda od vinogradarstva (neposredno i posredno) živi 30% stanovništva,
odnosno preko 60% poljoprivrednog stanovništva jadranskog rajona.2
Maslinarstvo, veoma važna privredna grana, nazadovalo je također. Broj maslinovih
stabala je pao sa oko 20 milijuna (1870 god.) na današnjih cea 5 milijuna.
3 Ostalo* voćarstvo, premda postoje vrlo povoljni uvjeti, slabije je zastupljeno
od jugoslavenskog prosjeka (na 1 ha obradiva zemljišta od 4,3—6,4 stabala
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 5     <-- 5 -->        PDF

\


naprama 7,9 stabala van krša). Stočarstvo je u cjelini opadalo uglavnom onim
tempom kojim je tempom rastao> proces degradacije krša, i u onoj vrsti stoke
koja živi od brsta. U tom pogledu su karakteristični statistički podaci o kretanju
broja stoke u Dalmaciji:4


Godina Goveda Ovce Koze


1808
1850
133.800
84.000
1,105.000
621.000
750.000
400.000
1880 90.000 824.000 217.000
1900 100.800 860.000 192.000
1939 85.400 828.000 96.000


Ustaljenost broja goveda može se objasniti ustaljenošću proizvodnih mogućnosti
krških polja. Stalan pad broja koza može se objasniti u najvećoj mjeri
smanjivanjem površina šikara a povećanjem golih kamenjiara, na kojima može
da opstane još jedino ovca. Na mnogim područjima (osobito na otocima), padao
je broj i goveda i ovaca.4


Godina
Kotar
goveda
Pula*
ovce
Otok
goveda
Krk
ovce
Otoci Cres
goveda
- Lošinj
ovce
1910 45.106 115.045 3332 34.776 625 42.800
1952 42.000 48.200 2481 20.052 258 27.000


Stanovništvo´ priobalnih područja nalazilo je donekle regres u ribarstvu,
pomorstvu i turizmu, napuštajući postepeno one oblike privređivanja, koji su
donosili slabije i nestalnije prihode, a zahtijevali mnogo rada (vinogradarstvo na
strminama) ili uz rad i dugačak period početka rodnosti (masline). Pri tom je
karakterističan zakonomjeran proces smjese pojedinih vrsta kultura: površine
pod žitom na krškim poljima postepeno ustupaju svoje mjesto vinogradima, koji
silaze sa strmih terena u ravnice; napušteni vinogradi na padinama pretvaraju
se u krške pašnjake, a često i u golet.5


Državna privredna politika do 1945 god. nije pokušavala da svojom intervencijom
intenzivira poljoprivrednu proizvodnju ni ondje, gdje je za to bilo
dobrih izgleda na uspjeh (planinski pašnjaci i stočarstvo´, kršika polja), niti je
razvijala industriju radi zaposlenja viška agrarnog stanovništva. Opći ekonomski
položaj krškog agrarnog stanovništva postajao je sve slabiji, bez perspektive.


U takovoj općoj ekonomskoj situaciji na području krša,, šumarska služba,
izolirano´ nastupajući (i s malo sredstava), nije također mogla pokazati veće rezultate.
Premda je bilo podignuto dosta šumskih kultura (oko 30.000 ha), one
su predstavljale kaplju vode u moru od 2 mil. ha goleti. Pogotovo, što se nije
pošumljavalO´ u većim kompleksima, koncentrirano, negO´ razbacano na ogromnoj
površini u malim parcelama. Ne postoji evidencija tempa stvaranja goleti,
pa nije sigurno, nije li u tom razdoblju stvoreno´ na drugim mjestima više goleti,
nego što je stvoreno novih kultura.1


* Površina do 1958 god.


ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Ekonomsko kretanje poslije 1945 godine


Ekonomsko kretanje na području krša Jugoslavije poslije 1945 odvijalo se
jednim dijelom pod utjecajem nove privredne politike (industrijalizacija zemlje,
uopće jak tempo> investiranja). Investicije na području krša plasirane su u prvom
redu u razvoj industrije (brodogradnja .hidrocentrale, rudnici ugljena i boksita,
industrija aluminija, solane, željezara Nikišić, predionice pamuka Sinj i Mostar,
drvar, industrija i si.), više radi iskorišćivanja prirodnih bogatstava tog područja,
negoli radi razvijanja privrede upravo tog područja. Tempo ukupnog privrednog
razvoja Jugoslavije (prikazan indeksnim brojevima) dosegao je u 1960 god.
238 (1947 = 100), tempo industrije 330, a tempo poljoprivrede 150.6


