DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 61     <-- 61 -->        PDF

5. Konferencija konstatuje da kreditni
sistem kakav su zamislili savezni organi
pokazuje- dobre rezultate i treba ga podržati
od studentskih organizacija.
6. Konferencija predlaže fakultetskim
upravama da studentu koji prvi diplomira
od svoje generacije u redovnom roku do-
deli posebnu novčanu nagradu.
7. Veća godina treba da uzmu aktivno
učešća u praćenju rada i uspeha studenata
stipendista i o istom daju predloge i
obavesti stipenditorima.
Rešavanjem ovih zadataka — zaključaka
ispunićemo obavezu koju postavlja
zajednica za što brže i uspešnije završavanje
studija. , Uspeh predloženih mera
u mnogome će zavisiti od odnosa studentskih
organizacija i svih pojedinaca. Studentske
organizacije treba da zauzmu oštar
stav prema studentima koji ne ispunjavaju
svoje obaveze.


VI Organizacijska pitanja


1. Na svim fakultetima organizacijska
pitanja su skoro identična sa malim razlikama.
Da se nastavi i poveća saradnja između
komiteta SK, FOOS i profesora.
2. Da studenti i nastavnici biraju predsednika
veća godina zajednički na javnim
skupovima.
3. Da se još više angažuju asistenti i
profesori u radu sa studentskim organizacijama.
4. Da se pronađe način za saradnju sa
vanrednim studentima.
5. Da se i dalje zahteva promena raspodele
mesta za praksu u inostranstvu od
IAESTE-a po fakultetima.
VII Iđeološko-politički rad


1. Da ideološka-komisija fakulteta donosi
planove ideološkog rada u saradnji sa
studentima.
2. Da se osnuju političke biblioteke na
svim fakultetima.
3. Da se sprovodi više formi rada: diskusioni
sastanci, seminari, studentske grupe,
kao i uključivanje u forme rada u
okviru Univerziteta.
4. Da se osnuju slobodne katedre za
opšte obrazovanje na fakultetima gde ne
postoje i proširiti planove njihovog ideološkog
rada.
5. Nastojati da se uključe svi studenti,
kao i asistenti i profesori, u sve oblike
ideološko-političkog rada.
VIII Rad samostalnih organizacija


1. Da se uključi što veći broj studenata,
profesora i asistenata u rad postojećih
samostalnih organizacija.
2. U saglasnosti sa FOSS-om ove samostalne
organizacije treba da naprave svoje
planove rada kako bi se imao što veći
uvid u njihov rad.
IX InterfakuUetska saradnja i razmena


1. Da se nastavi još jača saradnja između
fakulteta na svim poljima rada.
2. Vršiti razmenu planova i programa
ideološko-političkog rada.
3. Da se proširi razmena studenata u
toku zimskih i letnih ferija.
4. Da se i dalje razvija saradnja između
fakulteta na sportskom polju, kao i saradnja
između sekcija i klubova svih fakulteta.
X Tribina studenata šumarstva


1. Da se ćela »Tribina« štampa po mogućnosti
latinicom i na jeziku autora.
2. Da svaki FOSS daje po 10.000 dinara
po broju ,ili više po mogućstvu. Ostala
sredstva pribavlja Pretsednistvo.
3. Da se »Tribina« i dalje štampa u
Beogradu, a redakcija je iz mesta Pretsedništva.
4. Da se pri svakom FOSS-u zaduži po
jedan član za prikupljanje materijala. Da
se izvrši reklama i popularizacija »Tribine
« među studentima.
5. Ispred Konferencije, drug Ilić Slobodan,
se zadužuje po pitanju tehničke opreme
»Tribine«.
6. Da se »Tribina« štampa u više primeraka
i da se rastura u privredna poduzeća
i srednje šumarske škole. Svaki FOSS
da nađe izvestan broj preduzeća kojima će
slati »Tribinu«.
7. Nastojati da se nivo »Tribine« poboljša.
8. Format i cena ostaju kao i do sada.
9. »Tribina« da izlazi tri puta godišnje.
10. Da Pretsednistvo napravi raspored
izlaženja »Tribine« i u roku od 15 dana
dostavi raspored svim fakultetskim odborima
saveza studenata.
M. Tošić
IV. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
HRVATSKE
4. sjednica Upravnog odbora Saveza
šumarskih društava Hrvatske održana je
16. siječnja 1962 g. sa slijedećim dnevnim
redom:
1. Pitanje upravljanja zgradom
2.
Prijedlog proračuna prihoda i rashoda
za 1962 g.,