DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 63     <-- 63 -->        PDF

koji nisu na njega funkcionalno vezani,
pa je zauzeto stanovište da radi toga završni
račun ne treba ispravljati s tim, da
se u buduće rashodi knjiže prema funkcijama.


Zaključeno je da se završni račun za
1961. godinu bez izmjena predloži Plenumu
na usvajanje.


Ađ 3. Urednik Šumarskog lista obrazloživši
potrebu izbora novog redakcionog
odbora za Šumarski list, predložio je slijemeći
sastav redakcionog odbora: Dr M.
AntLrdić, Dr R. Benić, dr D. Klepac, ing.


J.
Peternel, dr Z. Potočić i ing. J. Šafar.
Predloženi redakcioni odbor Šumarskog
lista jednoglasno je usvojen,


Ađ 4. Tajnik izvještava da naš Savez
ima pravo na 22 deregaFa za IV. kongres
ITŠIDJ i to na 10 delegata po republičkom
ključu i na 12 delegata obzirom na brojno
stanje članstva na bazi 1 -delegat na 100
članova. Zauzeto je stanovište da se Plenumu
predloži da svako kotarsko šumarsko
društvo kojih ma 20 bude zastupljeno
sa po 1 delegatom, a kotarsko šumarsko
društvo Zagreb kao najbrojnija ognovna
organizacija sa ukupno 3 delegata.


Inž. Rafael Mott


II. PLENUM SAVEZA ŠUMARSKIH
DRUŠTAVA HRVATSKE
održan
je 19. svibnja 1962. godine u Zagrebu
uz slijedeći dnevni red:


1.
Izvještaj o radu Saveza u razdoblju
od 82. godišnje skupštine do II. plenuma.
2.
Usvajanje završnog računa Saveza
za 1961 godinu,
3.
Donošenje proračuna prihoda i rashoda
za 1962 godinu,
4.
Određivanje delegata Saveza za IV.
kongres ITŠID Jugoslavije,
5.
Izbor redakcionog odbora za Šumarski
list, i
6. Razno.
Uz ovaj plenum održano je i savjetovanje
o temi »Stanje i perspektiva razvoja
naučnoistraživačke službe šumarstva i
drvne industrije u NR Hrvatskoj«.


Ad 1.
Tajnik čita izvještaj o radu Saveza u
razdoblju od 82. godišnje skupštine do
ovog Plenuma, koji se ukratko izneseno
sastajao kako slijedi:
U ovom razdoblju održano je 6 sjednica
Upravnog i nadzornog odbora, te više


sjednica stalnih komisija i redakcionog odbora
Šumarskog lista. Na sjednicama su
razmatrrna aktuelna organizaciona, privredna,
kadrovska i nastavna pitanja, te
pitanja stručne periodičke štampe i stručne
izdavačke djelatnosti, kao i sprovođenje
u život zaključaka, donesenih na plenumu
Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije, Saveza
inženiera i tehničara Hrvatske i 82.
god´šnje skupštine našeg Saveza.


U vezi održavanja u Zagrebu IV. kongresa
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Jugoslavije naš Savez je
imao posebnih zaduženja uključujući i zaduženja
koja su vezana za organizaciju
kongresa. Naš Savez je primio zaduženje
da za savjetovanje uz IV. kongres izradi
i umnoži referat i koreferate iz oblasti
drvne industrije u sklopu teme »Stanje i
problemi proizvodnje i prerade drveta u
Jugoslaviji«. Osim toga, naš Savez kao domaćin
zadužen je organizacijo-^ Kongresa,
pa je u tu svrhu održano mnogo sastanaka
kongresnog radnog odbora i njegovih
5 komisija.


Organizaciona pitanja


Na području Hrvatske ima 20 kotarskih
šumarskih društava, i to u Bjelovaru, Daruvaru,
Gospiću, Karlovcu, Koprivnici,
Kutini, Našicama, Novoj Gradiški, Ogulinu,
Osijeku, Puli, Rijeci, Sisku, SI. Brodu,
SI. Požegi. Splitu, Varaždinu. Vnko^oima.
Virovitici i u Zagrebu. Kotarsko šumarsko
društvo Bjelovar obuhvaća i područje
kotara Križevci, K. Š, D. Split, područje
kotara Dubrovnik. Makarska, Šibenik i
Zadar, a Kot. šum. društvo Varaždin i
područje Čakovec i Krapina.


Na području Hrvatske učlanjeno je u
kotarska šumarska društva 1180 redovitih
i 34 vanredna člana ili ukupno 1214
članova.


Redovni članovi zaposleni u granama
privrede:


Privredna Inže- Tehni- Svega
grana nj eri čari


šumarstvo 510 390 900
Ind. prerada drva 155 125 280
Ukupno: 665 515 1180


Nažalost, nije se uspjelo da se svi inženjeri
i tehničari šumarstva i drvne industrije
učlane u kotarska šumarska društva
kao osnovne organizacije, pa se nameće
kao prvi organizacioni zadatak kod