DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 61     <-- 61 -->        PDF

13.
Određivanje vremena i mjesta, slijedećeg
Zasjedanja.
Sekretarijat Potkomisije dostavio je
svim učesnicima materijale po pojedinim
tačkama dnevnog reda. Ove materijale sastavili
su predstavnici pojedinih zemalja
kao i Sekretarijat Potkomisne. Sa strane
naše zemlje podneseni su Sekretarijatu slijedeći
referati:


»Proizvodnja drveta u plantažama« —
autor ing. D. Bura;


»Neke tendence ekonomskih kretanja na
području jugoslavenskog krša« — autqr
dr Z. P o t oč i ć;


»Melioracija degradiranih šuma« —
autori ing. A. H o r v a t, ing. Z. P e 1 c e r
i ing. Š. Meštrović;


»Melioracija degradiranih pašnjaka pomoću
drveća i grmlja za ishranu stoke«autor ing. P. Ziani;
»Melioracija kraških polja« — autor ing.
A.
J e 1 a v i ć;
»Posljedice zabrane držanja koza u Jugoslaviji
« — autor ing. P. Ziani .
Od ostalih referata pobudili su pažnju
»Studija o financiranju šumarskih programa
« kao i »Koordinacija šumarskih istraživanja
i regionalna kooperacija za proizvodnju
i izmjenu selektiranog sjemena i
sadnica«, te »Iskorištenje drveta malih
dimenzija«.


Za vrijeme Zasjedanja vodila se živa
diskusja o svim pitanjima dnevnog reda,
u kojoj su uzeli riječ i naši predstavnici
ing. F. KnebI, ing. P. Ziani, dr B.
Kraljić i dr.


Od važnijih zaključaka mogu se istaci
slijedeći:


Potkomisija smatra da šume Mediterana
vrše, bez sumnje, važnu ulogu kako
fizičke zaštite tla tako i proizvodnje humusa
i reguliranja akumulacije voda. Isto
tako one imaju i važnu socijalnu ulogu
kao i rekreacionu za gradsko stanovništvo.
Zbog toga treba nastojati povećati površine
podižući intenzivne i ekstenzivne kulture
gdje je to moguće. S obzirom da je
to prilično kompleksan problem povjereno
je gg. M. N a v a r r o i M. B a d r a da
u zajednici sa Sekretarijatom za šume i
šumske proizvode FAO razrade to pitanje
sa pravnog aspekta. Ovaj rad podnijet će
se Potskomisijl prilikom narednog Zasjedanja.


U odnosu na naš Krš Potkomisija smatra
da je ovdje potrebno poduzeti mjere
kako bi se spriječila dalja degradacija i
erozija, zatim podizanje turističkih objekata,
osnivanje pašnjaka sa drvećem i grmljem
koje služi za ishranu sJ;oke itd. Po


trebno je nadalje ispitati i rentabilitet
ulaganja u te radove.


Zbog toga osnovana je i radna grupa
Potkomisije, koja će u zajednici sa Sekretarijatom
detaljno razmotriti ove probleme.
Isto tako smatra se potrebnim održavanje
jednog seminara ili simpozija na
kome bi uz šumare sa područja Sredozemlja
sudjelovali i agronomi, hidrotehničari
i ekonomisti.


Organizacija FAO u zajednici sa IUFRO
razradila je deset programa za razvoj Mediterana.
To su zapravo teme koje bi trebali
proraditi instituti za šumarska istraživanja.
Sa strane naše zemlje sudjelovat
će u tim radovima Institut za šumarska i
lovna istraživanja u Zagrebu. S time u
vezi određen je i ing. P. Ziani kao nosilac
radova po programu br. 2: »Ekonomska
studija o mogućnosti korištenja drveća
i grmlja, koje služi za ishranu stoke
u pošumljavanjima«.


Potkomisija nadalje smatra da je potrebno
prići osnivanju »banke za sjeme«
kako bi se smanjila ovisnost o urodu sjemenja,
što često dovodi do zastoja u radovima.


U daljem radu razmatralo se pitanje
finansiranja šumarskih planova. Zauzet je
stav da se na području Mediterana radovi
i dalje odvajaju na podizanju nasada, kako
na dosadanji, ekstenzivan, tako isto i
intenzivan način, svagdje gdje za to postoje
mogućnosti. Da bi se dobila slika o
mogućnostima financiranja radova oformljena
je grupa šumara ekonomista, koji
će to pitanje razmotriti sa svih strana.
Kao izvjestilac izabran je dr. K r a 1 j ić,
kome će ostale zemlje javiti imena saradnika.


Diskusija u pogledu koza zauzela je
stav da je slobodna paša vrlo destruktivna
za vegetaciju, režim voda, kao i da
stvara ograničene mogućnosti prirodnog
pomlađivanja šuma. S druge strane jasnp
je da zabrana koza prouzrokuje ipotrebe
mijenjanja seoskog gospodarenja, koje je
bazirano na ispaši koza, što prouzrokuje
izvjesne poteškoće. Zbog toga Potkomisija
smatra da politika u svakoj zemlji treba
odrediti faktore koji dobro označuju potencijalnu
mogućnost svakog kraja i tada
odrediti dugoročnu perspektivu ekonomskog
i socijalnog razvitka. Osim toga Potkomisija
preporuča odvojenu organizaciju
u sklopu »Tehničke pomoći« gdje bi se
održao seminar specijalno posvećen tom
pitanju. Tada bi se vladama mogao dati
bolji pregled i orijentacija pri donošenju
izviesnih mjera. Na koncu Potkomisija je
prihvatila osnivanje grupe koja će proučavati
do slijedećeg zasjedanja zakono


211