DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 57     <-- 57 -->        PDF

panj prethodne niske šume (zapravo podmladnu
sječu makije), te se svake godine
vršil amjerenja visina i promjera izbojaka.
Mjerenja su vršena samo na jednom dijelu
posječene površine, na mjernim plohama.
Na tom objektu vršeno je i trijebljenje
grmova tj. odrezivanje pojedinih izbojaka
i grančica na nekojim izbojcima. Za obje
vrste radova vršio sam povremeno kronometriranje
sa svrhom dobivanja podataka,
koji će poslužiti kao orijentacijske norme
-za buduće slične radove.


Mjerenje i trijebljenje izbojaka vršena
su u grmovima česmine .(Quercus ilex),
planike (Arbutus unedo) i zelenike (Phillyrea
media), a mjerenja i drugih vrsta
(crnog jasena, medunca, vrijeska, mirte).
Uslovi za rad bilo mjerenja bilo obrezivanja
nisu povoljni, jer su grmovi u manjoj
ili većoj mjeri obrasli i teti vikom (Smilax
aspera), a čije vriježe imaiu bodlje koje
mogu i jače ozlijediti nezaštićenu kožu na
ruci, pa bi radove u takvim prilikama trebalo
vršiti u rukovicama. Rad je najteži
u grmovima česmine, jer je lišće tvrdo i
oštrog ruba tako i da ono grebe kožu. To
dolazi osobito do izražaja kod mjerenja.
Takvi radovi otežani su i stoga, što su vršeni
nisko nad zemljom (promjeri na 43 cm
od zemlje).


Na radovima su sudjelovali različiti
radnici, koji su obilježeni oznakama A, B
i C. Rezanje su vršili obični, polukvalificirani,
radnici Stanice Instituta u Splitu,
a mjerenje đaci Šumarske škole za krš u
Splitu. Radnici (ni đaci) nisu znali za kronometriranje,
kako bi se dobili doista prosječni
podaci, odnosno kako se ne bi, pa
i podsvijesno utjecalo na ubrzavanje
tempa rada, koje bi moglo biti i štetno
po točnost (osobito kod mjerenja).


1. Radni učinak mjerenja izbojaka
Kod ovih mjerenja izbojaka visine su
mjerene od 43 cm na vaše, a promjeri na
43 cm od zemlje (Vs prsne visine). Na
tom mjestu svaki je izbojak bio prethodno
obilježen prstenom crvene boje tako, da
ga posebno nije trebalo izabirati. Visine
su mjerene štapnim drvenim mjerilom
(metrom), a promjeri imikrometrijskom
promjerkom (šublerom) jer su se dimenzije
izbojđka kretale oko´ 10 mm na označenoj
visini od 43 cm. Visina se mjerila
s točnošću 1 cm, a promjer s točnošću
desetine mm. U podacima označeni radnici-
đaci radili su promjerkom, jer prema
brzini rada promjerkom ovisfi brzina mjerenja
i visine izbojaka.


Kako iz raspoloživih podataka slijedi,
satni učinak iznosi 213 mjerenja kod


omjera vrsta planika: česmika = 4:5, odnosno
za samu česminu okruglo 200, a za
planiku 235.


2. Radni učinak za trijebljenje
Trijebljenje je vršeno rezanjem pojedinih
izbojaka iz grmova i grančica na izbojcima.
Pretežno je vršeno rezanje izbojaka.


Izbojak je rezan neposredno pored panja,
što znači da se za svakj izbojak morali
razmaknuti ostali izbojci, jer je rezanje
vršeno malim (vinogradarskim) škarama.
Kod ovako starih izbojaka (4—5
godina) primjena škara na duljoj dršci ne
odgovara, jer, radi gustoće i malih dimenzija
izbojaka, svaki izbojak "kojega treba
odrezati treba i rukom prihvatiti.


Prema mom obračunu satni učinak iznosi,
zaokruženo, 260 rezova (izbojaka,
grančica). Relativno je malen učinak za
rezanje izbojaka planike, ali je taj uvjetovan
s jedne strane manjim brojem
grmova na radnoj površini (100 m2 koliko
je iznosila površina mjernog polja), a s
druge strane radi niskog učinka C radnika.


Trijebljenje je izvršeno na ukupnoj
radnoj površini od 600 m2 prosječnog obrasta
0.7. To znači da su po 1 m2 površine
izvršena 7,34 reza, odnosno QO 1 ha 73.400
rezova. Prema tome za sastojine obrasta


0.7 sastavljenh od česmine, planike i zelenike
po 1 ha potrebno je (73.400 :362)
približno 200 radnika/dana.
O. Piškorić
O JAVORU GLUHACU
(ACER OBTUSATUM KIT.)


