DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 62     <-- 62 -->        PDF

3. Pravilnik o osobnim dohocima SŠDH,
4. Sazivanje plenuma, i
5. Razno.
Ad. 1. Tajnik R. Mott izvještava da je
u smislu postojećih propisa omogućeno
upravljanje zgradom, Ulica 8 maja broj
82, putem Uprave zgrade, u koju ulaze
predstavnici vlasnika odnosno korisnika
zgrade. Kako je naš Savez kao vlasnik preko
polovine zgrade zainteresiran da se takva
uprava osnuje izrađen je nacrt Pravila
o upravljanju zgradom. Ovim nacrtom
Pravila regulirana su prava i dužnosti
vlasnika odnosno korisnika zgrade, njihovi
međusobni odnosi i obaveze prema zajednici.


Nacrt Pravila je detaljno razmotren i
u cijelosti prihvaćen. Pošto i ostali korisnici
zgrade treba da se s nacrtom Pravila
suglase ili da stave primjedbe, dopime i
izmjene, to se ovlašćuju drugovi Androić,
Mott i Zivković da mogu uvažiti eventualne
primjedbe drugih korisnika zgrade,
ako su one manje važne ili formalne prirode
i ako ne zadiru u prava Saveza kao
vlasnika dijela zgrade.


Ad. 2. Blagajnik V. Zivković predlaže
nacrt Proračuna prihoda i rashoda za
1962 g. Prema tome prijedlogu proračuna
tekući prihodi sa saldom iz 1961 g. iznose
13,333.000 din., a isto toliko i rashodi. Pošto
je blagajnik detaljno obrazložio prijedlog
proračuna prihoda i rashoda kako u
cjelini tako i po pojedinim pozicijama, to
je nakon iscrpnog razmatranja zaključeno:


a. Povisuju =e rashodi od 13,333.000 din.
na 15,163.000 din. odnosno za 1,830.000 din.
Ovo povišenje rashoda odnosi se prvenstveno
na štampanje stručnih publikacija
(1,000.000 din.), na štampanje glasila
Saveza »Šumarski list« (480.000 din.), na
nabavu inventara (109.000 din), na razne
priredbe (100.000 din.) te na honorarne sa
radnike i putne troškove (150.000 din.).


Zauzeto je stanovište da naš Savez u
1962 g. pristupi izdavanju stručnih publikacija
s jedne strane, a s druge da uznastoji
da se glasilo Saveza ne izdaje u vidu
dvobroja. Ovo stanovište povlači povećanje
rashoda i ono se odnosi kako na proširenu
izdavačku djelatnost tako i na porasle
troškove za autorske honorare, materijal
i štampanje.


Pošto se predviđa da će u toku ove godine
Elektro-tehnički i Tehnološki fakultet
useliti u svoje nove zgrade, to će naš
Savez raspolagati sa svim prostorijama
onog dijela zgrade´ koji je u njegovom
vlasništvu. Za te nove prostorije bit će potrebno
nabaviti inventar, pa je zbog toga
i povećan rashod na ovoj paziciji i to u
najnužnijem opsegu.


Povećanje rashoda na ostalim pozicijama
posljedica je porasta cijena i dnevnica.


b. Povisuju se prihodi od 13,333.000 din.
na 15,630.000 din. odnosno za 1,830.000 din.
Ovo povećanje prihoda odnosi se na
članarinu i upisninu (50.000 din.), na oglašavanje
u glasilu Saveza (300.000 din.), na
korišćenje društvene dvorane (300.000
din.), na prodaju stručnih publikacija
štampanih ranijih godina (230.000 din.) i
na nepredviđene prihode (950.000 din.).


Uporedujući podatke evidencije tSatističkog
zavoda Hrvatske o broju zaposlenh
i podatke evidencije Saveza inženjera i
tehničara Hrvatske o broju učlanjenih inženjera
i tehničara šumarstva i drvarske
industrije, proizlazi, da nije mali broj inženjera
i tehničara koji nisu učlanjeni u
kotarska šumarska društva. Zbog ovog
stanja naš Savez preporučuje svim kotarskim
šumarskim društvima da na svome
području učlane sve inženjere i tehničare
šumarstva i drvarske industrije. S obzirem
na izloženo opravdano se očekuje predviđeno
povećanje prihoda na ime članarine
i upisnine.


Opće je poznato da su troškovi oko izdavanja
časopisa stručnih saveza znatno
veći od prihoda koji se ostvaruju prodajom
i pretplatom časopisa. Takva je situacija
i sa našim glasilom, pa Savez smatra
da se putem oglašavanja u Šumarskom
listu može doći do sredstava koja bi mogla
podmiriti višak rashoda nad prihodima.
Vjerujući da će akcija oko oglašavanja
uspjeti, očekuje se predviđeno povećanje
prihoda od oglašavanja.


Kako je već uvedeno da se društvena
dvorana koristi za održavanje savjetovanja,
a posebno za izložbene svrhe, to je
predviđeno povećanje prihoda od dvorane
realno. Isto tako se opravdano može očekivati
da će porasti prihodi od prodaje
stručnih publikacija štampanih ranijih
godina.


Iako je povećanje nepredviđenih prihoda
znatnije, ono je ostvarljivo, jer se očekuje
dotacija od Glavnog odbora SSRNH
kao pomoć za veću aktivnost našeg Saveza
u rješavanju problema šumarstva i
drvarske industrije.


Ad 3. Pošto je drug Zivković izložio osnovne
postavke Pravilnika o osobnim dohocima
SITŠIDJ i dao upoređenje s važećim
Pravilnikom našeg Saveza, zaključeno
je da se pitanje osobnih dohodaka
iznese na jednu od idućih sjednica s tim,
da se rješavajući ovo pitanje cbuhvate sva
radna mjesta kako stalna tako povremena
i honorarna