DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 43     <-- 43 -->        PDF

CRNI BOR (PINUS NIGRA ARN.) U FLORI I VEGETACIJI GRČKE


Prof, dr FRAN KUSAN


Godine 1960, od 28. 6. do 22. 7., organizirao je prof, dr I. H o r v a t
botaničku ekskurziju u Grčku. S njime su na terenu surađivali prof. F.
Kušan i ing. S. B e r t o v i ć, kao i neki istaknuti grčki šumarski stručnjaci.
Istraživani su najzanimljiviji oblici grčke vegetacije na velikom
prostoru od Olimpa na sjeveru do Tajgeta na jugu. Naročita je pažnja
bila posvećena istraživanjima šumske vegetacije. Zbog toga je grčko Ministarstvo
šumarstva i materijalno pomagalo rad na terenu. Inače je
ekskurziju financirao Savjet za naučni rad NR Hrvatske.


Malo je koja zemlja u Evropi pretrpjela tolike promjene u svome biljnom
svijetu kao Grčka. Od iskonskog biljnog svijeta sačuvali su se u Grčkoj samo
oni oblici njezine vegetacije koji se nalaze na teže dostupnim mjestima, prije
svega u najvišim planinskim predjelima. Sve je ostalo čovjek odavnine, kroz
stoljeća i tisućljeća iskorišćivao´ i uništavao, što je i shvatljivo kada znamo koliko´
je stara grčka kultura i civilizacija. A s razvojem civilizacije ide u svakoj
zemlji usporedo i prekomjerno iskorišćivanje njezinih prirodnih dobara. Zbog
toga u Grčkoj, kao i u većini mediteranskih zemalja, i nalazimo samo ostatke,
samo ruševine iskonskog biljnog pokrova. Ostaci šuma, ti najsavršeniji oblici
svake vegetacije, susreću se u Grčkoj slično ostacima starih kulturnih spomenika,
gradova, hramova ... No nisu za to krivi Grci: nijedna država na jugoistoku
Evrope nije bila izložena tolikim seobama, naletima, osvajanjima i pustošenjima
raznih naroda, sve tamo* cd perzijskih i rimskih vremena, od vremena Turaka,
Mlečića, Franaka i dr. Svi su ti stranci ostavili za sobom i u Grčkoj vidljive
tragove, vrlo često i u podizanju spomenika, ali, nažalost, još češće i u
pustošenju šuma kojih je bilo sve manje i manje. ..


Poznato je da je Grčka iza Švicarske najgorovitija zemlja u Evropi. U njoj
su prema tome morale i edafske i klimatske prilike biti vrlo povoljne za razvitak
šuma. Grčka je ustvari izrazito šumska zemlja, ali, nažalost, danas skoro
posve bez šuma (Oekonomopoulos, 1959). Uza sva nastojanja, šume se u Grčkoj
nisu još ni danas obnovile. One su još uvijek sačuvane samo u ostacima. Pa ni
šume na najvišim grčkim planinama, na Tajgetu, na Parnasu i na Olimpu nisu
ništa bolje sačuvane ni pošteđene, premda se već odavno radi vrlo intenzivno
na racionalnom korištenju postojećih šuma. Razvijenije i bolje sačuvane šume
vidjeli smo zapravo u području Pir.dskcg gorja gdje se napr. u okolici Pertulije
nalazi i šumsko dobro- jedinog grčkog Šumarskog fakulteta u Solunu. Možemo
reći da je danas samo jedva jedna četvrtina površine Grčke pokrivena šumama,
dok se druge dvije četvrtine nalaze u degradacijskim stadijima iz kojih bi se
šume mogle razviti. I na tim su površinama nekada rasle razne šume. Jedna se
četvrtina grčkog zemljišta nalazi pod raznim kulturama (najrasprostranjenije su
one u Tesaliji, grčkoj žitnici), na mjestima kojih su nekada isto tako bile šume.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 44     <-- 44 -->        PDF

I prema ostacima tih šuma u Grčkoj može se zaključiti da su one morale
biti (a dobrim dijelom su još i danas) vrlo raznolike. U njihovom sastavu sudjeluje
mnogo raznolikog drveća: od isključivo zimzelenih oblika mediteranskog
karaktera do izrazito planinskog drveća u šumama srednjoevropskog izgleda i
sastava. Naročito je brojno zastupano crnogorično drveće; razni borovi, jele i
čempresi.


