DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Ad 4. Prema odredbama Statuta našeg
Saveza Plenum je nadležan da odobri
završni račun za 1061. god. i da donese
proračun prihoda i rashoda za 1962. god.,
pa bi, prema tome, trebalo uskoro održati
sastanak plenuma.


Zaključeno je da se sastanak plenuma
održi što prije, a svakako prije održavanja
IV kongresa ITŠIDJ. Ujedno je zaključeno
da se uz plenum održi savjetovanje o pitanju
naučno-istraživačkog rada i kadrova.
Za ovo savjetovanje treba izraditi referat
koji bi pravovremeno bio poslan svim
članovima plenuma. Za izradu ovog referata
određeni su drugovi N. Goger i V.
Zivković.


Ad 5. Konstatovano je da bi trebalo
uspostaviti tješnji kontakt i suradnju s
kotarskim šumarskim društvima, pa je zaključeno
da se o ovom pitanju zatraže od
svih kotarskih šumarskih društava mišljenja
i sugestije.


Rafo Mott


V SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
HRVATSKE


održana je 13. travnja 1962. godine uz
slijedeći dnevni red:


1. Organizacijske pripreme u vezi održavanja
IV Kongresa inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Jugoslavije
sa savjetovanjem
2. Razno.
Ad 1. U vezi održavanja IV kongresa
tajnik izvještava da je SITŠIDJ pismeno
obavjestio da ne dolazi u obzir odlaganje
IV kongresa, da će se kongres održati početkom
lipnja ove godine u Zagrebu i da
treba s obzirom na kratko vrijeme do Kongresa
odmah pristupiti pripremama.


Na XX Plenumu STTŠIDJ donesen je
zaključak da naš Savez formira radni odbor
u koji uime Predsjedništva SITŠIDJ
ulazi sekretar tog Saveza. Zadatak radnog
odbora Kongresa sastoji se u tome, da se
brine za neposredno izvršenje priprema
oko održavanja IV Kongresa. Dana 24.
ožujka ove godine održan je sastanak ovog
radnog odbora na kojem je zauzeto stanovište
da bi trebalo oformiti pet komisija
za neposredno izvršenje priprema i to:


— komisija za kongresne prostorije i
za smještaj učesnika kongresa,
— komisija za štampu i propagandu,
— komisija za kongresne materijale,
— komisija za ekskurzije, i
-— komisija za učesnike kongresa iz
inostranstva.


Odmah po primitku pismene obavijesti
da se Kongres ne će odlagati, održan je


10. travnja ove godine, sastanak radnog
odbora Kongresa na kojem je razmatran
sastav navedenih komisija.
Nakon iscrpnog razmatranja organizacije
izvršenja priprema za Kongres, zaključeno
je da se formira pet navedenih
komisija-u slijedećem sastavu:


— komisija za kongresne prostorije i
smještaj učesnika Kongresa: J. Peternel
kao predsjednik te članovi: V. Glavač, M.
Kovačević, B. Volf, S. Bojanin, J. Rogić,
J. Blagus, I. Kalođera i B. Dereta.
— komisija za štampu i propagandu:
S. Francisković kao predsjednik te članovi:
S. Bertovlć i Đ. Zmijanac.
— komisija za kongresne materijale:
I. Spajić kao predsjednik te kao članovi:
M. Špiranec i U. Golubović.
— komisija za ekskurzije: P. Dragišić
kao predsjednik te članovi: N. Herljević,
N. Rastić, D. Jurić, K. Vučetić, A. Mudrovčić,
J. Radošević i M. Blažević.
— komisija za učesnike kongresa iz
inostranstva: A. Šerbetić kao predsjednik
te članovi: I. Bastjančić, I. Mikloš, J. Karavlah
i M. Vidaković.
Nadalje je zaključeno da predsjednici
komisija imaju pravo da u sastav komisije
uključuju i druge članove za koje smatraju
da će pridonijeti uspješnom rješavanju
zadataka. S obzirom da je zasjedanje
XXI Plenuma SITŠIDJ zakazano za 26. i


27. travnja ove godine na kome treba da
predsjednici komisija podnesu izvještaj o
izvršenim pripremama i narednim zadacima,
to se nameće potreba da komisije
započnu odmah i intenzivno radom, jer je
preostalo relativno malo vremena za izvršenje
priprema do Kongresa.
Budući da se pripreme pojedinih komisija
zasnivaju na prethodnim pripremama
drugih komisija to je potrebno da
se putem radnog odbora kongresa uspostavi
tijesna suradnja između komisija.


Ad 2. Urednik Šumarskog lista V. Cvitovac
izvještava da su u Šumarskom listu
br. 1—2 iz 1962. g. odštampani Osnovni
zakon o šumama i Zakon o šumama NRH
i da se štamparski slogovi tih zakona mogu
iskoristiti i za njihovo štampanje _kao
separatna izdanja. S obzirom da šumska
gospodarstva i šumarski stručnjaci imaju
interesa da se navedeni zakoni štampaju
kao separati džepnog formata, to predlaže
da se o tome donese zaključak.


Upravni odbor zaključuje da je štampanje
navedenih zakona za operativu potrebno
i korisno i da se pristupi štampanju
Osnovnog i republičkog zakona o šuma


145