DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 53     <-- 53 -->        PDF

RAZNE STRUČNE TEME I PRIKAZI


PRIVATNE SUME NA PODRUČJU
GRAĐA ZAGREBA


Većina privatnih šuma na području
grada Zagreba vezane su na narodne šume
ili su čak uklopljene kao veće ili manje
enklave u narodnim šumama. Manji dio
privatnih šuma sačinjavaju zajedno površinski
jednu cjelinu, potpuno izdvojenu
od narodnih šuma kao što je na primjer
šuma Sušak (400 ha) na području Šumarije
Zelina. Obično u takvim cjelovitim kompleksima
privatnih šuma ima tu i tamo
po koja enklava narodnih šuma. Prema
tome ima slučajeva gdje su manje privatne
šume uklopljene među narodnim šumama
i obrnuto, imamo manjih narodnih šuma
koje su uklopljene među privatnim šumama.
Ovakove enklave bilo jedne ili
druge nemaju točnih međa, jer privatnici
stalno nastoje svoju šumu proširiti na račun
narodnih šuma, pa često dolazi do
sporova.


Treća vrsta privatnih šuma su mali šumarci
između poljoprivrednog zemljišta
potpuno odijeljeni od većih šumskih površina.
Ti šumarci su ili po jarcima i nezgodnom
terenu za poljoprivrednu obradu
ili su među livadama na nižem, obično
poplavnom i vrlo vlažnom terenu. Površina
takvih šumaraka obično je manja od
jednog ha, a često su to i ostaci nekadašnje
šume, osobito na livadama, pa imamo
samo dvadesetak stabala i manje, a još
uvijek, bar na užem području grada, smatramo
to šumom. Ima takvih šumaraka i
u prigorskom, pa čak i u gorskom području
koji su nastali krčenjem šume i pretvaranjem
apsolutnog šumskog zemljišta
u poljoprivredno zemljište, a ostale su šumice
po uvalama i kamenitoj površini ili
su se razvile na pojedinim pašnjacima,
jer ih stoka nije mogla uništiti.


Na području grada Zagreba, prema prikupljenim
podacima od šumarija (a koji
vjerojatno nisu točni) imamo 25.248 vlasnika
koji posjeduju 29.427 ha šumske površine
ili prosječno po jednom vlasniku
dolazi 1,16 ha. Znamo da se mnoge površine
vode u katastru kao šume iako je
zemljište pretvoreno u poljoprivredno.
Prema tome na jednog vlasnika otpada
prosječno manje od jednog ha šume. Ali
ta prosječna površina, koja bi nas mogla
i zadovoljiti, ispada upravo smiješna, kad
se pogleda u katastru. Tako na primjer
na Medvednici imamo privatnika koji
imaju 3 do 20 kvadratnih hvati šume. Če


sto puta se šuma vodi u katastru na osobama
koje su već odavno mrtve, a deseci
njihovih nasljednika se parniče i svađaju
kod sječe i iskorištavanja čak i jednog
stabla. Svi ti nasljednici odnose ne samo
listinac iz šume, nego čak i humus.


Broj domaćinstava
do 3 ha 4-5 ha 6-10 ha preko10 ha
Ukupno
22.575 1.599 768 306 25.248


Svi ti privatnici došli su na različite
načine do šuma. Neki su šumu zadržali
još iz feudalnog doba (turopoljski plemenitaši
i poneki plemići koji su osiromašili),
drugi su se opet obogatili kao trgovci u
kapitalizmu pa kupili šume od feudalaca
i konačno, a tih je najviše, do šuma su
došli i seljaci razdiobom zemljišnih zajednica.
Vrlo mali broj seljaka i radnika dobio
je poslije drugog svjetskog rata male
šumice razdiobom crkvenih šuma i šuma
narodnih neprijatelja i izdajica.


Obrast u privatnim šumama je vrlo
mali. Prekomjerna sječa, većinom na vrlo
degradiranom tlu, snizila je obrast na 0,2
do 0,3. Ima i izuzetaka gdje je obrast potpun,
a to su opet one privatne šume koje
su u planinskim predjelima i koje nemaju
izvoznih puteva, odnosno to su šume gdje
čovjek do sada nije štetno utjecao na prirodnu
šumu odnošenjem listinca i prekomjernom
sječom. Vrlo malo je potpuno
sačuvanih pristupačnih privatnih šuma, a
to su šume naprednijih pojedinaca koji
su svoje šume njegovali bar donekle.


Izvoz drva iz šume kamionima, sve
više asfaltiranih i dobrih puteva, podignuo
je vrijednost drveta i u udaljenijim
krajevima i u nepristupačnijim predjelima,
pa postoji opasnost da će i ono malo
još dobrih privatnih šuma biti vrlo brzo


-posječeno i na tržištu rasprodano.


Na 29.427 ha šumske površine ima
1,664.352 m3 drvne mase ili po ha dolazi
oko 56 m3, a to je jedna petina po prilici
one drvne mase koja bi trebala biti na
ovako upravo odličnom, šumskom tlu.
Godišnje se dopušta sjeći 36.600 m3 ili 2%
od ukupne drvne mase, ali se posiječe daleko
više, jer vlasnici sijeku i bez dopuštanja,
osobito za svoje privatne potrebe
i za ilegalnu trgovinu. Za nepovlasnu
sječu u privatnim šumama niko do sada
nije bio zvan na odgovornost osim na