Učešće javora gluhaća u našim šumama
visokog krša i mogućnost njegova korišćenja
dosta su veliki. Javor gluhać
zaslužuje da mu u šumsko-uzgojnom pogledu
poklonimo više pažnje nego što je
to do sada bilo. Potrebno je u vezi s time
pobliže ispitati njegove morfološke, fitocenološke
i uzgojne osobine. Isto tako
potrebno je pobliže proučiti i njegov areal,
jer i u tom pogledu postoji više nejasnoća.
Obično se na to drvo gleda kao na manje
vrijednu vrstu. Činjenica je da mu list
ne jede stoka i da mu je uzrast manji
nego kod gorskog javora i mliječa, ali ono
ima niz prednosti zbog kojih zaslužuje
pažnju.


Skupina javor ja (Opalus), kamo pripada
javor gluhać, rasprostranjena je na
tri istočno-mediteranska poluotoka: na
Apeninskom i Balkanskom Poluotoku i u


207
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Maloj Aziji. Iz Apeninskog Poluotoka proširena
je u sjeverozapadnu Afriku. Prema
sjeveru proširila se od Alpa, Jure, Se-
vena i Pireneja, a prema istoku stere se
do Kavkaza i Perzije. Njen areal ,podsjeća
na nekadašnju povezanost spomentih triju
mediteranskih poluotoka. On je tercijarnog
podrijetla.


Javor gluhać srećemo često na čitavom
Dinarskom gorju. On učestvuje kao primiješana
vrsta počevši od hladnijeg submediterana
pa sve do gornje granice šumske
vegetacije. Proširen je u zapadnom dijelu
Hrvatske, kroz Bosnu i Hercegovinu, jugozapadnu
Srbiju, te kroz Ornu Goru i
Makedoniju. Javor gluhać smatramo
autohtonim drvetom naših šuma. Prema
jugu dopire sve do srednjeg Epira. Optimalno
raste na karbonatnim tlima razvitim
na raznim vapnencima i dolomitima.
U Makedoniji smo ga vidjeli in a silikatnoj
podlozi.


Javor gluhać posjeduje prilično veliku
ekološku amplitudu, čime se mogu tumačiti
i dosta velike razlike u njegovim morfološkim
osebinama. Koliko može biti termofilan
i heliofilan, dokazuje nam njegov
sporadičan pridolazak čak i .u hladnijim
mediteranskim, kao i u topliji medunčevim
cenozama. Ovdje-ondje susrećemo ga
i u šumi međunca s bjelograbićem. Vidjeli
smo ga u toj cenozi u Hrvatskom Primorju,
u Krbavi, u Dalmaciji, Hercegovini,
Ornoj Gori i Makedoniji. Mnogo je
češći i vitalniji u našim šumama medunca
i crnog graba sa cerom. Na. Apeninskom
Poluotoku najčešće se nalazi u oblasti Castanetum
Pav. s toplim i suhim ljetom,
a zalazi prilično duboko u pojas Fagetum
Pav. Kod nas je stalan pratilac visoke
krške bukove šume na vapnenoj podlozi,
zatim šume bukve i jele, kao i šume bukve,
jele i smrče na visokom kršu. U Velikoj
i Maloj Kapeli, na Velebitu i Plješevici
razvija se često u tim cenozama u vrlo
krupna stabla. Pojavljuje se i u subalpinskim
cenozama, a pojedinačno ga imade
u šumi klekave bukve i bora krivulja.
Najmarkantniji su mu pratioci u toplijem
području klen, maklen, crni Jasen, medunac
i bjelograbić, a u hladnijim položajima
rašeljka, cer, crni grab, inukinja, žestika
(Rhamnus carniolica), crveno pasje
grožđe (Lonicera xylosteum) i dr.


U području visokog krša razvija se u
krupno stablo. Na pogodnu staništu može
izrasti kao drvo preko 25 m visoko. Deblo
mu može biti ravno, a krošnja velika i
široko zaobljena. U visokim sastojinama
prebornog sastava debla su mu često usukana
i savinuta prema svijetlu. U Vele


bitu, Kapeli i Plješevici vidjeli smo takvih
stabala s promjerom i do 80 cm, a kod
Bigorskog manastira u Makedoniji s promjerom
do 60 cm. Izdanci iz panjeva obično
su manji; njihova je debljina do 20
cm, a visina "do kojih 10 m. Kora debla
je glatka, pepeljasto siva, na starim stablima
ispucana u ljuske. Pupovi su oko
6 mm dugi, tamno smeđi, pravilno ljuskavi.
Cvjetovi su uglavnom poligamni,
andromonecični, u korimbima, na dugim
stapkama, a razvijaju se neposredno prije
ili za vrijeme prolistavanja, žućkaste su
boje i nešto veći nego kod gorskog javora.
Plodovi su dvije samare konveksnih i golih
karpela. One su 2,5—3 cm duge, u zrelom
stanju crvenkaste ili zelenkasto žute.
Samare su pod pravim ili oštrim kutem.
Češće se dešava da su i po tri samare zajedno
israsle (Plitvička Jezera).


