DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 55     <-- 55 -->        PDF

parfcove unašali smo razne egzote kao na
primjer: kriptomeriju, libocedar, sekvoju,
hameciparis itd. i ako je u smjernicama
pisalo da se u gradske parkove ne smiju
unašati egzote. Kad smo već spomenuli
parkove, onda se treba dotaći i iprivatnih
šuma uklopljenih među gradskim parkovima.
Takve se šume ne mogu i ne smiju
tretirati kao privredne šume bez obzira
što su njihovi vlasnici privatnici. Među
gradskim parkovima i to od poteza Vrapče,
Mikulići, Šestine, Gračani.´Baćun, Markuševac,
Markuševačka Trnp//a, Dubrava,
Resnik, pa Savom do Podsuseda i od Podsuseda
do Vrapca ima blizu 800 ha privatnih
šuma. Budući da te šume imaju
više komunalni karakter nego privredni,
treba s njima i drugačije gospodariti. U
tim šumama mora se stablimično gospodariti
i voditi računa o svakom stablu.
Osobito treba paziti da se ta šumska, ili
bolje reći parkovska površina ne smanjuje
i ne pretvara u poljoprivredno zemljište
i gradilišta. Svakako da se i u tim šumama
uzgojna mjere trebaju i moraju sprovoditi,
pa šta vilše, na mnogim površinama
uz rijeku Savu moći će se uzgajati i plantaža
bjelogoričnog i crnogoričnog drveća.
Tu se može spojiti lijepo, dobro, praktično
i korisno, jer nije točno da sve ono što
je korisno, nije i lijepo.


Iz svega dosadašnjeg izlaganja o privatnim
šumama, a to vrijedi i dobrim dijelom
za narodne šume na užem području
grada, izlazi da trebamo uzgajati šume
koje služe u prvom redu za rekreaciju, ali
se zato privreda u njima ne smije zanemariti.
O tim djelatnostima, to jest o komunalnoj
i privrednoj moraće se voditi
računa kod izrade stručniu elaborata za
te šume. Radi toga bi trebalo osnovati u
svakoj općini komisije koje u prvom redu
treba da izluče zelene površine. Sa zelenim
površinama u blizini i u samom gradu
Zagrebu, Samoboru, Gorici.´ Zelini itd.
treba gospodaru kao sa parkovima, a sa
ostalim šumama, već prema udaljenosti
od naselja i prema posjećivanju šuma od
izletnika, turista, planinara, skijaša itd.
treba uvesti neke vrste prelazni način
gospodarenja od gospodarenja sa parkovima,
pa sve do gospodarenja, sa privrednim
šumama.


Na oko 30.000 ha privatnih šuma imamo
godišnji prirest 36.000 m3 ili po ha 1,2 m3,
a to je jedna četvrtina ili "jedna petina
onoga prirasta koji bi se mogao dobiti sa
pravilnim klasičnim gospodarenjem. Znači
da su privatne šume toliko devastirane
da se godišnje gubi samo na prirastu preko
100.000 m3 drvne mase ili izraženo u
novcu, ako računamo m3 po 1.000 Din, to


iznosi preko 100,000.000 Din, čistog prihoda.
Kad bi uzeli u obzir i vrednije
drvne Sortimente nego što je ogrjev, onda
ta svota zinosi preko 300,000.000.— dinara
čistog prihoda, a gubitak za nacionalnu
privredu izražen u bruto produktu iznosi
i preko jedne milijarde dinara godišnje.


Dosada razmatrana šumska površina
privatnih šuma uzeta je iz podataka dugoročne
osnove sječa, a prema podacima
koje imaju pojedine općine grada Zagreba
ta se površina smanjuje za 364 ha
i iznosi ukupno 29.063 ha, i to:


Općina ha Općina ha
Zelina 5061 Maksimir 340
Sesvete 3492 Medvešćak 280
Dugo Selo 1560 Gornij grad 160
Vel. Go_rica 1733 Crnomerec 160
Remetinec 2660 Susedgrad 925
Samobor 6570 Zaprešić 5530
Dubrava 542


Na području tih trinaest općina imamo
sedam šumarija. Granice Šumarije Velika
Gorica, Remetinac i Samobor točno se podudaraju
sa granicama njihovih općina.
Šumarija Zelina ima šuma na području općine
Zelina i na području općine Sesvete.
Od privatnih šuma na području šumarije
Zelina pripalo bi 5061 ha, d_akle sve šume
te općine i 2082 ha sa područja općina Sesvete
ili ukupno 7143 ha. Šumariji Dugo
Selo pripalo bi privatnih šuma 2970 ha i
to sa područja općine Dugo Selo 1960 ha,
a sa područja Sesvete 1910. Najteži i najsloženiji
problem privatnih šuma sa područja
općina Dubrava, Maksimir, Medveščak,
Gornji grad, Crnomerec, Susedgrad
i Zaprešić spada u područje šumarije Zagreb
i iznosi 9787 ha. Za vršenje nadzora
nad tim šumama, a na užem području
grada i za čuvanje, za doznaku, izdavanje
izvoznica, kontrolu na malim privatnim
i zadružnim pilanama, kontrolu nad prodajom
ogrjeva, a i tehnike i drugim raznim
poslovima Šumsko gospodarstvo Zagreb
traži od općina 17,741.235 dinara ili
prosječno po ha 610 dinara ili po m3 485
dinara, ako uzmemo da se siječe 36.600 m3.


Šumsko gospodarstvo je postavilo svoj
zahtjev na temelju obračuna pojedinih
šumarija, pa je interesantno osvrnuti se
na te zahtjeve. Šumarija Zelina za navedene
radove na 7143 ha traži 2,550.000 Din.
ili po ha 357 dinara, Šumarija Dugo Selo
za radove na 2970 ha traži 2..522.470 Din.
ili prosječno po ha 849 dinara. Velika Gorica
za 1733 ha traži, 1,538.354 dinara ili


205