DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 39     <-- 39 -->        PDF

općine. Godišnji prihod po ha na pr. uz produkciju od 2.000 kg sijena, po cijeni
od 15 Din za kg, iznosi 30.000 Din.* Ista površina kao smrekova sastojina, uz
´ophodnju cd 80 god., proizvela bi totalnu drvnu masu od oko 800 m3 po ha
(smreka II bonitet po Schwappachu). To uz prosječnu cijenu od 6.000 Din po ms
(šumska taksa: »A« pojas, jela i smreka, pilanski trupci A—B, II razred troškova),
cdbivši troškove pošumljavanja od oko 100.000 Din po ha, iznosi prosječno
godišnje 60.000 Din po ha. Koristi za zajednicu su očigledne.


Arondaciju bi moli izvršiti bilo zamjenom, bilo otkupom enklaviranog .poljoprivrednog
zemljišta. Sporazumno sa vlasnikom možemo eriklavirano zemljište
zamijeniti za zemljište na rubu šume. Na rubu šumskih kompleksa
često puta nalazimo progaljene sastojine bivših zemljišnih zajednica, koji bi
odgovarale za zamjenu. Svejedno nam je da li meliramo njih ili pošumljujemo
dobivene enklave. Prigovor, da se šuma teško podiže na poljoprivrednom zemljištu
mogli bi odbaciti, jer su to manje površine sa sličnim ekološkim prilikama
kao i okolna sastojina. Članovi 57 i 58 »Zakona o iskorištavanju poljoprivrednog
zemljišta« daju mogućnost otkupa enklaviranih čestica. Cijene po
1 km reamfoulirane šumske međe, bez ukopanih graničnih znakova, kreću se od
40.000—80.000 Din, ovisno o kategoriji prohodnosti terena, te o izvađaču. Zajedno´
sa stabiliziranom vanjskom međom 1 km reambulirane međe stoji prosječno
oko> 70.000 Din. Od toga otpada na geodetske radove oko 70%, a ostalo
su troškovi stabilizacije graničnih znakova. Cijena je jednaka, kako za međe
na granicama većeg šumskog kompleksa, tako i iza međe enklava i poluenklava.
Prema tome cijena reambulacije za enklanvu od 1 ha sa stranicama od 400 m
iznosila bi oko 28.000 Din. Mnoge enklave mogle bi se otkupiti sredstvima, koja
bi se uložila u reambulaciju njihovih međa. Da bi to. donekle pokazao, na konkretnim
prilikama, izvadio sam iz katastarskog operata za k. o. Brod na Kupi
općine Delnice podatke o veličini površina, o kulturama i klasama, te dužini
vanjske međe za parcele enklavirane unutar šumskog zemljišta. Izračunao sam
kolika bi bila za njih otkupna cijena, te cijena reambulacije vanjske međe. Rezultati
su prikazani tabelarno. Cijenu gotove reambulacije uzeo sam po 70.000
Din po 1 km (izvođenje, uredno stabilizirana vanjska međa). Kako prometnu
vrijednost zemljišta nisam mogao saznati, jer se takve enklave niti kupuju,
niti prodaju, kao otkupnu cijenu, uzeo sam peterostruki čisti katastarski prihod,
koji iznos je ustanovljen odlukom N. O. kotara Rijeka kao naknada za eksproprirano.
zemljište. Iz tabele vidimo da bi kod manjih enklava cijena reambulacije
bila veća od otkupne cijene, očigledno, je da je bolje otkupiti nego reambulirati,
svakako ako. ima mogućnosti za to. Kod većih enklava otkupna cijena prelazi
cijenu reambulacije, no i ovdje bi se isplatila potrebna ulaganja, jer bi uklanjanjem
enklava i arondacijo-m posjeda odstranili mnoge poteškoće uvjetovane
velikom dužinom vanjske međe (veći broj graničnih znakova, otežana čuvarska
služba), a pogotovo one uvjetovane prolazom drugih vlasnika kroz šumu. Smatram
da bi ovdje šumarski stručnjak, koji predlaže reambulaciju, prema konkretnim
prilikama odlučio, da li je za šumsko gospodarstvo povoljnije da sredstva
predviđena za reambulaciju upotrijebe za čiste reambulacije ih da vrši
otkup enklaviranog zemljišta.


2. Da bi se izvršena geodetska mjerenja mogla i kasnije koristiti, bilo bi
potrebno, barem jedan dio postavljene poligone mreže trajnije stabilizirati. To
* Cijene u članku su na nivou konac 1960. god.