DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 27     <-- 27 -->        PDF

naučnog i ekonomskog interesa, da se ispita osnivanje kultura u meliorativnom
i proizvodnom pogledu, najprije na onom stadiju degradacije posle kojega je
sasvim očigledno´, da nema nikakvog izgleda za uspeh podizanja kultura ove
vrsti i namene. Metodika tako polarno postavljenog eksperimenta je u ovom
slučaju sasvim na mestu, jer je jasno* da je proizvodni potencijal svih stadija
manje degradacije veći a troškovi podizanja kultura manji.


Drugi tip eksperimentalnih polja se osniva na degradacijskom stadiju koji
nije više podesan ni za jednu granu rentabilne poljoprivredne proizvodnje. To
su degradirane površine koje sa smaraju podesne za šumske kulture. Očigledno
je, da će kulture krmnih vrsta na ovakvim terenima dati zadovoljavajuće rezultate.
Prema tome su te kulture od neposrednog privrednog interesa. Što se
tiče obradivih površina ili neobrađenih ali podesnih za intenzivne poljoprivredne
kulture, o kojima će se još govoriti.


Do sada su na jadranskom krškom području podignuta iz prve grupe sledeća
eksperimentalna polja:


Tab. 12


Pregled eksperimentalnih polja


Broj Naziv polja Ha Krmne vrste Šumske vrste


1. Kozino 3,61 Colutea arboresc.
Eleagnus angust.
PinusPin us
maritima
halepensis
2. Karlobag 1,00
Coronilla emerus
Elaeagnus angust.
Colutea arboresc.
Pinus pallassiana
3. Muć 2,00 Colutea arboresc.
Coronilla emerus Pinus nigra


Pored tih polja osnovano je jedno manje polje proizvodnog karaktera na
zemljištu jedne poljoprivredne zadruge.


Za nas je od najvećeg interesa eksperimentalno polje Kozino, pa ćemo izneti
neke podatke za to polje. Osnivanje ovoga polja je predviđeno u dva stadija,
jer je ono> danas obraslo sa Juniperusom. U prvom stadiju je zasađeno


1.670 sadnih mesta po> ha sa Colutea arborescens, a 196 sa borovima. U drugom
stadiju posle potpuno* razvijenog prvog stadija uklanja se još jedan deo Juniperusa
i broj sadnih mesta za leguminoze povećava se za 100%, dok broj borova
ostaje isti. Ostali podaci za ovo polje su sledeći:
Geološka podloga: kredni vapnenci
Tip tla: braunizirana crvenica, pH = 6.6
Vegetacijsko područje: prelazna zona Quercetum ilicis — Carpinetum orien


talis
Nadmorska visina: 65 m
Vegetacija degradacijskog stadija: Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicaea,
Chrysopogon grillus i dr.
Karakteristika stadija degradacije: kamena podloga i mrtvi kamen pokrivaju
oko 70% površine
Površina polja: 3,61 ha, obrađeno 2,23 ha
Shema sadnje: redovi na 25 m svaki deseti red bor. Jame 50 X 50 X 50 cm.