DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 63     <-- 63 -->        PDF

koji nisu na njega funkcionalno vezani,
pa je zauzeto stanovište da radi toga završni
račun ne treba ispravljati s tim, da
se u buduće rashodi knjiže prema funkcijama.


Zaključeno je da se završni račun za
1961. godinu bez izmjena predloži Plenumu
na usvajanje.


Ađ 3. Urednik Šumarskog lista obrazloživši
potrebu izbora novog redakcionog
odbora za Šumarski list, predložio je slijemeći
sastav redakcionog odbora: Dr M.
AntLrdić, Dr R. Benić, dr D. Klepac, ing.


J.
Peternel, dr Z. Potočić i ing. J. Šafar.
Predloženi redakcioni odbor Šumarskog
lista jednoglasno je usvojen,


Ađ 4. Tajnik izvještava da naš Savez
ima pravo na 22 deregaFa za IV. kongres
ITŠIDJ i to na 10 delegata po republičkom
ključu i na 12 delegata obzirom na brojno
stanje članstva na bazi 1 -delegat na 100
članova. Zauzeto je stanovište da se Plenumu
predloži da svako kotarsko šumarsko
društvo kojih ma 20 bude zastupljeno
sa po 1 delegatom, a kotarsko šumarsko
društvo Zagreb kao najbrojnija ognovna
organizacija sa ukupno 3 delegata.


Inž. Rafael Mott


II. PLENUM SAVEZA ŠUMARSKIH
DRUŠTAVA HRVATSKE
održan
je 19. svibnja 1962. godine u Zagrebu
uz slijedeći dnevni red:


1.
Izvještaj o radu Saveza u razdoblju
od 82. godišnje skupštine do II. plenuma.
2.
Usvajanje završnog računa Saveza
za 1961 godinu,
3.
Donošenje proračuna prihoda i rashoda
za 1962 godinu,
4.
Određivanje delegata Saveza za IV.
kongres ITŠID Jugoslavije,
5.
Izbor redakcionog odbora za Šumarski
list, i
6. Razno.
Uz ovaj plenum održano je i savjetovanje
o temi »Stanje i perspektiva razvoja
naučnoistraživačke službe šumarstva i
drvne industrije u NR Hrvatskoj«.


Ad 1.
Tajnik čita izvještaj o radu Saveza u
razdoblju od 82. godišnje skupštine do
ovog Plenuma, koji se ukratko izneseno
sastajao kako slijedi:
U ovom razdoblju održano je 6 sjednica
Upravnog i nadzornog odbora, te više


sjednica stalnih komisija i redakcionog odbora
Šumarskog lista. Na sjednicama su
razmatrrna aktuelna organizaciona, privredna,
kadrovska i nastavna pitanja, te
pitanja stručne periodičke štampe i stručne
izdavačke djelatnosti, kao i sprovođenje
u život zaključaka, donesenih na plenumu
Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije, Saveza
inženiera i tehničara Hrvatske i 82.
god´šnje skupštine našeg Saveza.


U vezi održavanja u Zagrebu IV. kongresa
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Jugoslavije naš Savez je
imao posebnih zaduženja uključujući i zaduženja
koja su vezana za organizaciju
kongresa. Naš Savez je primio zaduženje
da za savjetovanje uz IV. kongres izradi
i umnoži referat i koreferate iz oblasti
drvne industrije u sklopu teme »Stanje i
problemi proizvodnje i prerade drveta u
Jugoslaviji«. Osim toga, naš Savez kao domaćin
zadužen je organizacijo-^ Kongresa,
pa je u tu svrhu održano mnogo sastanaka
kongresnog radnog odbora i njegovih
5 komisija.


Organizaciona pitanja


Na području Hrvatske ima 20 kotarskih
šumarskih društava, i to u Bjelovaru, Daruvaru,
Gospiću, Karlovcu, Koprivnici,
Kutini, Našicama, Novoj Gradiški, Ogulinu,
Osijeku, Puli, Rijeci, Sisku, SI. Brodu,
SI. Požegi. Splitu, Varaždinu. Vnko^oima.
Virovitici i u Zagrebu. Kotarsko šumarsko
društvo Bjelovar obuhvaća i područje
kotara Križevci, K. Š, D. Split, područje
kotara Dubrovnik. Makarska, Šibenik i
Zadar, a Kot. šum. društvo Varaždin i
područje Čakovec i Krapina.


