DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 62     <-- 62 -->        PDF

davne probleme i prava korištenja zemljiprimjedbi
i dopuna. Zaključeno je da taj


nik proširi dio izvještaja o suradnji Sa


šta za ispašu na području Mediterana. U


veza sa kotarskim šumarskim društvima


ovu grupu ušao je i ing. P. Z i a n i kao


kao i dio izvještaja koji obavještava o


saradnik.


pripremama i organizaciji IV. kongresa,


Nakon rada radnih grupa za pluto i


inžinjera i tehničara šumarstva i drv. in


eukaliptus, raspravljala su se još neka pi


dustrije Jugoslavije, a koji će se održati


tanja, koja će se rješavati na slijedećem


od 17 do 20 lipnja ove godine u Zagrebu.


zasjedanju.


Kratki sadržaj ovog izvještaja bit će


Pri kraju izabran je novi odbor Potko


objavljen u rubrici »Društvene vijesti«


misije na čelu sa gosp. Jean de V a i s si e


zajedno sa izvještajem o radu II. Plenuma.


r o m. Za potpredsjednika izabran je drug


>m; ;: ., .:.


´ : : . . : : V V :


3iB
Uf: ´´


;, ;


´´ ´´"
:
:.-.y.S;^::.;:::´v
:.v:v:P«L


:: ;filS|:^v::::-:3ii:5.S
: ::::
11» ä
I
^|f||lp^J´ * ´´ X&J: "S»311/


*» --if :. .´..´. : . .´ ´ ´ :"
.
: : : ;
´"!´´. ´ ´ ´ ´
*"«WM11IIB!II1IHSt
.....-
inN^K^ H
!P:´V
#:´,i,::»-l mm SI. 1.
De Vaissiere, ing, Knebl,
Metro — otvaranje zasjedanja


Franjo ing. K n e b 1, sekretar za šumarAd
2. Blagajnik prije obrazlaganja za


stvo NRH. Konačno je odlučeno, na poziv vršnog računa za 1961. godinu predlaže da
grčke vlade da se slijedeće zasjedanje ?e usvoji otpis tiskanica kcje operativa više
održi u Ateni 1964. godine. ne upotrebljava. Komisijskim putem izZavršnu
riječ gosp. de V a i s s i e r a vršen je popis tiskanica sa stanjem na


upućena je našoj zemlji i Vladi FNRJ dan 31. XII 1961, godine, pa je tom prili


koja je omogućila da ovo zasjedanje bude kom predložen otpis nekurentnih tiskaniu
našoj zemlji, i o kojoj će svi učesnici ca. Vrijednost tih tiskanica po cijeni koponijeti
najbolje i najljepše utiske. štanja iznosi 1,447.049 din.


O.
Žunko Zaključeno je da se II. Plenumu predloži
otois nekurentnih tiskanica po cijeni
koštanja.
Vr SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA


Blagajnik izlaže izvršenje proračuna


SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA


prihoda i rashoda za 1961 godinu i obraz


HRVATSKE


laže završni račun za 1961. godinu u cjeodržana
je 18. svibnja 1962. godine uz slilini
i po pozicijama. Ukupni prihodi su


jedeći dnevni red:
ostvareni u visini od 18,225.278 din., a ras


1.
Izvještaj o radu Saveza u razdoblju hodi u visini od 11,177.752 din tako da
od 82. godišnje skupštin do danas. višak prihoda nad rashodima iznosi
2. Prijedlog završnog računa za 1961. 7 047.526 din. Ovaj višak odnosi se na pregod.
i nesena sredstva po završnom računu za
1960 god´nu, kao saldo od 5,566.263 din. i


3.
Razno.
na ostvareni višak prihoda nad rashodima


Ad 1. Tajnik izvještava da je za sutrć š


u poslovanju
u 1961. godini od 1,481.263


nji Plenum sastavio izvještaj o radu u
razdoblju od 82. godišnje skupštine do dadin.
našnje sjednice, pa taj izvještaj čita radi U diskusiji je primjećeno da su u rasusvajanja
odnosno stavljanja eventualnih hode za Šumarski list izkazani i troškovi