DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 61     <-- 61 -->        PDF

5. Konferencija konstatuje da kreditni
sistem kakav su zamislili savezni organi
pokazuje- dobre rezultate i treba ga podržati
od studentskih organizacija.
6. Konferencija predlaže fakultetskim
upravama da studentu koji prvi diplomira
od svoje generacije u redovnom roku do-
deli posebnu novčanu nagradu.
7. Veća godina treba da uzmu aktivno
učešća u praćenju rada i uspeha studenata
stipendista i o istom daju predloge i
obavesti stipenditorima.
Rešavanjem ovih zadataka — zaključaka
ispunićemo obavezu koju postavlja
zajednica za što brže i uspešnije završavanje
studija. , Uspeh predloženih mera
u mnogome će zavisiti od odnosa studentskih
organizacija i svih pojedinaca. Studentske
organizacije treba da zauzmu oštar
stav prema studentima koji ne ispunjavaju
svoje obaveze.


VI Organizacijska pitanja


1. Na svim fakultetima organizacijska
pitanja su skoro identična sa malim razlikama.
Da se nastavi i poveća saradnja između
komiteta SK, FOOS i profesora.
2. Da studenti i nastavnici biraju predsednika
veća godina zajednički na javnim
skupovima.
3. Da se još više angažuju asistenti i
profesori u radu sa studentskim organizacijama.
4. Da se pronađe način za saradnju sa
vanrednim studentima.
5. Da se i dalje zahteva promena raspodele
mesta za praksu u inostranstvu od
IAESTE-a po fakultetima.
VII Iđeološko-politički rad


1. Da ideološka-komisija fakulteta donosi
planove ideološkog rada u saradnji sa
studentima.
2. Da se osnuju političke biblioteke na
svim fakultetima.
3. Da se sprovodi više formi rada: diskusioni
sastanci, seminari, studentske grupe,
kao i uključivanje u forme rada u
okviru Univerziteta.
4. Da se osnuju slobodne katedre za
opšte obrazovanje na fakultetima gde ne
postoje i proširiti planove njihovog ideološkog
rada.
5. Nastojati da se uključe svi studenti,
kao i asistenti i profesori, u sve oblike
ideološko-političkog rada.
VIII Rad samostalnih organizacija


1. Da se uključi što veći broj studenata,
profesora i asistenata u rad postojećih
samostalnih organizacija.
2. U saglasnosti sa FOSS-om ove samostalne
organizacije treba da naprave svoje
planove rada kako bi se imao što veći
uvid u njihov rad.
IX InterfakuUetska saradnja i razmena


1. Da se nastavi još jača saradnja između
fakulteta na svim poljima rada.
2. Vršiti razmenu planova i programa
ideološko-političkog rada.
3. Da se proširi razmena studenata u
toku zimskih i letnih ferija.
4. Da se i dalje razvija saradnja između
fakulteta na sportskom polju, kao i saradnja
između sekcija i klubova svih fakulteta.
X Tribina studenata šumarstva


1. Da se ćela »Tribina« štampa po mogućnosti
latinicom i na jeziku autora.
2. Da svaki FOSS daje po 10.000 dinara
po broju ,ili više po mogućstvu. Ostala
sredstva pribavlja Pretsednistvo.
3. Da se »Tribina« i dalje štampa u
Beogradu, a redakcija je iz mesta Pretsedništva.
4. Da se pri svakom FOSS-u zaduži po
jedan član za prikupljanje materijala. Da
se izvrši reklama i popularizacija »Tribine
« među studentima.
5. Ispred Konferencije, drug Ilić Slobodan,
se zadužuje po pitanju tehničke opreme
»Tribine«.
6. Da se »Tribina« štampa u više primeraka
i da se rastura u privredna poduzeća
i srednje šumarske škole. Svaki FOSS
da nađe izvestan broj preduzeća kojima će
slati »Tribinu«.
7. Nastojati da se nivo »Tribine« poboljša.
8. Format i cena ostaju kao i do sada.
9. »Tribina« da izlazi tri puta godišnje.
10. Da Pretsednistvo napravi raspored
izlaženja »Tribine« i u roku od 15 dana
dostavi raspored svim fakultetskim odborima
saveza studenata.
M. Tošić
IV. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
HRVATSKE
4. sjednica Upravnog odbora Saveza
šumarskih društava Hrvatske održana je
16. siječnja 1962 g. sa slijedećim dnevnim
redom:
1. Pitanje upravljanja zgradom
2.
Prijedlog proračuna prihoda i rashoda
za 1962 g.,


ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 62     <-- 62 -->        PDF

3. Pravilnik o osobnim dohocima SŠDH,
4. Sazivanje plenuma, i
5. Razno.
Ad. 1. Tajnik R. Mott izvještava da je
u smislu postojećih propisa omogućeno
upravljanje zgradom, Ulica 8 maja broj
82, putem Uprave zgrade, u koju ulaze
predstavnici vlasnika odnosno korisnika
zgrade. Kako je naš Savez kao vlasnik preko
polovine zgrade zainteresiran da se takva
uprava osnuje izrađen je nacrt Pravila
o upravljanju zgradom. Ovim nacrtom
Pravila regulirana su prava i dužnosti
vlasnika odnosno korisnika zgrade, njihovi
međusobni odnosi i obaveze prema zajednici.


Nacrt Pravila je detaljno razmotren i
u cijelosti prihvaćen. Pošto i ostali korisnici
zgrade treba da se s nacrtom Pravila
suglase ili da stave primjedbe, dopime i
izmjene, to se ovlašćuju drugovi Androić,
Mott i Zivković da mogu uvažiti eventualne
primjedbe drugih korisnika zgrade,
ako su one manje važne ili formalne prirode
i ako ne zadiru u prava Saveza kao
vlasnika dijela zgrade.


Ad. 2. Blagajnik V. Zivković predlaže
nacrt Proračuna prihoda i rashoda za
1962 g. Prema tome prijedlogu proračuna
tekući prihodi sa saldom iz 1961 g. iznose
13,333.000 din., a isto toliko i rashodi. Pošto
je blagajnik detaljno obrazložio prijedlog
proračuna prihoda i rashoda kako u
cjelini tako i po pojedinim pozicijama, to
je nakon iscrpnog razmatranja zaključeno:


a. Povisuju =e rashodi od 13,333.000 din.
na 15,163.000 din. odnosno za 1,830.000 din.
Ovo povišenje rashoda odnosi se prvenstveno
na štampanje stručnih publikacija
(1,000.000 din.), na štampanje glasila
Saveza »Šumarski list« (480.000 din.), na
nabavu inventara (109.000 din), na razne
priredbe (100.000 din.) te na honorarne sa
radnike i putne troškove (150.000 din.).


Zauzeto je stanovište da naš Savez u
1962 g. pristupi izdavanju stručnih publikacija
s jedne strane, a s druge da uznastoji
da se glasilo Saveza ne izdaje u vidu
dvobroja. Ovo stanovište povlači povećanje
rashoda i ono se odnosi kako na proširenu
izdavačku djelatnost tako i na porasle
troškove za autorske honorare, materijal
i štampanje.


Pošto se predviđa da će u toku ove godine
Elektro-tehnički i Tehnološki fakultet
useliti u svoje nove zgrade, to će naš
Savez raspolagati sa svim prostorijama
onog dijela zgrade´ koji je u njegovom
vlasništvu. Za te nove prostorije bit će potrebno
nabaviti inventar, pa je zbog toga
i povećan rashod na ovoj paziciji i to u
najnužnijem opsegu.


