DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 35     <-- 35 -->        PDF

REAMBULACIJA MEĐA ŠUMA OPĆENARODNE IMOVINE
U NR HRVATSKOJ


Ing. ZVONIMIR KALAFADZIĆ


Po »-Zakonu o uređenju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem
(uzurpacijom) zemljišta u općenarodnoj imovini« (Narodne novine br. 31-1958.)
do konca 1963. god. moraju se raspraviti svi takvi slučajevi. Da bi konstatirali i
likvidirali uzurpacije pristupamo reambulaciji šumskih međa.


Tema ovog prikaza bit će 1. historijat problema likvidacije uzurpacija šumskog
zemljišta općenarodne imovine, te osvrt na do sada izvedene reambulacije,


2. prijedlog za racionalizaciju daljnjih radova na reambulacijama, naročito u
svijetlu odredaba »Osnovnog zakona o šumama« (Službeni list br. 16-1961), koje
govore o arondaciji šuma, te shodnoj primjeni »Zakona o iskorištavanju poljoprivrednog
zemljišta« (Službeni list br. 47-1959) u slučaju arondacija šuma, 3.
prijedlog za organizaciju radova na reambulaciji i likvidaciji uzurpacija.
I


U šumskom gospodarstvu potrebno je poznavati točne međe šumskog posjeda,
kako bi se znali vlasnički odnosi, tj. prostiranje pojedinih kategorija vlasništva,
te površina šume, kojom gospodarimo. Površina je, uz drvnu masu, glavni
regulator proizvodnje u šumskoj privredi. Veličine šumskih površina uzimaju
se obično iz katastarskih operata. Vlasnički odnosi uzimaju se kao ispravni onako,
kako su upisani u zemljišnoj knjizi (gruntovnici), a prostiranje pojedinih kategorija
vlasništva uzima se za ispravno onako, kako je zabilježeno u katastarskim
planovima. Katastar registrira uživaoce zemljišta (poreske obveznike), dok zemljišna
knjiga zabilježava vlasnike. Zemljišna knjiga i katastar ustrojeni su na
temelju detaljne geodetske izmjere, izvršene istodobno u obje svrhe, tako da je
isprva stanje u gruntovnici i u katastru bilo identično. Do kasnijeg neslaganja
dolazi uslijed promjena u vlasničkim odnosima, koje u zemljišnoj knjizi nisu
obično provedene, -dok ih katastar ažurnije registrira, jer ne vodi toliko računa


o pravnim osnovama takovih promjena.
Katastarski i zemljišno-knjižni operati, koji su na upotrebi u NR Hrvatskoj,
izrađeni su još -većinom za bivše Austro-Ugarske. Detaljna geodetska izmjera
bila je izvršena grafički, geodetskim stolom, bazirana na triangulacionoj mreži
I, II i III reda, određenoj uglavnom numerički, koja je progušćivana grafičkom
triangulacijom i poligoniranjem. Izmjera je obavljena posebno na austrijskom
dijelu monarhije (Dalmacija, Istra) u vremenu od 1817.—1839. god., te na ugarskom
dijelu (Hrvatska, Slavonija, Međimurje) u vremenu od god. 1848.—1877.
Svrha izmjere bila je čisto fiskalna (u svrhu odmjere poreza), dana je samo horizontalna
predodžba terena, dok visinska nije uopće rađena.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Tehničko održavanje katastra za bivše Austro-Ugarske vršilo se prilično neredovito,
od slučaja do slučaja, a obnova premjera putem potpuno nove izmjere
bilo je vrlo malo. U staroj Jugoslaviji taj je posao gotovo potpuno zamro, jer
je dan prioritet područjima bez ikakovog premjera. Tako je došlo do još većeg
neslaganja stanja na planu i u prirodi. Poslije Oslobođenja, uvođenjem oporezivanja
po dohotku, katastar gubi važnost, tako da nije skoro uopće održavan do
god. 1948. Tada se pristupa reviziji katastra, pogotovo poslije »-Zakona o društvenom
doprinosu i porezima«, koji postavlja načelo- oporezivanja poljoprivredne
proizvodnje na bazi katastra. Međutim to su bile administrativne revizije, utvrđivalo
se posjedovno stanje i kultura samo identifikacijom parcela, a nije se uz
to obavljala i tehnička reambulacija, da se utvrdi stvarna promjena veličine i
oblika parcela. Izmjera novijeg datuma, koje su izvršene i u svrhu katastra, ima
na području NR Hrvatske vrlo- malo, to su uglavnom gradovi i veća mjesta sa
okolinom, dok je dio Like i Gorskog kotara snimljen fotogrametrijsiki. Između
dva rata dio katastarskih općina istočne Slavonije bio- je komasiran, ali i ovdje
treba izvesti tehničku reambulaciju, jer podaci na terenu ne odgovaraju podacima
na planovima. Moglo bi se napomenuti da s novom izmjerom bolje stoje
ravničarski krajevi, dok u planinama novih izmjera gotovo ni nema.