Na području Hrvatske učlanjeno je u
kotarska šumarska društva 1180 redovitih
i 34 vanredna člana ili ukupno 1214
članova.


Redovni članovi zaposleni u granama
privrede:


Privredna Inže- Tehni- Svega
grana nj eri čari


šumarstvo 510 390 900
Ind. prerada drva 155 125 280
Ukupno: 665 515 1180


Nažalost, nije se uspjelo da se svi inženjeri
i tehničari šumarstva i drvne industrije
učlane u kotarska šumarska društva
kao osnovne organizacije, pa se nameće
kao prvi organizacioni zadatak kod
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 64     <-- 64 -->        PDF

šumarskih društava da oko 20% neorganiziranih
stručnjaka obuhvati u svoje
organizacije.


Savez je u proteklom periodu usredotočio
nastojanja, da se kotarska šumarska
društva u Koprivnici, Kutini i Našicama
založe na osnivanju kotarskih društava
inženjera i tehničara. Osim toga Savez je
aktivno pomagao da se osnuje kotarsko
šumarsko društvo u Gospiću.


Na osnivanju stručnih aktiva u ustanovama
i privrednim organizacijama, a
naročito kod industrijskih poduzeća nije
bilo većeg zalaganja, a tako isto i na osnivanju
općinskih stručnih podružnica.
Ovom zadatku treba pokloniti punu pažnju
te pored daljnjeg učvršćenja kotarskih
šumarskih društava ulagati napore za
osnivanje stručnih aktiva i općinskih podružnica.


Pojedina kotarska šumarska društva
ne raspolažu ni najnužnijm prostorijama
za svoj rad, a ništa bolja situacija ne
vlada ni kod našeg Saveza. Iako naš Savez
ima brojnu i bogatu stručnu biblioteku,
njeno korištenje ne može doći do punog
izražaja, jer ne raspolaže s odgovarajućom
prostorijom. U rješavanju problema prostorija
treba ulagati najveće napore i tražiti
pomoć kako od društveno-političkih
organizacija tako i od narodne vlasti.


Rad Saveza


Rad našeg Saveza odvijao se u uvjetima
daljnjeg razvoja našeg društvenog i
političkog sistema, daljnjeg razvoja i jačanja
demokratskih organa upravljanja u
privredi i društvenom životu, zatim u periodu
sprovođenja novih mjera u privrednom
sistemu kao što je raspodjela dohotka
i čistog prihoda i dr.


U šumskoj privredi i drvnoj industriji
odigrale su se u proteklom periodu krupne
promjene u sklopu promjena i daljnjeg
razvoja naše privrede. Ovo se posebno
odnosi na šumsku privredu koja je u odnosu
na druge privredne grane znatno zaostajala
kako u tehnološkom tako i u organizacionom
pogledu. Umjesto šumarija
osnovana su na cijelom području NR
Hrvatske šumska gospodarstva sa statusom
privrednih organizacija, čime su stvoreni
uvjeti za brži razvoj šumske privrede,
a posebno za stvaranje socijalističkih odnosa
unutar gospodarstva i radnih kolektiva.


U proteklom periodu naš je Savez nastojao
"da kotarska šumarska društva i sve
članove usmjeri i uključi u rješavanju
problema komuna a na prvom mjestu na
slijedeća pitanja:


— na izvršenje petogodišnjeg plana
šumske privrede i drvne industrije,
— na povećanje proizvodnje, unapređenja
tehnološkog procesa i povećanje
produktivnosti rada,
— na uvađanje novih privrednih mjera,
— na primjenu naučnoistraživačkih dostignuća,
— na podizanju stručne, ekonomske i
društveno-političke izobrazbe članstva.
Savez ima 4 stalne komisije i to: za
produktivnost rada, za stručne kadrove i
školstvo, za naučnoistraživački rad te za
štampu. Komisije su se sastajale povremeno,
a povodom konkretnih pitanja.


