DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 17     <-- 17 -->        PDF

vrste drveća u niskom uzgoju. S obzirom na mozaički karakter promene ekoloških
uslova na jadranskom krškom području nije moguće sa malim brojem
vrsta u svakom području postići povoljne rezultate, već je potrebno da asortiman
vrsta bude što veći. Vrlo opsežna i detaljna istraživanja flornog sastava
degradacijskih stadija krškog područja, koja nisu još ni završena na ćelom
području, pokazala su da ti stadiji obiluju grmolikim vrstama kao i polugrmljem
leguminoza visoke krmne vrednosti. Međutim to je rečeno sasvim
teoretski: u stvari na degradiranim pašnjacima — kamenjarama krškog područja
tih vrsta u glavnom nema, ponekad se mogu preći desetine kilometara,
a da se ne naiđu vrednije vrste leguminoza, iz prostog razloga što* su te vrste
usled prekomerne ispaše pojedene i ne obnavljaju se. One se pojavljuju u
stadijima progresije nakon zabrane paše relativno dosta brzo (sa gledišta dinamike
vegetacije). Opažanja na jednom degradiranom pašnjaku srednje Dalmacije
pokazala su, da se broj korisnih niskih leguminoza pete godine nakon
zabrane povećao1: jednogodišnjih od 2 na 12 vrsta, a trajnog polugrmlja od
nijedne na tri vrste. Više grmolike leguminoze prirodno se pojavljuju tek nakon
dužeg perioda zabrane ispaše. Na taj način su tek istraživanja procesa regresije
i progresije vegetacije kao. i flornog inventara tih stadija mogla da dadu dovoljan
asortiman domaćih adaptiranih vrsta. No pored toga su istraživanja dala


mogućnost da se na svakom užem degradiranom području uspešno upotrebe
odgovarajuće vrste krmnih leguminoza.


Osim raznih vrsta drveća, grmlja i šiblja u sastavu flore degradacijskih
stadija krškog područja postoji još ogroman broj vrsta niskog žbunja: raznih
trajnica bioloških kategorija Chamephita, Geophita i Hemicryptophita, leguminoza
i drugih — još neispitanih — koje se mogu vrlo dobro upotrebiti za obraščivanje
površina između redova grmlja i drveća (vidi fot. 2—9). Te vrste treba
da daju glavnu masu stočne hrane koja bi se koristila ispašom, dok bi redovi
ili grupe višeg grmlja i šiblja služile za proizvodnju rezerva. Veliki deo ovih
niskih leguminoza proizvode veliku količinu mahuna pa u tom pogledu predstavljaju
prave koncentrate stočne hrane (vidi fot. 2, 3, 4 i 5).


Perspektiva ovih niskih leguminoza je međutim mnogo´ šira. One mogu
da dadu osnovni materijal za jednu selekciju i hibridizaciju u cilju dobivanja
novih krmnih vrsta adaptiranih na aridnu klimu mediterana i submediterana
i mnogo proizvodnijih u tim uslovima od sadanjih kulturnih vrsta.


5. Rasprostranjenost vrsta
Rasprostranjenje nekih krmnih šumskih vrsta po vegetacijskim područjima
krša vidi se i iz tabele br. 9. Neke od pomenutih vrsta imaju vrlo široko
rasprostranjenje.


Colutea arborescens dolazi skoro u svim termofilnim biljnim zajednicama
Jugoslavije. Ona je termofilna vrsta. Na severnom delu jadranskog krškog
područja dolazi najčešće na flišhim laporima i nižim nadmorskim visinama,
naprotiv na južnom delu dolazi na krednim i jurskim vapnencima i na većim
nadmorskim visinama, na Mosoru dolazi do 700 m nadmorske visine. Na jugu
naše zemlje u Makedoniji i Južnoj Srbiji dolazi i na silikatima (Skopska Crna
Gora, kod Kratova, u Gnjilanskom srezu i dr.) (7-a). Rasprostranjena je skoro
na ćelom Mediteranu.


Coronilla je također rasprostranjena po evropskom Mediteranu, ah ona u
odnosu na Coluteu zauzima hladnije i više položaje, te se može koristiti još i


u. Seslerieto-ostryetumu.