Podaci kojima operiramo´, prilično- su stari i nepouzdani. Od izmjere do danas
dogodile su se s šumskim međama velike promjene, osobito sa međama bivših
zemljišnih zajednica, koje većinom nisu bile omeđene trajnim znakovima. Bivše
državne, imovinske i veleposjedničke šume bile su redovno dobro omeđašene,
ali je i ovdje, kroz duže vrijeme i ratni vihor, došlo do dosta velikih promjena
ili se međa izgubila.


Neuredne međe su smetnja urednom gospodarenju, a često računamo i s površinama,
kojima ne upravljamo. Problem rješavamo reambulacijama i likvidacijom
uzurpacija, čime se stanje u katastru i gruntovnici izjednačuju. Problem
je vrlo star u našoj šumarskoj praksi, tako da u Šumarskom listu skoro od početka
izlaženja god. 1878., stalno- nalazimo napise, koji ga tretiraju. Tehničko
izvođenje radova nije se do danas gotovo promijenilo-, nego samo propisi i zakoni
po kojima se uređuje. Iz povijesti problema se vidi, da je on neprestano aktualan,
stalno rješavan, ali ga, uslijed ratova i drugih prilika, nije bilo moguće do
danas rješiti.


Podloga uredovanju danas je, već prije navedeni, »Zakon o uređenju imovinskih
odnosa nastalih samosvlasnim zauzećem (uzurpacijom) zemljišta u općenarodnoj
imovini«, koji propisuje i rok do konca 1963. god., do kada se svi takvi
slučajevi imadu raspraviti. Isti prcblem bio je tretiran i u »Zakonu o izmjenama
i dopunama člana 36 Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji-« (Službeni list br.
101-1947.), koji je određivao rok od dvije godine, te u »Zakonu o proglašenju
zemljišnih i njima sličnim zajednicama, te krajiških imovnih općina, općenarodnom
imovinom« (Narodne novine br. 36-1947.), gdje nije bilo roka za rješavanje
pitanja uzurpacija. Danas se priznaju uzurpacije do veličine od 8 k. j. , izvršene
prije 6. travnja 1941. god., ako je šumsko zemljište pretvoreno u poljoprivredno.
Ne priznaju se uzurpacije s naslova dosjelosti, Šuma se ne može priznati u vlasništvo
uzurpantu, osim ako se radi o manjim izoliranim površinama, ali samo
do veličine 2 k. j . Uz to se primjenjuju propisi o agrarnom maksimumu.