Šume se grčke jele i crnog bora uspinju na Tajgetu sve do najviših položaja.
(Foto: F. Kušan)


Kratak pregled šumske vegetacije u Grčkoj


Smještena na krajnjem jugoistoku Evrope, u središtu istočnog Sredozemlja,
gdje je sasvih strana oplakivana toplim morima, Grčka se odlikuje u svom najvećem
dijelu izrazito zimzelenom i vrlo starom vegetacijom. I u toj vegetaciji ima
danas zapravo najmanje oblika sa visokim drvećem, kao što su inače u Sredozemlju
rasprostranjene biljke, česmina (Quercus ilex) i oštrika (Qu. corccifera)
te alepski (Pinus halepensis) i tvrdi bor (Pinus brutia). Prorijeđene šume česmine,
najčešće s oštrikom i planikom (Arbutus unedo i A. andrachne), sa maslinom,
sa tršljom (Pistacia lentiscus) i zelenikom (Phillyrea media) i sa drugim
zimzelenim grmljem susrećemo i danas skoro svegdje u Grčkoj. No nešto bolje
razvijene šume česmine nalazimo u Grčkoj samo u jugozapadnom i zapadnom
obalnom pojasu, uz obale rijeka i u klancima, najčešće na mjestima s više vlage
i sa dubljim tlom. I mediteranski se borovi razvijaju u ljepšim sastojinama uglavnom
izvan najužeg obalnog pojasa. Umjesto visokih šuma, najveći dio zimzelenog
područja (izvan kultura i naselja) prekrivaju tu danas razni oblici degradirane
vegetacije, razne vrste makija, frigana, gariga i kamenjara. Naročito su
za grčku vegetaciju značajne frigane s mnogo vrlo otpornih grmova ili polu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 45     <-- 45 -->        PDF

grmova kseromorfne strukture. Ti se oblici naseljuju na velikim površinama
.s kojih je čovjek na bilo koji način potisnuo šume.


Makije s planikom (Arbutus unedc, dok je A. andrachne kao termofilnija
vezana na niže i sušnije obalno područje) i s oštrikom (Quercus coccifera) zalaze
i dublje u unutrašnjost, gdje se uspinju sve do predjela s listopadnom vegetacijom
termofilnog karaktera. U tome se prelaznom pojasu susrećemo s ostacima
svjetlijih šuma listopadnih hrastova, kao. što su hrast medunac (Quercus lanuginosa),
cer (Qu. cerris), sladun (Qu. canferta) i makedonski hrast (Qu. macedonica).
Svi su ti hrastovi i u Grčkoj najčešće povezani sa zimzelenom vegetacijom. U tome
su pojasu ,na vlažnijim i dubljim tlima, razvijene i šumice pitomog kestena
(Castanea sativa), kao i manje sastojine sa platanama (Platanus orientalis). Sve
su te šume listopadnih hrastova u Grčkoj danas već najvećim dijelom prorijeđene
i degradirane, najčešće u vrlo jednolične gärige sa crnjušama, bodljikavim žutinicama
i sa bujadi.