Razvoj industrije na krškom području omogućuje zaposlenje stanovništva
van poljoprivrede, premda se industrijalizacija krškog područja odvija slabijim
tempom cd jugoslavenskog prosjeka. Prema podacima iz 1955 god., područje
krša u odnosu na Jugoslaviju učestvuje:


Po broju ind. Po broju zaposlenih
Po površini: Po stanovništvu: poduzeća: u industriji:


Krš 2?/o 14´J/o 13% 12Vo


Broj zaposlenog osoblja u industriji se povećao od 1953 do 1960 god. Navodimo
podatke za neke kotareve :7


Rijeka 8.882 osobe Zadar 3.002 osobe
Split 5.940 „ Livno 1.100 „
Šibenik 2.795 „ Mostar 6.671 „


Stanovništvo^ se koncentrira u gradovima i industrijskim mjestima. Prema
popisu iz 1961 god. doseljeno je sa sela u gradove u Hrvatskoj 25,8% današnjeg
gradskog stanovništva. Fluktuacija stanovništva je prilično jaka: imobilno je
62,4%, a fluktuira van općinskih granica 27,2% stanovništva,


Godišnji prirodni priraštaj stanovništva na području krša je uglavnom vrlo
visok, osobito u privredno manje razvijenim područjima( podaci iz 1958 god.):


Crna Gora 21,6 promil Ogulin 13,0 promil
Dubrovnik 5,9 „ Pula 9,3 „
Gospić
Livno
Makarska
Mostar
11,420,616,119,4

.,


Rijeka
Split
Šibenik
Zadar
8,013,615,118,3


Budući da poljoprivreda na kršu ne napreduje onim tempom kojim prirašćuje
stanovništvo, nego je čak poslednjih decenija nazadovala, razumljiv je odljev
viška stanovništva većim dijelom u druge krajeve van krša, a manjim dijelom
u industrijske i ostale privredne lokalne centre. Tako je na pr. na području
kotara Livno´ prirodni priraštaj stanovništva zadnjih 8 godina iznosio cea 17 000,
od kojih je oko 10 000 iselilo van područja kotara, a jedan, dio (sa sela) uselio u
mjesto Livno. Prirodni priraštaj kotara Gospić iznosio je u istom razdoblju oko
10 000 stanovnika, a iselilo je van kotara oko 13 000, tako da broj stanovništva
u kotaru Gospić opada. Opada također i broj stanovništva u kotaru Ogulin, i u
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 7     <-- 7 -->        PDF

cijelom nizu primorskih i otočnih naselja (Božava, Iž Veli, Molat, Preko, Ražanac,
Silba, Sali, itd. zadarskog područja; Kistanje, Oklaj, Primošten, Tijesno,
Vodice šibenskog područja; Cres, Delnice, Crikvenica, Kraljevica, Krk, Rab,
Senj, Skrad, riječkog područja; Blato´, V. Luka, Ston, Mljet i Lastovo dubrovačkog
područja itd.)8.


Karakteristično je promotriti koji »dobni razred« se najviše smanjuje. U tu
svrhu je na tabeli prikazana dobna struktura stanovništva 1953 i upoređena
s dobnom strukturom 1961 za otok Krk, općinu Brinje i Tijesno te naselje Iž
Veli. U navedenih 8 godina najviše je smanjeno stanovništvo općine Brinje
(19,6%), zatim naselja Iž Veli (19,4%), pa otoka Krk (13,5%), a najmanje u
općini Tijesno-(7,6%)8.


Dobna
grupa 1953.
Krk
1961. i9/o
Dobna
grupa 1953.
Brinje
1961. Vo
0—9 2.391 2.082 12,9 0—9 2.100 1.945 7,3
10—14 1.340 1.146 14,4 10—14 1.343 896 33,2
15—19 1.372 820 40,2 15—19 1.510 699 53,7
20—39 3.790 3.308 12,7 20—39 3.237 2.878 11,0
40—64 5.248 4.637 11,6 40—64 3.008 2.469 17,9
65— 2.678 2.532 5,4 65— 763 710 6,9
— 21 0,1 — 10 0,1
16.819 14.546 13,5 11.961 9.607 19,6


NAPOMENA: raspored dobne strukture u 1961. ne podudara se sasvim s rasporedom
u 1953.: prva dobna grupa u 1961. obuhvaća razdoblje od 0—10, tj. zahvaća
1 godinu više; daljnji raspored je: 11—15, 16—20, 21—40, 41—65, i iznad 66 god.


Posljednja grupa u 1961. znači »nepoznato«, a procent se odnosi na ukupan broj
stanovnika u 1961.: pogreška iznosi tek 0,llo/o do 2´%> kod općine Tijesno.