Reambulacije su do sada izvodili geodetski i šumarski stručnjaci. Geodetska
uprava NR Hrvatske i Sekretarijat za Šumarstvo i lovstvo izdali su zajednički
1955. god. »Tehničke upute za reambulaciju međa i likvidaciju uzurpacija na
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 37     <-- 37 -->        PDF

zemljištu općenarodne imovine«, a pojedini stručnjaci Sekcija za uređivanje žurna
dobili su pravo potpisa reambulacionih elaborata. »Uredbom o organizaciji
geodetske službe« (Narodne novine tor. 47-1961.) to im je pravo ukinuto.


Većinu novijih reambulacija izvršili su geodeski stručnjaci. Cijene rada određene
su ugovorom sklopljenim između investitora i izvađača, poslije obavljenih
jeftimbi, a plaća se po- kilometru reambulirane vanjske međe. Geodetsku osnovu
tih rado-va čini većinom poligona mreža, koja je oslonjena na tzv. »stalne točke«,
dobivene identifikacijom nekih karakterističnih točaka na planu i u terenu (tromeđe,
četveromeđe, koje su kontrolirane odmjeranjima), a vrlo rijetko na točke
državnog triangulacijskog sistema. Mreža je stabilizirana drvenim kolcima, skoro
nikad na trajan način. Izmjera se uklapa u stare katastarske planove, koji su
uslijed nestabilnosti crtaćeg papira promijenili prvobitne dimenzije. Nova se
izmjera obično kartira u originalnom mjerilu, te je potrebno stare planove »rastegnuti
«, poništiti usuh ili rasuh, da bi ih imogli uporediti sa novom izmjerom.
Neki kartiraju novu izmjeru usušeno, zato da ne moraju kod starih planova poništavati
usuh. To< je kompliciranija metoda, jer su promjene papira u raznim
smjerovima različite. Poligona mreža kartira se po koordinatama. Koordinate
veznih trigonometara državnog premjera transformiraju se iz Gauss-Krüggerovog
u sustav starog katastarskog plana (Kloštar-Ivanički, Budimpeštanski, Bečki).
Koordinate »stalnih točaka« su ili dane u nekorn lokalnom sustavu iz kojeg se
kasnije preračunavaju u sustav starih planova, ili su skinute grafički sa starih
planova. Omeđavanje po novom stanju izvršeno je većinom solidno*, trajnim
mednim znakovima.


Sekcije za uređivanje šuma,osim do u nazad par godina, nisu uglavnom
radile na poslovima reambulacija. One su doduše pri uređajnim radovima snimale
vanjsku među, ali promjene nisu registrirane u katastru. Obično se radi
tako, da se staro katastarsko stanje za. pojedine gospodarske jedinice prepantografira
iz katastarskog mjerila 1 : 2880 u mjerilo 1 :10 000, na tvrdi papir, a u
ovu tvrdu mapu uklapaju se sva nova mjerenja, obavljena većinom geodetskim
stolom ili busolnim teodolitom, kartirana prethodno na paus-papir. Ta tvrda
mapa korištena je za izradu gospodaske karte tretiranog područja u mjerilu


1 :10 000. Negdje su se nova snimanja kartirala u mjerilu 1 :2880 i unosila
u vlastite kopije katastarskih planova, a tek se tada, radi izrade gospodarske
karte, pantografiralo u mjerilo 1 :10 000, međutim obično se nisu vršila potrebna
cijepanja katastarskih čestica i sastavljali prijavni listovi, tako da su promjene
konstatirane samo interno, a nisu provađane u katastru. Time se stanje u katastru
nije promijenilo i pojedina gospodarska jedinica (šumarija) ima dvije
površine, onu koja je iskazana u katastru i onu u uređajnom elaboratu.
U mnoge veće komplekse šuma ONI uvukle su se enklave i poluenklave
poljoprivrednog zemljišta, pa su međe razvedene i dugačke, osobito u planinskim
krajevima, gdje poljoprivrednog zemljišta ima malo, te je okolni seljak
stoljećima nagrizao šumu da bi došao do životnog prostora za rastuće stanovništvo.
Mnoge enklave nastale su krčenjima na zemljištu bivših veleposjeda,
koje su okolni seljaci uživali kao zakupnici, a poslije agrarne reforme 1918. god.
i kasnije dobili su ih u trajno vlasništvo.