Znatno su većeg prostranstva još i danas u Grčkoj mediteranske crnogorične
šume, razvijene redovito, u višem, često puta već izrazito planinskom području.
To su specifično grčke šume u kojima glavnu ulogu ima vrlo lijepa grčka jela
(Abies -cephalonica). Njih ima na svim grčkim planinama, često puta u vrlo gustom
sastavu i dosta dobro sačuvane. Sa grčkom se jelom, naročito prema sjeveru,
udružuje vrlo često i obična jela (Abies alba), odnosno prelazni ili bastardni oblik
jele (Abies borisii-regis). Njima se vrlo često pridružuje i crni bor (Pinus nigra
u širem smislu), zatim bukva (npr. na Pindu i drugdje), a na Olimpu i smrč ili
munika (Pinus heldreichii). Jelove šume, kao i šume munike čine na većini grčkih


Unutrašnjost šume crnog bora na podlozi makije u Grčkoj (Tajget)
(Foto: F. Kušan)
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 46     <-- 46 -->        PDF

planina i najgornji šumski pojas. Samo na sjeveru i sjeverozapadu ima na grčkim
planinama i bukovih šuma srednjeevropskog izgleda i sastava. Klekovine planinskog
bora ima samo na krajnjem sjeveru, gdje se javlja i molika (Pinuspeuce).


Grčki crni bor


U sastavu je i u razvitku šumske vegetacije u Grčkoj još i danas vrlo važan
crni bor koji je osobito čest na Peloponezu (Tajget i Parnon, Georgopulos, 1950).
U botaničkoj se literaturi grčki crni bor navodi pod raznim imenima, no najčešće
ipak (Rechinger, Regel, Hayek, Fukarek i dr.) kao Pinus nigra var. pallasiana, U


Orijaški primjerci crnog bora na Tajgetu. (Foto: F. Kušan)


svom Sinopsisu grčke flore Diapulis (1939) ga naziva P. laricio. Prema tome
autoru, crni bor u Grčkoj raste na velikom području od Peristera i Atosa na
sjeveru do Ide na jugu. Javlja se sam ili još češće pomiješan sa sladunom, s grčkom
jelom, sa munikom ili čak i sa bukvom. Raste najčešće na podlozi bez vapna,
na škriljavcima i na flišu, U sjevernoj Grčkoj, u području vlažnije i hladnije
klime raste i na vapnenačkoj podlozi i u nižim položajima (Georgopulos, 1950).


Grčki smo´ crni bor upoznali na više grčkih planina, no najbolje ipak samo
na Tajgetu i na Olimpu. Pa ipak, vrlo je teško, na osnovu samo sabranog herbarskog
materijala, odrediti kojoj zapravo svojti pripada npr. crni bor na Tajgetu.
Izgleda da i na tajgetskim primjercima postoje veće razlike u anatomskim i u morfološkim
osebinama, slično kao što je to ustanovio prije kraćeg vremena (1957)
Vidaković M. za crne borove iz naših krajeva. Nešto će se više moći o tome boru
reći nakon detaljnijeg ispitivanja materijala s uzgojenih primjeraka koje smo
dobili iz sjemenja sa prirodnog staništa. I na osnovu se pristupačne literature
može isto* tako zaključiti da na području Grčke ne raste samo jedna svojta crnog
bora. Već je sada sigurno da se na Tajgetu ne nalazi uopće čista svojta krimskog
bora (pallasiana), ukoliko se uopće taj crni bor, inače općenito rasprostranjen u
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 47     <-- 47 -->        PDF

južnoj Grčkoj, i može uvrstiti u uži krug oblika svojte P. n. var. pallasiana. Izgleda,
po´ svemu da se on više približava svojti tipskog crnog bora koji je u našim
krajevima zastupan posebnim odlikama: ilirskim odnosno dalmatinskim crnim
borom. Sličnost s tim borovima uvjetovana je sigurno istovjetnošću podrijetla,
terenskom povezanošću, kao> i sličnosti ekoloških uvjeta na prirodnim staništima.
Po svemu sudeći areal tipskog krimskog bora niti ne dopire tako daleko na jug
evropskog Sredozemlja. Njegova pojava na Cipru (Rikli), gdje izgrađuje najljepše
šume, još i danas u prastarim i orijaškim primjercima, bila bi zapravo uključena
u područje njegove prirodne rasprostranjenosti (uglavnom Krim i Mala
Azija). Olimp sa dijelom Makedonije, gdje je isto tako* ustanovljen krimski crni
bor, morali bismo uvrstiti u onaj dio areala ovog bora koji je prema zapadu da^leko
isturen i još nedovoljno omeđen. Prema mnogim autorima na tesalskom je
Olimpu krimski bor najvažnije šumsko drvo. Ni za provjeravanje tih podataka
nemamo još dovoljno materijala.