Dobna Tijesno Dobna Iž Veli
grupa 1953. 1961. l"/o grupa 1953. 1961. Vo


0—9 1.508 1.395 7,5 0—9 269 195 27,5
10—14 789 836 10—14 175 125 28,5


+


15—19 722 374 48,2 15—19 180 102 43,3
20—39 2.208 1.806 18,2 20—39 412 361 12,3
40—64 2.277 2.094 8,0 40—64 701 580 17,2
65— 759 949 65— 297 272 8,4


+


— 180 2,1 — 3 0,2
8.263 7.634 7,6 2.034 1.638 19,4
NAPOMENA: kao naprijed.


Iz tabela je jasno uočljiva tendencija:


1. Pad stanovništva u svim dobnim grupama (izuzetak su II i VI grupa općine
Tijesno);
2. Procentualno najslabiji pad u grupi iznad 65 god.;
3. Pad u prve četiri grupe, tj. od 0—39 iznosi za K!rk 17,2ra/o, za Brinje 21,6%, Tijesno
15,63/o i Iž Veli 24,4,:)/o, tj. za 2´Vo do 8a/o više od ukupnog pada stanovništva;
4. Procentualno najveći pad je u grupi 15—19 god. i to od 40,2´7o (Krk) do 53,7´°/o
(Brinje).


ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Odakle se mogu izvući zaključci:
a) Najviše se iseljavaju one dobne grupe, koje tek traže svoju buduću profesiju
(15—19 god.), ali i one grupe, koje su još u naponu snage (do 39 god.);
b) U iseljeljenom stanovništvu ima vjerovatno najveći procenat poljoprivrednog
stanovništva, budući da u promatranim općinama nema industrijskih centara ni formiranog
znatnijeg broja gradskog stanovništva;


c) Dobna grupa 15—19 god., koja se zadržala u svojim mjestima sigurno se ne
sastoji samo iz poljoprivrednog stanovništva.


Navedene tendencije nisu ništa izuzetno niti nerazumljivo; one su sastavni dio
općeg procesa kretanja stanovništva u pravcu boljih i udobnijih životnih uvjeta. Taj
je proces u Jugoslaviji prilično ubrzan, dijelom kao posljedica ubrzanog privrednog
razvoja zemlje, a dijelom i kao posljedica osmogodišnjeg obaveznog školovanja, obučavanja
na radnim akcijama i u armiji.


Ovakvu orijentaciju kretanja stanovništva savremenih civilizacija nužno je analizirati,
pratiti i respektirati pri sastavljanju planova privrednog razvoja pojedinih
regija i pri definiranju određene ekonomske politike na nekom području. Ovo je
osobito važno, ako se želi zacrtati ekonomska politika za krško područje. Nema
mnogo površina na području krša Jugoslavije, koje imaju potrebne preduvjete za
visokoproduktivnu poljoprivrednu proizvodnju, koja bi trajno vezivala stanovništvo
za određeni lokalitet i profesiju. Čini se, da ne bi bilo sasvim uputno projektirati razvoj
onih poljoprivrednih grana na tom području (i angažirati sredstva), koje privredne
grane stanovništvo napušta kao nedovoljno rentabilne, kao nisko produktivne,
kod kojih nije moguće uspostaviti savremene tehnološke procese (mehanizacija) i
druge uvjete udobnijeg života. Oni, koji se i dalje zadržavaju na slabo produktivnim
površinama krša da dozive život (većinom starije dobne grupe), ne mogu biti aktivni
nosioci privredne preorijentacije krške poljoprivrede.


Smjernice šumarske politike


Općenito rečeno-, osnovni zadatak šumarstva je proizvodnja što veće i vrednije
drvne mase. Obzirom na Jugoslaviju, postoje vrlo dobri prirodni uvjeti za
šumsku proizvodnju trajnijeg karaktera (reljef, klima) na velikim površinama,
uključivši o-vamo i planinski rajon krškog područja. Produkcioni potencijal postojećih
šuma je znatno veći od sadašnje proizvodnje, koga je još dosta ekstenzivnog
karaktera. S gledišta proizvodnj´e drvne mase, Jugoslavija nije zainteresirana
za podizanje šuma na goletima krškog kamenjara, posebno na jadranskom
rajonu, dcfelegod postoje mogućnosti sigurnije, jeftinije i brže proizvodnje drveta
van krša. No to ne znači, da ne bi trabao biti postavljen takav cilj na onim
lokalitetima jadranskog rajona, koji bi mogli sigurno i jeftino dati, drvo, a ne pokazuju
se pogodni za dovoljno rentabilnu poljoprivrednu proizvodnju. Sigurno
je, da će takvih slučajeva biti vrlo malo-u odnosu na veliku rasprostranjenost
kameri j a ra-pašn j aka.