Povećanje rashoda na ostalim pozicijama
posljedica je porasta cijena i dnevnica.


b. Povisuju se prihodi od 13,333.000 din.
na 15,630.000 din. odnosno za 1,830.000 din.
Ovo povećanje prihoda odnosi se na
članarinu i upisninu (50.000 din.), na oglašavanje
u glasilu Saveza (300.000 din.), na
korišćenje društvene dvorane (300.000
din.), na prodaju stručnih publikacija
štampanih ranijih godina (230.000 din.) i
na nepredviđene prihode (950.000 din.).


Uporedujući podatke evidencije tSatističkog
zavoda Hrvatske o broju zaposlenh
i podatke evidencije Saveza inženjera i
tehničara Hrvatske o broju učlanjenih inženjera
i tehničara šumarstva i drvarske
industrije, proizlazi, da nije mali broj inženjera
i tehničara koji nisu učlanjeni u
kotarska šumarska društva. Zbog ovog
stanja naš Savez preporučuje svim kotarskim
šumarskim društvima da na svome
području učlane sve inženjere i tehničare
šumarstva i drvarske industrije. S obzirem
na izloženo opravdano se očekuje predviđeno
povećanje prihoda na ime članarine
i upisnine.


Opće je poznato da su troškovi oko izdavanja
časopisa stručnih saveza znatno
veći od prihoda koji se ostvaruju prodajom
i pretplatom časopisa. Takva je situacija
i sa našim glasilom, pa Savez smatra
da se putem oglašavanja u Šumarskom
listu može doći do sredstava koja bi mogla
podmiriti višak rashoda nad prihodima.
Vjerujući da će akcija oko oglašavanja
uspjeti, očekuje se predviđeno povećanje
prihoda od oglašavanja.


Kako je već uvedeno da se društvena
dvorana koristi za održavanje savjetovanja,
a posebno za izložbene svrhe, to je
predviđeno povećanje prihoda od dvorane
realno. Isto tako se opravdano može očekivati
da će porasti prihodi od prodaje
stručnih publikacija štampanih ranijih
godina.


Iako je povećanje nepredviđenih prihoda
znatnije, ono je ostvarljivo, jer se očekuje
dotacija od Glavnog odbora SSRNH
kao pomoć za veću aktivnost našeg Saveza
u rješavanju problema šumarstva i
drvarske industrije.


Ad 3. Pošto je drug Zivković izložio osnovne
postavke Pravilnika o osobnim dohocima
SITŠIDJ i dao upoređenje s važećim
Pravilnikom našeg Saveza, zaključeno
je da se pitanje osobnih dohodaka
iznese na jednu od idućih sjednica s tim,
da se rješavajući ovo pitanje cbuhvate sva
radna mjesta kako stalna tako povremena
i honorarna
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Ad 4. Prema odredbama Statuta našeg
Saveza Plenum je nadležan da odobri
završni račun za 1061. god. i da donese
proračun prihoda i rashoda za 1962. god.,
pa bi, prema tome, trebalo uskoro održati
sastanak plenuma.


Zaključeno je da se sastanak plenuma
održi što prije, a svakako prije održavanja
IV kongresa ITŠIDJ. Ujedno je zaključeno
da se uz plenum održi savjetovanje o pitanju
naučno-istraživačkog rada i kadrova.
Za ovo savjetovanje treba izraditi referat
koji bi pravovremeno bio poslan svim
članovima plenuma. Za izradu ovog referata
određeni su drugovi N. Goger i V.
Zivković.


Ad 5. Konstatovano je da bi trebalo
uspostaviti tješnji kontakt i suradnju s
kotarskim šumarskim društvima, pa je zaključeno
da se o ovom pitanju zatraže od
svih kotarskih šumarskih društava mišljenja
i sugestije.


Rafo Mott


V SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
HRVATSKE


održana je 13. travnja 1962. godine uz
slijedeći dnevni red:


1. Organizacijske pripreme u vezi održavanja
IV Kongresa inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Jugoslavije
sa savjetovanjem
2. Razno.
Ad 1. U vezi održavanja IV kongresa
tajnik izvještava da je SITŠIDJ pismeno
obavjestio da ne dolazi u obzir odlaganje
IV kongresa, da će se kongres održati početkom
lipnja ove godine u Zagrebu i da
treba s obzirom na kratko vrijeme do Kongresa
odmah pristupiti pripremama.