Borove šume rta Tajgetu


Tajget je jedna od najviših grčkih planina (2409 m). Smještena je na južnom
obalnom (uz Jonsko more) rubu Peloponeza, dakle u najjužnijem dijelu Grčke
(južnije je još samo smješten goroviti otok Kreta s visokim planinama —- Ida,
2456 m — i sa vrlo osebujnom mediteranskom planinskom vegetacijom, sa čempresima,
borovima, sa grčkom jelom i nadasve s vegetacijom ježinastih grmova
ili polugrmova astragalusa i ježevca). Na dosta velikom prostranstvu obrasla je
ova klasična grčka planina u svojim vršnim dijelovima gustim jelovim šumama
koje s donje strane obrubljuju čiste ili jcš češće miješane šume crnog bora.


Tako se na blago nagnutim i prema jugu izloženim obroncima ispod glavnog
vrha Tajgeta, a na visini iznad 1000 m, nalaze na velikom prostoru razasuti,
osamljeni ili s jelama izmiješani vrlo slikoviti primjerci crnog bora. Još je više
njegovih ostataka u panjevima koji govore o veličini i starosti tog drveta u ovom
najjužnijem dijelu Evrope. Stara su to stabla koja su sa svojim još starijim
pređima svjedoci velikih promjena i zbivanja koja su se odvijala nekoć u Sredozemlju,
u tom najaktivnijem dijelu Evrope. Oni su sigurno bili svjedoci brojnih
i čestih tektonskih pokreta. Njima se je približavalo ili se od njih udaljavalo
toplo more. Zbog blizine Sredozemnog mora, nikada ih nije ni zahvatio katastrofalni
utjecaj oledbe koja je za pleistocena decimirala njegove srodnike na
sjeveru Balkanskog poluotoka. Zato se i može reći da je to drveće tu sigurno još
od vremena svoga postanka. Ti su borovi preživjeli sve te promjene, jer su već
od početka stekli neobičnu sposobnost da se prilagode i na takve uvjete staništa
na kome se druge biljke još nisu mogle zadržati. I danas su još uvijek zadržali
baš takva nepristupačna mjesta, kao i položaje sa tlom i vegetacijom, u razvoju
kojih su morali, a i danas još moraju, odigrati pionirsku ulogu. U višim se dijelovima
Tajgeta on već mora boriti s isto tako vrlo otpornom i na grčke planine
ograničenom grčkom jelom. S tom je jelom dijelio i istu sudbinu, ugrožen na svim
pozicijama razornim djelovanjem zajedničkog neprijatelja — čovjeka. Naročito
je baš borove čovjek već odavnine sjekao i palio. Zato borovi tu najčešće više
i ne čine prave šume. Tu se crni borovi nalaze na najvišim položajima do kojih
uopće mogu doprijeti. Na tim su mjestima Tajgeta borovi već zašli u područje
izrazitije planinske klime. Visina je tu, do koje dopiru crni borovi, i preko
1600 m. Noći su tu vrlo hladne, dok po danu žarko sunce sve spaljuje. Uza sve te
velike opreke, i edafske su (tlo bez vapna) i klimatske prilike staništa za borove
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 48     <-- 48 -->        PDF

još uvijek vrlo povoljne. Oni su tu razvijeni poput pravih divova: ima ih koji su


jos i sada visoki i preko 35 m, a u promjeru im stablo mjeri i preko 1,5 m.