Ostali ciljevi podizanja šuma proizlaze iz zahtjeva drugih privrednih i vanprivrednih
aktivnosti društva (zaštita od erozije, zaštitni šumski pojasevi, turizam,
rekreativni objekti, ozelenjavanje saobraćaj nica, gradskih i industrijskih
naselja i si.). Prema tome, podizanje i melioracija šuma na degradiranom dijelu
krša imat će različite ciljeve, koje treba da definiraju korisnici, a ne šumarska
služba. No to ne znači, da šumarska služba ne može biti inicijator postavljanja
tih ciljeva, i da ne treba da razrađuje svoje projekte i prije nego što budu zadaci
definirani. Postoje mogućnosti za takvo- postupanje i prije izradbe osnove
za integralnu melioraciju pojedinih regija krškog područja.


Uzevši u razmatranje poprečni presjek krškog područja u smjeru zapadistok,
nailazimo- ponajprije na otočne skupine i obalno- područje. Ovo je već da


222
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 9     <-- 9 -->        PDF

nas eminentno turističko´ područje, na kojemu treba šumarstvo orijentirati u tom
pravcu. Ovu orijentaciju već danas olakšava činjenica, što sitno stočarstvo naglo
opada, i što se smanjuje potreba na ogrevnom drvetu (elektrifikacija, butan).
Oko većih i manjih polja (vinogradi, voćnjaci) dolaze u obzir zaštitni šumski
pojasevi (bura, jugo). S obzirom na ovakav cilj treba izabirati vrste drveća i
tehniku rada.


Dalje od priobalnog područja nailazimo na pojedina veća i manja kraka
polja. Šumarstvo´ na ovom području može pružiti znatnu uslugu ratarstvu, vino^gradarstvu
i voćarstvu također zaštitnim pojasevima.


Po dubini područja između krških polja jadranskog rajona prostire se područje
kamenjara-pašnjaka i šikara, površinski vrlo prostran, vegetacijski degradiran,
produkcijski vrlo< slabo sposoban. Svaki investicijski zahvat je problematičan
s gledišta ekonomske svrsishodnosti, tj. i s obzirom na rentabilnost i
s obzirom na opće tendencije kretanja stanovništva. Sigurno najkorisniji zadatak
šumarstva na ovom području bi mogao biti u sprečavanju erozionih procesa
(bujice, akumulacijski bazeni). Mnoge degradirane površine krškog područja
uopće bit će vjerovatno ostavljene .prirodnom procesu obnove vegetacije, utoliko
bržem i širem, ukoliko se stanovništvo bude brže i brojnije kretalo u smjeru
povoljnijih životnih uvjeta.


Kao posljednje područje presjeka zapad-istok dolazi planinsko-stočarski rajon
s mnogo vrijednih visokih i vrlo produktivnih šuma. Razvijanje racionalnog
šumskog gospodarenja je ovdje osnovni cilj šumarske politike. Melio.ranje planinskih
pašnjaka i intenzivnije obrađivanje livada ima dobrih ekonomskih izgleda,
barem tako dugo, dok i ta područja ne zahvati proces seljenja stanovništva
u doline, kao što je to već slučaj u mnogim evropskih planinskim područjima.
Čini se, da je održavanje ratarstva u tom rajonu ekonomski slabo´ opravdano, i
da bi se veći dijelovi planiskih visoravni preorijentirali na šumsko-industrijsku
proizvodnju (Lika).


Uspješnost, brzina i masovnost izvođenja planiranih radova na podizanju
i melioriranju šuma na krškom području ovisi i o veličini i uvjetima dobivanja
sredstava. Najpovoljniji su uvjeti: budžetske (beskamatne i nepovratne) dotacije
na teret (i korist) cjelokupne zajednice. Svako* odstupanje od tih uvjeta znači
ujedno* i otežavanje i odlaganje radova.


LITERATURA I IZVORI:


1. Dr Z. POTOČIĆ: Ekonomika krša, Savjetovanje o kršu Jugoslavije, Beograd 1958,
str. 9—14;
2. Ing. MARCEL JELASKA: Vinogradarstvo na kršu, ibid. str. 59—63;
3. Ing. EDMUND MODUN: Maslinarstvo na kršu, ibid. str. 65—68;
4.
Ing. DAVOR BAKOVIC: Stočarstvo na kraškom području Hrvatske, Krš Hrvatske,
Split 1957, str. 149—170;
5.
Ing. ZDRAVKO DE VET AK: diskusija, Savjetovanje o kršu Jugoslavije, Beograd
1958, str. 58;
6. Savezni zavod za statistiku i evidenciju: Bilten br. 115;
7. Savezni zavod za statistiku i evidenciju: Statistički godišnjak FNRJ, 1961;
8. Savezni
zavod za statistiku i evidenciju: Prethodni rezultati popisa stanovništva
1961.
223