DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Petteria ramentacea (syn. Cytisus ramentaceus) je endem Balkanskog poluostrva,
te u samoj Jugoslaviji ima sasvim ograničen areal rastrcstran jenja u
Crnc-j Gori, Hercegovini i Dalmaciji (7).


6. Struktura vrsta u kulturama
Vrste krmnog šumskog drveća, grmlja i niskog žbunja je najcelishodnije
upotrebljavati u grupama radi boljeg korištenja zemljišta prema stanišnim
ustavima. Grupe treba uvek sastavljati od gornje etaže krmnog grmlja i šumskih
zaötitnih vrsta, te prizemne etaže niskog žbunja. Navodimo nekoliko
takvih grupa u tabeli broj 9.


Jasno je, da je moguće sastaviti veliki broj grupa na takav način da oneodgovaraju
ekološkim uslovima lokalnog područja. Gore navedene grupe nisu
još u takvom sastavu sađene, one su formirane na osnovu opažanja kao baza
za postavljanje ogleda.


U pregledu br. 9 pojavljuju se kao krmne vrste: Ailanthus glandulosa i
Sambucus ebulus koje obično smatraju kao vrste koje stoka ne jede. Naša ispitivanja
utvrdila su da postoji u Dalmaciji odlika Ailanthusa bez mirisa s kojom
se goveda vrlo dobro- hrane. Sambucus ebulus je vrsta koja se odlikuje velikim
sadržajem masti do- 11%, a upotrebljava se za ishranu stoke u slivom stanju
nakon što odleži izvesno vreme.


7. Introdukcija stranih vrsta
Znatne mogućnosti za povećanje asortimana vrsta pruža introdukcija stranih
vrsta. Pri tome treba imati u vidu da introdukcija neke vrste vrlo često
ne uspeva i pored postojanja potpunog ekološkog analoga. Na jadranskom
krškom području bura onemogućava introdukciju drugih vrsta, koje bi inače*
po svim ostalim ekološkim uslovima mogle vrlo dobro da uspevaju. Na nekim
mestima jadranske obale zasađena je u manjoj količini strana leguminoza Medicago
arborea. Opažanja su pokazala da ona u području Carpinetuma orientalis
strada od mrazeva i bure, a osim toga bolje rezultate može da daje samo na.
boljim tlima. Prema tome naše domaće leguminoze su u znatnoj prednosti u
degradiranom području submediterana pred tom vrstom. No bez obzira na to
treba strane vrste unositi u sve šire oglede. Na nekoliko mesta u Dalmaciji je
posijana Lespedeza sericea u cilju proizvodnje domaćeg semenja, ali nisu još;
osnivane kulture s njom.


8. Upotreba šumskih vrsta za melioraciju degradiranih pašnjaka
Krmne grmolike vrste, iako su meliorativne vrste tj. unose u tlo znatne
količine organske materije i azota, usled iskorištavanja ne mogu da efikasno
vrše melioraciju. Istina je da krmne leguminoze mogu usled vrlo dubokog
korenovo-g sistema da iskorištavaju dugi niz godina tlo, ali ipak treba prigodom
podizanja tih kultura pomišljati na trajniju melioraciju i zaštitu tla kao i na
perspektivnu pro-menu korištenja tih površina. To- se postizava unošenjem
izvesnog manjeg procenta šumskih četinarskih vrsta u kulture krmnih leguminoza.
Četinari se unose nakon što je kultura leguminoza postigla visinu cd