_ I borovi su tu i jele sigurno najstarije drveće koje je raslo u ovome dijelu


svijeta (u sadašnjim svojtama ili u svojim pređima, već izumrlim oblicima) još


u vrijeme dok su u tom području vladale posve drukčije prilike i terena i okoline


Kasnijim diferenciranjem vegetacije i postepenim prilagođivanjem na nove na


stale prilike, razvili su se i crni borovi, kao uostalom i druge starije tercijarne


biljke, u drveće koje se je s uspjehom moglo rasprostrti i zadržati u višim polo


žajima s izmijenjenim klimatskim i edafskim uvjetima. Drugi su borovi (npr


Pinus halepensis i P. brutia), kao manje plastične biljke, morali zaostati u nižim


toplijim položajima i zadržati karakter izrazitog mediteranskog drveća.


U kontinetalnijem se dijelu Tajgeta crni borovi javljaju već kod 600 m
(700 m), južnije, u toplijem dijelu, istom kod 1000 m. Penju se sve do 1600 i
1700 m. Vezani su više za podlogu bez vapna (ali ih ima i na vapnenačkim terenima),
za razliku od jele koja više naseljuje vapnenačku podlogu po kojoj se
uspinje i više, na strmije i kamene obronke, do predjela, svega nekoliko stotina
metara ispod vrha (do preko 2000 m). Nekada su crni borovi na ovim terenima
bili još više rasprostranjeni, pa je i njihova uloga u razvitku raznovrsne ali još
uvijek primarne vegetacije bila znatno veća. Razvojem progresivnije vegetacije
i evolucijom tla borovi su i tu zaostali samo na manje povoljnim terenima, kao
i na mjestima sa kojih je uglavnom pod utjecajem čovjeka nestala mlađa vegetacija
koju kao složeniju šumsku vegetaciju svojom pionirskom aktivnošću i
pomažu.


Više u unutrašnjosti tajgetskog masiva, tako na primjer u širem području
Artemisije (do koje se dolazi šumskom cestom koja spaja Kalamaju sa Spartom),
javlja se crni bor u još češćim i zatvorenijim sastojinama koje su smještene
između pojasa sa makijama i pojasa sa grčkom jelom. I jelove su šume ovdje
razmjerno dosta prostrane, visoke i mjestimice vrlo dobro razvijene, kojiput
skoro netaknute, ali vrlo često i znatno iskorišćene i posječene. Kao pionir šumske
(u ovom se dijelu Tajgeta još više ispoljuje pionirska uloga crnog bora u


Ostaci crnog bora na Tajgetu (Foto: F. Kušan)
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 49     <-- 49 -->        PDF

nastajanju šumske vegetacije) vegetacije, crni se bor tu naseljuje već i na obroncima
s vrlo- degradirancm vegetacijom u kojoj prevladavaju velika i bodljikava
žutinica (Genista acanthoclades), zatim bujad. (Pteridium aquilinum), trave Dactylis
hispnica, Brachypodium distachia, kržljavi primjerci hrasta medunca i oštrike
(Quercus lanuginosa i Qu. caccifera), mlječika (Euphorbia myräinites) itd.
Inače su ti oblici degradirane vegetacije mjestimice vrlo bujni, sa bezbroj grmova
žutinice koja u cvijetu daje čitavom kraju naročitu žutu boju. Rastom joj pojedini
primjerci prelaze i visinu od jedan metar. Ima ih sve do iznad 1000 ni nadm.
vis. Mjestimice se javljaju vrlo obilno i inače u borovim šumama česti vrijesovi,
Erica arborea i E. verticillata.


Zatvorenije sastojine visokih crnih borova (redovito visokih 10—15 m) nalazimo-
tu i na podlozi vrlo- bujno razvijenih i visokih (i preko 2 m) zimzelenih
grmova kojih ima dosta još i kod 1300m. To su inače vrlo svijetle šume crnog
bora, slične našim borovim šumama na podlozi makije ili poljskim šumama bijelog
bora na podlozi vrištine. I tu je najčešća Erica arborea, dok je E. verticillata
znatno slabije zastupana. Vrlo je čest i Juniperus oxycedrus. Inače tu ima mnogo


