DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Starost sadnica: Colutea jedno i dvogodišnja, primorski bor dvogodišnji alepski
bor jednogodišnji. Infekcija sadnica vršena sa zemljom iz detelišta.


Rezultati: Registracija uspeha sadnje u I960, godini 94,37%. Prigodom registracije
biljke su razvrstane u visinske klase kako sledi:


Tab. 13
Uspeh sadnje po visinskim klasama u Vo


Visinska klasa cm 5 — 30 31 — 60 61 — 90 91 —130 Svega


Broj biljaka u /«
ukupnog broja 41,5 41,6 13,1 3,8 100,0


Biljke u klasi 5—30 cm potiču većinom od jednogodišnjih manjih sadnica.
Te biljke nisu uspele da izmene svoj izgled ni nakon rezanja, pa ih treba smatrati
kao neuspele. Prema tome uspeh je bio 58,5%. Rezultat koji sledi iz ovog
ogleda je: na jače degradiranim površinama treba upotrebljavati samo dvogodišnje
jake sadnice legumino-za visoke najmanje oko 50 cm.


Kulture na osnovnim esperimentalnim poljima osnivane su do sada samo
sa 1—2 vrste grmlja i sa 1—2 vrste četinara, dok krmno prizemno polugrmlje
nije još sađeno.


B) PROIZVODNOST KULTURA


Prva ispitivanja proizvodnosti po- hektaru odraslih kultura dala su sledeće
rezultate:
Colutea arborescens od 7—20 mtc/ha
Petteria ramentacea od 15—30 mtc/ha


Prva cifra se odnosila na jače degradirane kamenjare, a druga na slabije.
Novija opažanja pokazala su, da proizvodnost Colutea arborescens može da bude
još veća naročito ako- se prve dvije godine redovno vrši okopavanje kulture po
nekoliko puta godišnje. U tom slučaju može se očekivati prinos i do 30; mtc suve
krme po hektaru.


Na pomenutom eksperimentalnom polju Kozino koje se nalazi na jakom
stepenu degradacije proizvodnja lisnika dve godine nakon sadnje u prvom stadiju
obraščivanja iznosila je 1,43 mtc/ha. Proizvodnja te kulture u 5—6 godini
ocenjena je sa 7,2 mtc/ha. za isti broj sadnica. Ako se broj sadnica u drugom
stadiju povećava za 100% kako je predviđeno- proizvodnost takve kamenjare može
da iznosi do 15 mtc suve krme po- hektaru (a ,to je prošek proizvodnje sena na
livadama mnogih područja Mediterana), koja je po- svojo-j krmno-j vrednosti jednaka
barem dva puta većoj količini dobrog sena, tj. izražena u senu iznosila bi
barem 30 mtc.


C) TROŠKOVI PODIZANJA KULTURA


Analizu troškova podizanja kultura krmnih leguminoza izvršili smo na eksperimentalnom
polju Kozino-. Kako- se to- polje nalazi na jako degradiranom terenu
na kojemu kamenitost iznosi i do 70% površine, morala se zemlja za veliki
broj rupa donositi. Radi toga su mo-rali i troškovi podizanja kulture na takvom