Stanje međa može nam ilustrirati uporedba površine i dužina međa Šumarije
Zalesina (Gorski kotar) i šumskog predjela »Lubardenik-Jamaričko brdo«
Šumarije Lipovljani (Slavonija). Površina Šumarije Zalesina je 2.389 ha„ sa
vanjskom međom 84 km, a površina predjela »Lubardenik-Jamaričko brdo«
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 38     <-- 38 -->        PDF

1908 ha, sa vanjskom međom 27 km. Dakle uz odnos površina 1,3 :1 odnos
dužine međa je 3 :1. Na većem potezu vanjske međe nalazi se i veći broj graničnih
znakova, omeđašenje poskupljuje, a otežano´ je i čuvanje i održavanje vanjske
međe. Tako ima oko Zalesine prosječno 30, a ko »Lubardenika-Jamaričkog
brda« 14 graničnih znakova na 1 km, dakle odnos je 2 :1.


Prilikom reambulacija moraju se preispitati sve izgubljene međe šuma ONI,
dakle i na granicama velikih kompleksa, a i na međama enklava i poluenklava.
Sve te međe ulaze u cijenu koštanja pojedinih reambulacija. Kada je ona pak
završena (uz dosadašnji način rada da se samo konstatira postojeće stanje na
terenu), opet je ostala velika dužina međa sa svim lošim osobinama, uz opasnost
da nakon nekog perioda opet dođemo do istog stanja. Tome doprinosi i nestabilizirana
geodetska osnova, pa je onemogućeno lako obnavljanje nestalih dijelova
vanjske međe i opet će vremenom biti potrebna veća mjerenja.


II


Prilikom reambulacija ulaže se znatan trud i materijalna sredstva. Da bi
one što bolje odgovorile svrsi iznosimo neke prijedloge za racionalizaciju izvođenja
reambulacija.


1. Reambulacije ne bi smjele biti deskriptivne, da samo konstatiraju postojeće
stanje, bez obzira kakvo je. Morale bi biti konstruktivne, radikalne. Paralelno
sa obnovom međa i likvidacijom uzurpacija trebao bi se rješavati kompleks
šumarskih problema, koji se javljaju zajedno, kao razvedenost i dužina međa,
rascjepkanost površina, veliki broj enklava i poluenklava, da bi se dobilo takvo
stanje, koje stvara što bolju osnovu za racionalno šumsko gospodarstvo. Uporedo
sa reambulacijom trebalo bi arondirati šumske površine. Arondaciju nam omogućuje
»Osnovni zakon o šumama« (Službeni list br. 16-1961.), čiji članovi 42
i 43 rješavaju to pitanje, uz svrsishodnu primjenu poglavlja o afondacijama u
»Zakonu o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta« (Službeni list br. 47-1959.).
Od enklaviranih poljoprivrednih površina imaju njihovi posjednici većinom
male koristi. One se nalaze često na lošem tlu, obrasle su uglavnom livadama sa
slabim florističkim sastavom, negdje uzimaju maha bujad i vrijesak. Prihod od
takovih livada je nizak, te se na lošim bonitetima, na pr. na višim položajima
Gorskog kotara, može računati sa tek oko 2.000 kg sijena po ha godišnje. Proizvodnja
bi se mogla povisiti gnojenjem, kaleifikacijom, fosfatizacijom, ali za
to posjednik nema sredstava, a često ni interesa. Za uključivanje u organiziranu
proizvodnju, kako to zahtijeva. »Zakon o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta
«, da bi se osigurala što bolja proizvodnja na svim poljoprivrednim površinama,
nema uvjeta, naročito radi malih površina razbacanih unutar šumskih
kompleksa sa slabim komunikacijama. Prilikom uređajnih i reambulacionih radova
našao sam mnogo tih površina zapuštenih i napuštenih, kako obrašćuju
korovom, kupinom, u njih pomalo prodire šumska vegetacija (trepetljika, breza,
iva). Pretvaranje u prvobitnu poljoprivrednu kulturu bilo bi skopčano s dosta
troškova, a za pretvaranje u šumu bilo´ bi potrebno izvršiti pošUimljavanje, što
vlasnici uglavnom ne čine. Ako se te površine ne mogu privesti racionalnoj
poljoprivrednoj proizvodnji, trebalo< bi ih uklopiti u šumsku produkciju. Primijenili
bi članove 51 i 52 navedenog Zakona, koji govore o mogućnosti iskorištavanja
poljoprivernog zemljišta i u nepoljoprivredne svrhe, što mora biti
obrazloženo investicionim programom i odobreno odlukom Narodnog odbora
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 39     <-- 39 -->        PDF

