DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 65     <-- 65 -->        PDF

mova, pa će uskoro o tome biti upoznata
sva kotarska šumarska društva,


´Naš Savez izdaje svoj stručni časopis
»Šumarski list«, koji je naš najstariji
stručni časopis i koji je ove godine ušao u
86-godišnjicu izlazenja. List za sada izlazi
u avobrojevima, a Savez nastoji da se godišnji
broj časopisa poveća i da budu zastupljeni
i članci iz prakse. Časopis se
štampa u 1500 primjeraka, a razmjena se
vrši kako u zemlji (26 primj.) tako i sa
inostranstvom i to u 34 primjeraka. Pretplatnika
u inozemstvu ima 16. Redakcija
našeg časopisa izdaje i druge stručne publikacije.
Prije kratkog vremena za potrebe
operative izdana je brošura »Osnovni
zakon o šumama i Zakon o šumama
NRH«.


Stručna biblioteka Saveza nadopunjuje
se novim izdanjima. Biblioteka danas broji
26_89 stručnih knjiga i časopisa iz 14 zemalja.
Korišćenje biblioteke bilo bi opsežnije,
kada bi se raspolagalo prostorijom
isključivo za tu svrhu.


Poseban problem predstavlja suradnja
između Saveza i kotarskih šumarskih društava.
Potrebna suradnja nije upostavljena,
pa je Savez zatražio od kotarskih šumarskih
društava mišljenja i sugestije.
Ovom važnom problemu trebalo bi da
Plenum pokloni punu pažnju.


Na kraju Savez je pružao pomoć kotarskim
šumarskim društvima u organiziranju
stručnih ekskurzija u zemlji i u inostranstvu.
Osim toga, Saveza je angažirao
stručnu ekskurziju inženjera i tehničara
za zaštitu tla od eropije iz Srbije na području
Hrvatske.


U diskusiji po prednjem izvještaju učestvovalo
je više članova Plenuma i uzvanika,
pa je na osnovu te diskusije zaključeno
slijedeće;


— da se tijesni kontakt i suradnja između
Saveza i kotarskih šumarskih društava
nameće kao jedan od važnih zadataka,
jer će se na taj način doći do veće
i šire aktivnosti, do uspješnijeg izvršenja
zadataka te do punijeg izraza uloge naših
društvenih organizacija u privrednom i
društvenom razvoju uopće.
— da Savez putem svojih delegata
pruža pomoć kotarskim šumarskim društvima
kada se razmatraju krupniji problemi.
— da Savez pruži pomoć putem predavača
o aktuelnim problemima,
— da Savez omogući korišćenje stručnih
filmova,
— da se putem Saveza tješnje povezu
kotarska šumarska društva, a naročito susjedna
i ona sa sličnom problematikom
u cilju izmjene stečenih iskustava.
— da kotarska šumarska društva pozivaju
kako Savez tako i susjedna društva
na sastanke na kojima se pretresaju važnija
pitanja.
U diskusiji je nadalje konstatovano, da
postoje propusti u radu kako Saveza tako
i kotarskih šumarskih društava, pa je zaključeno
da se ti propusti otklone bez
obzira da li su oni posljedica nedovoljnog
zalaganja, pomanjkanja inicijative ili organizacionih
slabosti.


Nadalje je zaključeno, da kotarska šumarska
društva povremeno izvještavaju o
svom radu, kako bi Savez pravovremeno
mogao pružiti pomoć i prenositi iskustva
i metode rada.


U diskusiji je konstatovano da pitanje
stručnog školstva nije riješeno i da Savez
treba da to pitanje pokrene kod nadležnih
organa. Osim toga^ da Savez uspostavi
tješnju suradnju sa Udruženjem studenata
šumarstva.


Na kraju je izvještaj o radu jednoglasno
usvojen.


Ad 2.


Prije prelaza na usvajaije završnog računa
za 1961 god. blagajnik uz obrazloženje
predlaže da se prema zapisniku komisije
o popisu zaliha tiskanica sa stanjem


31. XII. 1961. g. otpišu nekurentne tiskanice
po cijeni koštanja u visini od 1,447.049
din., što Plenum jednoglasno usvaja.
Blagajnik izlaže izvršenje proračuna
prihoda i rashoda za 1961 godinu i obrazlaže
završni račun za 1961 godinu kako u
cjelini tako i u pojedinostima ß tim da
su prihodi iznosili 18,225.278.— din. a rashodi
11,177.752 dinara. Višak prihoda nad
rashodima u iznosu od 7,047.526 dinara odnosi
se na saldo prenesen po završnom
računu za 1960 god. od 5,566.263 din. i na
ostvareni višak prihoda iz poslovanja u
1961 god. od 1,481.263 din.


Predsjednik nadzornog odbora izvještava
da je pregledana dokumentacija uz
završni račun za 1961 god. pa predlaže da
se završni račun usvoji.


Pošto je blagajnik na postavljena pitanja
dao odgovore i objašnjenja, to je jednoglasno
zaključeno, da se predloženi
završni račun za 1961 god. jednoglasno
usvoji.


Ad 3.


Blagajnik izlaže prijedlog praračuna
prihoda i rashoda za 1962 godinu u cjelini
i u pojedinostima sa ukupnim prihodima
od 15,163.000 dinara i sa isto tolikim rashodima.