i: Dactylis hispanica, Brachypodium distachia, Pteridium aquilinum, Dorycnium
germanicum, D. hirsutum itd. Osim toga, na tim se mjestima zadržavaju i druge
zeljaste i polugrmaste biljke koje općenito rastu u tom dijelu Tajgeta. Navodno
se ovakvi oblici vrk» termofilne vegetacije razvijaju na mjestima gdje su spaljene
ili drukčije uništene jelove šume nižih predjela. Uz veliku pionirsku aktivnost
crnih borova tu će se nakon dužeg vremena opet razviti šume grčke jele. To su
»prave borove šume« u kojima je vrlo toplo i svijetlo- i gdje još niti nema razvijenije
vrste tla. Humusni je tu sloj na podlozi fliša vrlo slabo (jedva je 1 cm debeo)
ili nikako- razvijen. Mršavo je i porozno tlo s mnogo iglica sivkaste do smeđe
boje.
Inače su u čitavom ovom području, naročito u tom razmjerno još niskom
dijelu Tajgeta vrlo česte sječine i paljevine na koje se u velikom broju primjeraka
naseljuje bujad i crni bor, koji kao biljka svijetla ne može dugo- osiguravati
razvitak svome podmlatku. Zato u gušćim borovim sastojinama, u skoro čistim
borovim šumama nalazimo već znatno izmijenjenu situaciju. Zbog gustoće i viših
stabala heliofilni se elementi gube i nestaju. Nema više niti mladih borova,
useljuje se podmladak grčke jele, a s njom i njezine pratilice.


Takvih miješanih, često- puta i skoro- posve čistih borovih šuma upoznali smo
na više mjesta u ovom dijelu Tajgeta. U njima su crni borovi i preko- 22 m
visoki. Zbog oskudice svjetla nema tu više mnogo ni grmova ni ostalog bilja.
Javljaju se još samo pojedinačno- zakržljali grmovi smrike (Juniperus oxycedrus).
Kao nisko- rašće susreću se u tim šumama neke vrste roda Doronicum, Potentilla,
Digitalis, Campanula, zatim Pteridium aquilinum, Brachypodium silvaticum, Aremonia
agrimonioides, Galium rotundifolium, Cirsium eryophorum i vrlo mnogo
mladih jela.


U tom dijelu Tajgeta, a u povezanosti sa razvijenim šumama grčke jele, još
su češći progresivniji stadiji ovakvih borovih šuma koje već posve prelaze u
šume grčke jele. Razvijeni na dubljim tlima i u gušćim sastojinama crni se
borovi tu ne mogu pomlađivati i moraju vremenom degradirati i ustupiti mjesto
jelama koje se same i bez pomoći borova ne mogu naseliti na te degradacijske
stadije sa heliofilnim oblicima. Zbog toga i te naoko prave borove šume, sa prekrasno
razvijenim visokim stablima ne predstavljaju trajnije šumske stadije.
Ovdje je jelo-va šuma klimom uvjetovani i konačni stadij u razvitku šumske ve
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 50     <-- 50 -->        PDF

getacije. Jelove su šume posve zatvorene, vrlo guste i bez svijetla. U njima nema
skoro nikakvih grmova, a od zeljastih biljaka nalaze se tu samo- malobrojne vrste
rodova Galium, Luzula, Cerastium, Geranium, Campanula itd.


Šume crriog bora na Olimpu


Vrlo lijepe šume crnog bora (Pinus nigra ssp. pallasiana, Stojanov i Jordanov,
1938) upoznali smo i na Olimpu, na najvišoj grčkoj planini (2918 m). Olimp je
smješten već znatno sjevernije, u Tesaliji. Pa iako se i ova planina nalazi u blizini
mora, u području s izrazitom zimzelenom vegetacijom (makija!), ipak se u
sastavu biljnog svijeta Olimpa ispoljuje izrazitiji utjecaj visokoplaninske klime
kontinentalnog karaktera. Zato i u vegetaciji ove planine, pored borovih šuma,
susrećemo i bukove šume s više srednjevropsklh biljaka borealnog podrijetla.


