DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 65     <-- 65 -->        PDF

K. Schroeter i E. Rubel. Do danas
je bilo već više tih naučnih posjeta raznim
zemljama i to: u Švicarske Alpe,
Švedsku, Norvešku, Čehoslovačku, Poljsku,
Rumunjsku, Italiju, Maroko, Alžir,
Irsku, Španiju i 1st. Alpe. O rezultatima
tih istraživanja Geobotanički institut u
Zurichu izdaje posebnu publikaciju. Na
ovoj posljednjoj ekskurziji sudjelovao je
dr Ivo Horvat , sveučilišni profesor iz
Zagreba, koji je 10. IV. 1962. o svojim dojmovima
i zapažanjima održao (u Zavodu
za botaniku) zanimljivu popularnu reportažu.
U početku izlaganja predavač ističe,
kako su mu neka zamršena i dotada neshvatljiva
pitanja nakon ove ekskurzije
postala jasna. Spominje i razvitak nordijske
vegetacijske škole, koja je oko Prvog
svjetskog rata dominirala u sjevernoj
Evropi (tu se naročito ističe škola Finca
Cajandera, pa švedska i norveška škola),
ali naši su se geobotaničari (I. Horva t
i S. Horvatić) među prvima u Evropi
priključili ciriško-monpelješkoj školi i
predavač spominje svog nekadašnjeg učitelja
J. Braun-Blanquet-a koji je
već 1915 postavio svoju ideologiju u radu


o sevenama (dolomitnoj vegetaciji). Naročito
je bila važna njegova postavka, da
je najkarakterističnija oznaka svake biljne
zajednice njezin floristički sastav. Među
tim školama ističe se lenjjngradska
S u k a č e v 1 j e v a o vegetaciji šuma i
moskovska Aljohinov a o istraživanju
vegetacije stepa. Naravno, da mi šumari,
kadgog se raspravlja o toj temi, ne možemo
zaboraviti Morozova (1867—1920) autora
nauke ´o tipovima sastojina, učitelja
Sukačevljeva, Tkačenka i dr.).
Dalje nam naš biolog pokazuje mapu
sa prostranim područjem hrasta kutnjaka i
običnog graba (u koje spada i naša zemlja),
a na taj široki areal veže se na sjeveru
tajga, a na nju dalje samo mahovinom i
lišajima obrasla tužna tundra, koja se u
Norveškoj nije uspela samo na visoke
planine, nego je legla i po ravnici.


Završivši taj kratak i :potreban informativni
uvod, prešao je .j>rof. Horvat na
projiciranje dijapozitiva na kojima su gotovo
umjetnički prikazani gradovi i landšafti
Finske i Norveške sve do preko polarnog
kruga.


Finska. Borove su šume na suhom,
omorike na vlažnom tlu. Glavna je trava
Deschampsia (busika) koju kose i suše
za sijeno. Ravnicom pasu krave bez
rogova, a bezbrojna glacijalna jezera okružuju
guste crnogorične šume. Oborina je
u toj zemlji malo, pa ipak je vlaga gotovo


nepodnošljiva. Oko cretova zrak su ispunili
gusti rojevi komaraca, koji žestoko bodu
i zato su glavna zapreka istraživačima
tog područja. Nikakve masti za lice i ruke
nisu im ništa pomogle.


Na sjeveru je leso-tundra sa 3—4 m
niskom brezom (Betula tortuosa), to
je svinuta breza pod kojom je V a c c i n i-
u m kao u crnogoričnim šumama. Nekad
je ona bila i u alpama; danas je više nema.


čitavom Finskom ekskurziju je vodio
prof. A. K a 1 e 1 a iz Helsinkija, cdakle se
pošlo do Oulu-a i dalje na sjever do Karasjoka,
pa su posjetili i nacionalni park
Pisaavara. Dalji put vodio je kroz


Norvešku. Ta je zemlja u povoljnijim
klimatskim prilikama od Finske uslijed
Golfske struje. Najznačajnije je drvo u
Norveškoj — breza. Ona je svuda: u šumi,
u drvoredima, po parkovima — svuda. Baš
nju narod veoma cijeni i voli, a ona je
također pokazatelj da se klima u zadnjih
40 godina poboljšala (breza se popela više
u brda). Obradive je zemlje veoma malo


— tek 2,5´Vo, a ipak ta država ima treću po
jakosti trgovačku mornaricu u svijetu.
Iznad vegetacije stablašica protežu se
planinski pašnjaci tzv. fjeldovi. Tu pasu
sobovi, ljeti travu, zimi lišaje. Daleko su
na sjeveru Lapi, veoma ukusno odjeveni
u originalnoj narodnoj nošnji gdje dominira
crvena boja u vezu, a kuće grade iz
treseta.


Na dolomitu je puzavi grmić drijas
(D r y a s octopetala), koji je kod nas
»pionir visokog vapnenačkog gorja i stvara
podlogu za naseljavanje planinskih
rudina«. U našoj zemlji dolazi tek na
2.600—2.700 m, a u vrijeme cvatnje svojim
cvjetovima zabijeli i oživi padine brda.
Makedonske su mu planine južna granica.


Tu, gdje ie danas sjeverna vegetacija,


u glacijalu bio je led 3.000 m debeo, pa


ipak se na tim strmim fjordovima odr


žala vegetacija. Tu je i relikt P a p a v e r


alpi n um, preglacijalnog porijekla, a ta


mogućnost održanja endemita, tumači se


time, da se led lomio, a u tim praznim pro


storima zaostale su neke biljke koje su


se grčevito borile za opstanak.


Kroz Norvešku je vodio učesnike eks


kurzije prof Nordhagen iz Osla. Osim


brojno zastupanih norveških, bilo je oko


tridesetak botaničara iz svih krajeva svi


jeta.


Tok čitavog nredavanja bio je praćen
efektnim dijapozitivima, a naročito je bila
impresivna slika ponoćnog sunca nad horizontom
i izjava predavača da je u to ponoćno
doba još bio na brdu i snimao bilini
svijet daleke Norveške, a to su ujedno i


147