općine. Godišnji prihod po ha na pr. uz produkciju od 2.000 kg sijena, po cijeni
od 15 Din za kg, iznosi 30.000 Din.* Ista površina kao smrekova sastojina, uz
´ophodnju cd 80 god., proizvela bi totalnu drvnu masu od oko 800 m3 po ha
(smreka II bonitet po Schwappachu). To uz prosječnu cijenu od 6.000 Din po ms
(šumska taksa: »A« pojas, jela i smreka, pilanski trupci A—B, II razred troškova),
cdbivši troškove pošumljavanja od oko 100.000 Din po ha, iznosi prosječno
godišnje 60.000 Din po ha. Koristi za zajednicu su očigledne.


Arondaciju bi moli izvršiti bilo zamjenom, bilo otkupom enklaviranog .poljoprivrednog
zemljišta. Sporazumno sa vlasnikom možemo eriklavirano zemljište
zamijeniti za zemljište na rubu šume. Na rubu šumskih kompleksa
često puta nalazimo progaljene sastojine bivših zemljišnih zajednica, koji bi
odgovarale za zamjenu. Svejedno nam je da li meliramo njih ili pošumljujemo
dobivene enklave. Prigovor, da se šuma teško podiže na poljoprivrednom zemljištu
mogli bi odbaciti, jer su to manje površine sa sličnim ekološkim prilikama
kao i okolna sastojina. Članovi 57 i 58 »Zakona o iskorištavanju poljoprivrednog
zemljišta« daju mogućnost otkupa enklaviranih čestica. Cijene po
1 km reamfoulirane šumske međe, bez ukopanih graničnih znakova, kreću se od
40.000—80.000 Din, ovisno o kategoriji prohodnosti terena, te o izvađaču. Zajedno´
sa stabiliziranom vanjskom međom 1 km reambulirane međe stoji prosječno
oko> 70.000 Din. Od toga otpada na geodetske radove oko 70%, a ostalo
su troškovi stabilizacije graničnih znakova. Cijena je jednaka, kako za međe
na granicama većeg šumskog kompleksa, tako i iza međe enklava i poluenklava.
Prema tome cijena reambulacije za enklanvu od 1 ha sa stranicama od 400 m
iznosila bi oko 28.000 Din. Mnoge enklave mogle bi se otkupiti sredstvima, koja
bi se uložila u reambulaciju njihovih međa. Da bi to. donekle pokazao, na konkretnim
prilikama, izvadio sam iz katastarskog operata za k. o. Brod na Kupi
općine Delnice podatke o veličini površina, o kulturama i klasama, te dužini
vanjske međe za parcele enklavirane unutar šumskog zemljišta. Izračunao sam
kolika bi bila za njih otkupna cijena, te cijena reambulacije vanjske međe. Rezultati
su prikazani tabelarno. Cijenu gotove reambulacije uzeo sam po 70.000
Din po 1 km (izvođenje, uredno stabilizirana vanjska međa). Kako prometnu
vrijednost zemljišta nisam mogao saznati, jer se takve enklave niti kupuju,
niti prodaju, kao otkupnu cijenu, uzeo sam peterostruki čisti katastarski prihod,
koji iznos je ustanovljen odlukom N. O. kotara Rijeka kao naknada za eksproprirano.
zemljište. Iz tabele vidimo da bi kod manjih enklava cijena reambulacije
bila veća od otkupne cijene, očigledno, je da je bolje otkupiti nego reambulirati,
svakako ako. ima mogućnosti za to. Kod većih enklava otkupna cijena prelazi
cijenu reambulacije, no i ovdje bi se isplatila potrebna ulaganja, jer bi uklanjanjem
enklava i arondacijo-m posjeda odstranili mnoge poteškoće uvjetovane
velikom dužinom vanjske međe (veći broj graničnih znakova, otežana čuvarska
služba), a pogotovo one uvjetovane prolazom drugih vlasnika kroz šumu. Smatram
da bi ovdje šumarski stručnjak, koji predlaže reambulaciju, prema konkretnim
prilikama odlučio, da li je za šumsko gospodarstvo povoljnije da sredstva
predviđena za reambulaciju upotrijebe za čiste reambulacije ih da vrši
otkup enklaviranog zemljišta.