Međutim, borove se šume i na Olimpu nadovezuju neposredno na pojas sa
zimzelenom vegetacijom. I tu su ti borovi u svojim najniže smještenim sastojinama
(već kod 500; m nad. vis.) razvijeni vrlo ičesto na podlozi s elementima makije.
Oni su tu smješteni znatno niže od šuma munike kojom se ovdje i završava
(prema gore) pojas šuma. Njihov je optimum razvoja u -pojasu prirodne raspro


Pojedinačno se crni borovi uspinju vrlo visoko na grčkim planinama
(Foto: F. Kušan)


stranjenosti listopadnog drveća termofilnog karaktera (Ostrya carpinifolia, Fraxinus
ornus, Quercus pubescens, Carpinus orientalis, Acer monspessulanum i dr.).
S tim drvećem čini cmj bor miješane (šume u širokom pojasu od 400 do 1000 m.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 51     <-- 51 -->        PDF

U višem pojasu miješa se on i sa prelaznom jelom (Abies borisü-regis), a mjestimice
i sa bukvom nižih položaja.
Pa ipak, šume su crnog bora na ovoj planini drukčijeg sastava cd onih na
Tajgetu. Ove su nam borove šume i bliže: u njima nalazimo i elemente koji su


" inače značajni i za naše šume crnog bora. I podloga je tu sličnija našoj: na podlozi
trošnih vapnenaca tlo je vrlo plitko, kamenito i skeletno, bez izrazitijeg i
debljeg humusnog sloja. Borove šume tu zapremaju određeni pojas šumske vegetacije
koji je ograničen na podlogu karbonata sa rendzinom.


Kao vrlo čestu biljku, koja je vezana za pojas sa borovom šumom na Olimpu,
moramo spomenuti vrstu Staehelina uniflosculosa. Vrlo je značajna i kadulja
Salvia ringens koja ovdje zamjenjuje našu vrstu Salvia brachyodem, inače karakterističnu
za šume crnog bora na Pelješcu (Horvatić, 1958). Osim toga u tim
šumama rastu još i: Dactylis glomerata, Carex humilis, Festuca heterophylla,
Dorycnium germanicum, Galium lucidum, Geranium sanguineum, Teucrium
chamaedrys, Gymnadenia conopea, Thalictrum minus, Brachypodium pinnatum,
Genista radiata, Carlina oarymbosa, Digitalis ambigua itd. Zbog njihove manje
ili veće postojanosti u tome području i na određenoj vrsti tla, takve bismo šume
crnog bora na Olimpu mogli, u smislu tumačenja I. Horvata, uzeti kao posebne
oblike reliktnih šuma, u koje su naknadno i kasnije prodrli i neki noviji elementi.
Da u tome sastavu crni borovi mogu odigrati i ulogu pionira drugih
oblika šumske vegetacije, može se protumačiti u prvome redu izuzetnim svojstvima
te vrste drveća.


Zaključak


Crni borovi u Grčkoj sigurno ne pripadaju samo jednoj svojti, kao što to
navede neki autori, uvrštavajući ih u uži krug oblika podvrste pallasiana, koja je
pod imenom krimskog crnog bora uglavnom rasprostranjena na području Krima
1 u Maloj Aziji. Većina crnih borova u Grčkoj, napose onih koje smo pobliže
upoznali na Tajgetu, pripada po< svemu sudeći, prije široj skupini oblika koji su
preko našeg ilirskog i dalmatinskog crnog bora tješnje povezani s austrijskim
crnim borom. Određeni broj zajedničkih svojstava sa krimskim borom određuje
smještaj grčkih borova na krajnjem jugoistoku Evrope, u krajevima koji su
dugo bili izravno povezani s Azijom. Crni borovi na Olimpu, kao i na nekim
mjestima u Makedoniji pripadaju prema većini autora krimskom crnom boru
koji se tu nalazi na krajnjoj i prema zapadu isturenoj granici svoga areala.


