DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 10     <-- 10 -->        PDF

šumskoj proizvodnji uz zabranu šumske paše. Po jednoj proceni mogla bi se
na jadransko-mediteranskom području sukcesivno urediti za proizvodnju stočne
hrane površina od oko 400.000 ha degradiranih šuma i šikara, koja se istina i
danas koristi za ispašu, ali na jedan krajnje destruktivan način.


6.
Degradirani pašnjaci, šibljaci i kamenjare
Najveću pažnju u ovom referatu posvetit ćemo. problemu povećanja proizvodnje
stočne hrane na degradiranim pašnjacima, šibljacima i kamenjarama
i to specijalno na jadranskom mediteranskom krškom području.


II.
PROIZVODNJA STOÖNE HRANE SA KULTURAMA KRMNOG ŠUMSKOG
DRVEĆA I GRMLJA NA DEGRADIRANIM PAŠNJACIMA — KAMENJARAMA
I ŠIBLJACIMA


Pre no- što pređemo, na izlaganje ovoga problema potrebno je da dademo
nekoliko definicija i objašnjenja:


Pod pojmom »šibljaka« podrazumevamo površine obrasle 25% (retki šibljaci)
do 100% (gusti šibljaci) sa grmolikim vrstama, koje pripadaju stadijima
degradacije prvobitnih šumskih zajednica ili koje su bile u sastavu podstojne
etaže tih zajednica. Veliki je broj vrsta takvoga grmlja koji ulazi u sastav
šibljaka. U submediteranu guste šibljake čine: Petteria ramentacea i Juniperus
oxycedrus, a retke šibljake: Paliurus aculeatus i Crataegus monogyna, i dr.
U svim tim šibljacima dolaze pojedinačno´ ili u grupama Coronilla emerus,
Rhamnus rupestris, Cornus mas, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Colutea
arborescens, Cotinus coggygria, Rubus ulmifolia i dr. U šibljacima se vrlo često
nalazi izvestan manji procenat grmlja šumskih vrsta.


U Mediteranu su vrlo. rašireni gusti šibljaci Pistacia lentiscus, Juniperus
oxycedrus, Juniperus phoenicae, Spartium junceum i dr. Slične formacije su
garigi sa velikim učešćem Cistus sp., Rosmarinus oficinalis i t. d. Matični kameni
supstrat je u znatnoj meri na površini.


Pod pojmom »kamenjara« podräzumevaju se degradirane površine bez
šumske vegetacije koje su obrasle sa raznim travnim formacijama kao osnovnom
vegetacijom, kao što su: Brachypodium ramosum, Chrysopogon grillus,
Andropogon ischaemum, Carex humilis i dr., zatim raznim niskim polugrm-
Ijem: Euphorbia, spinosa, Helychrisum italicum i t. d. Osim toga na kamenjarama
dolazi vrlo često i retko rasuto´ pojedinačno, šiblje naročito.; Paliurus aculeatus,
Rhamnus rupestris i dr. Ali se također često- pojavljuju i retko rasuti
niski pojedinačni grmovi šumskih vrsta. Na kamenjarama je matični kameni
supstrat također u znatnoj meri na površini.


Pod »otvorenim šikarama« podrazumevamo degradacijske stadije prvobitnih
šumskih zajednica, koji su pretežno obrasli sa izbojcima iz panja šumskih
vrsta tih zajednica. Šikare su niske formacije (1—2 m) a razlikuju se od
niskih šuma jačim stepenom regresije šumske vegetacije i većim učešćem raznog
šiblja.


1. Pregled degradiranih fizionomskih formacija jadranskog krškog područja
Ako izuzmemo visoko-planinske pašnjake kao> i pašnjačke šume i sklopljene
šikare, s kojima se ovdje ne ćemo baviti, onda možemo sve kamenjare i šibljake
jadranskog mediteranskog i susednog kontinentalog područja raščlaniti
prema sledećem pregledu:


160