2. Da bi se izvršena geodetska mjerenja mogla i kasnije koristiti, bilo bi
potrebno, barem jedan dio postavljene poligone mreže trajnije stabilizirati. To
* Cijene u članku su na nivou konac 1960. god.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 40     <-- 40 -->        PDF

190
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 41     <-- 41 -->        PDF

bi neznatno poskupilo izvođenje radova, a doprinijelo bi ,cdržavanjqu međa, jer
bi se sa tih točaka u svako vrijeme moglo uspostaviti staro stanje. Za svaku
stabiliziranu točku treba načiniti položajni opis. Za čitavu šumu trebao bi se
napraviti opis međa i položajni opis za svaku lomnu točku, sa odmjeranjima od
karakterističnih točaka terena, kako bi izgubljene međaše kasnije lakše pronalazili.
Treba nastojati da međa bude što povoljnija (manje izlomljena, duži
pravci), kako bi se .skratila i racionalizirala.


3. Da bi se geodetska mjerenja prilikom uređajnih radova mogla iskoristiti
i za reamibulacije, vanjsku među trebalo bi snimati samo teodolitom, a vlakove
Vezati na što ibolje određene »stalne točke« ili, ako u blizini postoje, na točke
triangulacije. Ako je mreža trigonometara rijetka, trebalo bi je progustiti po
kojom umetnutom točkom. Poskupljenje bi prema dužini međe bilo neznatno.
Na planovima sitnijih mjerila (1 : 10 000 i sitnije) ne bi smjeli vršiti uklop
nove izmjere i računati površine, jer se tako dobiveni podaci o promjenama ne
mogu iskoristiti za provedbu u katastru i gruntovnici.


4. Pomoć i olakšanje u izvođenju reambulacija bila bi i saradnja šumarstva
sa drugim strukama pri izvođenju novih fotogrametrijskih avio-snimanja za razne
svrhe. Signahzacijom dovoljnog broja točaka prije snimanja dobile bi se
"kasnije fotogrametrijskirn putem njihove koordinate i na njih bi tada mogli
Vezati izmjeru u svrhu reambulacija. Organizacija snimanja samo u šumarske
svrhe bila bi vjerojatno preskupa, međutim udruživanjem sredstava više raznih
investitora dobili bi, uz relativno nisku cijenu, recentni snimak tretiranog područja
sa svim pojedinostima, koje drugim načinom nije moguće postići. Ti
snimci sa signaliziranim i određenim točkama mogli bi se dobrim izborom sezone
snimanja upotrijebiti ne samo u svrhu reambulacija, nego i u mnoge druge
svrhe (izrada plana u željenom mjerilu, izlučivanje sastojina, identifikacija vrsta
itd.). Taj način rada pokazao je dobre rezultate prilikom snimanja doline
gornjeg toka rijeke Kupe, gdje su sudjelovali »Elektroprojekt« Zagreb i Šumarije
Zalesina i Skrad, te kod snimanja Lonjskog polja, gdje su sudjelovale i
područne šumarske organizacije.
III