Sistematika skupine kojoj pripada javor
gluhać prilično je nejasna, te zaslužuje
poseban studij. Prema R. Corti-u i


A. Pavari-u (Monti e Boschi, 1956, s. 578)
D´Errico 1955. god. istraživao je tu zapletenu
problematiku i konstatovao da na
području Apeninskoga Poluotoka postoji
unutar vrste Acer Opalus Mili. 7 varijeteta.
One se luče u dvije jasno odijeljene
grupe. To su: var. Opalus tjrp., var opulifolium
Pax, var rotundifolium Fiori i var.
ambiguum Fiori. U drugu grupu pripadaju
odlike sa odozdo gusto pustenastim
listovima. To su: var. obtusatum Reich.,
var. neapolitanum DC. i var. aetnense
Strobl. Već ovo nam daje poticaja da bi
pitanje svojta javora gluhaća sa gusto
dlakavim lišćem, kamo pripadaju naše
svojte, iziskivalo specijalan studij.
Javor gluhać nikad ne tvori sastojine,
a ni grupe. Primiješan je pojedinačno, u
skupovima ili u skupinama. Ne možemo
ga prema tome ubrajati čak ni u subedirikatorske
vrste. On je sporadičan ali mu
je učešće ipak mnogo veće u južnom nego
u sjevernom dijelu areala.


Javor gluhać vrijedan je pažnje za pošumljavanje
viših krških predjela. Može
se u tom pogledu koristiti vrlo uspješno,
ali kao primiješana vrsta s drugim umjerenim
i kserotermnim kalcifilnim listačama,
kao što su klen, maklen, rašeljka,
crni jasen, crni grab, medunac, mukinja
i dr.


U području visokog krša´ zaslužuje javor
gluhać posebnu pažnju i kao vrlo dobra
meliorativna vrsta degradiranih šuma.
Svojim obilnim i velikim lišćem, koje brzo
trune, on dobro popravlja tlo. Odlikuje
se vrlo dobrim povezivanjem i učvršćivanjem
tla. Čest je stanovnik škrapovitih
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 59     <-- 59 -->        PDF

krških terena. Dobro se razvija na skeletnim
i skelatoidnim krškim terenima. U
degradacijskim oblicima krških šuma održava
se dosta dugo. Posjeduje odličnu
regeneracijsku snagu iz panja. U tome je
veoma vitalan i izdržljiv. Javor gluhać
važan je elemenat u oblasti šuma srednjeg
i višeg krša, tj. u oblasti koje čovjek
obilno koristi za svoje potrebe.


Javor gluhač može vrlo dobro koristiti
i kao dekorativno drvo. Ta njegova
osobina može vrlo dobro doći do izražaja
na podesnim mjestima na hladnijim, položajima
u oblasti naših lisnatih šuma na
karbonatnim tlima. On razvija veliku, lijepu
i dosta gustu krošnju, te je u tome
prikladniji od mnogih stranih ili domaćih
ali neautohtonih vrsta drveća. Pri rješavanju
parkiranja u oblaslti gorskih krajeva
(Plitvička Jezera, visoka krška naselja)
trebalo bi pokloniti vi´še pažnje
zavoru gluhaću.


Ovih nekoliko misli iznosimo u prilog
boljeg upoznavanja i korišćenja javora
gluhaća kod nas. Njegov problem sastoji
se prvenstveno u proučavanju morfoloških
osobina i sistematskog raščlanjenja, kao
i u detaljnijem ispitivanju ekoloških i bioloških
osobina svojta koje kod nas dolaze.


U vezi s upoznavanjem uzgojnih osobina
javora gluhaća donosimo ovom prilikom
nekoliko opažanja s obzirom na klijavost
njegova sjemena.