Sa SSRNH odnosno sa komisijom za
suradnju sa društvenim organizacijama
održana je direktna veza ili preko SITH.
Savez je nastojao da se članstvo što više
angažuje u akcijama SSRN, a naročito da
se aktivira u životu komune. Kotarski
SSRN pružili su pomoć na osnivanju kotarskih
šumarskih društava.


Suradnja sa organima narodnih vlasti,
državom, upravom, s privrednim i društvenim
organizacijama ogledala se je u
akcijama na rješavanju zajedničkih pitanja
koja su značajna za daljnje unapređivanje
šumske privrede i drvne industrije.
Savez je učestvovao na plenumu sa
savjetovanjem SITH održanom 21. XII.
1961. g. u Zagrebu, na godišnjoj skupštini
šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
na osnivačkoj skupštini šumarskog
društva Gospić s tim, da je za ovu skupštinu
bio pokretač, na proslavi 10-godišnjice
rada Drvne tehničke škole »Jurica
Ribar« u Zagrebu, na savjetovanju Udruženja
studenata šumarstva i na izradi nacrta
nastavnog plana i programa Šumarskog
fakulteta u Zagrebu.


Savez je učestvovao u parkiranju Spomen
groblja u Kragujevcu sa 112 stablašica
karakterističnih vrsti drveća i grmlja
za područje Hrvatske.


Naš je Savez pokrenuo pitanje ovlašćenja
inženjera šumarstva i drvne industrije
da mogu izrađivati investicione programe
i tehničku dokumentaciju sa izvođenjem
objekata u oblasti šumarstva i drvne industrije
te nadziranjem nad izvođenjem.


U prostorijama Saveza održavaju se
tjedni sastanci, četvrtkom pa i ponedjeljkom,
kada se obično drže predavanja sa
projekcijama naših i stranih stručnjaka
sa diskusijom. Ovi su sastanci dobro posjećeni.
Članstvu stoji na raspolaganju televizor,
radio i društvene igre.


Savez je prikupio podatke o stručnim
filmovima i o uvjetima korišćenja tih fil
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 65     <-- 65 -->        PDF

mova, pa će uskoro o tome biti upoznata
sva kotarska šumarska društva,


´Naš Savez izdaje svoj stručni časopis
»Šumarski list«, koji je naš najstariji
stručni časopis i koji je ove godine ušao u
86-godišnjicu izlazenja. List za sada izlazi
u avobrojevima, a Savez nastoji da se godišnji
broj časopisa poveća i da budu zastupljeni
i članci iz prakse. Časopis se
štampa u 1500 primjeraka, a razmjena se
vrši kako u zemlji (26 primj.) tako i sa
inostranstvom i to u 34 primjeraka. Pretplatnika
u inozemstvu ima 16. Redakcija
našeg časopisa izdaje i druge stručne publikacije.
Prije kratkog vremena za potrebe
operative izdana je brošura »Osnovni
zakon o šumama i Zakon o šumama
NRH«.


Stručna biblioteka Saveza nadopunjuje
se novim izdanjima. Biblioteka danas broji
26_89 stručnih knjiga i časopisa iz 14 zemalja.
Korišćenje biblioteke bilo bi opsežnije,
kada bi se raspolagalo prostorijom
isključivo za tu svrhu.


Poseban problem predstavlja suradnja
između Saveza i kotarskih šumarskih društava.
Potrebna suradnja nije upostavljena,
pa je Savez zatražio od kotarskih šumarskih
društava mišljenja i sugestije.
Ovom važnom problemu trebalo bi da
Plenum pokloni punu pažnju.


Na kraju Savez je pružao pomoć kotarskim
šumarskim društvima u organiziranju
stručnih ekskurzija u zemlji i u inostranstvu.
Osim toga, Saveza je angažirao
stručnu ekskurziju inženjera i tehničara
za zaštitu tla od eropije iz Srbije na području
Hrvatske.