Premda je i crni bor (kao i drugo šumsko drveće) na velikom dijelu grčkih
planina danas već jako potisnut, ipak je on još i sada vrlo važan i aktivan kao
pionir šumske vegetacije koja tu u šumi grčke jele ili drugdje postiže svoj konačni
i klimom uvjetovani stadij,. I na grčkim je planinama crni bor ustvari reliktna
biljka koja se je tu sačuvala u kontinuiranom razvitku od najstarijh tercijarnih
vremena. U vrlo starim i orijaškim primjercima crni je bor u ovome
najjužnijem području svoje prirodne rasprostranjenosti predstavnik onog drveća
koje i drugdje izgrađuje jedan od najstarijih oblika šumske vegetacije. I kao
pionir i kao reliktna biljka, crni bor ni u Grčkoj nije izgubio na svojoj vrijednosti
i aktivnosti. Rasprostranjen je najčešće u području koje je smješteno između
pojasa sa planinskom vegetacijom. iNa tom velikom prostoru izgrađuje on i tu
čiste ih miješane šume najčešće prorijeđenog i degradiranog oblika.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 52     <-- 52 -->        PDF

NAJVAŽNIJA LITERATURA


Diapuli s A.: Synopsis Florae Graecae, Athenai, 1939.
Fukare k P.: Prilog poznavanju crnog bora. — Rad Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Sarajevu, god. Ili, br. 3, 1958.


Gam s H.: Die Tragacantha-Igelheide der Gebirge um Kaspische, Schwarze u.
Mittelländische Meer. — Veröff. d. Geobot. Inst. Rubel in Zürich, Heft 31, Bern
1956.


Georgopulo s A.: Die Forsteinrichtung in Griechenland, Thessaloniki 1950.
Hö r va t I.: Sistematski odnosi termofilnih hrastovih i borovih šuma Jugoistočne
Evrope, — Biološki glasnik, 12, Zagreb, 1959.
Horvati ć S.: Tipološko raščlanjenje primorske vegetacije gariga i borovih šuma.


— Acta botanica croatica, 17, Zagreb, 1958.
Rechinge r K. H. f i 1.: Phvtogeographia aegaea. — Denkschr. d. Akademie d.
Wiss. in Wien, Mathem. — naturw. Klasse, Bd 105, "Wien 1951.
Rege l C.: Pflanzengeographische Studien aus Griechendland und Westanatolien. —
Botan. Jahrb., Bd 73, Heft 1, Leipzig 1943.


Rikl i M.: Das Pflanzenkleid d. Mittelmeerländer, I-HI, Bern.


Sc hm id E.: Prinzipien der natürlichen Gliederung der Vegetation des Mediter


rangebietes. — Mitteil, aus d. Botan. Museum d. Univ. Zürich, 185, Bern 1949.
Stojano v N. i Kitano v B.: Rastiletnite otnošenija na ostrov Tasos. — Bulletin
de l´Institut botanique, vol. I, Sofija 1950.
Stojano v N. u. Jordano v D.: Botanische Studien auf dem thessalischen
Olymp. — Jahrb. d. Univ. Sofia, Physiko — mathem. Fakultät, Bd. 31, Heft 3.
Naturw., Sofia 1938.
Strehlke E. G., Hilf H. H. u. Oekonomopoulos A.: Griechenland-Waldland
ohne Wald. — Holz-Zentralblatt, Nr. 83, 91, 92, 1959.
Vid a ko vi c M.: Oblici crnog bora u Jugoslaviji na temelju anatomije iglica. —
Glasnik za šumske pokuse, 13, Zagreb, 1957.


DRVNO INDUSTRIJSKO PODUZEĆE „TUROPOLJE"


u TUROPOLJU


Pošta Vel. Gorica Osnovano 1911 g. Tel. 81-92


Proizvodi : piljenu građu hrasta, bukve te ostalih
liščara u poznatoj kvaliteti i
mozaik parkete hrasta