DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 67     <-- 67 -->        PDF

U drugom svom radu »Leptiri zbirke
dr R. A. Rajsa u Muzeju šumarstva i lova
« prof. Zivojinović opisuje ovu zbirku,
koju je lično restaurirao, sistematski sredio,
ponovo neke lokalitete determinisao
i napravio spisak po savremenoj sistematizaciji.
U radu je dat potpun sistematski
pregled leptira ove zbirke.


»Prilog farmakogonoziskom proučavanju
velebilja u Jugoslaviji« od prof, dr
Jovana Tucakov a pretstavlja prethodno
naučno saopštenje o istraživanjima veoma
važne domaće medicinske biljke, inače
dobro poznatom šumskom korovu, koja
je veoma cenjena u farmaceutskoj industriji
anglosaksonskih i drugih zemalja.


U radu je dat sistematski pregled nalazišta
velebilja po godinama istraživanja
(1945 — I960.), zaštita, razmnožavanje, gajenje
i rentabilnost eksploatacije; zatim,
podaci o farmakognoziskim proučavanjima
i neki podaci o etnobotaničkim proučavanjima.


Prof. drT. Bunuševac u svome
radu »Pojava sušenja stabala balkanske
bukve u šumama planine Tare u Srbiji«
iscrpno obrađuje uzroke pojave sušenja
ove naše značajne vrste i konstatuje da se
oni nalaze: prvo, u uticaju čoveka na
strukturu ovih sastoji na nepravilnim gazdovanjem,
i drugo, u visokoj regenerativnoj
sposobnosti individua ove vrste vegetativnim
putem, osobini koje cetinarske
vrste nemaju.


Dr Milovan Gaji ć objavio je dva
rada u kojima iznosi rezultate svojih istraživanja
na Planini Rudniku: »Iz istorije
flore i vegetacije planine Rudnika i šire


STRANA STRUČNA LITERATURA


Dr Michail Prodan: FORSTLICHE
BIOMETRIE, BVL FERLAGSGESELLSCHAFT
MÜNCHEN 1961, 432 stranice sa
203 slike i grafikonima.


Šumarstvo je struka kod koje se upotreba
matematičko-statističkih metoda upravo
nužno nameće jer ono radi sa sastojinama
tj. sa kolektivima stabala. U toj
struci više manje svakoj akciji prethodi
mjerenje, a svaka izmjera vezana je sa
greškama mjerenja. Primjerna stabla i
primjerne površine su uzroci sa kojima
treba postupati po teoriji uzoraka itd. Primjena
matematičko-statističkih metoda u
običnoj šumarskoj praksi postala je potreba.
Kod istraživačkih radova u šumarstvu
— kao i kod svih bioloških istražf


okoline« i »Bukove šume planine Rudnika
«. U svome prvom radu Gajić nastavlja
istraživanja mnogih stranih i naših naučnika
koji su se bavili proučavanjem razvitka
balkanske flore iz tercijera, a naročito
novijih istraživanja Černjavskog i
Pantića. Autor istražuje prošlost Rudnika
i njegove neposredne okolice, tj. područje
koje u ovom smislu do sada nije
istraživano, i to uglavnom istražuje pojave
koje su posledica istoriskog razvitka samog
biljnog sveta, kao i geoloških promena
naše zemlje od tercijera do danas.


U radu »Prilog proučavanju primene
domaćeg samoniklog bilja u parkovima«
Aleksandar Siguno v daje prikaz i osnovne
podatke o nizu naših samoniklih
vrsta koje se mogu koristiti u dekorativne
i parkovske svrhe, koje još nisu nršle primenu
kod nas, a često se koriste u inostranstvu
kao biljke naših krajeva. Rad
pretstavlja koristan potsticaj za dalja
ovakva istraživanja a u cilju obogaćivanja
asortimana ukrasnih biljaka za naše parkove.


Na kraju Glasnika dat je kratak prikaz
posleratnog razvoja Muzeja šumarstva
i lova od strane sadašnjeg njegovog
direktora inž. L. P r i b i ć a.


Svi radovi u Glasniku su vrlo dokumentovano
obrađeni, sa većim brojem šerna,
tabela i grafikona i sa obilnim navođenjem
podataka o korišćenim izvorima i
literaturi.


Glasnik se može kupiti ili dobiti u zamenu
kod Muzeja šumarstva i lova, Beograd,
Kalemegdan.


Dr, Dušan Simeunović


vanja — upotreba matematičko-statističkih
metoda je također neophodna.


Knjiga M. Prodana, profesora denđrometrije
na univerzitetu u Freiburgu i
rukovodioca internacionalnog kružoka za
šumarsku biometrlju (Arbeitskreis für
Forstliche Biometrie) vodi računa o tim
potrebama prakse i istraživačkog rada na
području šumarstva i srodnih disciplina.
To je zapravo prvi udžbenik primjene statistike
u šumarstvu u njemačkom jeziku


— pisan za evropske prilike i za evropske
šumare, pa će ta knjiga biti vrlo korisna
za centralnoevropsko šumarstvo pa prema
tomu i za nas.
U uvodu autor tumači koristi primjene
matematičko-statističkih metoda u šumarstvu.
Interesantan je naročito historijski
pregled sa citatima iz završetka 18 stoljeća