U diskusiji po prednjem izvještaju učestvovalo
je više članova Plenuma i uzvanika,
pa je na osnovu te diskusije zaključeno
slijedeće;


— da se tijesni kontakt i suradnja između
Saveza i kotarskih šumarskih društava
nameće kao jedan od važnih zadataka,
jer će se na taj način doći do veće
i šire aktivnosti, do uspješnijeg izvršenja
zadataka te do punijeg izraza uloge naših
društvenih organizacija u privrednom i
društvenom razvoju uopće.
— da Savez putem svojih delegata
pruža pomoć kotarskim šumarskim društvima
kada se razmatraju krupniji problemi.
— da Savez pruži pomoć putem predavača
o aktuelnim problemima,
— da Savez omogući korišćenje stručnih
filmova,
— da se putem Saveza tješnje povezu
kotarska šumarska društva, a naročito susjedna
i ona sa sličnom problematikom
u cilju izmjene stečenih iskustava.
— da kotarska šumarska društva pozivaju
kako Savez tako i susjedna društva
na sastanke na kojima se pretresaju važnija
pitanja.
U diskusiji je nadalje konstatovano, da
postoje propusti u radu kako Saveza tako
i kotarskih šumarskih društava, pa je zaključeno
da se ti propusti otklone bez
obzira da li su oni posljedica nedovoljnog
zalaganja, pomanjkanja inicijative ili organizacionih
slabosti.


Nadalje je zaključeno, da kotarska šumarska
društva povremeno izvještavaju o
svom radu, kako bi Savez pravovremeno
mogao pružiti pomoć i prenositi iskustva
i metode rada.


U diskusiji je konstatovano da pitanje
stručnog školstva nije riješeno i da Savez
treba da to pitanje pokrene kod nadležnih
organa. Osim toga^ da Savez uspostavi
tješnju suradnju sa Udruženjem studenata
šumarstva.


Na kraju je izvještaj o radu jednoglasno
usvojen.


Ad 2.


Prije prelaza na usvajaije završnog računa
za 1961 god. blagajnik uz obrazloženje
predlaže da se prema zapisniku komisije
o popisu zaliha tiskanica sa stanjem


31. XII. 1961. g. otpišu nekurentne tiskanice
po cijeni koštanja u visini od 1,447.049
din., što Plenum jednoglasno usvaja.
Blagajnik izlaže izvršenje proračuna
prihoda i rashoda za 1961 godinu i obrazlaže
završni račun za 1961 godinu kako u
cjelini tako i u pojedinostima ß tim da
su prihodi iznosili 18,225.278.— din. a rashodi
11,177.752 dinara. Višak prihoda nad
rashodima u iznosu od 7,047.526 dinara odnosi
se na saldo prenesen po završnom
računu za 1960 god. od 5,566.263 din. i na
ostvareni višak prihoda iz poslovanja u
1961 god. od 1,481.263 din.


Predsjednik nadzornog odbora izvještava
da je pregledana dokumentacija uz
završni račun za 1961 god. pa predlaže da
se završni račun usvoji.


Pošto je blagajnik na postavljena pitanja
dao odgovore i objašnjenja, to je jednoglasno
zaključeno, da se predloženi
završni račun za 1961 god. jednoglasno
usvoji.


Ad 3.


Blagajnik izlaže prijedlog praračuna
prihoda i rashoda za 1962 godinu u cjelini
i u pojedinostima sa ukupnim prihodima
od 15,163.000 dinara i sa isto tolikim rashodima.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 66     <-- 66 -->        PDF

U diskusiji primjećeno je da su obzirom
na potrebu štednje previsoki rashodi
za autorske honorare za Šumarski list, za
osobne dohodke iz privremenog radnog
odnosa, za honorare suradnika, za nabavu
inventarnih predmeta, za plenume i skupštine
i za ostale priredbe.