U jesen 1958 nabavili smo veću količinu
sjemena javora gluhaća od Šumskog
inspektorata u Gospiću. Sjeme je bilo bez
krilaca. U 1 litri bilo je prosječno 3450
sjemenki. Prosječna težina 1 litre sjemenki
je 0,37 kg, a u 1 kg bilo je 2,7 litre sjemenki.
Posijali smo ga u jesen 1958 i proljeće
1959. Od tog sjemena jedan dio
(1,5 kg) posijali smo 25. XI 1958 u šumskom
rasadniku u Maksimiru, a isto toliku
količinu posijali smo 26. XI 1958 u šumskom
rasadniku u Doktoršćini.


Šumski rasadnik u Maksimiru nalazi
se u istočnoj periferiji Zagreba na aluvijalnom
smeđem tlu neutralne reakcije, u
visini od 120 m. Klima je humidna. Srednja
godišnja temperatura iznosi 10,3" C, a
oborine 930 mm. Šumski rasadnik u Doktoršćini
nalazi se na južnom obronku Zagrebačke
Gore, sjeverno od Maksimira, na
visini od 214—251 m, na parapodzolastom
tlu pjeskovite teksture, slabo kisele reakcije.
Klima je humidna. Srednja godišnja
temperatura iznosi oko 10° C, a oborine
950 mm. O´ba rasadni´ka nisu podesna za
uzgoj biljaka javora gluhaća zbog kemijskih
osobina tla.


U oba slučaja sjeme je isklijalo polovinom
aprila 1959 i biljke su se dobro razvijale.
U rasadniku u Maksimiru uzgojeno je
na 6 m 213 dvogodišnjih biljaka ili na 1 m
prosječno 35,5 biljaka. Jednogodišnje biljke
imale su stabljike dugačke prosječno 13,8
cm, a dvogodišnje 37,2 cm, tj. u drugoj godini
prirasle su 23,4 cm. Debljina pridanka
dvogodišnjih biljaka bila je 5,4 mm, a dužina
korijena prosječno 29,5 cm. U rasadniku
u Doktoršćini na dužini od 9 m izniklo
je 398 biljaka ili po 1 m 44,2 bilike.
Jednogodišnje biljke imale su stabljiku
dugu 11,3, a dvogodišnje 24,5, tj. prirasle
su u drugoj godini 13,2 cm, deblima pridanka
iznosila je 5,5 mm, a dužina korijena
prosječno 25,5 cm.


Dana 25. III. 1959. posijana je u rasadniku
u Maksimiru jednaka količina sjemena
(1,5 kg). Sjeme je zimi čuvano u
hladnoj prostoriji. Ono je dobro niklo oko


20. IV. 1960, tj. preležalo je na gredici godinu
dana. Isto to i u isto vrijeme učinjeno
je i u rasadniku u Doktoršćini. Rezultat
je bio podjednak.
U rasadniku u Maksimiru u 6 jednometarskih
redova uzgojeno je 356 jednogodišnjih
biljaka ili 53,8 biljaka na 1 m.
Stabljike su bile 8,2 cm duge. prldrnak 2,7
mm debeo, a dužina korijenja iznosila je
prosječno. 14,9 cm. U rasadniku u Doktoršćini
na dužini od 4,5 m izniklo je 155 biljaka
ili prosječno na l m 34 4 biljke.
Jednogodišnje biljke imale su stabliiku
dugu 7,4 cm, a pridanak je bio debeo 3,4
mm. Dužina korijena iznosila je prosječno
16,0 cm.


Dana 27. III. 1959. g. stratificirali smo
3 kg od istog sjemena. Sjeme je posijano


16. III. 1960. u rasadniku u Maksimiru u
jednometarske redove. Sjeme je dobro izniklo
početkom apj-ila 1960, te je. iz promatranih
5 redi proizvedena ukupno jednogodišnja
231 biljka. Biljke su imale stabljiku
dugačku 9,4 cm, pridanak im je bio
debeo 3,3 mm. Korijenje im je bilo dugačko
prosječno 12,0 cm.
Iz navedenog pokusa povlačimo slijedeći
zaključak:


U pogledu klijanja sjemena javora gluhaća
pokazao je naš pokus da se njegovo
sjeme s obzirom na klijavost ponaša slično
kao što to vrijedi za plodove crnog jasena,
gorskog javora, crnog graba, malolisne lipe,
lovora, crnog koprivića, i;ašeljke i dr.
Ako se sjeme sjje rano u jesen (u oktobru
ili novembrui. većina sjemena proklijat će
narednog proljeća. Ako se sjeme sije kasno
u jesen (u decembru) ili u proljeću, ono
preleži. Prema tome sjeme javora gluhaća
pripada u grupu sjemena koje »lakše kli