Problem reambulacije šumskih međa i likvidacije uzurpacija šumskog zemljišta
je specifičan šumarski problem. Njegovo organizacijsko rješenje trebalo
bi tražiti unutar šumarstva, jer postoji i oprečno smatram nepravilno,
mišljenje, da bi se uzurpacijama trebali baviti samo geodetski i financijski organi,
a ne i šumarski. Najbolje bi bilo, da se unutar postojećih Sekcija za uređivanje
šuma osnuju posebne geodetske sekcije, koje bi se bavile samo reambulacijom.
Time bi rad bio koncentriran i obavljen pod boljim uvjetima nego kod
drugih izvađača. Osigurala bi se provedba reambulacija i mehorativnih zahvata
na način, koji najbolje odgovara šumarstvu. Financiranje bi bilo osigurano
sredstvima, koja se i sada daju u tu svrhu.,


Šumarski stručnjaci danas nemaju pravo da se bave poslovima reambulacija.
Smatram da oni imaju kvalifikacije za taj posao. Mora se napomenuti da
su reambulacije šumskih međa u vremenu prije i poslije I svjetskog rata radili
većinom šumarski stručnjaci, a i zadnje vrijeme su se opet afirmirali na tom
poslu. Predlažemo da se poradi na tome da šumarski stručnjaci opet dobiju
pravo da u području šumarstva rade na reambulaciji međa.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 42     <-- 42 -->        PDF

LITERATURA:


1.
DERETA inž. M.: Omeđašenje šuma na temelju kopija katastralnih nacrta, Šum.
list 1929., strana 147.
2.
DESPOT A.: Geodetsko snimanje šuma, Šum. list 1929., strana 342.
3.
DOJKO VIC VELIM: Reambulacija šumskih međa, Sum. list 1906., strana 81.
4.
H.: Litografirane kopije katastarskih mapa, Šum. list 1903., strana 14.
5.
HLAVINKA: Reambulacija međa na osnovu katastralnih mapa, Šum. list 1906.,
strana 26.
6.
SMILAJ inž. IVAN: Agrarne operacije, Šumarska enciklopedija I svezak, Zagreb
1959.
7.
Tehničke upute za reambulaciju međa i likvidaciju uzurpacija na zemljištu općenarodne
imovine, Šum. društvo N. R, H., Zagreb 1955.
8.
TOMASEGOVIC dr ZDENRO: O problematici snimanja šumskih površina, šum.
list 1958., strana 27.
9.
TOMlC dr MIRKO: Stanje državnog premjera i katastra zemljišta u FNRJ, Zagreb
1953.
10.
Zakon o uređenju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem (uzurpacijom)
zemljišta u općenarodnoj imovini, Narodne novine br. 31-1958.
11.
Zakon o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta, Službeni list br. 47-1959.
12.
Osnovni zakon o šumama, Službeni list br. 16-1961.
IZAŠAO JE IZ ŠTAMPE


OSNOVNI ZAKON 0 ŠUMAMAi
ZAKON M A NRH


0 Š U IVI A


OBA SU ZAKONA ZAJEDNO UVEZANA. — FORMAT DŽEPNI.


OPSEG 64 STRANICE
CIJENA 150 DINARA


NARRUDŽBE PRIMA:


SAVEZ ŠUMARSKIH DRUŠTAVA


ZAGREB
MAŽURAN1ĆEV TRG 11