Na postavljene primjedbe data su slijedeća
objašnjenja: Autorski honorari bili
su u odnosu na visinu honorara drugih
stručnih časopisa preniski, pa se je moralo
ići na povišenje, kako bi se osigurali
kako članci a time izlaženje časopisa.
Osim toga, kod planiranja ovih rashoda
imala je utjecaja i težnja uredništva da
časopis izađe u ovoj godini u više brojeva
nego u prošloj. Rashodi za privremeni
radni odnos povišeni su kao i za javne
službenike, a izdavanje tiskanica i drugih
publikacija nameće potrebu honorarnog
odnosa. Honorar saradnika odnose se na
izradu refe.rafa i analize o raznim pitanjima,
koja će služiti planiranim savjetovanjima,
seminarima i si. Za nabavu inventara
rashodi su povišeni zbog toga, što
će iseljenjem Elektrotehničkog fakulteta
Iz zgrade našeg Saveza biti nužno da se
nabavi bar najnužniji inventar za nove
prostorije. Rashodi oko održavanja plenuma,
skupština i ostalih priredbi morali
su biti povišeni zbog toga što su uopće
troškovi porasli i što se u ovoj godini
održava IV kongres SITSIDJ u Zagrebu,
pa će naš Savez kao domaćim snositi i u
"tu svrhu jedan dio troškova. Osim toga,
ako su na pojedinim pozicijama i predviđeni
previsoki rashodi, pri realizaciji će se
općenito sprovoditi razumna štednja.


Dana objašnjenja su usvojena, pa je
proračun prihoda i rashoda za 1962 god.
jednoglasno usvojen.


Ađ 4.


Prije prelaza na ovu tačku dnevnog
reda, Cop ing Bogomil obavještava o predstojećem
savjetovanju uz IV kongres
ITŠ´IDJ o temi »Stanje i problemi proizvodnje
i prerade drveta u Jugoslaviji«,
koja je obrađena u 3 referata i to u općem,
za šumarstvo te za drvnu industriju sa koreferatima
o proizvodnji namještaja, ploča,
o izvozu i o kadrovima. U sažetom
opsegu izložio je sadržaj referata o drvnoj
industriji.


Tajnik izlaže da se na prošloj godišnjoj
skupštini nije mogao izvršiti izbor
delegata ispred našeg Saveza za IV. kon


gres IT´šlDJ, jer se tada nije znalo da li
će doći do održavanja kongresa s jedne
strane, a s druge što se u smislu statuta
nije znalo na koliki broj delegata ima
pravo naš Savez. Stoga je potrebno da
ovaj Plenum odredi delegate. Naš Savez
ima pravo na "22 delegata i to na 10 kao
svaki republički stručni Savez i na još 12
delegata obzirom na broj članova, a prema
zaključku Predsjedništva SITSIDJ da na
100 članova dolazi i delegat.


Nakon diskusije zaključeno je da svako
kotarsko šum. društvo bude zastupljeno
sa po 1 delegatom, a kotarsko šum. društvo
Zagreb kao najbrojnija organizacija
sa 3 delegata, pa su određeni slijedeći
članovi kao delegati: Babogredac ing Đuro,
Cirkveni ing. Slobodan, iGregić ing.
Marko, Has Krešimir, Kirasić ing. Drago,
Koletić ing. Berislav, Kovač Dragutin,
Lacković ing. Vinko, Lukšić Ilija, Mateać
ing. Mihovil. Mirković ing. Slobodan, Peternel
ing. Josip, Posavec ing. Karlo, dr
Potočić Zvonimir, Regent ing. Boris. Škorjanec
ing. Vinko, Tkalčić ing. Branko,
Vajsman ing. Mirko, Vanjković ing. Srećko,
Vučinić ing. Marinko i Zukina ing.
Ivo.


Punomoći delegatima izdat će naš Savez,
a troškove snose kotarska šumarska
društva.


Pravo delegata imaju Dr Androić Milan,
Cop ing. Bogomil, Fašaić ing. Vid i
Mott ifag. Rafel kao članovi predsjedništva
SITSIDJ.


Ađ 5.


Urednik Šumarskog lista, obrazloživši
potrebu izbora novog redakcionog odbora,
predlaže, da se u odbor izaberu slijedeći:
Androić dr Milan, Benić dr Roko, Hajdin
ing. Žarko, Klepec dr Dušan, Peternel ing.
Josip, Potočić dr Zvonimir i Šafar ing.
Josip.


Redakcioni odbor Šumarskog lista u
predloženom sastavu jednoglasno je usvojen.


Ađ 6.
Razno


Pošto pod ovom točkom dnevnog reda
niko nije uzeo učešća to se je predsjednik
zahvalio gostima i delegatima na učestvovanju
u radu Plenuma i isti zaključio.