DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 66     <-- 66 -->        PDF

najljepša područja od Utsjoka do Nord-Učesnici su zaključili, da se slijedeća
kappa i Trömsea. Tu je ekskurzija zabiljnogeografska
ekskurzija održi u našoj
vršila. zemlji, pored svega ostalog i radi visokog


Našem učenjaku biologu uspjelo je zanivoa
naše vegetacijske nauke.
interesirati slušaoce za taj evropski sje


O tom će se obavijestiti organizacijski


ver, za njegovu vegetaciju i njegova čo


komitet u Ziirichu.


vjeka, a drugo i nije bila svrha tog popularnog
predavanja. Đ. Knežević


DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


GLASNIK MUZEJA ŠUMARSTVA
I LOVA — Beograd 1961.


Nedavno je u Beogradu izašao iz štampe
prvi zbornik naučnih radova saradnika
Muzeja šumarstva i lova.


Muzej je osnovan pre četiri decenije
U predratnom periodu djelatnost Muzeja
svodila se na manje više stihijsko sakupljanje
muzejskog materijala. O nekom naučno-
istraživačkom radu u tom periodu
ne može se ni govoriti.


Posle rata, uporedo sa brojnim i korenitim
promenama u našem društvenom
životu, menjaju se i opšti uslovi rada Muzeja.
Shvatanja o njegovim zadacima i nameni
takođe su se izmenila. Danas-pretstavlja
značajnu kulturno-prosvetnu ustanovu
čiji je zadatak, s jedne strane, istraživanje
razvoja naših šuma i šumske^ privrede
u prošlosti, a s druge, sistematsko
izlaganje i sakupljanje muzejskog materijala
i upoznavanje najširih narodnih slojeva,
a naročito omladine s njim.


Naša stručna i naučna javnost nije imala
dosada mogućnost da se bliže upozna
sa naučno-istraživačkim radom Muzeja,
jer nije bilo njjedne publikacije o tome.
Zbog ovoga, pojava prvog broja Glasnika
muzeja šumarstva i lova pretstavlja značajan
datum u posleratnom razvoju kako
Muzeja, tako i našeg šumarstva uopšte.


Glasnik ima višestruku namenu. Najpre,
treba da posluži upoznavanju stručnih
i naučnih krugova, pa i najšire javnosti,
sa radom i uspesima Muzeja. Preko
njega treba da se uspostavi što tešnji kontakt
sa naučnim i stručnim radnicima sličnih
ustanova u zemlji i inostranstv" Time
Glasnik ispunjava jednu krupnu prazninu
u dosadašnjoj našoj šumarskoj i muzejskoj
literaturi.


U Glasniku je objavljeno devet radova
od strane sedam autora. U radu »Glavna
nalazišta preistorijskih sisara i lovne divljači
u Srbiji« inž. Lazar P ribi ć odre


đuje na osnovu fosilnih ostataka sa kraja
Tercijera nađenih na teritoriju Srbije a
sačuvanih u muzeima u Beogradu, Novom
Sadu, Vršcu i drugim mestima, — njihovu
rasprostranjenost i lociranost. Pored sistematizovanja
preistoriskih vrsta po mestima
nalazišta autor je izradio i prvu kartu
rasprostranjenosti njihove u Srbiji.


Prof. dr inž. Dušan Simeunović
obrađuje interesantno pitanje postanka i
pravnog regulisanja svojine šuma u Srbiji
u XIX veku. Posle uvodnog izlaganja


o svojini na šumama u feudalnoj srpskoj
državi i za vreme turske uprave, on iscrpno
izlaže postanak raznih vrsta svojine na
šumama od prvobitne opštenarodne svojine,
i konstatuje da je privatna svojina
postala uglavnom uzurpacijom prvobitne
jedinstvene opštenarodne svojine. Naravno,
isti je postanak i komunalnih šuma,
ti. određena komunalna zajednica bi postepenim
isključivanjem drugih korisnika
šuma na svojoj teritoriji, pretvarala opštenarodnu
svojinu u svojinu te zajednice.
Pored ovoga, autor obrađuje i pravne propise
o ograničavanju šuma, koji su dugi
niz godina zauzimali centralno mesto u
brojnim´ izmenama i dopunama Zakona o
šumama od 1891. godine.
U radu »Prilog proučavanju potkornjaka
planine Prokietije« (NR Srbija) prof,
dr Svetislav Zivojinović iznosi rezultate
istraživanja koja su vršena u vremenu
od 1957. do 1960. godine. Rad sadrži,
najpre, deo o samom staništu, zatim melon
rada i sistematski pregled vrsta identifikovanih
na terenu, i najzad, poglavlje


o ekonomskom značaju skolitida na Prokletijama.
U zaključku autor ističe da je
u svemu konstatovano 40 forma skolitida
i da će se daljim istraživanjima, na drugim
biljkama, ovaj broj znatno povećati.
Pošto su uslovi za život i razmnožavanje
potkornjaka na planini Prokletijama veoma
povoljni, a da bi se opasnost od njih
svela na najmanju meru, autor preporučuje
niz mera koje treba zbog ovoga uvesti.