DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 64     <-- 64 -->        PDF

šumarskih društava da oko 20% neorganiziranih
stručnjaka obuhvati u svoje
organizacije.


Savez je u proteklom periodu usredotočio
nastojanja, da se kotarska šumarska
društva u Koprivnici, Kutini i Našicama
založe na osnivanju kotarskih društava
inženjera i tehničara. Osim toga Savez je
aktivno pomagao da se osnuje kotarsko
šumarsko društvo u Gospiću.


Na osnivanju stručnih aktiva u ustanovama
i privrednim organizacijama, a
naročito kod industrijskih poduzeća nije
bilo većeg zalaganja, a tako isto i na osnivanju
općinskih stručnih podružnica.
Ovom zadatku treba pokloniti punu pažnju
te pored daljnjeg učvršćenja kotarskih
šumarskih društava ulagati napore za
osnivanje stručnih aktiva i općinskih podružnica.


Pojedina kotarska šumarska društva
ne raspolažu ni najnužnijm prostorijama
za svoj rad, a ništa bolja situacija ne
vlada ni kod našeg Saveza. Iako naš Savez
ima brojnu i bogatu stručnu biblioteku,
njeno korištenje ne može doći do punog
izražaja, jer ne raspolaže s odgovarajućom
prostorijom. U rješavanju problema prostorija
treba ulagati najveće napore i tražiti
pomoć kako od društveno-političkih
organizacija tako i od narodne vlasti.


Rad Saveza


Rad našeg Saveza odvijao se u uvjetima
daljnjeg razvoja našeg društvenog i
političkog sistema, daljnjeg razvoja i jačanja
demokratskih organa upravljanja u
privredi i društvenom životu, zatim u periodu
sprovođenja novih mjera u privrednom
sistemu kao što je raspodjela dohotka
i čistog prihoda i dr.


U šumskoj privredi i drvnoj industriji
odigrale su se u proteklom periodu krupne
promjene u sklopu promjena i daljnjeg
razvoja naše privrede. Ovo se posebno
odnosi na šumsku privredu koja je u odnosu
na druge privredne grane znatno zaostajala
kako u tehnološkom tako i u organizacionom
pogledu. Umjesto šumarija
osnovana su na cijelom području NR
Hrvatske šumska gospodarstva sa statusom
privrednih organizacija, čime su stvoreni
uvjeti za brži razvoj šumske privrede,
a posebno za stvaranje socijalističkih odnosa
unutar gospodarstva i radnih kolektiva.


U proteklom periodu naš je Savez nastojao
"da kotarska šumarska društva i sve
članove usmjeri i uključi u rješavanju
problema komuna a na prvom mjestu na
slijedeća pitanja:


— na izvršenje petogodišnjeg plana
šumske privrede i drvne industrije,
— na povećanje proizvodnje, unapređenja
tehnološkog procesa i povećanje
produktivnosti rada,
— na uvađanje novih privrednih mjera,
— na primjenu naučnoistraživačkih dostignuća,
— na podizanju stručne, ekonomske i
društveno-političke izobrazbe članstva.
Savez ima 4 stalne komisije i to: za
produktivnost rada, za stručne kadrove i
školstvo, za naučnoistraživački rad te za
štampu. Komisije su se sastajale povremeno,
a povodom konkretnih pitanja.


Sa SSRNH odnosno sa komisijom za
suradnju sa društvenim organizacijama
održana je direktna veza ili preko SITH.
Savez je nastojao da se članstvo što više
angažuje u akcijama SSRN, a naročito da
se aktivira u životu komune. Kotarski
SSRN pružili su pomoć na osnivanju kotarskih
šumarskih društava.


Suradnja sa organima narodnih vlasti,
državom, upravom, s privrednim i društvenim
organizacijama ogledala se je u
akcijama na rješavanju zajedničkih pitanja
koja su značajna za daljnje unapređivanje
šumske privrede i drvne industrije.
Savez je učestvovao na plenumu sa
savjetovanjem SITH održanom 21. XII.
1961. g. u Zagrebu, na godišnjoj skupštini
šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
na osnivačkoj skupštini šumarskog
društva Gospić s tim, da je za ovu skupštinu
bio pokretač, na proslavi 10-godišnjice
rada Drvne tehničke škole »Jurica
Ribar« u Zagrebu, na savjetovanju Udruženja
studenata šumarstva i na izradi nacrta
nastavnog plana i programa Šumarskog
fakulteta u Zagrebu.


Savez je učestvovao u parkiranju Spomen
groblja u Kragujevcu sa 112 stablašica
karakterističnih vrsti drveća i grmlja
za područje Hrvatske.


Naš je Savez pokrenuo pitanje ovlašćenja
inženjera šumarstva i drvne industrije
da mogu izrađivati investicione programe
i tehničku dokumentaciju sa izvođenjem
objekata u oblasti šumarstva i drvne industrije
te nadziranjem nad izvođenjem.


U prostorijama Saveza održavaju se
tjedni sastanci, četvrtkom pa i ponedjeljkom,
kada se obično drže predavanja sa
projekcijama naših i stranih stručnjaka
sa diskusijom. Ovi su sastanci dobro posjećeni.
Članstvu stoji na raspolaganju televizor,
radio i društvene igre.


Savez je prikupio podatke o stručnim
filmovima i o uvjetima korišćenja tih fil