DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 66     <-- 66 -->        PDF

U diskusiji primjećeno je da su obzirom
na potrebu štednje previsoki rashodi
za autorske honorare za Šumarski list, za
osobne dohodke iz privremenog radnog
odnosa, za honorare suradnika, za nabavu
inventarnih predmeta, za plenume i skupštine
i za ostale priredbe.


Na postavljene primjedbe data su slijedeća
objašnjenja: Autorski honorari bili
su u odnosu na visinu honorara drugih
stručnih časopisa preniski, pa se je moralo
ići na povišenje, kako bi se osigurali
kako članci a time izlaženje časopisa.
Osim toga, kod planiranja ovih rashoda
imala je utjecaja i težnja uredništva da
časopis izađe u ovoj godini u više brojeva
nego u prošloj. Rashodi za privremeni
radni odnos povišeni su kao i za javne
službenike, a izdavanje tiskanica i drugih
publikacija nameće potrebu honorarnog
odnosa. Honorar saradnika odnose se na
izradu refe.rafa i analize o raznim pitanjima,
koja će služiti planiranim savjetovanjima,
seminarima i si. Za nabavu inventara
rashodi su povišeni zbog toga, što
će iseljenjem Elektrotehničkog fakulteta
Iz zgrade našeg Saveza biti nužno da se
nabavi bar najnužniji inventar za nove
prostorije. Rashodi oko održavanja plenuma,
skupština i ostalih priredbi morali
su biti povišeni zbog toga što su uopće
troškovi porasli i što se u ovoj godini
održava IV kongres SITSIDJ u Zagrebu,
pa će naš Savez kao domaćim snositi i u
"tu svrhu jedan dio troškova. Osim toga,
ako su na pojedinim pozicijama i predviđeni
previsoki rashodi, pri realizaciji će se
općenito sprovoditi razumna štednja.


Dana objašnjenja su usvojena, pa je
proračun prihoda i rashoda za 1962 god.
jednoglasno usvojen.


Ađ 4.


Prije prelaza na ovu tačku dnevnog
reda, Cop ing Bogomil obavještava o predstojećem
savjetovanju uz IV kongres
ITŠ´IDJ o temi »Stanje i problemi proizvodnje
i prerade drveta u Jugoslaviji«,
koja je obrađena u 3 referata i to u općem,
za šumarstvo te za drvnu industriju sa koreferatima
o proizvodnji namještaja, ploča,
o izvozu i o kadrovima. U sažetom
opsegu izložio je sadržaj referata o drvnoj
industriji.


Tajnik izlaže da se na prošloj godišnjoj
skupštini nije mogao izvršiti izbor
delegata ispred našeg Saveza za IV. kon


gres IT´šlDJ, jer se tada nije znalo da li
će doći do održavanja kongresa s jedne
strane, a s druge što se u smislu statuta
nije znalo na koliki broj delegata ima
pravo naš Savez. Stoga je potrebno da
ovaj Plenum odredi delegate. Naš Savez
ima pravo na "22 delegata i to na 10 kao
svaki republički stručni Savez i na još 12
delegata obzirom na broj članova, a prema
zaključku Predsjedništva SITSIDJ da na
100 članova dolazi i delegat.


Nakon diskusije zaključeno je da svako
kotarsko šum. društvo bude zastupljeno
sa po 1 delegatom, a kotarsko šum. društvo
Zagreb kao najbrojnija organizacija
sa 3 delegata, pa su određeni slijedeći
članovi kao delegati: Babogredac ing Đuro,
Cirkveni ing. Slobodan, iGregić ing.
Marko, Has Krešimir, Kirasić ing. Drago,
Koletić ing. Berislav, Kovač Dragutin,
Lacković ing. Vinko, Lukšić Ilija, Mateać
ing. Mihovil. Mirković ing. Slobodan, Peternel
ing. Josip, Posavec ing. Karlo, dr
Potočić Zvonimir, Regent ing. Boris. Škorjanec
ing. Vinko, Tkalčić ing. Branko,
Vajsman ing. Mirko, Vanjković ing. Srećko,
Vučinić ing. Marinko i Zukina ing.
Ivo.


Punomoći delegatima izdat će naš Savez,
a troškove snose kotarska šumarska
društva.


Pravo delegata imaju Dr Androić Milan,
Cop ing. Bogomil, Fašaić ing. Vid i
Mott ifag. Rafel kao članovi predsjedništva
SITSIDJ.


Ađ 5.


Urednik Šumarskog lista, obrazloživši
potrebu izbora novog redakcionog odbora,
predlaže, da se u odbor izaberu slijedeći:
Androić dr Milan, Benić dr Roko, Hajdin
ing. Žarko, Klepec dr Dušan, Peternel ing.
Josip, Potočić dr Zvonimir i Šafar ing.
Josip.


Redakcioni odbor Šumarskog lista u
predloženom sastavu jednoglasno je usvojen.


Ađ 6.
Razno


Pošto pod ovom točkom dnevnog reda
niko nije uzeo učešća to se je predsjednik
zahvalio gostima i delegatima na učestvovanju
u radu Plenuma i isti zaključio.