Na XX Plenumu STTŠIDJ donesen je
zaključak da naš Savez formira radni odbor
u koji uime Predsjedništva SITŠIDJ
ulazi sekretar tog Saveza. Zadatak radnog
odbora Kongresa sastoji se u tome, da se
brine za neposredno izvršenje priprema
oko održavanja IV Kongresa. Dana 24.
ožujka ove godine održan je sastanak ovog
radnog odbora na kojem je zauzeto stanovište
da bi trebalo oformiti pet komisija
za neposredno izvršenje priprema i to:


— komisija za kongresne prostorije i
za smještaj učesnika kongresa,
— komisija za štampu i propagandu,
— komisija za kongresne materijale,
— komisija za ekskurzije, i
-— komisija za učesnike kongresa iz
inostranstva.


Odmah po primitku pismene obavijesti
da se Kongres ne će odlagati, održan je


10. travnja ove godine, sastanak radnog
odbora Kongresa na kojem je razmatran
sastav navedenih komisija.
Nakon iscrpnog razmatranja organizacije
izvršenja priprema za Kongres, zaključeno
je da se formira pet navedenih
komisija-u slijedećem sastavu:


— komisija za kongresne prostorije i
smještaj učesnika Kongresa: J. Peternel
kao predsjednik te članovi: V. Glavač, M.
Kovačević, B. Volf, S. Bojanin, J. Rogić,
J. Blagus, I. Kalođera i B. Dereta.
— komisija za štampu i propagandu:
S. Francisković kao predsjednik te članovi:
S. Bertovlć i Đ. Zmijanac.
— komisija za kongresne materijale:
I. Spajić kao predsjednik te kao članovi:
M. Špiranec i U. Golubović.
— komisija za ekskurzije: P. Dragišić
kao predsjednik te članovi: N. Herljević,
N. Rastić, D. Jurić, K. Vučetić, A. Mudrovčić,
J. Radošević i M. Blažević.
— komisija za učesnike kongresa iz
inostranstva: A. Šerbetić kao predsjednik
te članovi: I. Bastjančić, I. Mikloš, J. Karavlah
i M. Vidaković.
Nadalje je zaključeno da predsjednici
komisija imaju pravo da u sastav komisije
uključuju i druge članove za koje smatraju
da će pridonijeti uspješnom rješavanju
zadataka. S obzirom da je zasjedanje
XXI Plenuma SITŠIDJ zakazano za 26. i


27. travnja ove godine na kome treba da
predsjednici komisija podnesu izvještaj o
izvršenim pripremama i narednim zadacima,
to se nameće potreba da komisije
započnu odmah i intenzivno radom, jer je
preostalo relativno malo vremena za izvršenje
priprema do Kongresa.
Budući da se pripreme pojedinih komisija
zasnivaju na prethodnim pripremama
drugih komisija to je potrebno da
se putem radnog odbora kongresa uspostavi
tijesna suradnja između komisija.


Ad 2. Urednik Šumarskog lista V. Cvitovac
izvještava da su u Šumarskom listu
br. 1—2 iz 1962. g. odštampani Osnovni
zakon o šumama i Zakon o šumama NRH
i da se štamparski slogovi tih zakona mogu
iskoristiti i za njihovo štampanje _kao
separatna izdanja. S obzirom da šumska
gospodarstva i šumarski stručnjaci imaju
interesa da se navedeni zakoni štampaju
kao separati džepnog formata, to predlaže
da se o tome donese zaključak.


Upravni odbor zaključuje da je štampanje
navedenih zakona za operativu potrebno
i korisno i da se pristupi štampanju
Osnovnog i republičkog zakona o šuma


145